Nájdené rozsudky pre výraz: sídlo právnickej osoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 80

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
395 dokumentov
31 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 48 ods. 2 O.s.p. ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je súdu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvedel. Citované ustanovenie upravuje špecifickú formu náhradného doručenia zásielky adresovanej právnickej osobe. Pri právnickej osobe je pojmovo vylúčené uvažovať o tom, či sa zdržuje v mieste svojho sídla. Úprava doručenia do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1711214192 Dátum vydania rozhodnutia: 10. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1711214192.1 R OZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, IČO: 35 850 370, zastúpeného advokát om: Mgr. Miroslav Vilím, Michalská 9, Bratislava, proti žalovanému: FC Senec, a.s., Rybárska 29, Senec,
Právna veta: Základným princípom každého konania riadeného správnym právom, tzn. aj daňového konania je to, aby štátnu moc voči adresátovi vykonával orgán štátnej moci na túto činnosť výslovne zákonom označený čo do vecnej, funkčnej ako aj miestnej príslušnosti. Týmto sa vymedzuje osoba, resp. osoby, ktoré personálne vykonávajú štátnu moc. Zákonodarca však súčasne musí riešiť situáciu, keď sa počas prebiehajúceho konania zmenia pôvodné podmienky na určenie miestnej príslušnosti. Pre daňové konanie sa miestna príslušnosť určuje v súlade s ustanovením § 7 zák. č. 563/2009 Zb., pričom rozhodujúcim kritériom j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. Ing. K. M. , nar. X. , pobytom H. , resp. S., zast.: JUDr .I.R ., advokátkou so sídlom Š., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č.
Právna veta: Preskúmaním veci dospel odvolací súd k odlišnému záveru ako krajský súd a žalovaný, podľa ktorých pokiaľ žalobca viedol a uchovával evidenciu o osobách, od ktorých vykupoval kovový odpad, bez údaju o rodných číslach, konal v rozpore s ustanoveniami § 19 ods. 3 písm. b), písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. Zo znenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/217 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu AUTO – AZ, s.r.o., Bratislavská 20, 900 51 Zohor, IČO: 35 797 541, zastúpeného Miroslavom Kučerom, advokátom, so sídlom Krajinská 30 , 82 1 0 6 Bratislava , proti žalovanému S
Kľúčové slová: zber odpadu a výkup odpaduzber odpaduevidencia o osobách
Právna veta: Zo znenia § 19 ods. 4 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. vyplýva, že kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je povinný pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, od ktorých sa kovový odpad vykupuje. Ustanovenie § 19 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo /28/201 6 Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu SIRON s.r.o., Stromová 882/5, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 46 327 053, zastúpený JUDr. Jánom Kiššom, advokátom, so sídlom Svätoplukova 1, 821 09 Bratislava , proti žalovanému Slovenskej
Právna veta: Podľa § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva alebo stanový neurčujú inak. Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že konateľ vykonáva právne úkony v mene spoločnosti, nie vo vlastnom mene, preto aj v prípade zmien, ktorých zápisu v obchodnom registri sa navrhovateľ proti odporcovi domáha, nemôže byť konateľ v konaní o splnenie povinnosti vyplývajúcej zo spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti pasívne legitimovaný, pretože zápis zmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť podať návrh na zápis zmien v obchodnom registri, týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným J. N. M., v súlade so spoločenskou zmluvou zo dňa 5. decembra 1991, rozhodnutím o rozčlenení vkladu zo dňa decembra 1991, zmluvy o prevode vkladu a pristúpení k spoločnosti. V odôvodnení uviedol, že spoločnosť s ručením obmedzeným J. N. M. bola založená spoločenskou zmluvou zo d
Právna veta: Pri rozhodovaní o vecnej príslušnosti je dôležitý celkový obsah zmluvy, z ktorej sa nárok uplatňuje a nielen jej názov, prípadne to, ako ju označil žalobca v žalobe. Ak sa vykonaným dokazovaním podstatne zmenia okolnosti, z ktorých vychádzal nadriadený súd, nebráni to novému posúdeniu vecnej príslušnosti.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa nejednotné posudzuje otázka vecnej príslušnosti v sporoch týkajúcich sa zmluvy o tichom spoločenstve [§ 9 ods. 3 písm. e) O. s. p.]. V uznesení zo dňa 5. júna 2002, sp. zn. Ndob 165/2002, senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodol, že na konanie je príslušný Okresný súd N. Z. V odôvodnení uznesenia uviedol, že podlá žaloby predmetom konania má byť nárok zo zmluvy o tichom spoločenstve, uzavretej podlá
Kľúčové slová: členská schôdza
R 58/2017
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
1. Žalobcovia svojou žalobou zo dňa 02. 05. 2014 napadli prijaté uznesenia na náhradnej členskej schôdzi žalovaného konanej dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „schôdza“). Nakoľko na uvedenej schôdzi boli za členov predstavenstva žalovaného zvolené nasledovné osoby: V. Š., A. P., J. C., Š. B., a M. P., súd prvej inštancie postupoval podľa ust. § 21 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku a ako predbežnú otázku sa svojím rozhodnutím snažil vyriešiť, kto je oprávnený konať za žalovaného. Súd prvej in
Právna veta: V prípade, že by sa jednalo o domácu zabíjačku, nie je možné produkty z nej umiestňovať v rodinách, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Iné rozdeľovanie produktov možno označiť v zmysle čl. 3 bodu 8 Nariadenia (ES) č. 178/2002 za umiestňovanie na trh, na čo žalobca nemal oprávnenie. Domáca zabíjačka je zabíjanie na súkromnú domácu spotrebu, vykonáva ju fyzická osoba, nie podnikateľ, ktorá sa nemôže považovať za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Mäso získané z takéhoto zabitia sa nesmie umiestniť na trh. Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/105/2014 4014200135 24. 02. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:4014200135.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: ZOREA, s.r.o., so sídlom Levická 1, Šurany, IČO: 46 664 0
Právna veta: Správca dane úrok vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane a) daň alebo rozdiel dane ( § 156 ods. 1 pís a) daňového poriadku). Daňou sa rozumie daň podľa hmotnoprávnych daňových predpisov (t. j. daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z minerálneho oleja, spotrebná daň z liehu, spotrebná daň z alkoholických nápojov, spotrebná daň z tabakových výrobkov, spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu a miestne dane podľa zákona o miestnych daniach a miestnom po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžfk/9/2020 5018200418 30. 09. 2020 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2020:5018200418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej, členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: EMTEST, a.s., so sídlom Bánovská cesta č. 7, Žilina, z
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovení zákona o správe daní ako aj z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Musí preto v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Výrok rozhodnutia musí byť vždy určitý a presný. Túto požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu, a to preto, aby účastník konania mohol jednoznačne a určite poznať kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /48/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu I. P. , bytom K. , Stará C. X. , zastúpeného advokátom JUDr. Eugenom Kostavčíkom, so sídlom v Košiciach, Gelnická č. 33, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so
MENU