Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 417

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: "V zmysle § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. V zmysle § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa."

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Jana Serbová v trestnej veci obvinenej JUDr. L. D. pre zločin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. s poukazom na ustanovenie § 138 písm. b/ Tr. zák. 10. januára 2013 v Bratislave, o dovolaní obvinenej JUDr. L. D. , zastúpenej ob hajcom JUDr. D. D. , advokátom v Považskej Bystrici , proti rozhodnutiu
Právna veta: Podľa § 375 ods. 1 Tr. por. osoba, ktorá podala dovolanie, môže ho výslovným vyhlásením vziať späť, a to až dovtedy, než sa dovolací súd odoberie na záverečnú poradu. Podľa § 375 ods. 3 Tr. por. vzatie dovolania späť vezme uznesením na vedomie predseda senátu dovolacieho súdu, a ak nebola vec tomuto súdu predložená, predseda senátu súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Milan Lipovský dňa 2. októbra 2013 v trestnej veci obvinen ého J. L. pre prečin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a/ Tr. por., ods. 3 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 1T 15/08 , o dovolaní , ktoré podal obvinený prostredníctvom svojho obhajcu JUDr. I. M. , advokáta v Ž., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12
Právna veta: Súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Znamená to, že súd nemusí zaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania, resp. nemusí zaviazať stranu, ktorá spôsobila vznik trov svojím zavinením, aby tieto trovy nahradila protistrane. Použitie tohto ustanovenia preto negatívne dopadá na stranu sporu, ktorá by inak mala právo na náhradu trov konania. Z tohto dôvodu musí aplikácia daného ustanovenia zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať vždy výnimočný charakter (pozri napr. R 34/1982). Zákon pre rozhodnutie o nepriz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1213224058 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1213224058.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. D., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Ing. Branislavom Pechom, PhD., advokátom Advokátskej kancelárie Pecho & Partners, so sídlom v Nitre, Piaristická 2, IČO: 46 869 565, proti žalovaným 1/ OTP Banka Slovensko, a.s.,
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 ECdo 2 9/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Rapid life životnej poisťovne, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska č. 2, IČO: 31 690 904, zastúpenej obchodnou spoločnosťou s názvom JUDr. Martin Timcsák , advokát, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Zámocké schody č. 2/A, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Martin Timcsák ,, proti povinn ej A. K. , bývajúcej v P., o vymoženie 31 ,20 Eur s príslu
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačné, právne účinné dispozitívne úkony dovolateľky, ktorým vzala dovolanie v tejto veci späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 408 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého R. O. X. O. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Bratislave, Vazovova 7/A, dieťa rodičov matky - P. O. , bývajúcej v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , a otca P. O. , bývajúce ho v B. , určenie výživného na čas do rozvodu manželstva, vedene
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania vedľajším účastníkom na strane žalovaného dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu EOS KSI Slovensko , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou T. K. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , v mene ktorej koná advokát a konateľ Mgr. T. K. , proti žalovanému J. K. , bývajúcemu v K. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS , so sídlom v Prešov e, Važecká 16 , zastúpeného JUD
Právna veta: Prehlásenie o späťvzatí dovolania je procesným úkonom dovolateľa, ktorým svoje dovolanie berie späť, čím dáva najavo, že nechce, aby sa o dovolaní rozhodovalo. Takýto prejav vôle je neodvolateľný a má rovnaký účinok ako späťvzatie odvolania. Vytvára prekážku vecného prieskumu napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré napadnutému rozhodnutiu predchádzalo na základe opätovne podaného dovolania. Z uvedeného vyplýva, že dovolanie podané osobou, ktorá ho výslovne vzala späť, už nie je prípustné a musí byť z formálnych dôvodov odmietnuté, hoci bolo opätovne podané ešte v rámci lehoty uvedenej v § 370 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného A. Z. pre prečin všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. prerokoval na ne verejnom zasadnutí 24. septembra 2015 v Bratislave dovolanie obvineného A. Z., podaného prostredníctvom zvolenej obhajkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici
Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p., ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Vzhľadom na späťvzatie dovolania dovolací súd v zmysle citovaného ustanovenia § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. dovolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. K. , bývajúce ho v N. , proti žalovan ej CREDITORS s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Mozartova 27, IČO: 43 891 870 , o zrušenie vyhlásenia opakovanej dobrovoľnej dražby , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 9 C 177 /20 11 , o dovolaní žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Nitre z 24 . októ bra 20 12 sp. zn. 9 Co 281 /20 12 rozhodol t a k t o : Dovola cie konanie z
Právna veta: I. Za využitie práva podať odvolanie proti rozsudku treba považovať iba situáciu, keď odvolací súd môže v dôsledku tohto riadneho opravného prostriedku uplatniť svoje oprávnenie podľa § 319 Tr. por. alebo podľa § 316 ods. 3 Tr. por. alebo rovnaké oprávnenie podľa § 321 Tr. por. s následným postupom podľa § 322 ods. 1 Tr. por. alebo podľa odseku 3 tohto ustanovenia po uplatnení prieskumnej povinnosti podľa § 317 Tr. por. Sem však nepatria prípady zamietnutia odvolania z formálnych dôvodov podľa § 316 ods. 1 Tr. por., kedy odvolací súd nemôže preskúmať napadnuté rozhodnutie, ani konanie, ktoré m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUD r. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľ u v trestnej veci proti obvinenému M. S. , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 34 T 53/2008 , na neverejnom zasadnutí 12. februára 2013 v Bratislave o dovolaní obvineného M. S. proti roz sudku Krajského súdu v Žiline z 23. mája 2012, sp. zn. 2 To 38 /2012 , takto r o z h o d o l : P
MENU