Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984270
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: škoda na majetku


Približný počet výsledkov: 232 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: škoda na majetku
  • skoda nájdené 64106 krát v 16560 dokumentoch
  • na nájdené 2085927 krát v 60241 dokumentoch
  • majetok nájdené 41235 krát v 8901 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd nemá preto pochybnosti o správnosti skutkových zistení uvedených vo výroku napadnutého rozsudku, keďže zodpovedajú výsledkom vykonaného dokazovania na hlavnom pojednávaní a je nimi nepochybne preukázané, že obžalovaný sa dopustil konania nebezpečného pre spoločnosť, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu a ktorého sa dopustil v úmysle na škodu cudzieho majetku seba obohatiť tým, že uviedol niekoho do omylu a spôsobil by tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, ale k dokonaniu trestného činu nedošlo. Preto správne postupoval Špeciálny súd, keď uznal obžalovaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Hatalu a členov senátu JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obžalovaného A. U. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. mája 2008 o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Špeciálneho súdu v Pezinku z 3. marca 2008 .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ Ing. B. K. , a 2/ A. K. , oboch bývajúcich v B. , proti žalovan ej Novbyt, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Hálkova 11, IČO: 31 369 332, o odvrátenie hroziacej škody na majetku z predpisu mesačnej úhrady , vedenej na Okresnom súde Bratislava I II pod sp. zn. 44 C 65/2009 , o dovolaní žalo bcov proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 28 . ma rca 20 13 sp. zn . 5 Co 82/20 13 .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Príkaz na vykonanie povodňových zabezpečovacích alebo záchranných prác spočívajúcich v prečerpávaní povodňových vôd Hasičským a záchranným zborom na súkromné poľnohospodárske pozemky vydaný podľa ustanovenia § 44 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov nevyžaduje písomnú formu. Ak vlastník pozemkov nepozná pôvodcu príkazu, nárok na náhradu spôsobenej škody písomne uplatní na obci, v ktorej sa pozemky nachádzajú.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE NS K E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu ) J. N. , bytom S.S., zast. advokátom JUDr. Mikulášom Pavlíkom, AK Michalovce, Š. Kukuru 14, proti žalovanému Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie so sídlom Trebišov, M. R. Štefánika 32, o .
Súvisiace predpisy:
7/2010 - Zákon o ochrane pred povodňami
Právna veta: Pre posúdenie otázky pasívnej legitimácie poisťovne je rozhodujúce riešenie otázky, čo treba rozumieť pod pojmom škoda (použitým v ZoPZP). Pre účely tohto zákona treba pojem škoda vykladať extenzívne v tom zmysle, že tento pojem zahŕňa aj nemajetkovú ujmu, ktorej náhrada patrí pozostalým (po blízkej osobe, usmrtenej pri dopravnej nehode v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla) z titulu občianskoprávnej zodpovednosti za zásah do osobnostných práv, spočívajúci v zásahu do ich práva na súkromný a rodinný život. Účelom poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel je zmier ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobu oprávnenú na náhradu, pokiaľ ide o akúkoľvek škodu spôsobenú motorovými vozidlami a škodou tak nie je len škoda na majetku (materiálna škoda), ale aj akákoľvek osobná nemajetková ujma (ako i v prípade žalobcov z prejednávanej veci), odškodňovaná peňažnou ... síce nedefinuje pojem škoda, ale z jej textu je zrejmé, že pod týmto pojmom rozumie osobnú ujmu a škodu na majetku, resp. používa slovné spojenie utrpenie „ujmy alebo škody“, či používa termíny „akákoľvek ujma alebo škoda“ alebo „akákoľvek škoda .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorá je aj v tomto prípade daná na základe samotnej existencie kvalifikovanej škodovej udalosti majúcej svoj pôvod v prevádzke, však nevylučuje zodpovednosť vodiča dopravného prostriedku, ktorý spôsobil škodu pri tejto škodovej udalosti zavineným porušením právnej povinnosti podľa § 420 ods. 1 OZ. Pokiaľ ide o vzťah prevádzkovateľa a vodiča ako odlišných subjektov, ustanovenie § 427 a nasl. OZ upravujúce osobitnú zodpovednosť nie je vo vzťahu k všeobecnej zodpovednosti podľa § 420 OZ ustanovením špeciálnym, ale obe skutkové podstaty stoja vedľa seba. Poškodený ta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodu, že zavinene porušil pravidlá cestnej premávky a v príčinnej súvislosti s uvedeným protiprávnym konaním spôsobil škodu na majetku poškodených, ktorú žalobca uhradil. Keďže škodu spôsobil vozidlom, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva, je ... , pretože zavinene porušil pravidlá cestnej premávky a v príčinnej súvislosti s uvedeným protiprávnym konaním spôsobil škodu na majetku poškodených. Zodpovedá tak za škodu podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka a pretože škodu spôsobil vozidlom .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Z obsahu konkurzného spisu však vyplýva, že žalobkyňa ako správkyňa konkurznej podstaty nenapadla opravnými prostriedkami výrokové časti uznesenia o schválení konečnej správy a v konečnom dôsledku ani rozvrhové uznesenie. Súd prvej inštancie preto uzavrel, že túto nečinnosť žalobkyne v konkurznom konaní nie je možné následne nahrádzať predmetnou žalobou o náhradu škody. Z ustanovenia § 420 ods. 3 Obč. zák. vyplýva, že zavinenie, teda ďalší predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu, sa predpokladá, pričom zákon umožňuje škodcovi zodpovednosti sa zbaviť (tzv. exkulpácia). Keďže ustanovenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , čo je sporné, čo sporné nie je, aké je predbežné posúdenie veci a či je daný dôvod dokazovať nehospodárnosť výdavkov (škodu na majetku konkurznej podstaty), o ktorých už rozhodol konkurzný súd. Odvolateľka u viedla, že škodu spôsobenú bývalým správcom konkurznej podstaty je potrebné .
