Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: Slovenská obchodná inšpekcia


Približný počet výsledkov: 286 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Slovenská obchodná inšpekcia
  • slovensky nájdené 510500 krát v 62534 dokumentoch
  • obchodny nájdené 54806 krát v 11027 dokumentoch
  • inspekcia nájdené 6029 krát v 819 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 72 dokumentov
Krajské súdy SR 4736 dokumentov


Právna veta: V rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne i rozhodnutia o iných správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý. To je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Takáto miera podrobnosti je nevyhnutná pre celé sankčné konanie, a to najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre vylúčenie prekážky veci rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Consumer Finance Holding, a.s., IČO : 35 923 130 , so sídlom 060 01 Kežmarok, Hlavné nám. 12, právne zastúpeného: JUDr. Jozef Beňo, PhD ., advokát, Beňo & partners advokátska kancelária, s. r.o. , so sídlom .
Právna veta: Doklad o kúpe má nesporný význam pri uplatnení práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho tovaru a predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne uzatváraných kúpnych zmlúv. Najvyšší súd má za to, že znenie § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. bližšie nešpecifikuje a ani neukladá, že doklad o kúpe výrobku musí mať menný názov alebo číselný názov, prípadne kombináciu týchto dvoch druhov názvov. Aj podľa najvyššieho súdu ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d/ zákona o ochrane spotrebite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/37 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk y senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Richard Pauer -3P, s miestom podnikania Levočská 4, Košice, IČO: 32 530 943, zastúpený JUDr. Richardom Kovalčíkom, advokátom so sídlom Rázusova 1, Košice , proti žalovanému: Slovenská obchodná .
Právna veta: Predávajúci je zodpovedným subjektom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a vzhľadom na ust. § 15 a § 16 Obchodného zákonníka zodpovedá za konanie osôb, ktoré boli poverené výkonom činnosti v jeho prevádzke.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžo 112/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Š. T. - K., K., zastúpený advokátom JUDr. I. J., B., proti žalovanému: S.O.I., Ú.I. S.O.I. so sídlom v B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. K/0382/04/05 dňa 12.5.2006, na odvolanie .
Kľúčové slová: práva a povinnosti kontrolovaných osôb, kontrolovaná osoba, Slovenská obchodná inšpekcia, Právomoc súdu

Zbierka NS 1/2010
R 7/2010
Rozsudok
Právna veta: Náklady skúšok podľa § 7 ods. 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavujú trovy správneho orgánu súvisiace s kontrolou vykonávanou Slovenskou obchodnou inšpekciou na úseku vnútorného trhu. Rozhodovanie o uvedených trovách nepatrí do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní (§ 7 ods. 1 a 3 O. s. p.).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Evy Sakálovej v právnej veci žalobkyne Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 32, zastúpenej JUDr. J. D., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému I. G., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. Ing. M. C., advokátom, so sídlom v B., o zaplatenie 2 292 .
Kľúčové slová: zmluva o vykonaní opravy, uplatnenie reklamácie, Slovenská obchodná inšpekcia, nekalé obchodné praktiky

Zbierka NS 4/2017
R 28/2017
Rozsudok
Právna veta: I. Ak bolo na základe kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval pri uplatnení reklamácie v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ako predávajúceho očakávať pri jeho konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, mohol tým podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovanej službe. II. Ak kontrolovaný subjekt namiesto potvrdenia o prijatí reklamácie vydáva zákazníkom -spotrebiteľom ,,Zmluvy o vykonaní opravy“, boli jeho správaním naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle zákona č. 250/2007 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 25.07.2013, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/533/2/2012 zo dňa 21.02.2013. Týmto rozhodnutím prvostupňový .
Kľúčové slová: procesné podmienky konania, Slovenská obchodná inšpekcia, vecná príslušnosť

Zbierka NS 2/2000
R 37/2000
Uznesenie
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu v Bratislave, je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu a žalobu podal na Okresnom súde B. III. Uznesením okresný súd vo veci vyslovil svoju nepríslušnosť a postúpil vec Krajskému súdu v B., ktorý s postúpením veci nesúhlasil a postúpil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 104a ods. 3 O. s. p. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením rozhodol tak, že nesúhlas Krajského súdu v B. s postúpením veci Okresného .
Právna veta: Pokiaľ krajský súd konštatoval, že Etický kódex reklamnej praxe definuje základné požiadavky na reklamu odlišne od ustanovení § 3 zákona o reklame, a to rozširujúcim spôsobom, nijako toto svoje tvrdenie nešpecifikoval a vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu neuviedol, aké konkrétne kritériá ovplyvnili klasifikáciu skutku ako správneho deliktu, a pritom nemali základ v normatívnej kvalifikácii obsiahnutej v § 3 ods. 1 písm. c) zákona o reklame, ale len v ustanoveniach Etického kódexu reklamnej praxe.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Asan/17/2018 6017200189 22. 05. 2019 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2019:6017200189.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Mgr. Gabriela Bodnárová - Zlaté časy, miesto .
Právna veta: Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (v znení platnom a účinnom v čase vykonania kontroly) v ust. § 1 ods. 1 upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (združenie) a označenie výrobkov cenami. Podľa § 5 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veci ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpek ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sud cov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc u: B. -E. a.s. , H. , IČO: X. , právne zastúpen ého Advokátskou kanceláriou I. Š., s.r.o. N. , proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej ob chodn ej inšpekcie so sídlom v Bratislave, .
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z., predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný, pričom kontrolou dodržiavania tohto zákazu je okrem iných orgánov zákonom zmocnená aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá kontrolu vnútorného trhu vykonáva prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú jej zamestnancami. Povaha kontroly dodržiavania § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. je priamo závislá od povahy zákazu v ňom ustanoveného. Rešpektovanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je reálne možné skontrolovať iba tak, že v rámci kontroly j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201063 Dátum vydania rozhodnutia: 23. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201063.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a Mgr. Petra Melichera v pr ávnej veci žalobcu: Handyman s.r.o., so sídlom Obchodná 30, Bratislava, IČO: 35 833 629, právne zastúpeného JUDr. .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, informačné povinnosti

