Nájdené rozsudky pre výraz: sankčný úrok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 318

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
2348 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Zákonodarca pripustil prostredníctvom prechodného ustanovenia § 165 ods. 7 Daňového poriadku, že napriek zrušeniu zák. č. 511/1992 Zb. ku dňu 01. január 2012 prostredníctvom § 167 Daňového poriadku sa sankčný úrok podľa zrušeného zákona (t. j. doterajšieho predpisu) považuje za úrok z omeškania podľa Daňového poriadku. Týmto legislatívnym opatrením zákonodarca bez bližšieho objasnenia v dôvodovej správe k návrhu zákona vytvoril legislatívnu fikciu, že režim sankčných úrokov nebol striktne ukončený k uvedenému dátumu 01. januára 2012, ale v opodstatnených dôvodoch zachoval, nakoľko úlohou sankč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžf/14/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013201326 Dátum vydania rozhodnutia: 05.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013201326.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca
Merito veci Odvolanie
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Proti rozhodnutiu o nepriznaní sankčného úroku za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu v daňovom konaní sa možno odvolať podlá § 35b ods. 7 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd rozhodnutia žalovaného 1/ č. 604/230/56007/06/Kra zo dňa 15. mája 2006 a č. 604/230/23243/06/Kra zo dňa 17. marca 2006 zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a) O. s. p. a vec vrátil žalovanému 1/ na ďalšie konanie. Voči žalovanému 2/ žalobu zamietol a súčasne žalovanému 1/ uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 7 389,- Sk. Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutí žalovaného 1/ č. 6
Kľúčové slová: daňový preplatok
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. daňový preplatok je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Z uvedeného vyplýva, že daňový preplatok je suma, ktorej chýba právny titul na jej viazanie v štátnom rozpočte, a preto je potrebné ju vrátiť titulom preplatku. V prípade nadmerného odpočtu však právny titul existoval, ide o nárok vyplývajúci z ustanovenia § 23 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Na základe uvedeného sa odvolací súd stotožňuje s právnym názorom žalovaného, že nadmerný odpočet nebolo možné vrátiť formou preplatku podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/14/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu JUDr. Ing. K. M. bytom v M., zastúpeného JUDr. I. R., advokátkou, so sídlom v K, Š., proti žalovanému Daňovému
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Nárok na nadmerný odpočet vzniká ex lége a jeho vznik nie je podmienený existenciou rozhodnutia správcu dane (§ 79 zákona č. 222/2004 Z. z.). Nadmerný odpočet nie je možné vrátiť formou preplatku na dani.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu N., s.r.o., V., zastúpeného Mgr. R. K., advokátom so sídlom v Ž., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/22
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa ust. § 35b ods. 5 zák.č. 511/1992 Zb. rozdiel medzi zaplatenou daňou a zaplateným rozdielom dane na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správcu dane alebo odvolacieho orgánu a daňou alebo rozdielom dane zníženým novým rozhodnutím sa považuje za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu. V čase vzniku a vrátenia preplatku ešte nie je známe, či sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie osobitného inštitútu sankčného úroku, pretože správca dane môže v novom rozhodnutí určiť daň v rovnakej výške, ako v pôvodnom rozhodnutí. V takom prípade by nevznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD v právnej veci žalobcu O. P., s.r.o., právne zastúpeného JUDr. E. K. proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/211- 1099/2007/999523-r zo dňa 09.01.2007, o odv
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom žalobcu, že sankčný úrok ako „istá budúca pohľadávka“ v kontexte § 71 ods. 4 zákona o správe daní môže vzniknúť až okamihom právoplatnosti platobného výmeru ukladajúceho daňovému subjektu povinnosť zaplatiť vyrubenú daň a teda len týmto okamihom sa daňová pohľadávka stáva istou daňovou pohľadávkou a sankčný úrok istou budúcou daňovou pohľadávkou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/12/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. F., bytom D.X.D., IČO: X., zastúpený JUDr. D. H., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Nová č. 13, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/1446-20394/2008/995312-r z 2
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 95 ods. 1 zákona o správe daní v znení účinnom ku dňu 14.9.2009 na účely konkurzu a reštrukturalizácie sa za daňovú pohľadávku považuje nezaplatená suma dane, pri ktorej daňová povinnosť vznikla podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov. Za daňovú pohľadávku sa považuje aj daňová pohľadávka, ktorá nebola priznaná daňovým subjektom alebo vyrubená správcom dane. Pokuty, sankčný úrok, úrok sa považujú za daňovú pohľadávku len vtedy, ak mohli byť správcom dane vyrubené do vyhlásenia konkurzu alebo do povolenia reštrukturalizácie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/11/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: L. M., zastúpenej JUDr. J. G., advokátom proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovens
Kľúčové slová: započítanie daňového nedoplatkuúčel započítania
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Účelom inštitútu započítania daňových pohľadávok s pohľadávkami daňových dlžníkov voči štátnym rozpočtovým organizáciám nie je len zníženie objemu daňových nedoplatkov, ale i pozitívna motivácia daňových subjektov k daňovej disciplíne ako i s prihliadnutím na zásadu proporcionality aj ochrana práv a oprávnených záujmov daňových subjektov vo vzťahu k ich vlastníctvu a neprimeranému znižovaniu ich majetku. Navyše využívaním zápočtu uvedených pohľadávok sa uplatňuje zásada hospodárnosti daňového konania odpadnutím predpokladaných nevymožiteľných výdavkov daňového exekučného konania, prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/110/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: O. H., s. r. o., I., právne zastúpený: JUDr. K. K., advokát, Advokátska kancelária K., K. a
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Špeciálny právny režim daňového preplatku vychádza z účinkov ex nunc, pritom zohľadňuje i zavinenie správcu dane na vzniku preplatku, na ktorú skutočnosť vo svojom odôvodnení poukázal i krajský súd. Preplatok nemusí nevyhnutne vzniknúť iba zavinením správcu dane, ale i zavinením daňového subjektu. Aplikácia ust. § 35b ods. 5, 7 zák.č. 511/1992 Zb. i na právny režim daňového preplatku vedie k objektívnej zodpovednosti správcu dane za vznik stavu neoprávnene zadržiavaných prostriedkov bez ohľadu nato, či na vzniku tohto stavu sa podieľal daňový subjekt napr. dodatočným predložením dôkazov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Veroniky Poláčkovej v právnej veci žalobcu: O. s.r.o., so sídlom v K., právne zastúpeného JUDr. E. K., advokátom v K. proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici, Nová č. 13, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnu
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Z ust. § 53 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb., ktorý krajský súd citoval bez prihliadnutia na právne následky k nemu sa viažucich, vyplýva pre Najvyšší súd jednoznačný právny záver, že rozhodnutie vydané v daňovom konaní v rozpore s právnym predpisom, orgán príslušný na jeho preskúmanie alebo zruší alebo zmení, pričom ak konajúci orgán prijme záver o zrušení rozhodnutia, potom musí v zmysle § 30 ods. 3 zák. č. 511/1992 Zb. nielen zvážiť všetky relevantné dôvody, ktoré by nasvedčovali tomu, že nie je nutné zrušené rozhodnutie vrátiť prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie, ale aj tieto úvahy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : R. B. s.r.o., so sídlom N. č. 14, K., I., zast. JUDr. M. K., advokátom so sídlom F. č. 16, K., proti žalovanému : D., so sídlom N. č. 13, B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia sp
MENU