Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017616
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34138
NSČR: 117814
NSSČR: 63354
USČR: 76728
EUR-LEX (sk): 11458
EUR-LEX (cz): 11496
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417071
Krajské súdy (ČR): 39781
Posledná aktualizácia
19.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: Sociálna poisťovňa


Približný počet výsledkov: 5223 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Sociálna poisťovňa
  • socialny nájdené 70125 krát v 9669 dokumentoch
  • poistovna nájdené 25561 krát v 6511 dokumentochPrávna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená rozhodovať o tom, či úraz je úrazom pracovným, resp. či k úmrtiu zamestnanca došlo v dôsledku pracovného úrazu. Spor o určenie, či k úmrtiu zamestnanca došlo následkom pracovného úrazu, je sporom pracovno-právnym, o ktorom rozhodujú v súdy v civilnom súdnom konaní, uvedenom v § 7 ods.1 O.s.p. a upravenom v prvej až štvrtej časti O.s.p. Na také konanie je príslušný v prvom stupni okresný súd. Na základe úrazového poistenia Sociálna poisťovňa teda rozhoduje o priznaní úrazových dávok len v prípadoch preukázania poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobcov: 1/ Z. T. D. č. X. , T. a 2/ M. T. , bytom D. č.X. , T. , obaja zastúpení Mgr. S., advokátom so sídlom Gercen ova 6/A, Bratislava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie .
Právna veta: Zákonodarca v zákone o sociálnom poistení ustanovuje fyzickým a právnickým osobám povinnosť platiť poistné a ustanovuje aj jeho splatnosť. Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v ustanovení § 240 ods. 1 ustanovuje oprávnenie sociálnej poisťovne predpísať penále, ako sankciu za nesplnenie si zákonnej povinnosti zaplatiť poistné riadne a včas. V právnej norme ustanovenej v § 147 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zákonodarca stanoví, že právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonodarca nedefinuje čo je premlčanie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015201080 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8015201080.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: W. Q., narodená XX. T., bytom B., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, .
Právna veta: Pohľadávka Sociálnej poisťovne proti zamestnávateľovi, ktorá vznikla rozhodnutím Sociálnej poisťovne o predpísaní poistného na sociálne poistenie zamestnancov, má charakter prednostnej pohľadávky v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa, s výnimkou, že s tým súhlasia veritelia, nezahŕňa do reštrukturalizačného plánu. Na takúto pohľadávku nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, preto môže byť vymáhaná v exekučnom konaní.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom uznesením z 2. apríla 2013, č.k. 5 Er 480/2012-39 vyhovel námietkam povinného proti exekúcii. V odôvodnení uviedol, že súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie voči povinnému na vymoženie pohľadávky oprávnenej vo výške 26 275,77 € na základe exekučného titulu – rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom č. 700-2610281512-GC04/12 z 15. marca 2012, ktorým bolo povinnému predpísané poistné na sociálne poistenie za obdobie december 2011 a január 2012 v celkovej .
Právna veta: Od 1. januára 2004, t.j. od účinnosti zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sú všetky nároky na náhradu škody z pracovného úrazu alebo choroby z povolania,s výnimkou vecnej škody, upravené v uvedenom zákone o sociálnom poistení, pričom nároku na náhradu straty na zárobku po skončení práceneschopnosti zodpovedá úrazová renta. Z ust. § 272 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pritom vyplýva, že Sociálna poisťovňa od 1. januára 2004 preberá od zamestnávateľa výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, ktoré vznik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. H., bytom H., P., zast. Advokátkou JUDr. I. N., so sídlom H., Č., proti odporcom : X., výrobné družstvo, so sídlom H., P., IČO Y., 2/ A. B., D., o zaplatenie 303 000 Sk s prísl., o návrhu Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 10, v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou, ústredie v Bratislave a Okresným súdom v Prievidzi, takto r o z h o d o l : .
Zbierka NS 5/2011
R 66/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: povinnosti zamestnávateľa, Sociálna poisťovňa, elektronická podoba, povinné výkazy
Právna veta: Za porušenie povinností v sociálnom poistení, vyplývajúcich z § 231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, nemožno považovať nepredloženie hlásenia obsahujúceho mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie v elektronickej podobe.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 10. septembra 2008 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 23. apríla 2008 o uložení pokuty vo výške 2000 Sk za to, že v mesiacoch október 2007 a november 2007 nezasielal mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie elektronickou formou, ktorú určila žalovaná, ale na predpísaných tlačivách. Krajský súd v odôvodnení uviedol, že povinnosť podávať hlásenia žalovanej elektronickou formou vyplývala priamo zo .
