SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187812
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: sankčný úrok


Približný počet výsledkov: 178 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sankčný úrok
  • sankcny nájdené 2128 krát v 871 dokumentoch
  • urok nájdené 24828 krát v 5029 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Krajské súdy SR 2079 dokumentov


Kľúčové slová: správca dane, daňový preplatok, sankčný úrok, úrok z omeškania

Právna veta: Podľa ust. § 35b ods. 5 zák.č. 511/1992 Zb. rozdiel medzi zaplatenou daňou a zaplateným rozdielom dane na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správcu dane alebo odvolacieho orgánu a daňou alebo rozdielom dane zníženým novým rozhodnutím sa považuje za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu. V čase vzniku a vrátenia preplatku ešte nie je známe, či sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie osobitného inštitútu sankčného úroku, pretože správca dane môže v novom rozhodnutí určiť daň v rovnakej výške, ako v pôvodnom rozhodnutí. V takom prípade by nevznik ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD v právnej veci žalobcu O. P., s.r.o., právne zastúpeného JUDr. E. K. proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/211- 1099/2007/999523-r zo dňa 09.01.2007, o odvolaní .
Právna veta: Zákonodarca pripustil prostredníctvom prechodného ustanovenia § 165 ods. 7 Daňového poriadku, že napriek zrušeniu zák. č. 511/1992 Zb. ku dňu 01. január 2012 prostredníctvom § 167 Daňového poriadku sa sankčný úrok podľa zrušeného zákona (t. j. doterajšieho predpisu) považuje za úrok z omeškania podľa Daňového poriadku. Týmto legislatívnym opatrením zákonodarca bez bližšieho objasnenia v dôvodovej správe k návrhu zákona vytvoril legislatívnu fikciu, že režim sankčných úrokov nebol striktne ukončený k uvedenému dátumu 01. januára 2012, ale v opodstatnených dôvodoch zachoval, nakoľko úlohou sankč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalob cu : DYNERGO s.r.o. , IČO: 35 784 245, so sídlom 038 41 Trebostovo 64 , zast. : JUDr. Eugen om Kostovčík om , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Gelnická č. 33, 040 16 Košice, proti .
Merito Odvolanie
Kľúčové slová: odvolacie konanie, správne určenie dane, sankčný úrok

Zbierka NS 6/2009
R 59/2009
Rozsudok
Právna veta: Proti rozhodnutiu o nepriznaní sankčného úroku za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu v daňovom konaní sa možno odvolať podlá § 35b ods. 7 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd rozhodnutia žalovaného 1/ č. 604/230/56007/06/Kra zo dňa 15. mája 2006 a č. 604/230/23243/06/Kra zo dňa 17. marca 2006 zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a) O. s. p. a vec vrátil žalovanému 1/ na ďalšie konanie. Voči žalovanému 2/ žalobu zamietol a súčasne žalovanému 1/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 7 389,- Sk. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného 1/ č. 604/230/23243 .
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, návrh na vyhlásenie konkurzu, odmena predbežného správcu

Zbierka NS 5/1999
R 103/1999
Uznesenie
Právna veta: Konanie pre nezaplatenie preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu môže konkurzný súd zastaviť iba v prípade, ak túto povinnosť nesplní veriteľ súčasne s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Úryvok z textu:
... na predaji nehnuteľnosti v celku a za cenu, ktorá už nezodpovedala trhovým podmienkam, keďže banka postupne napočítala na úver aj sankčné úroky. Z tohto dôvodu sa spoločnosť postupne dostala do predĺženia. Navrhol preto napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa .
Kľúčové slová: nesprávne poučenie súdom, oneskorené podanie opravného prostriedku, poučenie o opravnom prostriedku, rozsudok súdu

Zbierka NS 6/2019
R 64/2019
Rozsudok
Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
... zaväzuje požičať stavebníkovi, teda dlžníkovi, finančné prostriedky na výstavbu bytového komplexu. V uvedenom memorande si dohodli výšku pôžičky, úrok a sankčný úrok. Spôsob pôžičky bude poskytnutý formou finančnej úhrady za kúpu bytov a nebytových priestorov s právom spätnej kúpy stavebníkom, teda X .
Právna veta: Nárok na nadmerný odpočet vzniká ex lége a jeho vznik nie je podmienený existenciou rozhodnutia správcu dane (§ 79 zákona č. 222/2004 Z. z.). Nadmerný odpočet nie je možné vrátiť formou preplatku na dani.