Zbierka NS 3/1996
R 26/1996
Rozsudok
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
... rozhodnutia žalovaného zo 14. februára 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 13. júna 1994. Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný správny ... prvej akostnej triedy, ale o tovar bazárový, na ktorú skutočnosť bol odberateľ - Nábytok v M. upozornený. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát v B. rozhodnutím zo 14. februára 1995, odvolanie žalobcu zamietla a prvostupňové rozhodnutie o uložení .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, pokuta za spáchanie správneho deliktu, zákaz klamania spotrebiteľa

Zbierka NS 3/1996
R 27/1996
Rozsudok
Právna veta: Ak dôvodom pre uloženie pokuty podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa boli dve na sebe nezávislé porušenia povinnosti ustanovených týmto zákonom a z toho u jednej sa predpokladalo, že ide o opakované porušenie povinnosti a správny orgán v dôvodoch rozhodnutia nevyjadril výšku pokuty za každé z nich, ide o takú vadu rozhodnutia, ktorá spôsobuje jeho nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov.

Úryvok z textu:
... č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, spočívajúceho v uvedení nesprávnych údajov a nesplnení opatrenia. Na odvolanie žalobcu Slovenská obchodná inšpekcia - ústredný inšpektorát rozhodnutím zo 4.1.1995 prvostupňové rozhodnutie potvrdila. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 634 ... rozhodnutie žalovanej pre nepreskúmateľnosť zrušil (§ 250f, veta druhá, § 250j ods. 2 O.s.p.). Rozhodnutím Slovenskej obchodnej inšpekcie - inšpektorátu pre hl. mesto SR B. z 30.6.1994 bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 610 000 .
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, informačné povinnosti, rozhodnutie o uložení pokuty

Zbierka NS 6/2002
R 109/2002
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné.

Úryvok z textu:
... ide, odvoláva sa na vyhlášku č. 18/1999 Z. z. a na skutočnosť, že bolo zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie konštatované porušenie zákona nesprávne. Žalobca uviedol, že správny orgán nepreukázal žiadnym spôsobom, že informačné údaje o spôsobe ošetrovania výrobkov ... z 1. júla 1994 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia z 28. februára 2001, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v B. zo 14. decembra 2000 tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 .
Právna veta: Z dikcie ustanovenia § 59 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle oprávnenia nielen čo do rozsahu prieskumnej činnosti, ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé nezákonné rozhodnutie, a to aj mimo rámca dôvodov odvolania Pri zmene rozhodnutia v dôsledku toho môže preskúmané rozhodnutie zmeniť aj v neprospech odvolateľa (t.j. neuplatňuje sa zákaz reformatio in peius), ba dokonca môže rozhodnúť aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 5, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. boli výsledky kontroly, vykonanej pracovníkmi Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj dňa 17. decembra 1999 v prevádzke žalobcu v K. na Z. ul. Pri tejto kontrole bolo zistené ... Žalovaný svojím rozhodnutím z 1. júla 2002 na podklade odvolania žalobcu zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj z 18. januára 2000 tak, že žalobcovi za porušenie povinností ustanovených v § 5, § 7 ods. .
Kľúčové slová: informačné povinnosti, písomný návod

Zbierka NS 7/2013
R 99/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch informácie o použití a údržbe výrobku v štátnom jazyku, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je to dôvodom na uloženie pokuty.

Úryvok z textu:
... : JUDr. Ľ. K., CSc. , advoká tka, so sídlom K . X. , B., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Pr ievozská 32, P.O.BOX 29, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/1472/ ... spisového materiálu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril administratívny spis, odvolací súd zistil, že inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach p re Košický kraj, Košice dňa 31. 7.2009 o 10,05 .
Kľúčové slová: predmet a rozsah úpravy, orgány dozoru

Zbierka NS 2/2012
R 32/2012
Rozsudok
Právna veta: Existencia pôsobnosti orgánu verejnej správy je primárnou otázkou, ktorú je tento orgán povinný posúdiť pred tým, než začne vo veci konať, keďže týmto postupom sa má predchádzať vydávaniu nulitných aktov a tým aj zabezpečiť dodržanie základných zásad správneho konania, ako sú zásada zákonnosti a zásada hospodárnosti konania.

Úryvok z textu:
... a § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka , nemožno v tomto prípade vyvodiť aj pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie podľa § 20 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je daná až subsidiárne, t. ... . Evy Babiakovej, CSc. , v právnej veci žalobcu : Stredoslovenská energetika, proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ú stredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. SK/0799/ 99 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.