Právna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená záväzne prepočítavať výšku náhrady za stratu na zárobku vyplácanú k 31. decembru 2003 (teda za obdobie pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení) a úrazovú rentu vyplácať od 1. januára 2004 v nižšej sume ako bola vyplácaná, a to ani vtedy, ak jej výška bola určená dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak Sociálna poisťovňa napriek tomu výšku náhrady prepočítava a faktickým postupom dávku znižuje, odníma účastníkovi právo na súdnu ochranu, zaručenú v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa J. G., bývajúceho v Č. B., V. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul.29.augusta č.8, o úrazovú rentu, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. septembra 2007, č.k. 20 Sd 579/2006 - 38, takto r o z h .
Právna veta: Sociálna poisťovňa môže po 1. januári 2004 prepočítať, opraviť, upraviť výšku náhrady za stratu na zárobku alebo rozhodnúť o zániku nároku na náhradu, vyplácanú k 31. decembru 2003 a považovanú po tomto dni za úrazovú rentu len vtedy, ak došlo k zmene pomerov podľa zákona o sociálnom poistení.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 11. septembra 2007 zrušil rozhodnutie odporkyne z 2. mája 2007, ktorým určila, že navrhovateľ má od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nárok na úrazovú rentu vo výške 10 728,- Sk mesačne podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v žnem neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení"), ktorá sa podľa § 293b zákona o sociálnom poistení zvyšuje od 1. januára 2005 o 7,54 % na sumu 11 537,- Sk mesačne, podľa § 293e ods. 2 písm. e) zákona .
Právna veta: Ustanovenie § 58 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov upravuje i súbeh slovenských (predtým československých) dôchodkov a dôchodkov vyplácaných z cudziny. Požívateľ dôchodku, ktorému vznikne nárok na výplatu dôchodku rovnakého druhu aj z cudziny, nemá na výber medzi možnosťou poberať starobný dôchodok zodpovedajúci dobe zamestnania v Slovenskej republiky (a popri ňom dôchodok zodpovedajúci dobe zamestnania v cudzine) alebo možnosťou poberať dôchodok znížený o sumu zodpovedajúcu zhodnoteniu doby zamestnania v cudzine, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Súd, ani orgán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým rozsudkom potvrdil okrem iných aj rozhodnutie odpor- kyne z 2. februára 1996, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľovi starobný čiastkový dôchodok od 1. júla 1994 v sume 2 570 Sk vrátane zvýšenia podľa zákona č. 38/1994 Z. z. a následné zvýšenia podľa zákona č. 195/1994 Z. z. a zákona č. 135/1995 Z. z., pričom zohľadnia 67 polrokov zamestnania v Slovenskej republike a 19 polrokov v Maďarskej republike a rozhodnutie odporkyne z 23. mája 1996, ktorým bol priznaný čiastkový dôchodok v .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje tiež na § 146 zákona o sociálnom poistení, ktoré upravuje povolenie splátok dlžných súm poistného. Podľa tohto ustanovenia Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné povoliť splátky dlžných súm pre platobnú neschopnosť tejto osoby, ak dôvodne možno predpokladať, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného, a ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm schopná plniť odvodové povinnosti. Z uvedeného vyplýva, že povinný subjekt je oprávnený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/51/2016 6014201537 04. 10. 2016 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2016:6014201537.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členiek senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: JUDr. Y. T., bytom W., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, .
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 9. júla 2008 potvrdil rozhodnutia z 26. marca 2007 a 28. júna 2007, ktorými odporkyňa podľa § 70 a § 72 ods. 1 písm. f/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity (2. novembra 2006) nezískal potrebnú dobu piatich rokov dôchodkového poistenia. Krajský súd považoval za preukázané, .
Právna veta: Pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nariadenej na zasadnutí posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pred 1. januárom 2004, neprichádza do úvahy začatie konania o preskúmanie trvania invalidity z podnetu Sociálnej poisťovne podľa § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... Sociálnej poisťovne v T. Navrhovateľka súdu predložila novšie správy z odborných lekárskych vyšetrení a hospitalizácií. Krajský súd preto doplňoval dokazovanie o posú­ denie invalidity na základe novších lekárskych nálezov. Posudková lekárka ústredia Sociálnej poisťovne ... lidný dôchodok. Po vyhodnotení dokazovania si krajský súd osvojil závery posudkových komisií a posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, že navrho- vateľka nespĺňa podmienky invalidity ani čiastočnej invalidity podľa zákona č. 100/1988 Zb. .
Právna veta: Ak podľa § 37 zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v zne­ní neskorších predpisov vystavil ošetrujúci lekár potvrdenie o do­časnej práceneschopnosti, zodpovedá za jeho správnosť a obsah, ak sa nepreukázal opak.

