SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1225832
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65517
USSR: 36237
NSČR: 126107
NSSČR: 68259
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427278
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
20.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie návrhu


Približný počet výsledkov: 516 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: späťvzatie návrhu
  • spatvzatie nájdené 3575 krát v 2147 dokumentoch
  • navrh nájdené 241864 krát v 42083 dokumentochKľúčové slová: procesná zodpovednosť, späťvzatie návrhu, náhrada trov konania

Zbierka NS 2/2013
R 23/2013
Uznesenie
Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku v správnom súdnictve dopadá len na také prípady zastavenia konania, v ktorých neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 250h ods. 2 veta za bodkočiarkou Občianskeho súdneho poriadku ani aplikácia ustanovenia § 146 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /3/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu Mgr. J., bytom B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou L ., s. r. o., so sídlom B . B., proti žalovanej Obci Kružlov , so sídlom Kružlov 141, IČO: X. , zastúpenej JUDr. L . J., advokátkou so sídlom P ., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovanej číslo: 363/2010 zo dňa 08. decembra 2010 na základe žaloby o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Ústavný súd poukázal na uznesenie najvyššieho súdu sp. zn. 3 Obo 33/2000 z 24. februára 2000, v ktorom najvyšší súd logickou interpretáciou v tom čase platných zákonných ustanovení dospel k právnemu záveru, že aj keď ustanovenie §13 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch / v znení platnom v čase rozhodovania krajského súdu / neposkytuje možnosť vrátenia súdneho poplatku, ak od jeho zaplatenia uplynuli tri roky, v prípade späťvzatia návrhu je potrebné vychádzať nielen z tohto ustanovenia, ale aj z odkazu § 11 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého má súd povinnosť vrátiť súdny poplatok v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 116/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu v I. rade I. a.s. v likvidácii B., Č. žalobcu v II. rade L. spol. s r.o. B., Č. žalobcu v III. rade Ing. V. H. B., Š. žalovanej v IV. rade Ing. I. H. B., Š. všetci zastúpení JUDr. D. K. advokátom so sídlom v B., G. proti žalovanému L. spol. s. r. o., P. B., o zaplatenie 22 181 155 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 39 .
Právna veta: Uplatnením práva na súde nenastane spočívanie plynutia premlčacej doby v zmysle ustanovenia § 112 Občianskeho zákonníka, ak v dôsledku späťvzatia návrhu na začatie konania dôjde k zastaveniu súdneho konania. Právo na vyrovnanie dedičských podielov muselo byť oprávnenou osobou uplatnené u povinnej osoby v prekluzívnej lehote najneskôr 30. júna 1993 a na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe plynúcej od uplatnenia nároku u povinnej osoby.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol žalobu o vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H., zomrelom 16. februára 1974, z dôvodu premlčania práva. Na odvolanie žalobcov Krajský súd v T. rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, žalovanej náhradu trov odvolacieho konania nepriznal a pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že žalobcovia si právo na vyrovnanie dedičských podielov po nebohom A. H. uplatnili prvýkrát 27. decembra 1991 na Štátnom notárstve v T. .
Právna veta: Podľa § 96 ods. 1 O. s. p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Ide o dispozičný úkon účastníka konania, jedná sa o procesný úkon voči súdu, ktorým prejavuje vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodlo. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O. s. p.). Posúdenie dôvodnosti nesúhlasu so späťvzatím ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov v 1. rade: JUDr. Ľ. P. , Ul. M. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., výrobné družstvo „v likvidácii“, V. , IČO: X. a v 2. rade: L. – N. spol. s . r. o., V. IČO: X. , zast. JUDr. M. B. , advokátom, K. , proti žalovaným v 1. rade: J. N. , nar. X. , bytom V. v 2. rade: J. O. , nar. X. , bytom V. v 3. rade: D. – K. , s. r. o. , areál družstva S. 1, V. , IČO: X. všetci žalovaní právne .
Právna veta: Spokojnosť žiadateľa o dôchodok so záverom posudkového orgá­nu o jeho invalidite nemožno bez ďalšieho stotožniť so späťvzatím žiadosti o invalidný dôchodok alebo o preskúmanie jeho výšky.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. uznesením z 13. mája 2005 zastavil konanie o preskú­ manie rozhodnutia odporkyne z 30. novembra 2004, ktorým od 11. októbra 2004 priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok vo výške 8 201,— Sk me­ sačne. Dôvodom zastavenia konania bolo späťvzatie návrhu navrhovateľa, obsiahnuté v písomnom podaní zo 17. marca 2005. Uznesenie bolo navrhovateľovi doručené 23. mája 2005. Navrhovateľ napadol uznesenie krajského súdu včas podaným odvola­ ním a domáhal sa, aby ho odvolací súd zrušil a vec vrátil .
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 O SP v spojení s § 246c OSP, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Podľa judikatúry slovenských súdov, ak žalobca vezme žalobu späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta OSP zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť trovy (k tomu pozri bližšie napr. R49/1993).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Bc. M. M. , B. , zastúpenej JUDr. Mgr. A. C. , PhD ., advokátom advokátsk ej kancelári e, C. , proti žalovaným 1. Univerzit e Komenského v Bratislave , Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava, 2. Rektor ovi Univerzity Komenského v Bratislave, doc. PhDr. F. G. , CSc., Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo ŠO 5336/2009 z 10. novembra .
Právna veta: Späťvzatie je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t. j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie vziať ďalším úkonom späť. Rovnaký názor Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil aj v rozhodnutí sp. zn. 6Obo 27/98 z 28.5.1998, podľa ktorého ak žalobca vzal žalobu späť, nemôže späťvzatie odvolať, ako aj v ďalších rozhodnutiach napríklad v rozhodnutí 6Sžo 372/2009 z 20.8.2010.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: P. B. , bytom B. , proti odpor kyni: Sociálna poisťovňa – ústredie , so sídlom ul. 29. augusta 8, Bratislava , o preskúmanie rozhodnutia č. X. zo dňa 30.10.2012, o invalidný dôchodok, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 12Sd/34/2013 -27 zo dňa 12. septembra 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Trenčíne č .
Právna veta: Zmenou návrhu je tiež čiastočné späťvzatie návrhu, to však neznamená, že by súd mal rozhodovať podľa § 95 ods. 2 O.s.p. Čiastočné späťvzatie návrhu je osobitným typom zmeny návrhu, pre ktorú zákon výslovne stanovuje odlišný procesný postup súdu (viď § 96 O.s.p.). Pokiaľ to súd nerešpektuje a rozhodne tak o zmene návrhu, ako aj o čiastočnom zastavení konania, ide síce o procesne nesprávny postup, rozhodnutie pripúšťajúce zmenu návrhu ale nezakladá prekážku res iudicata vo vzťahu k rozhodnutiu o čiastočnom zastavení konania tak, ako to namieta odporca. Rozhodnutie o pripustení zmeny návrhu nie j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky N. , s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , zastúpenej P. advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , proti odporcovi J. P. , bývajúcemu v Č. , zastúpenému Mgr. Mgr. P. S., PhD., advokátom so sídlom v D. , o zaplatenie 19 819,12 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde P iešťany pod sp. zn. 10 Cpr 4/2012, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 15. .
Kľúčové slová: dedičské konanie, dodatočné dedičské konanie, späťvzatie návrhu na začatie konania

