Nájdené rozsudky pre výraz: smrť poručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 183

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

140 dokumentov
1449 dokumentov
4 dokumenty
9 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 460 Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak (§ 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení (§ 28 ods. 3 katastrálneho zákona). S prihliadnutím na § 460 Občianskeho zákonníka bolo v danom prípade potrebné vyriešiť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Ladislava Górásza v právnej veci žalobkyne : A. H., nar. X., bytom V. T. Č. R., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. P. R., advokátom AK so sídlom v Ž., proti žalovaným : 1/ Ľ. Š., rod. M., 2/ E. E. , rod. M. bytom T., 3/ M. H., rod. M., bytom B., 4/ J. M., bytom K., 5/ A. S., rod. M., bytom R., 6/ A.
Právna veta: Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že správne zistenie poručiteľovho majetku a jeho dlhov je v konaní o dedičstvo východiskom pre vyhotovenie súpisu aktív a pasív dedičstva, pre určenie všeobecnej ceny majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva a predovšetkým pre samotné rozhodnutie o dedičstve. Občiansky zákonník vychádza pri úprave dedenia zo zásady univerzálnej sukcesie, podľa ktorej dedič smrťou poručiteľa vstupuje do jeho majetkovoprávnych vzťahov v celej ich šírke, to znamená, že nielen do práv ale i povinností poručiteľa, ktoré nezanikli jeho smrťou. Dedičstvo teda tvor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi V. V. , naposledy bytom M. , ktorý zomrel dňa X. bez zanechania závetu , vedenej na Okresnom súde Nové mesto nad Váhom pod sp. zn. 9 D 49/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 30. júla 2010 č.k. 9 D 49/2008 -127, takto r o z h o d o l : Uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Vá
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za potrebné uviesť aj to, že ak účastník konania stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako bolo konanie právoplatne skončené, posúdi súd podľa povahy veci, či môže v konaní pokračovať. Ak nie je možné v konaní pokračovať ihneď, konanie preruší. V prípade, ak dôjde k strate spôsobilosti byť účastníkom konania u fyzickej osoby a ak povaha veci umožňuje (ide o majetkovú vec), môže v konaní pokračovať s jej procesným nástupcom (nástupcami), ktorými sú jeho dedičia, ak zákon neustanovuje inak. Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Milana Deáka, v právnej veci dedičov po nebohom žalobcovi Ing. J. K., naposledy bytom B. : 1/ D. M., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. J. Z., advokátom v B., 2/ P. K., bývajúceho vo V., 3/ O. K., bývajúcej v B., proti žalovanému I. V., bývajúcemu v B., o zaplatenie sumy 35 900,-- Sk istiny s príslušenstvom,
Právna veta: Smrť poručiteľa nemá za následok spočívanie premlčacej doby v zmysle § 112 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd P. B. rozsudkom žalovanej 1) uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 13 488 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku návrh (do sumy 40 464 Sk) voči žalovaným 1), 2), a 3) zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Krajský súd v T. rozsudkom, napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovaní 1), 2) a 3) sú povinní zaplatiť žalobcovi dlh poručiteľa K. M. vo výške 39 954 Sk, t. j. každý 13 318 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku (do sumy 40 464
Právna veta: Takéto rozhodnutie nie je v rozpore s právnym názorom vysloveným v rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR sp. zn. 1 Cz 139/76, publikovanom v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ročník 1978 pod číslom 31 (R 31/1978), podľa ktorého pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov. Uvedené rozhodnutie sa nijako nevyjadruje k procesnej možnosti či nemožnosti súdu preruši ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: spory o právomocnárok na úhradu dlhu poručiteľadedenie
Právna veta: Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah z príspe vku na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a Úradom. Smrť poručiteľa je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle ustanovenia § 460 v súvislosti s ustanovením 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnos ti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti , t.j. dedenia a tento vzťah má súkromnoprávnu (občianskoprávnu) povahu. O verejnoprávny zá väzok by v danom pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3817202046 Dátum vydania rozhodnutia: 18. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3817202046.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej, JUDr. Ivana Machyniaka, JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Jozefa Hargaša (sudca spravodajca) a JUDr. Aleny
Právna veta: Vkonaní ožalobe, ktorou sa dedič domáha určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Navrhované určenie sa tu vzťahuje k okamihu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto okamihu nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ A. K. , bývajúcej v B. , 2/ MUDr. L. D. , bývajúcej v S., zastúpených JUDr. M. W. , advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ E. B. , b ývajúcej v P., 2/ MUDr. K. M. , bývajúcemu v Ž. , 3/ E. W. , bývajúcej v K. , a 4/ A. B. , bývajúcej v P., žalovaný m 1/, 2/ a 4/ zastúpen ým JUDr. D. D. , advokátom so sídlom v P., o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva , vedene
Právna veta: K nadobudnutiu dedičstva však nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstvo začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ M. L., bývajúcej v H.č. X., 2/ P. K., bývajúceho v R.č. X., 3/ T. K., narodenej X., bývajúcej v R.č. X., proti odporcom 1/ JUDr. I. V., bývajúcemu v K., C.č. X., 2/ Ľ. T., bývajúcej v K., K. č. X., o určenie nehnuteľnosti do dedičstva, vedenej na Okresnom sú
Kľúčové slová: prechod dlhovzánik práv a povinností v dôsledku vyhlásenia osoby za mŕtvu
Zbierka NS 9/2018
R 88/2018
Právna veta: Ručiteľský záväzok poručiteľa má pôvod v právnom úkone, ktorý poručiteľ urobil pred svojou smrťou riadnym ručiteľským vyhlásením a v zmysle § 470 Občianskeho zákonníka prechádza na dedičov, pokiaľ dedičstvo neodmietli. Nie je rozhodujúce, či dlh (záväzok) zabezpečený ručením bol v čase smrti poručiteľa splatný, rozhodujúce je to, že vznikol za života poručiteľa a ide o záväzok majetkovej povahy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/37/2016 1512219296 23. 08. 2017 JUDr. Alena Priecelová ECLI:SK:NSSR:2017:1512219296.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej v spore navrhovateľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája univerzálna sukcesia podľa § 460 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Dedičstvo sa síce nadobúda smrťou poručiteľa, avšak princíp ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva sa prejavuje v tom, že dedičstvo musí byť súdom (predtým štátnym notárstvom) prejednané a vyporiadané. Podľa rozhodnutia súdu (štátneho notárstva) o dedičstve sa nadobúda dedičstvo s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva prešli z majetku poručiteľa na dediča, má iba deklaratórnu povahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 84 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. V. M. , bývajúceho v Ž. , 2./ RNDr. M. C. , bývajúcej v B. , 3/ Ing. R. P. , bývajúcej v Ž. , proti odporkyni J. C. , bývajúcej v K. , o určenie, že nehnuteľnos ti patria do dedičstva , vedenej na Okresn om súde Žilin a pod sp. zn. 17 C 209/2010 , o dovolaní navrhovateľ ov 1/ až 3/ zastúpených advokátskou kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO:
MENU