Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 48
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Za využitie práva podať odvolanie proti rozsudku treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže v dôsledku tohto riadneho opravného prostriedku uplatniť svoje oprávnenie podľa § 319 Tr. por. alebo podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Sem však nepatria prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., kedy odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie, ktoré m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUD r. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľ u v trestnej veci proti obvinenému M. S. , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 34 T 53/2008 , na neverejnom zasadnutí 12. februára 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného M. S. proti roz sudku Krajského súdu v Žiline z 23. mája 2012, sp. zn. 2 To 38 /2012 , takto r o z h o d o l : P
Právna veta: Podľa § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu, a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Milan Lipovský dňa 2. októbra 2013 v trestnej veci obvinen ého J. L. pre prečin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. por., ods. 3 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 1T 15/08 , o dovolaní , ktoré podal obvinený prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. I. M. , advokáta v Ž., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12
Právna veta: "V zmysle § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. V zmysle § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa."

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Jana Serbová v trestnej veci obvinenej JUDr. L. D. pre zločin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/ Tr. zák. 10. januára 2013 v Bratislave, o dovolaní obvinenej JUDr. L. D. , zastúpenej ob hajcom JUDr. D. D. , advokátom v Považskej Bystrici , proti rozhodnutiu
Meritum späťvzatie dovolania obvineným
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného K. K. a spol. pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a / Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného K. K. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. marca 2013, sp. zn. 1 To 93/2012 , 27. januára 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr . por. predseda senátu dovolacieho súdu berie na vedomie späťvzatie dovol ania obvineným K. K. , ktoré poda
Meritum § 207/1, 3c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/27/2016 4313010587 13.04.2016 JUDr. Daniel Hudák sudca ECLI:SK:NSSR:2016:4313010587.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného H. M. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineným H. M. proti trestnému rozkazu Okresného súdu Levice, sp. zn. 3T/87/20
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 6Tdo/19/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného PaedDr. V. J. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineným PaedDr. V. J. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 3Tpo/52/2015, z 11. decembra 2015, v Bratislave 14. apríla 2016 takto rozhodol: Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. berie na vedomie späťvza
Meritum § 208/1a,b, 2d Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/19/2016 3815000466 14.04.2016 JUDr. Daniel Hudák sudca ECLI:SK:NSSR:2016:3815000466.1 UZNESENIE Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného PaedDr. E. I. pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 2 písm. d/ Tr. zák., o späťvzatí dovolania obvineným PaedDr. E. I. proti uzneseniu
Meritum § 174/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/27/2015 4110010188 21.07.2015 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2015:4110010188.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného H. Y. a spol. pre trestný čin krivého obvinenia podľa § 174 ods. 1 Tr. zák., spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 (ďalej len „Tr. zák.") o dovolaní obvinen
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného F. V. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. , o späťvzatí dovolania obvineným F. V. proti trestnému rozkazu Okresného súdu Levice, sp. zn. 3T/87/2013, z 10. júna 2013 , 13. apríla 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. berie na vedomie späťvzatie dovolania obvineným F. V. . O d
MENU