Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o neúčinnosť právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu M, proti žalovanému M, o neúčinnosť právneho úkonu, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 17 Cb 379/1999, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2007 č. k. 3 Obo 24/2006-81, rozhodol t a k t o : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žalovanému náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva. O d ô v
Meritum o zaplatenie 85 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. J., bývajúcej v Č, zastúpenej Mgr. M. M., advokátom v R, proti žalovanému P. K., bývajúcemu v Č, o zaplatenie 85 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 8 C 227/2005, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 29. júna 2007 sp.zn. 6 Co 166/2007 rozhodol t a k t o : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastník
Meritum o zaplatenie 44.460,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S V B V D E na ulici L č. X v P, so sídlom v P, L č. X, zastúpeného Mgr. S F, advokátom so sídlom v P, N č. X, proti žalovanej G Š, bývajúcej v P, L č. X, zastúpenej JUDr. M Z, advokátom so sídlom v K, H č. X, o zaplatenie 44.460,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 12 C 150/2003, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 23. m
Meritum o zaplatenie 6 417 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. S. B. D., R., proti žalovanému Ing. M. M., bývajúcemu v P., o zaplatenie 6 417 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 14 C 50/1995, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 31. mája 2005 sp.zn. 23 Co 86/05 rozhodol t a k t o : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho
Meritum splnenie povinnosti
Najvyšší súd 1 Cdo 3/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. C., proti žalovanému P. S., o splnenie povinnosti, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 13 C 191/2005 o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 27. septembra 2007 sp. zn. 12 Co 2/2006, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d n e n
Meritum o vypratanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : H., P., proti žalovanej : E., D., zastúpenej JUDr. T. Š., advokátom v K., o vypratanie nehnuteľností, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. 11 C 24/01, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 2. júla 2007 sp. zn. 9 Co 154/2007, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacie
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletú J. T., narodenú X., zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova č. 7/A, pracovisko Junácka č. 1, Bratislava, dieťa rodičov matky Ing. E. T., bývajúcej v B. a otca P. T., bývajúceho v B., o zvýšenie výživného, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 37 P 12/2007, o dovolaní otca proti rozsudku Krajského súdu
Meritum o návrhu matky na zrušenie vyživovacej povinnosti k maloletým deťom a iné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletých I. H., nar. X. a P. H., nar. X., oboch bývajúcich v B., zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, Dlhý rad č. 16, deti rodičov matky V. H., nar. X., bývajúcej v B., zastúpenej opatrovníčkou J. H., bývajúcou v B. a v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. M. B., advokátkou so sídlom v B. a otca J. K., nar. X., bývajúceho v B., o
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného M. G., rod. L., pre pokračovací trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 5 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinného do 1. januára 2006) formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., o dovolaní obvineného M. G., rod. L., podaného prostredníctvom obhajcu JUDr.
Meritum vymoženie 1 938.-Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. , so sídlom v B., proti povinnému J., bývajúcemu v M. o vymoženie 1 938 Sk s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17Er 1782/2007 , o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 29. novembra 2007 sp. zn. 10 CoE 79/2007 takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov
MENU