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
40/1964 - Občiansky zákonník
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Uplatňovanie zásady „nikto nie je povinný obviniť seba samého“, vyplývajúci z čl. 37 ods. 1 a čl. 40 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a výslovne zakotvený v čl. 14 ods. 3 písm. g) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, má chrániť obvineného pred bezprávnym donucovaním zo strany štátnych orgánov a tým prispievať k zaisteniu spravodlivého procesu. Právo neprispievať k vlastnému obvineniu sa v prvom rade týka rešpektovania vôle obvineného mlčať, ako aj neprispieť ku svojmu obvineniu a usvedčeniu iným aktívnym konaním. Obvineného však možno podrobiť strpeniu dôkazných úko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na výkon zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu sa vyjadruje v jednotkách mg/l. Z medicínskeho hľadiska, ktoré je akceptované aj ... návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Ztzv. skutkovej vety výroku ovine rozsudku vyplýva, že obvinený 3. augusta 2013 v čase okolo 03.20 hodine, .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 3-4/1993
R 28/1993
Rozsudok
Právna veta: Rozsudok, ktorým sa ukladá autorovi článku uverejniť v periodiku vydavateľa správu určitého obsahu, je nevykonateľný. Autorovi článku môže však byť uložené, aby trpel uverejnenie správy určitého obsahu v periodiku vydavateľa.

Úryvok z textu:
... združenia vyfakturova- nú čiastku za odpredané náhradné diely - súčiastky riadne uhradil do pokladane PZ, ktorému v tejto súvislosti nevznikla žiadna škoda na majetku, nebol spôsobený ani daňový únik, čo vyplýva zo šetrenia kontrolných a nadriadených orgánov. Údaje v článku o tom, že P .
Súvisiace predpisy:
87/1990
Právna veta: V danej veci súdy hmotnoprávne rozhodovali na základe Občianskeho zákonníka a zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike platných ku dňu ich roz¬ hodnutí. Predmetom súdneho konania bola žaloba na uloženie povinnosti žalovanej, aby vykonala na nehnuteľnosti žalobcu „vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody, a to vedením elektroenergetického rozvodného zariadenia podzemným káblom alebo preložkou vedenia mimo obec". Uvedený nárok žalobca odôvodňoval existujúcim zákonným vecným bremenom (elektrickým vedením) v tom zmysle, že nie je dodržané ochran¬ né pásmo a hrozí škoda na živote a zd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je základom pre práva vyplývajúce z oblasti ochrany zdravia človeka. V neposlednom rade je tu aj vážna hrozba vzniku škody na majetku žalobcu. Z uvedených dôvodov, ako aj dôvodov, ktoré ob­ sahuje rozsudok súdu prvého stupňa, odvolací súd potvrdil prvostupňový rozsudok ... vo vedení podzemným káblom. Súd preto v rozhodnutí uložil žalovanej povinnosť vykonať také opatrenia, ktoré by zamedzili vzniku škody na majetku, na živote osôb žalobcu a jeho rodiny, a to aj za predpokladu, že tieto práce sú finančne aj .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Na tvrdenie odporcu v rozhodnutí, že pribratým účastníkom konania hrozí pokračovaním navrhovateľov v zamedzovaní voľného prístupu k inžinierskym sieťam vznik škody na majetku a zdraví odvolací súd uvádza, že toto tvrdenie je tiež nepreskúmateľné , nakoľko odporca vôbec neuviedol , na základe čoho dospel k .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa v jeho základnej skutkovej podstate podľa § 240 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.Kvalifikovaná skutková podstata tohto trestného činu, vyjadrená v odseku 2 (respektíve v odseku 3) citovaného ustanovenia, vyžaduje spôsobenie väčšej škody (respektíve škody veľkého rozsahu). Uvedený trestný čin je tzv. úpadkovým deliktom, ktorého objektom je právo veriteľa, teda osoby, ktorá má voči páchateľovi právo na pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kvalifikovaných skutkových podstát tohto trestného činu. Škodou sa tu pritom rozu mie (a to sa týka aj základnej skutkovej podstaty) škoda na majetku dotknutého veriteľa spočívajúca v tom, že neobdržal od dlžníka plnenie k uspokojeniu svojej pohľadávky, teda nedošlo k dôvodne očakávanému prírastku .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.