SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1304547
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38889
NSČR: 128943
NSSČR: 71145
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430406
Krajské súdy (ČR): 49443
Posledná aktualizácia
03.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: skrátené konanie


Približný počet výsledkov: 112 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: skrátené konanie
  • skrateny nájdené 1482 krát v 939 dokumentoch
  • konanie nájdené 1485740 krát v 66000 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 83 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 90 dokumentov
Krajské súdy SR 3350 dokumentov
Odborné články 21 dokumentov


Právna veta: Právna úprava podmienok skráteného konania (§ 172 a nasl. O.s.p.) nie je zárukou toho, že v ňom ukladaná povinnosť zodpovedá skutočnosti, pretože sa vychádza len zo skutočností uvedených žalobcom. Nástrojom, ktorý môže odstrániť takýto stav, je včas podaný odpor s odôvodnením (§ 172 ods. 1 O.s.p.). Povinnosť odôvodniť odpor znamená uviesť také tvrdenia (skutkové alebo právne), ktoré spochybňujú opodstatnenosť rozhodnutia vydaného v skrátenom (rozkaznom) konaní. Na odôvodnenie odporu podaného proti platobnému rozkazu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenia (vecné alebo právne) spochybňuj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H. , bývajúceho vo V. , proti žalovanému B. , sídliacim v T. , IČO : X. , zastúpenému JUDr. D. S., advokátom v T. , o 130,55 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 19/2010, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 21. marca 20 11 sp. zn. 10 Co 163/2010 rozhodol t a k t o : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Trnave z 21. marca .
Kľúčové slová: platobný rozkaz, opravné prostriedky, skrátené konanie

Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust.§ 174 O.s.p. umožňuje podanie opravného prostriedku proti platobnému rozkazu a to podanie odporu alebo odvolania. Teda vydanie platobného rozkazu nie je nemenné rozhodnutie v prípade, že súd ním rozhodne v tzv. skrátenom konaní a že žalobca už nič nemusí dokazovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J.Š. -S., V. , IČO: X. , zast. JUDr. S.K. , advokátom so sídlom P.M. , proti žalovanému: P. , s. r. o., M. , IČO: X. , Ž. ,zast. JUDr. P.R. , advokátom so sídlom A.Ž. , o zaplatenie 2 306,15 EUR s prísl. a o zaplatenie 9 595,24 EUR s prísl. vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 11 Cb 275/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 25. marca 2010, č.k. 13 Cob .
Kľúčové slová: skrátené konanie, nepriznanie postavenia utečenca, utečenec

Zbierka NS 4/2002
R 61/2002
Právna veta: Skrátené konanie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 283/1995 Z. z.“) sa začína na základe opakovanej žiadosti cudzinca o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Na procesný priebeh skráteného konania o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona o utečencoch upravujúce konanie a rozhodovanie o prvej žiadosti cudzinca o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Zákon o utečencoch stanovuje pre skrátené konanie len kratšie lehoty ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Konanie začaté na základe opakovanej žiadosti končí vydaním prvostupňového rozhodnutia alebo rozhodnutia o rozklade, takisto ako konanie začaté na základe prvej žiadosti o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 283/1995 Z. z. rozhodnutie ministra o rozklade je preskúmateľné súdom, pričom v odkaze pod čiarou č. 4 sa uvádza ustanovenie § 244 až 250s O. s. p. Z gramatického a logického výkladu ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o utečencoch vyplýva, že zákon .
Právna veta: V súlade s § 172 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p., môže súd aj bez výslovnej žiadosti žalobcu a bez vypočutia žalovaného vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených žalobcom. V platobnom rozkaze uloží žalovanému, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Platobný rozkaz je rozhodnutie vo veci samej, ktoré je vydané v skrátenom konaní, ktorého skutkovým základom sú len skutočnosti tvrdené žal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší sú d Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. B. , bývajúceho v M. , proti žalovanému J. P. , bývajúcemu v M. , o zaplatenie 9 596 ,-- Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 1 1 Ro 65 /200 9, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu Michalovce z 25 . augusta 200 9 č.k. 1 1 Ro 65 /200 9-11 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Právna veta: I. Námietka obvinenej fyzickej osoby podnikateľa v prípade zodpovednosti za správny delikt je nedôvodná a účelová, keď tvrdí, že mu colný úrad odňal možnosť konať v jazyku, ktorému rozumie, ak colným úradom pribratý tlmočník z jazyka slovenského do jazyka vietnamského je zapísaný i v zozname znalcov a tlmočníkov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. II. V tzv. skrátenom konaní, ktoré umožňuje správnemu orgánu uložiť sankciu na mieste, neobstoja námietky sťažovateľa (navyše za situácie, keď skutkový stav bol v danej veci riadne a nepochybne zistený a sťažovateľom nespochybnený) o nespráv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vplyv. 41. Rešpektujúc osobitný charakter konania o správnych deliktoch podľa zákona o používaní ERP ako tzv. skráteného konania, neobstoja námietky sťažovateľa požadujúce formálne vykonanie procesných úkonov (nariadenie ústneho pojednávania) navyše za situácie, keď skutkový ... základe ktorých bol colný úrad povinný vydať rozhodnutie o uložení pokuty za zistený správny delikt v tzv. skrátenom konaní na mieste. 22. K argumentácii sťažovateľa rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1SZa/11/ .
Kľúčové slová: rozpor s dobrými mravmi, zmenečné ručenie, zmenkové ručenie, neplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ

