Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958228
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
20.01.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: škoda na majetku


Približný počet výsledkov: 219 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: škoda na majetku
  • skoda nájdené 56531 krát v 14061 dokumentoch
  • na nájdené 1918934 krát v 54625 dokumentoch
  • majetok nájdené 39069 krát v 8355 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd nemá preto pochybnosti o správnosti skutkových zistení uvedených vo výroku napadnutého rozsudku, keďže zodpovedajú výsledkom vykonaného dokazovania na hlavnom pojednávaní a je nimi nepochybne preukázané, že obžalovaný sa dopustil konania nebezpečného pre spoločnosť, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu a ktorého sa dopustil v úmysle na škodu cudzieho majetku seba obohatiť tým, že uviedol niekoho do omylu a spôsobil by tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, ale k dokonaniu trestného činu nedošlo. Preto správne postupoval Špeciálny súd, keď uznal obžalovaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Toš 4/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a členov senátu JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného A. U. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. mája 2008 o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Špeciálneho súdu v Pezinku z 3. marca 2008, sp. ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Uverejnené v bulletine 13/2014
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 193/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. B. K., a 2/ A. K., oboch bývajúcich v B., proti žalovanej Novbyt, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Hálkova 11, IČO: 31 369 332, o odvrátenie hroziacej škody na majetku z predpisu mesačnej úhrady, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 44 C 65/2009, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 28. marca 2013 sp. zn. 5 Co 82/2013 takto rozhodol: ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Prvou spornou otázkou bolo či išlo o povodňovú škodu alebo škodu spôsobenú pri výkone záchranných prác. V tejto súvislosti je nevyhnutné poukázať na to, že povodňová škoda vzniká objektívne, je spôsobená prírodným javom povodňou tak, ako je definovaná v § 2 ods. 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. V danom prípade je však nesporné aktívne konanie orgánov ochrany pred povodňami - prečerpávanie vody na pozemok žalobcu. Z uvedeného vyplýva, že škoda spôsobená prečerpávaním vody bola spôsobená aktívnym konaním Hasičského a záchranného zboru v Trebišove. Skutočnosť, ak pozemky boli už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/3/2016 7014200709 22. 03. 2017 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2017:7014200709.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu) M. D., bytom Z., zast. advokátom JUDr. Mikulášom Pavlíkom, AK ...
Súvisiace predpisy:
7/2010 - Zákon o ochrane pred povodňami
Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že pokračovaním terajších navrhovateľov v zamedzovaní voľného prístupu k inžinierskym sieťam terajším pribratým účastníkov hrozí vznik škody na majetku a zdraví. Z uvedených dôvodov odporca vyhovel návrhu pribratých účastníkov a vydal predbežné opatrenie, ktorým ... , že pribratým účastníkom konania hrozí pokračovaním navrhovateľov v zamedzovaní voľného prístupu k inžinierskym sieťam vznik škody na majetku a zdraví odvolací súd uvádza, že toto tvrdenie je tiež nepreskúmateľné, nakoľko odporca vôbec neuviedol, ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa v jeho základnej skutkovej podstate podľa § 240 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.Kvalifikovaná skutková podstata tohto trestného činu, vyjadrená v odseku 2 (respektíve v odseku 3) citovaného ustanovenia, vyžaduje spôsobenie väčšej škody (respektíve škody veľkého rozsahu). Uvedený trestný čin je tzv. úpadkovým deliktom, ktorého objektom je právo veriteľa, teda osoby, ktorá má voči páchateľovi právo na pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znakov kvalifikovaných skutkových podstát tohto trestného činu. Škodou sa tu pritom rozumie (a to sa týka aj základnej skutkovej podstaty) škoda na majetku dotknutého veriteľa spočívajúca v tom, že neobdržal od dlžníka plnenie k uspokojeniu svojej pohľadávky, teda nedošlo k dôvodne očakávanému prírastku ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: V správnom konaní ako aj v konaní pred krajským súdom bolo potrebné skúmať, či žalobca svojím konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa porušením informačných povinností, ktoré tento zákon v § 11 ods. 1 predávajúcemu ukladá a napokon vyriešiť právnu otázku, či v prejednávanej veci nejde o výnimku z tejto povinnosti predávajúceho pri poskytovaní údajov o všeobecne známych skutočnostiach. Uvedené bolo potrebné posudzovať s ohľadom na judikatúru ESD s dôrazom na žalobcom označené rozhodnutia zaoberajúce sa pojmami „všeobecne známe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spotrebiteľa chránil pred vedomím poškodením alebo znehodnotením zakúpených výrobkov, ako aj seba samého pred možným spôsobením škody na majetku spotrebiteľa. Uviedol, že v prípade pochybností je na predávajúcom, aby preukázal, že údaje, ktoré spotrebiteľovi ... pred vedomím poškodením alebo znehodnotením zakúpených výrobkov, ale napokon aj seba samého pred možným spôsobením škody na majetku spotrebiteľov. Stotožnil sa s názorom žalobcu, že informačné povinnosti môže predávajúci plniť rôznym spôsobom, podľa ...