Úryvok z textu:
... že po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti je povinný legitimáciu odovzdať ošetrujúcemu lekárovi, ktorý túto doručí po­ bočke Sociálnej poisťovne. Podľa názoru súdu preto rozhodla odporkyňa správne, ak zaviazala navrhovateľa vrátiť dávky na nemocenskom za obdo­ bie ... od 1. marca 2002 do 28. marca 2002 nemal k dispozícii „Legitimáciu práceneschopného poistenca a hlásenie pre sociálnu poisťovňu o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti" (I. diel potvrdenia o pracovnej neschop­ nosti), na ktorej musia byť .
Zbierka NS 4-5/1998
R 81/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: nárok na rodičovský príspevok
Právna veta: Ak u navrhovateľky nastali zmeny v skutočnostiach rozhodných na priznanie nároku na rodičovský príspevok (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v platnom znení) bolo jej povinnosťou vyplývajúcou jej priamo zo zákona oznámiť ich priamo platiteľovi rodičovského príspevku v zákonnej lehote 8 dní (§ 10 ods. 1 Zákona o rodičovskom príspevku).

Úryvok z textu:
... Sociálna poisťovňa - Ústredie v Bratislave, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 13 písm. b) zákona č. 543/1990 Zb. v platnom znení o štátnej správe sociálneho zabezpečenia rozhodol o odvolaní navrhovatelky, ktoré podala proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne .
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
... zdravotnom stave a pracovnej spôsobilosti navrhovateľa, ktorý podala 28. novembra 2003 v správnom konaní Posudková komisia sociálneho zabezpečenia č. 5 Sociálnej poisťovne, pobočka v P. Zo záverov posudku vyplýva, že diagnos­ ticky bol zhodnotený zdravotný stav navrhovateľa ako stav po náhlej moz .
Právna veta: V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebo­ lo právoplatne skončené do 31. decembra 2003, sa po tomto dni roz­ hodne za obdobie do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003 ako o pozos­ talostnej úrazovej rente podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. To platí aj na konanie o ná­ hrade, na ktorú vznikol nárok pred 1. januárom 2004, ale nárok na jej náhradu bol uplatnený po 31. decembri 2003.

Úryvok z textu:
... a ani zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Sociálnej poisťovni") mu táto právomoc nebola odňatá. Namietala, že Sociálna poisťovňa rozhoduje o pozostalostnej úrazovej rente podľa zákona v prípade pracovných ... týmto zákonom sú vecne príslušné organizačné zložky Sociálnej poisťovne. Ide o konanie vo veciach dávkových v zmysle ustanove­ nia § 172 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnom poistení. Právomoc Sociálnej poisťovne ale nie je daná vo veciach .
Zbierka NS 10/2018
R 101/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: úplatok, podplácanie, prijímanie úplatku
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti,alebo invalidity páchateľa (bez rozlíšenia jej rozsahu). Z tohto dôvodu súd nie je oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci len čiastočnej invalidite páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.

Úryvok z textu:
... odborného záveru týkajúceho sa jeho invalidity (§ 7 ods. 1 Tr. por.). V takom prípade by súdu nič nebránilo požiadať Sociálnu poisťovňu, resp. jej posudkového lekára o odborné vyjadrenie, či pravidelné vykonávanie montážnych pr ác nie je nezlučiteľné s jej lekárskymi závermi .
Právna veta: Ak je príspevok za sluţbu, priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, povaţovaný za výsluhový dôchodok, môţe od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania sluţobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, hodnotené na účely príspevku za sluţbu. Aţ po takom stanovení výšky starobného dôchodku moţno sumu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci navrhovateľa JUDr. J. J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu ... o sumu viac ako 3 000,- Sk mesačne, o ktorú je súbeh výsluhového dôchodku s dôchodkom priznaným Sociálnou poisťovňou nižší ako dôchodok osôb, ktoré službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch nevykonávali. Závažným spôsobom bolo porušené .
Právna veta: Ak páchateľ iného úmyselne usmrtí (o taký čin sa pokúsi alebo ho pripravuje) „na objednávku“, ide nevyhnutne o konanie s vopred uváženou pohnútkou, ktoré je potrebné kvalifikovať ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona. Prijatie objednávky na vraždu je totiž samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ pri ďalšom konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu iného, ktorý je aplikačným rozlišovacím momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145 Trestného zákona a z hľadiska § 144 Trestného zákona je zákonným znakom trestného činu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čiernej farby. Napokon podľa § 287 ods. 1 Tr. por. uložil Špecializovaný trestný súd obžalovanému nahradiť poškodenej Sociálnej poisťovni škodu vo výške sedemstodvadsať eur. Ihneď po vyhlásení tohto rozsudku podal proti nemu obžalovaný R. N. prostredníctvom ... zák. stal štát. Podľa § 287 ods. 1 Tr. por. bola obžalovanému uložená tiež povinnosť nahradiť poškodenej Sociálnej poisťovni škodu vo výške sedemstodvadsať eur. Z odôvodnenia: Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu zo 17. septembra 2015, sp. zn .
Právna veta: Ak žalobca podal žalobu proti rozhodnutiu správneho orgánu, ktorý rozhodol v prvom stupni a pripojil k nej aj rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, nemôže súd bez skúmania skutočnej vôle žalobcu konanie zastaviť.

Úryvok z textu:
... kontrolu určenú jeho ošetrujúcim lekárom. K tvrdeniu žalobcu, že nemal možnosť vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré uviedla Sociálna poisťovňa ohľadom porušenia jeho liečebného režimu, žalovaná poukázala na upovedomenie o začatí konania z 1. marca 2004, ... posluhovačmi, čo sa evidentne snaží zakryť nielen senát Krajského súdu v Bratislave, ale aj demagogické odôvodnenie pracovníka sociálnej poisťovne.“ Z uvedených dôvodov žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil v celom rozsahu a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.