Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1044269
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
16.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Sociálna poisťovňa


Približný počet výsledkov: 3130 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Sociálna poisťovňa
  • socialny nájdené 72558 krát v 9891 dokumentoch
  • poistovna nájdené 9464 krát v 3911 dokumentochPrávna veta: Od 1. januára 2004, t.j. od účinnosti zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sú všetky nároky na náhradu škody z pracovného úrazu alebo choroby z povolania,s výnimkou vecnej škody, upravené v uvedenom zákone o sociálnom poistení, pričom nároku na náhradu straty na zárobku po skončení práceneschopnosti zodpovedá úrazová renta. Z ust. § 272 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pritom vyplýva, že Sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 preberá od zamestnávateľa výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, ktoré vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. H., bytom H., P., zast. Advokátkou JUDr. I. N., so sídlom H., Č., proti odporcom : X., výrobné družstvo, so sídlom H., P., IČO Y., 2/ A. B., D., o zaplatenie 303 000 Sk s prísl., o návrhu Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 10, v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou, ústredie v Bratislave a Okresným súdom v Prievidzi, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Zákonodarca v zákone o sociálnom poistení ustanovuje fyzickým a právnickým osobám povinnosť platiť poistné a ustanovuje aj jeho splatnosť. Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v ustanovení § 240 ods. 1 ustanovuje oprávnenie sociálnej poisťovne predpísať penále, ako sankciu za nesplnenie si zákonnej povinnosti zaplatiť poistné riadne a včas. V právnej norme ustanovenej v § 147 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zákonodarca stanoví, že právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonodarca nedefinuje čo je premlčanie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015201080 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8015201080.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: W. Q., narodená XX. T., bytom B., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, .
Právna veta: Pohľadávka Sociálnej poisťovne proti zamestnávateľovi, ktorá vznikla rozhodnutím Sociálnej poisťovne o predpísaní poistného na sociálne poistenie zamestnancov, má charakter prednostnej pohľadávky v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa, s výnimkou, že s tým súhlasia veritelia, nezahŕňa do reštrukturalizačného plánu. Na takúto pohľadávku nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, preto môže byť vymáhaná v exekučnom konaní.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom uznesením z 2. apríla 2013, č.k. 5 Er 480/2012-39 vyhovel námietkam povinného proti exekúcii. V odôvodnení uviedol, že súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie voči povinnému na vymoženie pohľadávky oprávnenej vo výške 26 275,77 € na základe exekučného titulu – rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom č. 700-2610281512-GC04/12 z 15. marca 2012, ktorým bolo povinnému predpísané poistné na sociálne poistenie za obdobie december 2011 a január 2012 v celkovej .
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 9. júla 2008 potvrdil rozhodnutia z 26. marca 2007 a 28. júna 2007, ktorými odporkyňa podľa § 70 a § 72 ods. 1 písm. f/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity (2. novembra 2006) nezískal potrebnú dobu piatich rokov dôchodkového poistenia. Krajský súd považoval za preukázané, že .
Zbierka NS 5/2011
R 66/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: povinnosti zamestnávateľa, Sociálna poisťovňa, elektronická podoba, povinné výkazy
Právna veta: Za porušenie povinností v sociálnom poistení, vyplývajúcich z § 231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, nemožno považovať nepredloženie hlásenia obsahujúceho mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie v elektronickej podobe.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 10. septembra 2008 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 23. apríla 2008 o uložení pokuty vo výške 2000 Sk za to, že v mesiacoch október 2007 a november 2007 nezasielal mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie elektronickou formou, ktorú určila žalovaná, ale na predpísaných tlačivách. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že povinnosť podávať hlásenia žalovanej elektronickou formou vyplývala priamo zo .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená záväzne prepočítavať výšku náhrady za stratu na zárobku vyplácanú k 31. decembru 2003 (teda za obdobie pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení) a úrazovú rentu vyplácať od 1. januára 2004 v nižšej sume ako bola vyplácaná, a to ani vtedy, ak jej výška bola určená dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak Sociálna poisťovňa napriek tomu výšku náhrady prepočítava a faktickým postupom dávku znižuje, odníma účastníkovi právo na súdnu ochranu, zaručenú v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa J. G., bývajúceho v Č. B., V. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul.29.augusta č.8, o úrazovú rentu, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. septembra 2007, č.k. 20 Sd 579/2006 - 38, takto r o z h .
Právna veta: Sociálna poisťovňa môže po 1. januári 2004 prepočítať, opraviť, upraviť výšku náhrady za stratu na zárobku alebo rozhodnúť o zániku nároku na náhradu, vyplácanú k 31. decembru 2003 a považovanú po tomto dni za úrazovú rentu len vtedy, ak došlo k zmene pomerov podľa zákona o sociálnom poistení.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 11. septembra 2007 zrušil rozhodnutie odporkyne z 2. mája 2007, ktorým určila, že navrhovateľ má od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nárok na úrazovú rentu vo výške 10 728,- Sk mesačne podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v žnem neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení"), ktorá sa podľa § 293b zákona o sociálnom poistení zvyšuje od 1. januára 2005 o 7,54 % na sumu 11 537,- Sk mesačne, podľa § 293e ods. 2 písm. e) zákona o .
Právna veta: Ustanovenie § 58 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov upravuje i súbeh slovenských (predtým československých) dôchodkov a dôchodkov vyplácaných z cudziny. Požívateľ dôchodku, ktorému vznikne nárok na výplatu dôchodku rovnakého druhu aj z cudziny, nemá na výber medzi možnosťou poberať starobný dôchodok zodpovedajúci dobe zamestnania v Slovenskej republiky (a popri ňom dôchodok zodpovedajúci dobe zamestnania v cudzine) alebo možnosťou poberať dôchodok znížený o sumu zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Súd, ani orgán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým rozsudkom potvrdil okrem iných aj rozhodnutie odpor- kyne z 2. februára 1996, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľovi starobný čiastkový dôchodok od 1. júla 1994 v sume 2 570 Sk vrátane zvýšenia podľa zákona č. 38/1994 Z. z. a následné zvýšenia podľa zákona č. 195/1994 Z. z. a zákona č. 135/1995 Z. z., pričom zohľadnia 67 polrokov zamestnania v Slovenskej republike a 19 polrokov v Maďarskej republike a rozhodnutie odporkyne z 23. mája 1996, ktorým bol priznaný čiastkový dôchodok v .
Zbierka NS 2/2003
R 21/2003
Stanovisko
Kľúčové slová: pokuta, penále, oznamovacia povinnosť , Sociálna poisťovňa, premlčacia lehota
Právna veta: Poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pokuty a penále podľa predpisov o sociálnom zabezpečení môže Sociálna poisťovňa predpísať a vymáhať len do uplynutia tých premlčacích lehôt, ktoré platia v čase, kedy jej právo na ich vymáhanie vzniklo, pokiaľ v novšej právnej úprave nie sú premlčacie lehoty kratšie.

