SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348229
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: samostatné tresty


Približný počet výsledkov: 67 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: samostatné tresty
  • samostatny nájdené 26526 krát v 11866 dokumentoch
  • trest nájdené 84343 krát v 15049 dokumentochPrávna veta: Časovým rozhraním medzi viacčinným súbehom trestných činov a trestnoprávnou recidívou je v zmysle § 42 ods. 1 Trestného zákona moment vyhlásenia súdom prvého stupňa prvého odsudzujúceho rozsudku za niektorý z trestných činov (skutkov) toho istého páchateľa; taký účinok má podľa § 353 ods. 8 Trestného poriadku aj doručenie trestného rozkazu obvinenému. Pri pokračovacom trestnom čine, ak konanie páchateľa pri niektorom z čiastkových útokov tohto činu časovo prekročí moment uvedený v predchádzajúcej vete, pokračovací trestný čin je spáchaný ako trestnoprávna recidíva. Na účinok uvedený v predc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon osúdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu .
Právna veta: I. Postup podľa § 35 ods. 2 Trestného zákona, resp. podľa § 37 Trestného zákona, prichádza do úvahy len vtedy, ak skorší rozsudok bol vydaný súdom Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky nie sú z hľadiska použitia uvedených ustanovení viazané cudzozemskými rozsudkami. II. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 384a Trestného poriadku uznal odsudzujúci rozsudok cudzozemského súdu, nemá taký rozsudok na území Slovenskej republiky účinky vyhláseného odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa v zmysle § 35 ods. 2 Tr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v súlade so zákonom postupoval krajský súd, keď obžalovanému R. B. podľa § 148 ods. 5 Trestného zákona uložil samostatný trest odňatia slobody. Na druhej strane vyššie cit. rozsudkom Krajského súdu v B. z 5. júna 1996, sp. zn. 5 To .
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písm. m/, § 38 ods. 2 , § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. mu súd prvého stupňa uložil aj samostatný trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov nepodmienečne so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa .
Právna veta: Rozsah činu pri trestnom čine podľa § 172 Tr. zák. nie je závislý na postavení páchateľa ako výrobcu, predajcu, alebo na jeho zaradení v reťazci predaja omamnej látky alebo psychotropnej látky (ďalej len droga). Kvantifikácia rozsahu činu zodpovedá hodnote drogy pri predaji koncovým užívateľom (konzumentom). V tomto zmysle nemožno zohľadniť nižšiu cenu pri prvotnom zadovážení drogy od jej výrobcu sprostredkovateľským medzičlánkom oproti jej nárastu až po cenové maximum pri finálnej dodávke konzumentovi. Rozsah činu určený vyššie uvedeným spôsobom sa vzťahuje na všetky formy aktívnej a pasív ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Podľa § 65 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. uložil každému obžalovanému samostatne trest vyhostenia na 10 (desať) rokov. Podľa § 319 Tr. por. odvo lania obžalovaných R. M. , nar. X. a P. M ... 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zák., za použitia § 39 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. , každému samostatne trest odňatia slobody vo výmere 6 (šesť) rokov nepodmienečne. Podľa § 48 ods . 4 Tr. zák. oboch obžalovaných na výkon trestu .
Kľúčové slová: nezlučiteľnosť trestov, trest povinnej práce, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Zbierka NS 7/2015
R 85/2015
Právna veta: Ustanovenie § 49 ods. 2 Tr. zák. nie je možné chápať ako príkaz na uloženie trestu odňatia slobody bez podmienečného odkladu jeho výkonu namiesto uloženia iného prípustného druhu trestu alebo popri inom prípustnom druhu trestu; to neplatí, ak je splnená premisa uvedená v ustanovení § 34 ods. 6 Tr. zák. veta druhá (horná hranica sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšujúca päť rokov). Je však vždy nutné zohľadniť ustanovenia o nezlučiteľnosti trestov (§ 34 ods. 7, § 56 ods. 2 Tr. zák.). Nie je preto v rozpore s ustanovením § 49 ods. 2 Tr. zák., ak súd uloží tres ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 T do 11/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvinen ého L. Č. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. d/ Tr. zák., na neverejnom zasadnutí 24. februára 2015 v Bratislave o dovolaní Generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 15. apríla 2014, sp. zn. 7 To 6/2014 , .
Právna veta: I. Pri pokračovacom trestnom čine sa ustanovenie§ 9 ods. 1 písm. e/ Tr. por. oneprípustnosti trestného stíhania týka procesného (§ 10 ods. 16 Tr. por.), nie hmotnoprávneho (§ 122 ods. 13 Tr. zák.) ponímania skutku, čo zodpovedá ustanoveniu § 9 ods. 2 Tr. por. II.Ak uskoršieho právoplatného odsúdenia začiastkový útok pokračovacieho trestného činu nastali účinky jeho zahladenia, súd pri odsúdení páchateľa za ďalší čiastkový útok toho istého pokračovacieho trestného činu postupuje (uloží trest) bez použitia ustanovenia § 41 ods. 3 Tr. zák. III.Uloženie spoločného trestu podľa § 41 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... popísanej situácii za ďalší viacčinne sa zbiehajúci trestný čin alebo za ďalší čiastko vý útok pokračovacieho trestného činu uloží ďalší – samostatný trest nie trest súhrnný alebo spoločný. Z uvedeného vyplýva, že ak u skoršieho právoplatného odsúdenia za čiastkový útok pokračovacieho trestného činu .
