SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152158
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: skrytá mediálna komerčná komunikácia


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: skrytá mediálna komerčná komunikácia
  • skryty nájdené 1013 krát v 356 dokumentoch
  • medialny nájdené 1959 krát v 410 dokumentoch
  • komercny nájdené 1237 krát v 391 dokumentoch
  • komunikacia nájdené 9386 krát v 2560 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 11 dokumentov


Právna veta: Zákonodarca v zákone o vysielaní a retransmisie definuje reklamu v právnej norme ustanovenej v 32 ods. 1 tak, že reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom...S poukazom na právnu úpravu ustanovenú v právnej norme § 32 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z. pojmovým znakom reklamy je „za odplatu alebo inú podobnú pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/26/2013 9013010176 11.12.2014 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2014:9013010176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Zdenky Reisenauerovej , v právnej veci navrhovateľky : MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 00 .
Merito § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. skrytá mediálna komerčná komunikácia
... boli kumulatívne splnené podmienky na to, aby mohol byť navrhovateľ postihnutý za správny delikt spočívajúcu v porušení zákazu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie , pričom dospel k záveru, že podmienka propagačn ého účel u informácie nebola naplnená . Odporca v ... zákona č. 308/2000 Z.z. Podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo -obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, .
Merito správny delikt - § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
... účinného do 14. decembra 2009 . Odporkyňa sa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vysporiadala s jednotlivými kritériami tak definície skrytej mediálnej komerčnej komunikácie ako aj definície skrytej reklamy, pričom definície oboch pojmov sú po vecnej stránke totožné. Zmeny, ktoré v ... zaznieť informácie týkajúce sa aj služby L. S S. , a.s., ktoré podľa odporkyne naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 4 z ákona č. 308/2000 Z. z. (definícia skrytej reklamy podľa § .
Merito pokuta, skrytá reklama, nedodržanie právneho názoru súdu
... základe zisteného skutkového stavu. Odpor kyňa sa podrobne vysporiadala s navrhovateľkou vyššie namietanými kritériami skrytej mediálnej komerčnej komunikácie, ktoré podrobne rozviedla na stranách 6 až 12 napadnutého rozhodnutia. V rámci správnej úvahy ... záveru, že odvysielaným obsahom došlo k naplneniu skutkovej podstat y skrytej reklamy , resp. skrytej mediálnej komerčnej komunikácie bez ohľadu na námietky uvádzané sťažovateľom v sťažnosti. Námietku navrhovateľky, že daný príspevok spravodajského .
Merito uloženie sankcia podľa § 64 ods. 1 písm.d/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
... pojmy bez uvedenia ich legálnej definície, pri ukladaní výšky pokuty a pri hodnotení naplnenia kritérií skrytej mediálnej komerčnej komunikácie, pri ktorých to predpokladá zákon. Navrhovateľka v opravnom prostriedku uviedla iba všeobecné argumenty , ktoré ... kontextu programu. Preto, ak by uvedený príspevok obsahoval reklamné techniky , nejednalo by sa už o skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu, ale o klasi ckú reklamu. Z tohto dôvodu považ ovala odporkyňa argument navrhovateľky ohľadne absencie .
Merito § 31 ods.3,4 zák.č. 308/2000 Z.z.- skrytá reklama
... ou. Nestotožnil sa s názorom navrhovateľky, že v tomto prípade odvysielanie príspevku nemožno považovať za skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu , pretože odvysielanie príspe vku nemožno považovať za zámerné, keďže nebolo uskutočnené za žiadnu protihodnotu. ... .z., nakoľko vlastnou propagáciou ako osobitnou formou reklamy je mož né iba prerušiť program, pričom skrytá mediálna komerčná komunikácia je integrálnou súčasťou programu. Odporkyňa uviedla argumenty, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k .
Merito § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.
... starej právnej normy (skrytá reklama) a toto konanie je podľa účinnej právnej úpravy súčasťou širšieho inš titútu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. Po vecnej stránke je definícia tohto konania stále rovnaká. 2 Sž 7/2010 4 K namietanej absencii ... pričom v tomto programe mali zaznieť informácie o novom slovenskom filme J. – P., ktoré podľa odporkyne naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č . 308/2000 Z. z. (definícia skrytej reklamy podľa § 32 ods .
Merito správny delikt vymedzenie skutku, skrytá reklama, vlastná propagácia
... nie je možn é pristupovať paušalizovane a dogmaticky. Odporkyňa sa podrobne vysporiadala s namietanými kritériami skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. V rámci správnej úvahy posudzovala odvysielané informácie z hľadiska ich obsahu, spôsobu a formy ... charakter, pričom prelínanie zložky propagačnej s inou napr. spravodajskou je jedným z imanentných znakov skrytej mediálnej komerčnej komunikácie (do 14.12.2009 skrytej reklamy). Rozhodujúc e pre posúdenie charakteru týchto informácií ako celku .
Merito sankcia podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
... ykonávajúcej hospodársku činnosť. Podľa názoru súdu odporkyňa taktiež správne vyhodnotila splnenie ďalšej podmienky skrytej mediálnej komerčnej komunikácie , keď konštatovala, že odvysielaním predmetného príspevku bola naplnená aj podmienka definície skrytej ... so splnením jednotlivých zákonných podmienok pre naplnenie skutkovej podstaty právnej úpravy ustanovujúcej skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd vecne príslušný na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Merito správny delikt, skrytá reklama
... , že v predmetnej veci bol naplnený skutkový stav vysielania skrytej mediálnej komerčnej komunikácie , nakoľko došlo ku kumulácii všetkých kritérií vyplývajú cich z definície skrytej mediálnej komerčnej komunikácie obsiahnutej v ustanovení § 31a ods.3 zák.č. ... Odporkyňa zdôraznila, že v odôvodnení napadnutého rozhodnutia sa vysporiadala s jednotlivými kritériami tak definície skrytej mediálnej komerčnej komunikácie ako aj definície skrytej reklamy, prič om definície oboch pojmov sú po vecnej stránke .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.