Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 26 500 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3112210453 Dátum vydania rozhodnutia: 9. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3112210453.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ L., bývajúcej v M. a 2/ I., bývajúcej v D. oboch zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. AŽALTOVIČ & PAR TNERS s. r. o., so sídlom v Trenčíne - Opatovej, Potočná 650/135B, IČO: 36 857 882, proti žalovanému T.
Meritum o určenie vlastníckeho práva
Najvyšší súd 6 Cdo 57 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob cov 1/ B. M. , bývajúc eho v O. , zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Dlhopolčekom, so sídlom v Banskej Bystrici, Horná 51, 2/ M. L. , bývajúcej v B. , 3/ M. R. , bývajúcej v B. , proti žalovan ej A. P. , bývajúcej v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou BAKO JANČIAR LEVRINC – advokáti s. r. o., so sídlom vo Zvolene, J. Kozáčeka 13E, v mene ktorej koná advokát JUDr. Miloš
Právna veta: I. Za využitie práva podať odvolanie proti rozsudku treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže v dôsledku tohto riadneho opravného prostriedku uplatniť svoje oprávnenie podľa § 319 Tr. por. alebo podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Sem však nepatria prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., kedy odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie, ktoré m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUD r. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľ u v trestnej veci proti obvinenému M. S. , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 34 T 53/2008 , na neverejnom zasadnutí 12. februára 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného M. S. proti roz sudku Krajského súdu v Žiline z 23. mája 2012, sp. zn. 2 To 38 /2012 , takto r o z h o d o l : P
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu odvolací súd otázku č. 2/ (či premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy za rozhodnutie o väzbe má byť posudzované podľa § 23 zákona č. 58/1969 Zb.) vyriešil správne, keď premlčanie nároku posudzoval podľa Občianskeho zákonníka. Zákon č. 58/1969 Zb. totiž náhradu nemajetkovej ujmy neupravoval, a teda nepoznal. Na tom nič nemení skutočnosť, že odškodnenie vo forme náhrady škody ako peňažného plnenia pripúšťal pri bolesti a sťažení spoločenského uplatnenia, ktoré vo svojej podstate mali povahu ujmy nemajetkovej. Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej uj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/75/2017 7210226922 30. septembra 2019 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2019:7210226922.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Daniely Švecovej a JUDr. Ivana Machyniaka vo veci žalobkyne R. Ď., nar. XX. XX. XXXX, bývajúcej v T., Y. XX, zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Kerecman s.
Právna veta: Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Použitie tohto ustanovenia preto negatívne dopadá na stranu sporu, ktorá by inak mala právo na náhradu trov konania. Z tohto dôvodu musí aplikácia daného ustanovenia zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať vždy výnimočný charakter (pozri napr. R 34/1982). Zákon pre rozhodnutie o nepriz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1213224058 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1213224058.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. D., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Ing. Branislavom Pechom, PhD., advokátom Advokátskej kancelárie Pecho & Partners, so sídlom v Nitre, Piaristická 2, IČO: 46 869 565, proti žalovaným 1/ OTP Banka Slovensko, a.s.,
Meritum 94 600 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4309202092 Dátum vydania rozhodnutia: 20. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4309202092.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. Slavomír Eliáš, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Slavomír Eliáš VELES, IČO: 14 109 646, s miestom p odnikania Nám. A. Hlinku 438/38, Zlaté Moravce, zastúpeného JUDr. Marekom Ďuranom, advokátom so sídlom Štef
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. M artina Bargela vo veci obvineného M.. N. , pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm . i/ Trestného zákona na neverejnom zasadnutí konanom 13. júla 2016 v Bratislave, o dovolaní obvineného
Meritum späťvzatie dovolania obvineným
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného K. K. a spol. pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a / Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného K. K. proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. marca 2013, sp. zn. 1 To 93/2012 , 27. januára 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 375 ods. 3 Tr . por. predseda senátu dovolacieho súdu berie na vedomie späťvzatie dovol ania obvineným K. K. , ktoré poda
Meritum o zaplatenie 33 984,75 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 6 Cdo 151/ 2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ H. M. a 2/ I. M. , rod. J., oboch bývajúcich v B. , zastúpených JUDr. J. F., advokátkou so sídlom v B. N. , proti odporcom: 1/ A. C. , rod. V. , bývajúca v N. a 2/ D. N. , rod. V. , bývajúca v K. , obom zastúpeným JUDr. J. P., advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 3 3 984,75 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp.zn. 7 C 246/200
Meritum 350 000 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/25/2018 8109222897 27. augusta 2019 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2019:8109222897.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu J. B., bývajúceho v B., X. N. XX-XXX, D. N., zastúpeného Mgr. Marcelom Fandákom, LL.M., advokátom v Košiciach, Kováčska 40, proti žalovanému Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, zas
MENU