Nájdené rozsudky pre výraz: samoobslužný predaj

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
13 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, vrátane internetového predaja dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa § 12 ods. 1 písm. f/ citovaného zákona, ten, kto predáva potraviny vrátane internetového predaja, je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení. Podľa názoru odvolacieho súdu bolo povinnosťou predávajúceho zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/65/2016 Identifikačné číslo spisu: 1013200466 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1013200466.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné nám. 1/A, Bratisla
Merito veci Ochrana spotrebiteľa
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pyrotechnické predmety triedy II môžu byť predávané samoobslužným spôsobom iba za prítomnosti predavača, ktorý upozorní kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podá kupujúcemu potrebné vysvetlenia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutie žalovaného zo dňa 14. 8. 2006, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Ž. pre Žilinský kraj zo dňa 1. 2. 2005, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa žalobcovi uložená pokuta vo výške 16 596,96 € (500 000 Sk) za porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. Proti tomuto rozsudku podal žalobca v z
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správnemu súdu patrí zásadne kasačná súdna kontrola. Výnimku z tejto kasačnej kontroly predstavuje ustanovenie § 250j ods. 5 O.s.p., ktoré dáva správnemu súdu možnosť rozhodnúť, že upustí od potrestania za priestupok alebo iný správny delikt alebo uloží sankciu nižšiu ako uložil správny orgán. Využitie moderačného práva prichádza do úvahy vtedy, ak súd môže takéto rozhodnutie urobiť na základe skutkového stavu veci, z ktorého vychádzali správne orgány v prípade z doplnenia dokazovania vykonaného súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: K, v.o.s., zastúpeného JUDr. V. K., proti žalovanému: Ú. I. S. O. I., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 1. júla 2005 č. P/656/ 2/2004, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského sú
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Prioritným cieľom zákonnej úpravy podmienok a pravidiel predaja nebalených pekárskych výrobkov samoobslužným spôsobom je zabezpečenie hygienického nakladania s uvedenými výrobkami, a to takým spôsobom, aby bolo v maximálnej možnej miere zamedzené riziku ich znečistenia, ako aj riziku priameho dotyku kupujúcich s predmetným tovarom. Na dosiahnutie uvedeného cieľa je dôležité predovšetkým využívanie vhodných technických zariadení, ktoré svojou konštrukciou prispejú k eliminácii, resp. minimalizovaniu hrozby kontaminácie potravín. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je pri voľbe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. k. 3543/2014 zo dňa 14.11.2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto č. k.: 2014/1273-439/3/So zo dňa 12.09.2014 v časti výroku o uložených opatreni
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vychádzajúc z vyššie citovaných záverov rozhodovacej praxe najvyššieho súdu ako aj odbornej literatúry možno uzavrieť, že základným účelom kúpnej zmluvy v zmysle § 588 OZ je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy nehnuteľnosť, záväzok previesť vlastnícke právo, resp. umožniť nadobudnutie vlastníckeho práva k nej, bude splnený zabezpečením všetkých právnych predpokladov na to, aby došlo k zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností v prospech kupujúceho. Zápis vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho sa zároveň považuje aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/112/2021 Identifikačné číslo spisu: 3513201140 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3513201140.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V potravinovom práve Slovenskej republiky absentuje legálna definícia pojmu „minulosť prevádzkovateľa“. Orgány úradnej kontroly potravín spravidla skúmajú minulosť prevádzkovateľa v trvaní 24 až 36 mesiacov pred úradnou kontrolou potravín, na základe ktorej má byť sankcia uložená. V rámci minulosti prevádzkovateľa je však osobitne dôležité obdobie jedného roka, počítané spätne odo dňa vykonania úradnej kontroly potravín do dňa nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie.

Úryvok z textu:
1.1 Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2041/2015 zo dňa 09.07.2015, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie č. 2015/00059-3 zo dňa 24.04.2015. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce svojím rozhodnutím č. 2015/00059-3 uložila žalobcovi úhrnnú pokutu vo výške 1
Merito veci predaj pyrotechnický výrobkov, § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, § 5, § 24 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Najvyšší súd 3 Sžf 78/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu, JUDr. Anny Elexovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu K. S. R., v.o.s., so sídlom T., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. V. K., advokátom, Advokátska kancelária E. – K. & P., s.r.o. so sídlom N., proti žalovanému Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozsk
Merito veci predaj pyrotechnický výrobkov, § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch, § 5, § 24 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Najvyšší súd 3 Sžf 78/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu, JUDr. Anny Elexovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu K. S. R., v.o.s., so sídlom T., IČO: X., právne zastúpeného JUDr. V. K., advokátom, Advokátska ka
Merito veci preskúmanie rozhodntuia - § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v zení neskorších predpisov
Najvyšší súd 8 Sžo 24/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: K, v.o.s., zastúpeného JUDr. V. K., proti žalovanému: Ú. I. S. O. I., o preskúmanie zákonn
MENU