Nájdené rozsudky pre výraz: sociálne poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2472

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

244 dokumentov
9105 dokumentov
117 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Definitívne určenie uplatniteľnej legislatívy iného členského štátu Európskej únie od určitého dátumu podľa čl. 16 ods. 2 vykonávacieho nariadenia alebo vzájomnou dohodou podľa čl. 16 ods. 4 vykonávacieho nariadenia vylučuje právomoc Sociálnej poisťovne ako inštitúcie podľa čl. 1 písm. p/ základného nariadenia na rozhodovanie o uplatniteľnej legislatíve (Uznesenie Veľkého senátu správneho kolégia sp. zn. 1Vs/ 1/2018). Ak teda bola či bude právoplatne určená legislatíva Poľskej republiky, inštitúcia ZUS má právomoc konať vo veci sociálneho poistenia žalobkyne podľa poľskej legislatívy a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/86/2017 5014200294 27. marca 2019 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2019:5014200294.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej žalobkyne: P. F.-G., bytom B. XXE/X, XX-XXX E., X. J., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa ú
Právna veta: Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/61/2018 3017200348 29. októbra 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:3017200348.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: MUDr. K. Q., narodená XX. R. XXXX, bytom v N. D., I. Č.. XX/X-XX, právne zast.: Mgr. Vladimírom Karáskom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Stred č. 60/55, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pozná doručovanie do vlastných rúk a tzv. „obyčajné“ doručovanie. Taxatívny výpočet rozhodnutí, ktoré je potrebné doručiť do vlastných rúk stanovuje § 212 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Pre rozhodnutie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia zákon o sociálnom poistení doručovanie do vlastných rúk nevyžaduje. Právnou otázkou, ktorú záväzne rieši takéto rozhodnutie je existencia či neexistencia samotného poistného vzťahu. Naopak rozhodnutím o poistnom je napríklad rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného podľa § 144 ods. 1 zákona o soc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/108/2019 8015201113 9. septembra 2020 JUDr. Viola Takáčová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8015201113.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. P., bytom B. XX-XXX S., U. D., zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Remetom, so sídlom v Prešove, Masarykova 2, proti žalovanému Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č.
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 146 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na sumy splátok dlžných súm, ktoré boli príslušným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava povolené. Inak povedané, ustanovenia o predpísaní penále sa nevzťahujú na dobu plynúcu počas trvania povolených splátok dlžných súm poistného, teda dobu, ktorá začala plynúť dňom 4. januára 2010. Vzhľadom na uvedené, najvyšší súd zastáva názor, že Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava postupovala v súlade so zákonom, keď penále za obdobie január až jún 2009 predpísal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201997 Dátum vydania rozhodnutia: 26. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201997.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Erik y Čanádyovej v právnej veci žalobcu: P. U., narodený X. októbra XXXX, bytom v W., L. č. XXX/X, právne za
Právna veta: Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia (§ 120 ods. 1, 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Podľa § 172 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov sociálneho poistenia a účastníkov právnych vzťahov starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom Sociálna poisťovňa. Z analýzy a ústavne konformného vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/56/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu JUDr. J. bytom vo V. zastúpeného Mgr. K., advokátkou, so sídlom v B., proti žalovanej Sociálnej poisťovni so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8 a 10, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. X zo dňa 14. marca 2002, na odvolanie žalovan
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2004. V zmysle zákona o sociálnom poistení úrazovým poistením je poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Pod inštitút rozsahu sociálneho poistenia (§ 2 zákona o sociálnom poistení) nie je možné subsumovať akékoľvek úrazové stavy, ale iba také úrazy, ktoré je možné hodnotiť ako pracovné alebo služobné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Rks 1/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: D. A. , proti žalovanému: Stavebné bytové družstvo občanov, o náhradu škody , v spore o právomoc medzi Okresným súdom Malacky a Sociálnou poisťovňou, ul. 29.augusta 8 -10, Bratislava , takto r o z h o d o l : Nesúhlas správneho orgánu Sociálnej poisťovne, so sídlom v Bratislave, ul. 28.augusta 8 -10 s uznesením Okresného súdu v M alackách č.k. 4C /203/2008 -1
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečeniavýkon sociálneho poistenia
R 24/2006
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 15. júna 2004 potvrdil rozhodnutie z 15. decembra 2003, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o in­ validný dôchodok podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. (ďalej len „zákon o so­ ciálnom zabezpečení") z dôvodu, že nebol zamestnaný (poistený) po dobu, potrebnú pre vznik nároku na túto dávku. Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie navrhovateľ. Predovšetkým ho označil za nespravodlivý, odporujúci či. 39 Ústavy Slovenskej republiky. Krajskému súdu vytýkal, že p
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 zákona o sociálnom poistení na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom. Podľa § 172 ods. 3 zákona o sociálnom poistení konanie vo veciach podľa odseku 1 je a) konanie v dávkových veciach sociálneho poistenia (ďalej len "dávkové konanie"), b) iné konanie (ďalej len "nedávkové konanie"). Podľa § 172 ods. 5 zákona o sociálnom poistení predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. J. F. , narodeného X. , zastúpeného JUDr. J. F. obaja bytom v B. , Ď. ul. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o návrhu na odstránenie nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní vrátenie poistného, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave,
Kľúčové slová: nárok na ošetrovnékonanie vo veciach sociálneho poistenia
Právna veta: O nevyhnutnej potrebe ošetrovania vzhľadom na zdravotný stav chorej osoby rozhoduje ošetrujúci lekár. Napriek tomu ošetrujúci lekár by mal rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti a o nevyhnutnej potrebe ošetrovania chorej osoby len na základe objektívnych skutočností. Ošetrujúci lekár ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca alebo dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu potreby ošetrovania chorého člena rodiny na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Ak sa v rámci k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014201375 Dátum vydania rozhodnutia: 20. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8014201375.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD., v právnej veci žalobkyne: MUDr. C. O., bytom L., právne zastúpenej JUDr. Máriou Jenčovou, advoká
Kľúčové slová: konanie vo veciach sociálneho poistenia
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že zákon o sociálnom poistení ustanovuje špeciálnu právnu úpravu konania vo veciach sociálneho poistenia, vylučujúc použitie všeobecného predpisu o správnom konaní, t. j. správneho poriadku. Konanie, ktoré sa začína na podnet organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, keď príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne urobila voči účastníkovi konania prvý úkon (§ 185 ods. 4 zákona o sociálnom poistení). Zákon o sociálnom poistení však nekonkretizuje o aký úkon má ísť, a preto za prvý úkon je možné považovať aj doručenie rozhodnutia, poki ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/67/2 011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci žalobcu J.. M. C. , bytom S., N. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr . Cimrák, s.r.o., Štefánikova 7, Nitra proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava
MENU