Súvisiace predpisy:
250/2007 - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa § 38 ods. 2 Tr. zák. pri určovaní druhu trestu a jeho výmery musí súd prihliadnuť na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností. Úplné a správne zistenie a ustálenie všetkých poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, určenie ich pomeru a závažnosti je teda nevyhnutnou podmienkou na určenie konkrétneho druhu trestu a jeho výmery. V tejto súvislosti obvinený J. T. v podanom dovolaní namietal tú skutočnosť, že súdy v rozpore zo zisteným skutkovým stavom v jeho prípade nevzali do úvahy poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n/ Tr. zák. („... páchateľ nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... telefón zn. Sagem MYX-2 v hodnote 100 eur a kabelku s osobnými dokladmi odhodili, čím spôsobili poškodenej M. S. škodu na majetku vo výške 137,10 eur a ublíženie na zdraví, a to zlomeninu horného konca pravej ramennej kosti, trieštivého charakteru v ... zn. Sony Ericson v hodnote 200 eur, čipovou kartou na MHD, dáždnikom a kľúčmi zahodili, čím poškodenej R. R. spôsobili škodu na majetku vo výške 287,30 eur. Obvinený J. T. bol vyššie uvedeným rozsudkom odsúdený podľa § 188 ods. 3, § 41 ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 12 ods. 2 citovaného zákona vyplýva, že poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia za podmienok uvedených pod písmenami a/ až h/ nielen proti osobe, ktorá uzavrela s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti, ale aj proti poistenému, ktorý nie je touto osobou. Zákon v citovanom ustanovení teda priznáva poisťovni tzv. postihové právo aj proti iným subjektom, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti, než je poistník. Zákon výslovne nevymedzuje okruh osôb, ktoré treba považovať za osoby poistené. Úmyslom zákonodarcu však bolo vymedziť okruh osôb, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd zhodne so súdom prvého stupňa vychádzal zo zistení, že žalovaný 1/ ako vodič zavinil dopravnú nehodu, pri ktorej spôsobil škodu na majetku a zdraví tretím osobám, za ktorú zodpovedá v zmysle § 420 OZ (správnosť týchto zistení a z neho vyplývajúceho záveru ...
Súvisiace predpisy:
381/2001 - Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Na vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka sa vyžaduje zavinenie, pričom dôkazné bremeno je na žalobcoch a tejto zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (§ 420 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka). Naproti tomu na vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420a Občianskeho zákonníka stačí, že je tu príčinná súvislosť medzi prevádzkovou činnosťou a škodou spôsobenou touto činnosťou. Ide o osobitný druh objektívnej zodpovednosti, pri ktorej sa nevyžaduje protiprávnosť konania. Ide o zodpovednosť za výsledok. Tejto zodpovednosti sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konštatovanie stotožnenia sa so skutkovými závermi súdu prvého stupňa v tom, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané spôsobenie škody na majetku žalobcov požiarom vzniknutým v priestore sauny, ktorej vlastníkom bol v čase požiaru žalovaný 1/ a na konštatovanie ... predchádzať škodám podľa § 415 Občianskeho zákonníka a počínať si tak, aby pri jej prevádzkovaní nedošlo ku škode na majetku iných osôb. Odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu tak neobsahuje vysvetlenie, na základe čoho dospel odvolací súd k danému ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: V zmysle § 32 ods.10 zák.č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov krajský pamiatkový úrad vydá osobitné záväzné stanovisko o každej prípravnej dokumentácii a o každej projektovej dokumentácii obnovy a projektovej dokumentácii úpravy nehnuteľnosti alebo stavby na nehnuteľnosti v pamiatkovom území a v ochrannom pásme. Na základe uvedeného možno konštatovať, že v posudzovanej veci boli splnené zákonné podmienky pre postup stavebného úradu podľa § 140b ods.1 stavebného zákona, pretože stanovisko krajského pamiatkového úradu k projektovej dokumentácii je záväzné. Aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj žalovaný posúdiť, či je vo verejnom záujme zachovanie stavby postavenej v rozpore so stavebným povolením a predíde sa tak škode na majetku, pamiatkových hodnotách a prípadne aj na zdraví a životoch alebo sa dá prednosť verejnému záujmu, ktorý je reprezentovaný záujmom na ...
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právna veta: Ochrana práva na primeranú dĺžku konania, ktoré garantuje čl. 48 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru, resp. kompenzácia jeho porušenia môže byť dosiahnutá prostriedkami, ktoré sú vlastné trestnému právu, ak sú jeho normy vykladané ústavne konformným spôsobom. Takto naznačený postup trestných sudcov (senátov) všeobecných súdov je aj istou formou prevencie pred nastúpením zodpovednosti súdu (štátu) a jeho povinnosti ku kompenzácii vo finančnom vyjadrení. Hoci Európsky súd pre ľudské práva nevyvodil z porušenia čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd povinnosť zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... omylu, lebo na základe zmluvy, podkladom ktorej bol znalecký posudok U. K. vyplatila predávajúcemu 30 000 000 Sk, čím spôsobil škodu na majetku štátu vo výške najmenej 20 214 281,95 Sk (670 991,23 eur), pretože tak ustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou ...
Súvisiace predpisy:
248/1994, 40/1964, 12/2012, 236/2011, 25/2005, 2/2006, 460/1992
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu výkladom ustanovenia § 64 zákona č. 8/2009 Z. z. upravujúceho právny rámec pojmov „dopravná nehoda“ a „škodová udalosť“ možno dospieť len k tomu záveru, že zákonodarca do zákona zakotvil právnu fikciu, podľa ktorej sa škodová udalosť bude pre nesplnenie povinností účastníka škodovej udalosti považovať za dopravnú nehodu. V ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. je pre posúdenie skutočnosti, či sa na udalosť bude vzťahovať právna fikcia zakotvená v ustanovení § 64 ods. 2 písm. a/ zákona č. 8/2009 Z. z. rozhodujúce najmä slovo „bezodkladne“. Teda povinno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zraneniu osôb nedošlo, požitie alkoholu u C. zistené nebolo, nakoľko z miesta dopravnej nehody odišiel. Pri dopravnej nehode došlo ku škode na majetku. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, ktoré Krajský dopravný inšpektorát v Trnave rozhodnutím č. k.: KRP-276/DI-ODV-2009 ...
Súvisiace predpisy:
8/2009 - Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
372/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.