Nájdené rozsudky pre výraz: schôdza veriteľov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

93 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolateľka bola ako správkyňa konkurznej podstaty nečinná. Ak bol plán speňažovania vypracovaný jej predchodcom, ale nebol prejednaný ani schválený schôdzou konkurzných veriteľov, mala na túto skutočnosť upozorniť súd prvého stupňa a zároveň ho požiadať o zvolanie schôdze konkurzných veriteľov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 154/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: Ing. P. - P., P., IČO: X., o ustanovení nového správcu, na odvolanie Ing. A., PhD., M. - zbavenej správkyni konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. augusta 2008, č.k. 5K/7/2003-210, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 26. augusta 2008, č.k. 5K/7/2003- 210 sa p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e
Právna veta: Odvolanie podal bývalý správca konkurznej podstaty, ktorého funkcia zanikla zo zákona rozhodnutím schôdze konkurzných veriteľov o schválení návrhu na ustanovenie nového správcu. Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty zanikla s odkazom na ustanovenie § 10 ods. 7 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ZKV). Rozhodnutie schôdze veriteľov o ustanovení nového správcu konkurznej podstaty sa nedá označiť za odňatie možnosti konať bývalého správcu a ani za odňatie práva na spravodlivý proces. Zo žiadneho právneho ustanovenia nie je zrejmé, že účasť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: S., výrobné družstvo so sídlom D., B., IČO: X., na odvolanie: J., proti uzneseniu Krajského súdu v K. č. k. 2K 18/98- 433 zo dňa 06. 05. 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie o d m i e t a . Účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v K. uznesením č.k. 2 K 18/98-4
Právna veta: Keď sa schôdza veriteľov koná v určený deň a nie je uznášaniaschopná, v zmysle zákona súd zvolá opakovanú schôdzu, rozhodne to však nemôže byť v ten istý deň, ako sa konala schôdza veriteľov, ktorá nebola uznášaniaschopná. Uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov nemá odkladný účinok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: T., a. s. v likvidácii, C., T., IČO: X., o návrhu veriteľa na zvolanie opakovanej schôdze veriteľov, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 02. februára 2009 č. k. 3 K 105/99-1672, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením zamietol návrh
Právna veta: Ak veriteľ, ktorého pohľadávka bola popretá, podal žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky (incidenčnú žalobu) a v konaní o nej nebol úspešný, prestáva byť účastníkom konkurzného konania právoplatnosťou rozhodnutia o zamietnutí žaloby. Nemá to však vplyv na výsledok hlasovania schôdze konkurzných veriteľov, ktorá sa konala pred právoplatnosťou rozhodnutia o incidenčnej žalobe, ak súd rozhodol, že hlasovať môžu aj konkurzní veritelia, ktorých pohľadávka bola popretá.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým uznesením ustanovil advokáta JUDr. J. K. za nového správcu konkurznej podstaty, za osobitného správcu ustanovil advokáta Mgr. K. R. Súčasne JUDr. M. Ch. zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty a JUDr. Š. K. zbavil funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty. Rozhodol tak s odôvodnením, že návrh na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov podal veriteľ - Fond ochrany vkladov (ďalej len „F. o. v.“), ktorého pohľadávka v čase zvolania schôdze predstavovala viac
Právna veta: V zmysle ust. § 8 ods. 5 ZKV v znení poslednej právnej úpravy je možné zbaviť funkcie správcu konkurznej podstaty za splnenia podmienok stanovených zákonom a to v prípade návrhu samotného správcu, v prípade aj bez návrhu, ak súd zistí pochybenie v činnosti správcu alebo z iných dôležitých dôvodov. V týchto dvoch prípadoch sa zisťuje dôležitý dôvod nemožnosti vykonávania funkcie správcu konkurznej podstaty. A v treťom prípade, v ktorom sa nezisťuje dôležitosť dôvodu návrhu na zbavenie funkcie a zbavenie funkcie sa ponecháva zákonom len na rozhodnutie schôdze konkurzných veriteľov, ktorý postup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 128/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: B., a.s. K., K., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. D. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. júla 2008 č. k. 5 K 323/99-521, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. júla 2008 č.k. 5 K 323/99-521 p o t v r d z u j e. O d ô v o
