SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1115261
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie návrhu na začatie konania


Približný počet výsledkov: 116 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: späťvzatie návrhu na začatie konania
  • spatvzatie nájdené 3513 krát v 2122 dokumentoch
  • navrh nájdené 237170 krát v 41230 dokumentoch
  • na nájdené 2272492 krát v 63990 dokumentoch
  • zacatie nájdené 52465 krát v 20275 dokumentoch
  • konanie nájdené 1410160 krát v 63421 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 84 dokumentov
Krajské súdy SR 2021 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument


Právna veta: K účinnosti späťvzatia návrhu na začatie konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vždy vyžaduje súhlas odporcu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci navrhovateľa : Ing. L. K., bývajúci v T., proti odporkyni : Ing. G. K., bývajúca v T., zastúpená - Advokátska kancelária JUDr. D. B., s.r.o., T., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 11 C 761/2002, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu Trenčín z 18. decembra 2007 sp. zn. 17 Co 315/2007 t a k t o : Z r u š .
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívny procesný úkon navrhovateľa, z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní svojho návrhu celkom alebo v určenej časti nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu (časti jeho návrhu) nebude súdom meritórne rozhodnuté (por. § 96 ods. 1 O.s.p.). Pretože späťvzatie návrhu môže byť v rozpore s oprávnenými záujmami žalovaného (v sporovom konaní) alebo iných účastníkov konania (v nesporovom konaní alebo konaní podľa piatej časti O.s.p. vo veciach, o ktorých bolo rozhodnuté iným orgánom) na dokončenie konania meritórnym rozhodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Bc. H. , bývajúcej vo Z. zastúpená JUDr. Jánom Zdútom -Šťastným, advokátom vo Zvolene, Dukelských hrdinov č. 34, proti žalovaným 1/ Mestu Zvolen , Nám. Slobody č. 22, zastúpené JUDr. Jozefom Brázdilom, advokátom vo Zvolene, Trhová č. 1, 2/ SLIAČAN SK, s.r.o. , so sídlom vo Zvolene, Strážska cesta č. 7892, zastúp ený Mgr. Marošom Uhaľom, advokátom vo Zvolene, Námestie SNP č. 6/11, za .
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania treba považovať za procesný úkon urobený voči súdu, ktorým účastník (spravidla žalobca) prejavuje svoju vôľu, aby sa vo veci nekonalo a meritórne nerozhodovalo. Keďže dôsledkom účinného späťvzatia návrhu na začatie konania je zastavenie konania, vôľa musí byť prejavená spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadnu pochybnosť o tom, čo chcel účastník v skutočnosti urobiť. Každý procesný úkon je súd povinný posudzovať nie podľa toho, ako ho účastník označil, ale podľa jeho obsahu. Pritom je povinný starostlivo prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, za ktorých k proc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ľ. R., bývajúceho v P., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. A. Ž., advokátom, so sídlom v P., proti žalovanej J. R., bývajúcej v P., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. K., advokátkou, so sídlom v P., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 5 C 118/2007, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z .
Právna veta: Zmenou návrhu je tiež čiastočné späťvzatie návrhu, to však neznamená, že by súd mal rozhodovať podľa § 95 ods. 2 O.s.p. Čiastočné späťvzatie návrhu je osobitným typom zmeny návrhu, pre ktorú zákon výslovne stanovuje odlišný procesný postup súdu (viď § 96 O.s.p.). Pokiaľ to súd nerešpektuje a rozhodne tak o zmene návrhu, ako aj o čiastočnom zastavení konania, ide síce o procesne nesprávny postup, rozhodnutie pripúšťajúce zmenu návrhu ale nezakladá prekážku res iudicata vo vzťahu k rozhodnutiu o čiastočnom zastavení konania tak, ako to namieta odporca. Rozhodnutie o pripustení zmeny návrhu nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky N. , s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , zastúpenej P. advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , proti odporcovi J. P. , bývajúcemu v Č. , zastúpenému Mgr. Mgr. P. S., PhD., advokátom so sídlom v D. , o zaplatenie 19 819,12 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde P iešťany pod sp. zn. 10 Cpr 4/2012, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 15. .
Právna veta: Späťvzatie je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t. j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie vziať ďalším úkonom späť. Rovnaký názor Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil aj v rozhodnutí sp. zn. 6Obo 27/98 z 28.5.1998, podľa ktorého ak žalobca vzal žalobu späť, nemôže späťvzatie odvolať, ako aj v ďalších rozhodnutiach napríklad v rozhodnutí 6Sžo 372/2009 z 20.8.2010.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: P. B. , bytom B. , proti odpor kyni: Sociálna poisťovňa – ústredie , so sídlom ul. 29. augusta 8, Bratislava , o preskúmanie rozhodnutia č. X. zo dňa 30.10.2012, o invalidný dôchodok, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 12Sd/34/2013 -27 zo dňa 12. septembra 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č .
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania

Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom navrhovateľa, z ktorého obsahu jednoznačne vyplýva prejav navrhovateľa, že na prejednaní svojho návrhu celkom, prípadne v presne vymedzenej časti, nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu nebude v tomto rozsahu súdom meritórne rozhodnuté. Musí však ísť o procesný úkon navrhovateľa, ktorý je jednoznačný a neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle, ak sa súdu nepodarí odstrániť, nemôže takýto úkon vyvolať zamýšľané účinky a súd k nemu nemôže prihliadať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob do/3/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpený Advokátskou kanceláriou L. , s. r. o., so sídlom R. , IČO: X. , proti žalovanému: JUDr. J. G. , E. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Š., s. r. o., J., IČO: X. , o zaplatenie 230 232,45 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn.: 9Cb/198/2014, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v .
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, ochrana osobnosti

Zbierka NS 6-7/1998
R 95/1998
Uznesenie
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania v dovolacom konaní je právne neúčinné. Právo na ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Obč. zák.) ako aj právo na opravu uverejnených nepravdivých údajov (§ 19 a nasl. Zákona č. 81/1966 Zb.), je právom osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Ak navrhovateľ v priebehu tohto konania zomrie, súd konanie zastaví; osobám uvedeným v § 15 Obč. zák. vzniká originálne právo na ochranu zomrelej fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 6. februára 1991, sa navrhovateľ P. Č. (otec dovolateľov v 1. až 4. rade) domáhal proti redakcii P. v B., aby jej súd uložil povinnosť vo svojom denníku uverejniť opravu v znení uvedenom v návrhu petitu. Ďalšími doplnenými podaniami sa navrhovateľ domáhal okrem zverejnenia tlačovej opravy a ospravedlnenia, aj ochrany osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy v sume 980 000 Sk. Bývalý Obvodný súd Bratislava 1 uznesením konanie zastavil podľa ustanovenia § 107 O.s.p. so zreteľom na to .
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, dodatočné dedičské konanie, dedičské konanie

Zbierka NS 5/2002
R 85/2002
Rozsudok
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o novoobjavenom dedičstve začaté na návrh jedného z dedičov v dôsledku späťvzatia návrhu týmto dedičom, ak iný účastník dedičského konania trvá na prejednaní novoobjaveného majetku, najmä ak sám označil aj ďalšie veci patriace do dedičstva, ktoré v pôvodnom dedičskom konaní neboli prejednané (§ 96 ods. 2, § 175x O.s.p..)

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu L. z 25. júla 2000, č. k. D 3342/92-216, D not 66/00, ktorým bolo zastavené konanie novoobjavenom dedičstve po poručiteľovi Š. K. Zastavenie konania súdom prvého stupňa z dôvodu späťvzatia návrhu na jeho začatie dedičkou Ing. A. R. považoval za správne, poukazujúc na ustanovenie § 96 ods. 1 O. s. p., ktoré rešpektuje navrhovateľa ako pána sporu (dominus litis). Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podala dovolanie iná účastníčka .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 .
Kľúčové slová: dispozičné právo, späťvzatie žaloby , späťvzatie návrhu na začatie konania