Zbierka NS 5/2002
R 85/2002
Rozsudok
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o novoobjavenom dedičstve začaté na návrh jedného z dedičov v dôsledku späťvzatia návrhu týmto dedičom, ak iný účastník dedičského konania trvá na prejednaní novoobjaveného majetku, najmä ak sám označil aj ďalšie veci patriace do dedičstva, ktoré v pôvodnom dedičskom konaní neboli prejednané (§ 96 ods. 2, § 175x O.s.p..)

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu L. z 25. júla 2000, č. k. D 3342/92-216, D not 66/00, ktorým bolo zastavené konanie novoobjavenom dedičstve po poručiteľovi Š. K. Zastavenie konania súdom prvého stupňa z dôvodu späťvzatia návrhu na jeho začatie dedičkou Ing. A. R. považoval za správne, poukazujúc na ustanovenie § 96 ods. 1 O. s. p., ktoré rešpektuje navrhovateľa ako pána sporu (dominus litis). Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podala dovolanie iná účastníčka .
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, späťvzatie návrhu na začatie konania

Zbierka NS 6-7/1998
R 95/1998
Uznesenie
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania v dovolacom konaní je právne neúčinné. Právo na ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. Obč. zák.) ako aj právo na opravu uverejnených nepravdivých údajov (§ 19 a nasl. Zákona č. 81/1966 Zb.), je právom osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Ak navrhovateľ v priebehu tohto konania zomrie, súd konanie zastaví; osobám uvedeným v § 15 Obč. zák. vzniká originálne právo na ochranu zomrelej fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
... ) zobrali svoj návrh na začatie konania späť, toto ich späťvzatie je v dovolacom konaní neúčinné; po právoplatnosti súdneho rozhodnutia už späťvzatie návrhu na začatie konania nemá právne účinky. Z týchto dôvodov Najvyšší súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu a súdu prvého stupňa z .
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
... svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu. Po začatí konkurzného konania je na späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu potrebný súhlas všetkých účastníkov konkurzného konania. Podľa § 15 ods. 2 ZKR, ak je návrh ... . O. nepreukázal, že by bol riadne zvoleným novým konateľom spoločnosti R., s. r. o., preto by ním vykonané späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu mohol súd akceptovať iba za predpokladu, že by ho podal konateľ zapísaný v obchodnom registri, ktorým je .
Kľúčové slová: nájom a podnájom nebytových priestorov, premlčanie podľa OZ, neplatný právny úkon, verejná dražba prevádzkových jednotiek