Právna veta: Podľa § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní, účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky podľa § 20 Zákona o konkurze a vyrovnaní a dlžník. Z citovaného ustanovenia § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní nevyplýva, že správca konkurznej podstaty je účastníkom konkurzného konania, a preto nie je podľa § 201 O.s.p. osobou oprávnenou na podanie odvolania proti rozhodnutiu, v ktorom súd konštatoval zánik jeho funkcie na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Odvolateľ ako doterajší správca konkurznej pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P. D. „D. H.“ K., X. K., IČO: X., o odvolaní Ing. A. S., K., B., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. júna 2008 č. k. 1K /143/96-110, takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa napadnutým uznesením ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty D.. JUDr. J. P., CSc., Š., Košice, a vyslovil, že funkcia d
Kľúčové slová: projekt ozdraveniaschôdza veriteľovnávrh na vyhlásenie konkurzu
R 78/1995
Právna veta: Súd skončí dohodovanie, ak rada veriteľov neoznámi súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania; súd môže predĺžiť túto lehotu na žiadosť rady veriteľov, podanú pred jej uplynutím. Predĺžiť lehotu na oznámenie plnenia projektu ozdravenia radou veriteľov však môže iba za predpokladu, že rada veriteľov v lehote 60 dní od svojho zvolenia predložila súdu schválený projekt ozdravenia (§ 4f ods. 4 zák. č. 328/1991 Zb. v platnom znení.) Súd však nemôže predĺžiť lehotu na predloženie schváleného projektu ozdravenia, pretože Zákon o konkurze a vyrovnaní takút ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: projekt ozdravenianávrh na vyhlásenie konkurzuschôdza veriteľov
R 78/1995
Právna veta: Súd skončí dohodovanie, ak rada veriteľov neoznámi súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania; súd môže predĺžiť túto lehotu na žiadosť rady veriteľov, podanú pred jej uplynutím. Predĺžiť lehotu na oznámenie plnenia projektu ozdravenia radou veriteľov však môže iba za predpokladu, že rada veriteľov v lehote 60 dni od svojho zvolenia predložila súdu schválený projekt ozdravenia (§ 4fods. 4 zák. č. 328/1991 Zb. v platnom znení). Súd však nemôže predĺžiť lehotu na predloženie schváleného projektu ozdravenia, pretože Zákon o konkurze a vyrovnaní takúto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením zo 16. januára 1995 Krajský súd v Bratislave skončil dohodovanie s poukazom na ustanovenie § 4g ods. 1 písm. c) Zákona o konkurze a vyrovnaní. Rozhodol tak s odôvodnením, že rada veriteľov neoznámila súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania, ani nepožiadala o predĺženie tejto lehoty. Proti rozhodnutiu podal 1) veriteľ odvolanie a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a súčasne rozhodol o žiadosti rady veriteľov na predĺženie lehoty na predlož
Kľúčové slová: schôdza veriteľov správca konkurznej podstaty
R 22/2006
Právna veta: Ak schôdza konkurzných veriteľov schváli nového správcu konkurznej podstaty zákonu zodpovedajúcim spôsobom, je konkurzný súd na schôdzi konkurzných veriteľov povinný uznesením tohto nového správcu ustanoviť do funkcie, a to bez skúmania dôvodov, ktoré konkurzných veriteľov k tomuto postupu viedli. Doterajší správca nie je oprávnenou osobou na podanie odvolania proti výroku uznesenia, ktorým súd vo veci ustanovil nového správcu.

Úryvok z textu:
Senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nejednotné vykladajú znenie ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení jeho noviel v otázke týkajúcej sa postupu súdu, keď na schôdzi konkurzných veriteľov dôjde k ustanoveniu nového správcu, ako aj v otázke, či doterajší správca je oprávnený podať odvolanie proti uzneseniu súdu, ktorým bol ustanovený nový správca. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 30. októbra 2002, sp. zn. 2 Obo 248/
MENU