Nájdené rozsudky pre výraz: Slovenská obchodná inšpekcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 317

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
5262 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zákaz diskriminácie spotrebiteľaPokutyznaky diskriminácie
Právna veta: Z právnej normy ustanovenej v § 24 ods. 1, 6 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že orgány dozoru a kontroly predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom sú povinné uložiť pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Porušením povinnosti ustanovenej v zákone o ochrane spotrebiteľa je aj konanie predávajúceho, pokiaľ koná v rozpore s dobrými mravmi podľa § 6 ods. 3. Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 6 ods. 3 písm. a/, b/ za konanie v rozpore s dobrými mravmi považuje také konanie, ktoré je v rozpore so vžitými t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: S., s.r.o., organizačná složka podniku zahraniční osoby, so sídlom v S., P., zastúpený advokátom JUDr. V. S., Advokátska kancelária v S., N., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia
Právna veta: Na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu v Bratislave, je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu a žalobu podal na Okresnom súde B. III. Uznesením okresný súd vo veci vyslovil svoju nepríslušnosť a postúpil vec Krajskému súdu v B., ktorý s postúpením veci nesúhlasil a postúpil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 104a ods. 3 O. s. p. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením rozhodol tak, že nesúhlas Krajského súdu v B. s postúpením veci
Právna veta: Náklady skúšok podľa § 7 ods. 4 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov predstavujú trovy správneho orgánu súvisiace s kontrolou vykonávanou Slovenskou obchodnou inšpekciou na úseku vnútorného trhu. Rozhodovanie o uvedených trovách nepatrí do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní (§ 7 ods. 1 a 3 O. s. p.).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Evy Sakálovej v právnej veci žalobkyne Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 32, zastúpenej JUDr. J. D., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému I. G., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. Ing. M. C., advokátom, so sídlom v B., o zapl
Právna veta: Doklad o kúpe má nesporný význam pri uplatnení práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady konkrétneho tovaru a predstavuje jeden z najdôležitejších dôkazov o právnych vzťahoch medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim), ktoré vyplývajú z prevažne anonymne uzatváraných kúpnych zmlúv. Najvyšší súd má za to, že znenie § 16 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. bližšie nešpecifikuje a ani neukladá, že doklad o kúpe výrobku musí mať menný názov alebo číselný názov, prípadne kombináciu týchto dvoch druhov názvov. Aj podľa najvyššieho súdu ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d/ zákona o ochrane spotrebite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/37 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčk y senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Richard Pauer -3P, s miestom podnikania Levočská 4, Košice, IČO: 32 530 943, zastúpený JUDr. Richardom Kovalčíkom, advokátom so sídlom Rázusova 1, Košice , proti žalovanému: Slovenská ob
Právna veta: I. Ak bolo na základe kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval pri uplatnení reklamácie v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, ktorú možno rozumne od neho ako predávajúceho očakávať pri jeho konaní vo vzťahu k spotrebiteľovi, mohol tým podstatne narušiť ekonomické správanie spotrebiteľov vo vzťahu k poskytovanej službe. II. Ak kontrolovaný subjekt namiesto potvrdenia o prijatí reklamácie vydáva zákazníkom -spotrebiteľom ,,Zmluvy o vykonaní opravy“, boli jeho správaním naplnené znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle zákona č. 250/2007 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zamietol ako nedôvodnú žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 25.07.2013, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj č. P/533/2/2012 zo dňa 21.02.2013. Týmto rozhodnutím prvo
Právna veta: Predávajúci je zodpovedným subjektom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a vzhľadom na ust. § 15 a § 16 Obchodného zákonníka zodpovedá za konanie osôb, ktoré boli poverené výkonom činnosti v jeho prevádzke.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžo 112/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Š. T. - K., K., zastúpený advokátom JUDr. I. J., B., proti žalovanému: S.O.I., Ú.I. S.O.I. so sídlom v B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. K/0382/04/05 dňa 12.5.2006, na odvo
Právna veta: Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (v znení platnom a účinnom v čase vykonania kontroly) v ust. § 1 ods. 1 upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (združenie) a označenie výrobkov cenami. Podľa § 5 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veci ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sud cov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc u: B. -E. a.s. , H. , IČO: X. , právne zastúpen ého Advokátskou kanceláriou I. Š., s.r.o. N. , proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej ob chodn ej inšpekcie so sídlom v B
Právna veta: Pokiaľ krajský súd konštatoval, že Etický kódex reklamnej praxe definuje základné požiadavky na reklamu odlišne od ustanovení § 3 zákona o reklame, a to rozširujúcim spôsobom, nijako toto svoje tvrdenie nešpecifikoval a vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu neuviedol, aké konkrétne kritériá ovplyvnili klasifikáciu skutku ako správneho deliktu, a pritom nemali základ v normatívnej kvalifikácii obsiahnutej v § 3 ods. 1 písm. c) zákona o reklame, ale len v ustanoveniach Etického kódexu reklamnej praxe.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Asan/17/2018 6017200189 22. 05. 2019 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2019:6017200189.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Mgr. Gabriela Bodnárová - Zlaté časy,
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z., predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný, pričom kontrolou dodržiavania tohto zákazu je okrem iných orgánov zákonom zmocnená aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá kontrolu vnútorného trhu vykonáva prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú jej zamestnancami. Povaha kontroly dodržiavania § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. je priamo závislá od povahy zákazu v ňom ustanoveného. Rešpektovanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je reálne možné skontrolovať iba tak, že v rámci kontroly j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201063 Dátum vydania rozhodnutia: 23. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201063.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a Mgr. Petra Melichera v pr ávnej veci žalobcu: Handyman s.r.o., so sídlom Obchodná 30, Bratislava, IČO: 35 833 629, právne zastúpen
MENU