Zbierka NS 2/2004
R 32/2004
Uznesenie
Právna veta: Vo veci, v ktorej žaloba smeruje proti viacerým žalovaným, žalobca môže vziať späť žalobu aj len voči jednému z nich. Nesúhlas toho žalovaného, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu žaloby nedošlo, s týmto čiastočným späťvzatím žaloby je právne neúčinný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T., ako súd prvého stupňa, uznesením z 12. apríla 2001, č. k. 19 Cb 231/00-32, konanie proti žalovanému v 1. rade zastavil, pretože žalobca voči nemu zobral žalobu späť. Na odvolanie žalovaného v 2. rade Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 25. júla 2001, č. k. 6 Obo 132/2001-39, uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalovaní nie sú spoluvlastníci zmenky, lebo žalovaný v 1. rade je zmenkár a žalovaný v 2. rade je vystaviteľ, pričom žalobca je .
Právna veta: Ak navrhovateľ vezme späť návrh na začatie konania v čase od vydania platobného rozkazu do skončenia lehoty na podanie odporu odporcom a odpor nebol podaný, predloží súd prvého stupňa vec odvolaciemu súdu na postup podľa § 208 O.s.p. ak nejde o prípad uvedený v ustanovení § 173 ods. 2 O.s.p. Odvolací súd platobný rozkaz zruší, konanie zastaví a rozhodne o trovách konania. Zaplatený súdny poplatok sa navrhovateľovi vráti (§ 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb.). O vrátení poplatku rozhodne prvostupňový súd (§ 12 ods. 1 prvá veta zák. č. 71/1992 Zb.).

Úryvok z textu:
Predseda Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zák. č. 335/1991 Zb. a čl. 8 ods. 1 písm. a/ Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na základe právoplatných rozhodnutí senátov zaujatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov k otázke, aké účinky spojuje O.s.p. so späťvzatím návrhu na začatie konania, ak sa tak stane v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu bez toho, aby bol odpor podaný a k otázke vracania súdnych .
Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty a v zmysle § 121 ods. 3 OZ príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. Dovolací súd z obsahu spisu zistil, že žalobkyňa si uplatnila proti žalovaným nárok na zaplatenie peňažnej sumy 13 996,41 € spolu s úrokom z omeškania vyjadreným v percentuálnej výške 11,99 % z rôznych istín od 29. augusta 2008 až do zaplatenia. Príslušenstvo pohľadávky teda nebolo žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Liptovskom Mikuláši, ul. Garbiarska 695, do troch dní. V odôvodnení uviedol, že na základe procesného úkonu žalobkyne pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania podľa ust. § 208 O. s. p., rozsudok okresného súdu zrušil a konanie zastavil. Odvolací súd vzhľadom na popísanú ... žalobkyne a žalovaných 1/ a 2/ uznesením z 27. augusta 2013 sp. zn. 6 Co 183/2013 pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č.k. 6 C 80/2012-94 z 8. januára 2013 zrušil a konanie .
Právna veta: K otázke charakteru spoločenstva medzi solidárne zaviazanými dlžníkmi už Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, keď napríklad v rozhodnutí 4 Cdo 203/2005 uviedol, že žalovaní solidárni dlžníci sú zásadne samostatnými a nie nerozlučnými spoločníkmi v konaní. Vysvetlil, že právny základ záväzku každého z nich a prípadné námietky proti nemu môžu byť u každého spoločníka posúdené nezávisle. Samotná povaha solidarity sa vyznačuje mnohosťou právnych vzťahov spätých iba totožnosťou plnenia či predmetu plnenia. Solidárny záväzok sa ale nemusí vyznačovať totožným obsahom, rôznosť práv a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k odvolaniu, ktorým vzala žalobu voči žalovanej 1/ späť, uznesením z 29. decembra 2014 sp. zn. 5Co/541/2013 pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania voči žalovanej 1/, rozsudok p rvoinštančného súdu vo vzťahu k žalovanej 1/ zrušil a konanie voči žalovanej 1/ zastavil. Zároveň .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.