Úryvok z textu:
Zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Sociálnej poisťovni“) bol zrušený zákon č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Národnej poisťovni“). Zákon o Sociálnej poisťovni nadobudol účinnosť 1. januára 1995. Do dna účinnosti zákona o Sociálnej poisťovni bolo možné podlá § 30, 34 a 36 zákona o Národnej poisťovni .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená rozhodovať o tom, či úraz je úrazom pracovným, resp. či k úmrtiu zamestnanca došlo v dôsledku pracovného úrazu. Spor o určenie, či k úmrtiu zamestnanca došlo následkom pracovného úrazu, je sporom pracovno-právnym, o ktorom rozhodujú v súdy v civilnom súdnom konaní, uvedenom v § 7 ods.1 O.s.p. a upravenom v prvej až štvrtej časti O.s.p. Na také konanie je príslušný v prvom stupni okresný súd. Na základe úrazového poistenia Sociálna poisťovňa teda rozhoduje o priznaní úrazových dávok len v prípadoch preukázania poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobcov: 1/ Z. T. D. č. X. , T. a 2/ M. T. , bytom D. č.X. , T. , obaja zastúpení Mgr. S., advokátom so sídlom Gercen ova 6/A, Bratislava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie .
Právna veta: Sociálna poisťovňa môže v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov použiť zaplatené poistné, ktoré by inak musela vrátiť ako preplatok, na započítanie svojej pohľadávky na poistnom v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení. Ak dôchodca vykazoval preplatok na poistnom, ktorý ešte nebol započítaný na úhradu nedoplatku na poistnom v inom časovom úseku poistenia, musí orgán sociálneho zabezpečenia zistiť, či pre započítanie pohľadávok na poistnom neboli splnené podmienky. Poznámka: */ pozri § 3 zákona č. 71/1967 Zb

Úryvok z textu:
... . Podľa ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 274/1994 Z. z. sa môže použiť poistné, ktoré by inak musela Sociálna poisťovňa vrátiť ako preplatok na poistnom, na zápočet jej pohľadávky v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení. dobe vzniku invalidity a uplatnenia .
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účelom zmierňujú pozostalým náklady vzniknuté stratou poškodeného a o ktoré môžu požiadať len pozostalí.“ Na základe uvedeného má Sociálna poisťovňa za to, že nárok na úrazový príplatok, úrazovú rentu, jednorazové vyrovnanie, rehabilitáciu, rekvalifikáciu, náhradu za ... liečebné náklady sú nároky osobnostnej povahy a preto zanikajú vždy smrťou poškodeného a konanie, či už pred Sociálnou poisťovňou (dávkové) alebo pred súdom (preskúmavacie) je tak potrebné zastaviť. Z návrhu Sociálnej poisťovne na prijatie .
Právna veta: Ak žalobca podal žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktorý rozhodol v prvom stupni a pripojil k nej aj rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, nemôže súd bez skúmania skutočnej vôle žalobcu konanie zastaviť.

