Nájdené rozsudky pre výraz: skončenie služobného pomeru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 277

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
263 dokumentov
7 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dôkazykonanie o prepustení zo služobného pomeru policajtapersonálny rozkaz ministra vnútra
Zbierka NS 7/2013
R 102/2013
Právna veta: V konaní o prepustení zo služobného pomeru nejde o posudzovanie spáchania trestného činu, ale o zistenie porušenia služobnej prísahy a toto konanie nezávisí ani od výsledku trestného konania, preto ak sú pre účely takéhoto konania využité dôkazy z trestného konania, tieto podliehajú hodnoteniu v zmysle § 238 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/37/ 2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: M gr . J. D. , Š., P., zast. JUDr . I. Š., advokátom , so sídlom S., S., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonno
Kľúčové slová: správne súdnictvoorganizačná zmenaindividuálny akt riadenia
Zbierka NS 6/2011
R 97/2011
Právna veta: Organizačná zmena vykonaná príslušným orgánom je individuálnym aktom riadenia, nie je individuálnym správnym aktom, preto nepodlieha súdnemu preskúmavaniu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobkyne JUDr. A., bytom B., proti žalovanému Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 12, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného a o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu
Právna veta: Podľa § 196 ods. 1, 2, 3 zákona č. 73/1998 Z. z. ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer trvá. Za čas neplatného skončenia služobného pomeru patrí policajtovi služobný príjem podľa § 84 ods. 1 písm. a/ až m/ a písm. s/ a ak ide o príslušníka Policajného zboru podľa § 84 ods. 2 písm. a/ až m/, ktorý mu patril v čase pred neplatným skončením služobného pomeru. Ak po rozhodnutí o neplatnom skončení služobného pomeru nie je možné policajta zaradiť do pôvodnej funkcie, ustanoví alebo vymenuje sa do funkcie podľa § 33; to neplatí, ak nie sú splnené podmienky podľa § 14 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlo ženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek sen átu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Ľubici Filovej v právnej veci žalobcu: V. , bytom P., zastúpený: JUDr. Zsolt Suver, advokát, so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislav
Právna veta: Z obsahu administratívneho spisu bolo zrejmé, že k ukončeniu služobného pomeru žalobcu došlo na základe zákona podľa ust. § 63 zákona, z dôvodu, že žalobca ako príslušník hasičského a záchranného zboru stratil fyzickú spôsobilosť na výkon funkcie. Táto skutočnosť jednoznačne vyplynula zo služobného hodnotenia, pričom záverom služobného hodnotenia bolo skonštatovanie, že príslušník nie je spôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v zbore. Z rozhodnutia riaditeľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, ktorým vydal služobné hodnotenie príslušníka Hasičského a záchranného zboru vyplyn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžk/30/2017 4016200636 24. 10. 2018 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2018:4016200636.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: W. J., bytom H. XX/XX, X., zastúpený: A
Právna veta: Ak v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok príslušníkovi ozbrojeného zboru, ktorý vykonával profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, môže postupom podľa § 173i zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vylúčiť zhodnotenie doby služby v ozbrojených zboroch pre nárok na starob­ ný alebo invalidný dôchodok, alebo dôchodok výsluhový v inom systéme dôchodkového poistenia len vtedy, ak účinky ich započíta­ nia na dôchodkové účely zostanú zachované.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 1. júna 2004 potvrdil rozhodnutie odpor- kyne zo 16. júla 2003, ktorým bol navrhovateľovi podľa § 21 ods. 3, § 173i ods. 1 a § 96 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") s účin­ nosťou od 24. augusta 2003 odňatý starobný dôchodok, poskytovaný vo výš­ ke 8 697,- Sk mesačne na základe rozhodnutia odporkyne z 10. júla 2003. Zhodne s názorom odporkyne vyvodil, že navrhovateľ nespĺňa po