Zbierka NS 1/1998
R 2/1998
Právna veta: Ak zmenečný ručiteľ, na líci zmenky neuvedie za koho ručenie preberá, jeho holý podpis zakladá zmenkové ručenie za vystaviteľa zmenky, ak nejde o podpis zmenečníka alebo vystaviteľa zmenky. Žalobca, ako vystaviteľ zmenky, preto nemôže v súdnom konaní uplatňovať práva zo zmenky proti svojmu vlastnému ručiteľovi ako žalovanému.

Úryvok z textu:
... zmeniek a šekov je jedným z hlavných dôvodov, prečo zákon pripustil uplatnenie nárokov zo zmeniek alebo šekov aj cestou tzv. skráteného konania, vydaním zmenkového (šekového) platobného rozkazu. Ak žalovaný proti nemu podá včas námietky, musí súd na ich prejednanie určiť termín pojednávania .
Kľúčové slová: zmenkový platobný rozkaz, obnova konania v sporovom konaní

Zbierka NS 3/1999
R 56/1999
Právna veta: Návrh na obnovu konania z dôvodu, že súd nesprávnym postupom vydal zmenkový platobný rozkaz na prekludovanú pohľadávku nemôže byť úspešný, pretože obnova konania z tohto dôvodu nie je prípustná.

Úryvok z textu:
... § 172 O. s. p. Vychádzal zo skutočnosti, že v obidvoch prípadoch ide o rozhodnutie vo veci samej, vydané v skrátenom konaní, ktoré má účinky právoplatného rozsudku, určené priamo zákonom (§ 174 ods. 1, § 175 ods. 2 O. s. p.). Ust .
Kľúčové slová: vznik poplatkovej povinnosti, súdne poplatky, zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz

Zbierka NS 4/1999
R 83/1999
Právna veta: Za odvolanie proti rozsudku, ktorým súd vyslovil, či zmenkový (šekový) platobný rozkaz ponecháva v platnosti, alebo či ho zrušuje a v akom rozsahu, sa vyberá poplatok podľa poznámky 4 k položke 1 Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, lebo ide o rozhodnutie vo veci samej.

Úryvok z textu:
... veci je predmetom sporu zaplatenie zmenky. O. s. p. v ust. § 175 pripúšťa možnosť rozhodnúť v takejto veci v skrátenom konaní za predpokladu splnenia podmienok v ňom ustanovených. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zmenkový platobný rozkaz, vydaný za podmienok v ňom .
Kľúčové slová: blokové konanie, blok na pokutu nezaplatenú na mieste, individuálny správny akt, nariadenie výkonu rozhodnutia