Úryvok z textu:
... . Následne správca dane rozhodnutím zo dňa 06.12.2005 rozhodol o žiadosti daňového subjektu o vyplatenie sankčného úroku tak, že mu sankčný úrok nepriznal, nakoľko sa nejednalo o neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu a poukázal na to, že ... aplikovať § 35b ods. 6 zákona o správe daní a poplatkov, pretože citované ustanovenie na účely určenia výšky sankčného úroku uvažuje s dňom, kedy daňový subjekt uhradil správcovi dane pôvodnú výšku dane. Žalovaný správny poukazuje na skutočnosť, .
Kľúčové slová: prechod dlhov, zánik práv a povinností v dôsledku vyhlásenia osoby za mŕtvu

Zbierka NS 9/2018
R 88/2018
Rozsudok
Právna veta: Ručiteľský záväzok poručiteľa má pôvod v právnom úkone, ktorý poručiteľ urobil pred svojou smrťou riadnym ručiteľským vyhlásením a v zmysle § 470 Občianskeho zákonníka prechádza na dedičov, pokiaľ dedičstvo neodmietli. Nie je rozhodujúce, či dlh (záväzok) zabezpečený ručením bol v čase smrti poručiteľa splatný, rozhodujúce je to, že vznikol za života poručiteľa a ide o záväzok majetkovej povahy.

Úryvok z textu:
... časti poplatkov, ktoré si navrhovateľ uplatňoval vo výške určenej Sadzobníkom poplatkov platným v čase spoplatnenia úkonu, ako aj v časti sankčných úrokov z omeškania, na ktorých sa veriteľ a dlžník dohodli v čl. 2 bod 2.3.5. a čl. 6 bod .
Právna veta: Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok nie je prostriedkom určeným na revíziu skutkových zistení, ktoré urobili súdy prvého a druhého stupňa. Tento dovolací dôvod preto nemôže napĺňať ani poukaz na to, že nebola v konaní preukázaná vykonaným dokazovaní subjektívna stránka trestného činu. Táto totiž predstavuje vnútorný vzťah páchateľa k spáchanému trestnému činu, ktorý nie je možné skúmať priamo, ale len sprostredkovane, t.j. tak ako sa navonok prejavuje v jeho konaní, ktoré je napokon obsahom skutkovej vety rozhodnutia. Predmetom dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zmysle čl. II. Zmluvy o zmenečnom úvere č. X. zo dňa 29. októbra 1998 zinkasuje nominálnu hodnotu zmenky a sankčné úroky, čo v tom čase predstavovalo celkovú sumu 128 478 047,50 Sk, v ten istý deň 30. decembra 1998 bola .
Právna veta: I keď sa môže javiť, že pre určenie výšky žalovaného nároku v danej veci postačovalo využiť analógiu legis vzťahu veriteľa a dlžníka v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je tento záver rozporný so samotnou konštrukciou zodpovednostného vzťahu, ktorá je postavená na odlišných predpokladoch svojho vzniku, než je tomu v prípade úrokov z omeškania a predovšetkým by to odporovalo samotnej podstate pojmu ušlého zisku. Je dôležité si uvedomiť, že nárok na náhradu škody sa vzťahuje len ku škode, ušlý zisk nevynímajúc, ktorá musí byť skutočná, existujúca, v prípade ušlého zisku reálne predpokladaná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamietol s odôvodnením, že hoci v konaní bolo preukázané zrušenie nezákonných rozhodnutí orgánov štátu, žalobkyňa n epreukázala vznik skutočnej škody. Sankčný úrok, ktorý žalobkyňa žiadala priznať v zmysle § 262 ods. 9 a § 233 ods. 3 zákona č. 618/1992 Zb .
Právna veta: Špeciálny právny režim daňového preplatku vychádza z účinkov ex nunc, pritom zohľadňuje i zavinenie správcu dane na vzniku preplatku, na ktorú skutočnosť vo svojom odôvodnení poukázal i krajský súd. Preplatok nemusí nevyhnutne vzniknúť iba zavinením správcu dane, ale i zavinením daňového subjektu. Aplikácia ust. § 35b ods. 5, 7 zák.č. 511/1992 Zb. i na právny režim daňového preplatku vedie k objektívnej zodpovednosti správcu dane za vznik stavu neoprávnene zadržiavaných prostriedkov bez ohľadu nato, či na vzniku tohto stavu sa podieľal daňový subjekt napr. dodatočným predložením dôkazov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obmedzenia skupiny daňových subjektov, do ktorej patril aj sťažovateľ v súvislosti s podmienkami uplatnenia práva na zaplatenie sankčného úroku. Takéto odôvodnenie však v rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. zo 14. februára 2008 absentuje. Odôvodnenie ... správcu dane, potom sa nejedná o neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu a nevzniká ani nárok na sankčný úrok. Predmetom súdneho sporu bolo posúdenie právnej otázky, či ide alebo nejde o neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky .
Právna veta: Základnými podmienkami na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu sú, aby dlžník bol v úpadku a v úpadku je ak má viac veriteľov a nie je schopný plniť si svoje záväzky v lehote stanovenej zákonom. Zákon v ustanovení § 4 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní definuje kedy sa považuje pohľadávka veriteľa za preukázanú pre účely konkurzného konania. Jednou z dvoch možností zákonom stanovených je preukázanie pohľadávky právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

Úryvok z textu:
... . 700-229A-4101/2003 zo dňa 26.8.2003 a právoplatné rozhodnutie č. 200-3744-4105/1999. Ďalej uviedol, že sankčné úroky boli vyrubené platobnými výmerami v lehote 5 rokov v zmysle § 35 ods. 9 zákona č. 511/92 Zb. Za .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.