Zbierka NS 1/1998
R 4/1998
Právna veta: V případě, kdy nelze užít ustanovení o souhrnném trestu, neboť dřívější odsouzení je takové povahy, že se na pachatele v době odvolacího řízení již hledí, jako by nebyl odsouzen (§ 35 odst. 3, § 60 odst. 4 tr. zák.), není možné chápat zákaz reformace in peius (§ 259 odst. 3 tr. ř.) tak, že po zrušení výroku o souhrnném trestu odnětí svobody, který byl uložen soudem prvního stupně, lze uložit trest jen v délce, jež tvoří rozdíl mezi délkou trestu uloženého soudem prvního stupně jako trestu souhrnného a trestu, který byl uložen dřívějším rozsudkem. Pokud jde o uvedený zákaz, odvolací soud je v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... formou absorpce trestních sazeb, zejména u trestu odnětí svobody. Po stránce formální je tu pachatel trestán nikoli několika samostatnými tresty, z nichž by každý odpovídal určitému z daných trestných činů, nýbrž jednotným trestem. Trest se vyměřuje za celý ... ani výrok o způsobu výkonu trestu odnětí svobody. Vrchní soud v Praze svým rozsudkem proto správně uložil samostatný trest odnětí svobody na místo trestu souhrnného. Ministryně spravedlnosti ale odvolacímu soudu vytýká, že tento trest bez zákonných d .
Zbierka NS 6/1998
R 33/1998
Právna veta: Protože při ukládání souhrnného trestu musí být dřívější odsuzující rozsudek o jiném trestném činu téhož pachatele pravomocný, platí v praxi soudů obecné pravidlo, že soud rozhodující později vyčká s rozhodnutím, až se dřívější rozsudek stane pravomocným (č. 27/1971 Sb. rozh. tr.). Toto pravidlo však neplatí absolutně ve všech případech, kdy jsou dány podmínky pro uložení souhrnného trestu. Za situace, kdy dřívější odsuzující rozsudek o jiném trestném činu téhož pachatele byl v opravném řízení zrušen, je totiž třeba použití tohoto pravidla v každém jednotlivém případě vážit s ohledem na pož ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení trestního zákona, když obviněnému svým rozsudkem ze dne 21. 11. 1995 sp. zn. 1 T 55/94 uložil samostatný trest odnětí svobody. Nevznikly ani pochybnosti o správnosti skutkových zjištění, protože tento soud prováděl dokazování také ohledně stavu ... právní moci a další průtahy trestního stíhání s tím spojené proto v takových případech svědčí pro uložení samostatného trestu, protože je předpoklad, že odsuzující rozsudek v později zahájeném trestním stíhání nabude dříve právní moci než rozsudek .
Zbierka NS 8/1998
R 46/1998
Právna veta: I. Skutečnost, že osoba zjednaná pachatelem k tomu, aby za úplatu usmrtila jiného, od Samého počátku pouze předstírá záměr takový čin provést, nevylučuje u pachatele, který ji zjednal, naplnění formálních podmínek trestní odpovědnosti za přípravu k trestnému činu vraždy. II. Souběh trestných činů je základním předpokladem pro uložení souhrnného trestu, včetně jeho důsledku spočívajícího ve zrušení výroku o trestu uloženém pachateli dřívějším rozsudkem. Jestliže dřívější rozsudek obsahuje více samostatně uložených trestů (např. trest souhrnný a trest úhrnný), soud s uložením souhrnného trest ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 10. 1995 sp. zn. 3 T 604/95, jednak samostatný trest úhrnný. Podmínky pro uložení souhrnného trestu v této věci však splňuje pouze samostatně uložený úhrnný trest. V této souvislosti ... Okresního soudu v Trutnově ze dne 26. 8. 1996 sp. zn. 4 T 557/96 byly totiž obžalovanému uloženy dva samostatné tresty. Jednak trest souhrnný, za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Trutnově ze dne 23 .
Právna veta: Prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Tr. zák. je trváci trestný čin s prvkami hromadného trestného činu. Ak obvinený aj po oznámení vznesenia obvinenia naďalej neplatí výživné, ide o pokračovanie neplnenia vyživovacej povinnosti až do vyhlásenia rozsudku súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu (§ 122 ods. 13 Tr. zák.), pričom trestnosť činu spočíva v udržiavaní protiprávneho stavu neplnením vyživovacej povinnosti. Hranicu oddeľujúcu jeden skutok od druhého teda netvorí oznámenie uznesenia o vznesení obvinenia (ako v prípade iných trestných činov), ale až vyhlásenie rozsudku ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutku. Vyhlásenie rozsudku teda nerozhraničuje skutky ako pri viacčinnom rovnorodom súbehu trestných činov, ale ako trestnoprávnu recidívu, ktorá sa trestá samostatným trestom, a preto uloženie spoločného trestu podľa § 41 ods. 3 Tr. zák. nepric hádzalo do úvahy. Vzhľadom k tomu, že .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.