Právna veta: Z právnej úpravy ustanovenej v právnej norme § 72 ods. 1 písm. a/ zák. č. 346/2005 Z.z. jednoznačne vyplýva, že o prepustení profesionálneho vojaka podľa ust. § 70 ods. 2 rozhoduje vedúci služobného úradu do dvoch mesiacov odo dňa, keď zistil dôvod prepustenia, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. Vedúcim služobného úradu v danom prípade je Riaditeľ personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý návrh na prepustenie žalobcu spracovaný podľa ust. § 73 ods. 1 citovaného zákona veliteľom obdržal dňa 20. augusta 2013. Nemožno sa stotožniť s tvrdením žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200368 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200368.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej PhD. a JUDr. Erik y Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: R., bytom I. č. XXX/XX, N., zastúpený: JUDr. Beatrica Babačová, advok
Právna veta: Podľa § 192 ods. 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z. z. pre prepustenie zo služobného pomeru podľa tohto zákonného ustanovenia musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 1/ rozhodnutím lekárskej komisie stratil dlhodobo zo zdravotných dôvodov spôsobilosť vykonávať akúkoľvek funkciu v policajnom zbore alebo spôsobilosť vykonávať doterajšiu funkciu a 2/ ho nemožno previesť ani preložiť na inú funkciu v štátnej službe, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia. Zákonná definícia dôvodu prepustenia podľa § 192 ods. § 1 písm. b/ zákona č. 73/1998 Z. z. vyžaduje kumulatívne naplnenie oboch pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/7 5/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republi ky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcu: Ing . J. B. , bytom C. , R. , zastúpený JUDr. Milanom Klobušiakom, advokátom so sídlom Ul. Š. Moyzesa 7, Ružomberok, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , so sí
Právna veta: Keď došlo ku skončeniu služobného pomeru policajta Federálneho policajného zboru v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa čl. 2 písm. c) ústavného zákona č. 624/1992 Zb., nie je daná právomoc súdu na preskúmanie skončenia tohto služobného pomeru podľa piatej časti O.s.p.. Doplnenie: Služobný pomer policajta Federálneho policajného zboru skončil v zmysle ústavného zákona č. 624/1992 Zb. Také oznámenie nespĺňa vecné ani formálne náležitosti rozhodnutia ústredného orgánu o práve alebo povinnosti konkrétnej fyzickej osoby, ide len o konštatovanie zmeny jeho posta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobcovi Č. bolo rozkazom riaditeľa VPP v B. B. č. 589 zo dňa 21. 12. 1992 oznámené, že mu končí služobný pomer u Federálneho policajného zboru ku dňu 31. 12. 1992 podlá čl. 2 písm. c/ ústavného zákona zo dňa 17. 12.1992 o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Žalobca podal žalobu na Najvyšší súd SR s návrhom uvedený rozkaz zrušiť. Žalobu odôvodnil tým, že dňa 23. 7. 1992 utrpel služobný úraz a nie
Kľúčové slová: Zrušenie služobného pomeru v skúšobnej dobe
Zbierka NS 4/2017
R 33/2017
Právna veta: Nemožno považovať za proporcionálne, keď policajný orgán vyžaduje nahradiť náklady na štúdium bez toho, aby bolo zrejmé, z akých dôvodov došlo k skončeniu služobného pomeru s príslušníčkou policajného zboru v skúšobnej dobe a keď nie je možné z napadnutého rozhodnutia overiť, či vôbec mohla svoj záväzok vo vzťahu k policajnému zboru objektívne splniť. Tieto dve roviny nemožno chápať izolovane a skutočnosť, že dôvody skončenia služobného pomeru v skúšobnej dobe spočívajú na objektívnych základoch, je povinný v prípade „sporu“ preukázať policajný orgán.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/ 67 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sud cov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalob kyne : Mgr. M. Ď. , J., právne zastúpen á: JUDr. Michal Krnáč, advokát, V. Tvrdého 793/21, Žilina , proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline , Kuzmányho 26, Žilina , o pr
MENU