Zbierka NS 4-5/1996
R 42/1996
Rozsudok
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 31. januára 1994 pripustil späťvzatie návrhu voči odporcovi v 1. rade - bytovému podniku a konanie voči nemu zastavil. Ďalším výrokom určil, že dohoda o prenájme nebytových .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a rozhodol o náhrade trov konania. Rozhodol tak potom, čo žalobca vzal žalobu späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie správca konkurznej podstaty žalovaného a žiadal, aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a konanie prerušené, prípadne aby výrok o trovách konania bol zmenený s tým, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. V odvolaní uviedol, že uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1 .
Kľúčové slová: právo na navrhovanie dôkazov, záverečné reči, porušenie práva na obhajobu ako dovolací dôvod

Zbierka NS 8/2014
R 116/2014
Uznesenie
Právna veta: Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. vyžaduje, aby bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu. Nie je ním len všeobecné právo obvineného zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní a súdom (§ 34 Tr. por.), ale aj právo na navrhovanie dôkazov priamo obvineným alebo prostredníctvom obhajcu (§ 34 ods. 1, § 44 ods. 2 Tr. por.). Ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva aj v navrhovaní dôkazov, zodpovedá mu povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... časového hľadiska závislé od vývoja procesu dokazovania. Dôsledkom späťvzatia návrhu procesnej strany na vykonanie dôkazu je nedôvodnosť takýto dôkaz vykonať. Späťvzatie návrhu na doplnenie dokazovania m ožno učiniť písomným podaním alebo zápisnične na hlavnom pojednávaní. Možno tak učiniť individuálne vo vzťahu k .
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na začatie konania, späťvzatie žaloby , dispozičné právo

Zbierka NS 2/2004
R 32/2004
Uznesenie
Právna veta: Vo veci, v ktorej žaloba smeruje proti viacerým žalovaným, žalobca môže vziať späť žalobu aj len voči jednému z nich. Nesúhlas toho žalovaného, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu žaloby nedošlo, s týmto čiastočným späťvzatím žaloby je právne neúčinný.

Úryvok z textu:
... mal rozhodnúť odvolací súd, pričom o tomto odvolaní odvolací súd ešte nerozhodol. Naviac, ustanovenie § 208 O. s. p. čiastočné späťvzatie návrhu ani neumožňuje. Ďalej poukázal na to, že uznesenie odvolacieho súdu je voči nemu aj nespravodlivé. Žalobca navrhol podané dovolanie odmietnuť .
Právna veta: K účinnosti späťvzatia návrhu na začatie konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vždy vyžaduje súhlas odporcu.

Úryvok z textu:
... zastavenie konania. Zásada dispozície návrhom bola prelomená v Občianskom súdnom poriadku ustanovením odseku 2 podľa ktorého súd nepripustil späťvzatie návrhu, ak to bolo v rozpore so záujmom spoločnosti. Ani v tomto prípade však podľa odseku 3 súhlas nebol ... potrebný, ak došlo ku späťvzatiu návrhu skôr ako sa začalo pojednávanie alebo ak išlo o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo urrčenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Novelou Občianskeho súdneho poriadku, .
Merito Konkurz
Kľúčové slová: späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu, konkurzné konanie, dispozičné právo

Zbierka NS 5/2010
R 46/2010
Rozsudok
Právna veta: Ak dlžník, ktorý ako jeden z viacerých navrhovateľov, vzal svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť, má už v ďalšom konaní len postavenie dlžníka. Ak bol na jeho majetok po tom, ako vzal návrh späť, vyhlásený konkurz, je osobou oprávnenou podať proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu odvolanie.

Úryvok z textu:
... logický, avšak len pre riešenie otázky, či má byť dôsledkom späťvzatia zastavenie konkurzného konania ako takého. Tieto účinky by malo späťvzatie návrhu jedného z navrhovateľov, len ak by so zastavením konania súhlasili všetci navrhovatelia. Ostatní navrhovatelia však so späťvzatím nesúhlasili, preto súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.