Úryvok z textu:
... sa nedostavil na kontrolu určenú jeho ošetrujúcim lekárom. K tvrdeniu žalobcu, že nemal možnosť vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré uviedla Sociálna poisťovňa ohľadom porušenia jeho liečebného režimu, žalovaná poukázala na upovedomenie o začatí konania z 1. marca 2004, ktorým mu pobočka umožnila .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na výške dôchodku o sumu viac ako 3 000,- Sk mesačne, o ktorú je súbeh výsluhového dôchodku s dôchodkom priznaným Sociálnou poisťovňou nižší ako dôchodok osôb, ktoré službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch nevykonávali. Závažným spôsobom bolo porušené aj ustanovenie čl .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nemá povinnosť opätovne prepočítať výšku predčasného starobného dôchodku po úprave priemerného osobného mzdového bodu v kalendárnych rokoch, ktoré nasledujú po jeho priznaní.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 11. marca 2008 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 22. marca 2005, ktorým zmenila svoje predchádzajúce rozhodnutie z 15. júna 2004 a predčasný starobný dôchodok navrhovateľa od 1. marca 2004 zvýšila na 7 987,— Sk mesačne. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že rozhodnutím z 22. marca 2005 bolo navrhovateľovi na výšku dôchodku ku dňu vzniku nároku, t. j. k 1. marcu 2004 zhodnotených 14 386 dní obdobia dôchodkového poistenia (39 rokov a 151 dní = 39,4137 roka), v rozhodujúcom období 3 .
Právna veta: Ak podľa § 37 zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v zne­ní neskorších predpisov vystavil ošetrujúci lekár potvrdenie o do­časnej práceneschopnosti, zodpovedá za jeho správnosť a obsah, ak sa nepreukázal opak.

Úryvok z textu:
... obdobie práceneschop­ nosti od 1. marca 2002 do 28. marca 2002 nemal k dispozícii „Legitimáciu práceneschopného poistenca a hlásenie pre sociálnu poisťovňu o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti" (I. diel potvrdenia o pracovnej neschop­ nosti), na ktorej musia byť dátumy ukončenia zhodné s .
Právna veta: V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebo­ lo právoplatne skončené do 31. decembra 2003, sa po tomto dni roz­ hodne za obdobie do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003 ako o pozos­ talostnej úrazovej rente podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. To platí aj na konanie o ná­ hrade, na ktorú vznikol nárok pred 1. januárom 2004, ale nárok na jej náhradu bol uplatnený po 31. decembri 2003.

Úryvok z textu:
... v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Sociálnej poisťovni") mu táto právomoc nebola odňatá. Namietala, že Sociálna poisťovňa rozhoduje o pozostalostnej úrazovej rente podľa zákona v prípade pracovných úrazov, ktoré boli spôsobené po 1. januári 2004, ... štátnej správy (§ 8a O. s. p.). Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky, posudzujúc kompetenčný konflikt medzi Sociálnou poisťovňou a súdmi, sa nestotožnil s dôvodmi, ktoré uviedol Okresný súd Z. v uznesení z 28. januára 2005. Žalobcovia .
Zbierka NS 10/2018
R 101/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: prijímanie úplatku, podplácanie, úplatok
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti,alebo invalidity páchateľa (bez rozlíšenia jej rozsahu). Z tohto dôvodu súd nie je oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci len čiastočnej invalidite páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.

Úryvok z textu:
... odborného záveru týkajúceho sa jeho invalidity (§ 7 ods. 1 Tr. por.). V takom prípade by súdu nič nebránilo požiadať Sociálnu poisťovňu, resp. jej posudkového lekára o odborné vyjadrenie, či pravidelné vykonávanie montážnych pr ác nie je nezlučiteľné s jej lekárskymi závermi .
Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Rozsudok
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, teoretická výška dôchodku, dôchodkový vek
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... . júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok alebo o nároku na pomerný starobný dôchodok podlá predpisov účinných po 30. ... alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, požiadali v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo o priznanie pomerného starobného dôchodku a konanie o priznám týchto dávok nebolo pred 1 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.