Zbierka NS 4/2001
R 68/2001
Právna veta: Blok na pokutu nezaplatenú na mieste možno považovať za taký individuálny správny akt, ktorý je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) za podmienky, že má formu bloku na ukladanie pokút vydaného na tieto účely Ministerstvom financií Slovenskej republiky, s obsahovými náležitosťami uvedenými v ustanovení § 85 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... i k ustanoveniu § 77 zákona č. 372/1990 Zb., ktoré majú prednosť pred ustanoveniami všeobecnými, pri prejednávaní priestupkov v skrátenom konaní. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie vydané v blokovom konaní musí mať obsahové a formálne náležitosti vyplývajúce z ustanovení § 85 .
Právna veta: Ak navrhovateľ vezme späť návrh na začatie konania v čase od vydania platobného rozkazu do skončenia lehoty na podanie odporu odporcom a odpor nebol podaný, predloží súd prvého stupňa vec odvolaciemu súdu na postup podľa § 208 O.s.p. ak nejde o prípad uvedený v ustanovení § 173 ods. 2 O.s.p. Odvolací súd platobný rozkaz zruší, konanie zastaví a rozhodne o trovách konania. Zaplatený súdny poplatok sa navrhovateľovi vráti (§ 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb.). O vrátení poplatku rozhodne prvostupňový súd (§ 12 ods. 1 prvá veta zák. č. 71/1992 Zb.).

Úryvok z textu:
... situácia predvídaná v § 208 O.s.p. v závislosti na forme rozhodnutia, keď bolo toto rozhodnutie vydané v osobitnom skrátenom konaní. To platí tým viac, keď sám navrhovateľ nemôže ovplyvniť skutočnosť, či súd využil svoje oprávnenie a rozhodne platobným rozkazom aj .
Zbierka NS 1/1999
Právna veta: 1. Určenie právneho odvetvia, do ktorého patrí spor prejednávaný všeobecným súdom, môže súvisieť s právnou zložitosťou veci, lebo je významné pre určenie prameňov práva, ktoré sa majú uplatniť v konaní pred všeobecným súdom. Ústavný súd Slovenskej republiky túto skutočnosť posudzuje pri hodnotení dôvodov súvisiacich s porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. 2. Ústavné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v niektorých prípadoch zabezpečuje aj zákon prostredníctvom inštitútov procesného práva. V konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku k nim p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozkaz, nariadi pojednávanie.“ Vo vysvetlivkách k uvedenému ustanoveniu OSP sa uvádza, že predseda senátu nie je povinný vybaviť návrh v skrátenom konaní, hoci sú splnené podmienky stanovené v § 172. V danom prípade postup súdu nemožno označiť za nesprávny. Konajúci sudca opakovanými .
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: V rozpore so zásadou rovnosti účastníkov občianskeho súdneho konania je také ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, ktorým sa žalovanému ako účastníkovi upiera, po vynesení prvostupňového rozhodnutia, právo navrhovať dôkazy a vyjadrovať sa ku všetkým vykonávaným dôkazom v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... v záujme poskytnutia ochrany porušeným alebo ohrozeným právam v primeranej lehote, zdanlivo staval účastníkov konania do nerovného postavenia (napr. v skrátenom konaní, pri vydávaní rozsudkov pre zmeškanie). Aj v týchto konaniach však rovnosť účastníkov bola zabezpečená ďalšími procesnými prostriedkami. A v neposlednom .
Právna veta: Hypotéza ust. § 5 Občianskeho zákonníka vyžaduje určitú intenzitu správania sa subjektov. Nestačí akýkoľvek zásah do fakticity skutkového deja, musí ísť o zásah zrejmý. Zrejmým bude taký zásah, ktorý bude objektívne poznateľný tzv. voľným okom, teda na prvý pohľad, a to aj pre tretie osoby, ktoré doteraz vnímali fakticitu stavu inak. Nositeľom povinnosti poskytnúť ochranu pokojného stavu je obec, konajúca prostredníctvom svojho starostu, podľa ustanovení správneho poriadku. Podľa § 1 sa správny poriadok vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa tak stalo protiprávne, či podľa práva atď., pretože nejde o spor o právo. Úlohou obce je poskytnúť v skrátenom konaní právnu ochranu pred zrejmým zásahom do posledného pokojného, a teda faktického stavu, a tak zabezpečiť medzi dotknutými osobami poriadok ... subjektu ako je súd, te da obci, ktorá lepšie pozná miestne pomery a situáciu a môže tak poskytnúť v skrátenom konaní právnu ochranu rýchlejšie a účinnejšie ako súdy. Podľa odvolateľky, nie je dôvod, aby sa navrhovatelia obracali s uplatnením .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.