Nájdené rozsudky pre výraz: späťvzatie žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 602

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

374 dokumentov
15105 dokumentov
8 dokumentov
6 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: úkony osôb zúčastnených na konaníspäťvzatie žaloby
Právna veta: Súhlas osoby zúčastnenej na konaní sa na späťvzatie žaloby nevyžaduje, čo aj výslovne vyplýva z § 64 ods. 2 SSP. Ak by aj bolo predmetné späťvzatie žaloby zo dňa 25.04.2018 doručené osobe zúčastnenej na konaní a táto by vyjadrila so späťvzatím žaloby nesúhlas, nič by to nezmenilo na ďalšom postupe správneho súdu, ktorého povinnosťou je dispozičný prejav vôle žalobcu rešpektovať a po späťvzatí žaloby pokračovať v konaní tak, aby bolo toto konanie bez ďalšieho prejednania veci zastavené. Ani prípadné odvolanie späťvzatia zo strany žalobcu by nemohlo zmeniť ďalší postup súdu smerujúci k zastaveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžk/12/2018 1015201689 12. 12. 2018 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2018:1015201689.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47, Bratislava, proti žalované
Právna veta: Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie žaloby vziať ďalším úkonom späť. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektívneho hľadiska, teda podľa toho, ako sa navonok prejavuje, pričom vnútorný rozpor medzi tým, čo účastník zamýšľal a tým, čo skutočne navonok prejavil, nezbavuje procesný úkon účinkov, ktoré s týmto prejavom vôle procesné právo spája.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/372/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov: 1. J., bytom v B. , 2. I., bytom v B. , zastúpen ých JUDr. K. , advokát kou , so sídlom v B. , proti žalovanému : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Chlumeckého 2, za účasti JUDr. I., správcu konkurznej podstaty úpadcu J., spol. s r.o. v konkurze, so sídlom v B, M. , IČO : X. , so sídlom advokátskej kancelárie v B
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania je procesný úkon navrhovateľa (žalobcu), z obsahu ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednaní svojho návrhu celkom alebo v určenej časti nemá záujem a je uzrozumený s tým, že o jeho návrhu (časti jeho návrhu) nebude súdom meritórne rozhodnuté. Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd 1. stupňa, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu 1. stupňa a konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ A. Č. , bytom K. , 2/ O. R. , bytom S., obaja zast úpení JUDr. Patríciou Bednářovou, advokátkou so sídlom Internátna 18, 0 10 08 Žilina , proti žalovanému: Okresnému úrad u v Bratislave – odbor výstavby a bytovej politiky , Lamačská cesta 8, 854 14 Bratislava 45 , za účasti účastníka správneho konania St avoinvesta GROUP, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislav a, zast úpen
Právna veta: Späťvzatie žaloby (návrhu na začatie konania) je jedným zo širokej škály dispozičných oprávnení žalobcu ako účastníka konania s postavením tzv. dominus litis (pána sporu), ktorý má právo procesnými úkonmi, ktoré sú prejavom jeho autonómnej vôle, ovplyvňovať priebeh a smerovanie celého súdneho konania (tzv. dispozičný princíp občianskeho súdneho konania). Vôľa žalobcu dosiahnuť zastavenie konania procesným úkonom, ktorým berie žalobu späť, je však limitovaná dvoma skutočnosťami, a to nesúhlasom druhej procesnej strany so zastavením konania a existenciou vážnych dôvodov, pre ktoré konanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 8/2 013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. F. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. P. D. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ O. K. a 2/ K. K. , obom bývajúcim v B. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Banská Bys trica pod sp. zn. 14 C 184/2001, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2012 sp. zn. 13 Co 118/2012, takto r o z h o d
Kľúčové slová: späťvzatie žaloby
Právna veta: Späťvzatie žaloby je jednostranným procesným úkonom účastníka konania, pričom jeho účinky nastávajú v okamihu, keď sa dostane do dispozície adresáta, t.j. súdu. V prípade, ak sa tak stane, nie je možné späťvzatie návrhu na preskúmanie neprávoplatného rozhodnutia odporcu vziať ďalším úkonom - odvolaním späť. Dispozícia s návrhom patrí medzi základné procesné oprávnenia účastníka konania. Späťvzatím navrhovateľ prejavuje vôľu voči súdu, aby sa o jeho návrhu nekonalo a nerozhodovalo. Procesným dôsledkom späťvzatia žaloby je zastavenie konania. Každý procesný úkon je potrebné posudzovať z objektív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2015200228 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2015200228.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: D., bytom Y. XXX/XX, F. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augus ta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX 0, o odvolaní navrhovateľa proti
Právna veta: Vo veci, v ktorej žaloba smeruje proti viacerým žalovaným, žalobca môže vziať späť žalobu aj len voči jednému z nich. Nesúhlas toho žalovaného, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu žaloby nedošlo, s týmto čiastočným späťvzatím žaloby je právne neúčinný.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T., ako súd prvého stupňa, uznesením z 12. apríla 2001, č. k. 19 Cb 231/00-32, konanie proti žalovanému v 1. rade zastavil, pretože žalobca voči nemu zobral žalobu späť. Na odvolanie žalovaného v 2. rade Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 25. júla 2001, č. k. 6 Obo 132/2001-39, uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalovaní nie sú spoluvlastníci zmenky, lebo žalovaný v 1. rade je zmenkár a žalovaný v 2. rade je vystaviteľ, pričom ža
Právna veta: Žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví (§ 96 ods. 1 O.s.p.). Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O.s.p.). Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ V. K. , bývajúc ej v B. , 2/ P. L. , bývajúc eho v B. , 3/ T. L. , bývajúcej v B. , 4/ Š. L. , bývajúceho v S., 5/ R. L. , bývajúceho v S., proti žalovan ým 1/ B. a W. , a.s. (pr edtým G. , a.s.) , so sídlom v B. , v dovolacom konaní zastúpen ý JUDr. M. Š., advokátom so sídlom v B. , 2/ Slovenskej republike – Slovenskému pozemkovému fondu , so sídlom v Bratislave, Búdkov á č.
Kľúčové slová: platobný rozkazspäťvzatie žaloby zmenkový platobný rozkaznámietky
R 19/2008
Právna veta: I. Po podaní námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu rozhoduje o späťvzatí žaloby súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz. II. Ak po vydaní zmenkového platobného rozkazu, proti ktorému neboli podané námietky, bola v lehote na podanie námietok žaloba vzatá späť, je na rozhodnutie o späťvzatí žaloby a zastavení konania príslušný podľa § 208 O. s. p. odvolací súd.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní rozhodnutí senátov obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 175 v spojení s § 174 ods. 4 O. s. p. a § 208 O. s. p. Senát 50 uznesením z 31. januára 2006, vydaným pod sp. zn. 5 Obo 299/2005, pripustil späťvzatie žaloby, zrušil zmenkový platobný rozkaz vydaný súdom prvého stupňa a konanie zastavil. Podľa odôvodnenia rozhodnutia žalobca po tom, ako žalovaný podal proti vydanému zmenkovému platobn
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Pri posudzovaní trov konania v spojení s ustanovením § 146 ods. 2 veta prvá OSP je všeobecný súd povinný skúmať, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie sa muselo zastaviť. K zastaveniu konania môže dôjsť v dôsledku procesného zavinenia niektorého z účastníkov. Zákon ustanovuje len jeden druh prípadov zastavenia konania pre späťvzatie žaloby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H. S., a.s., zastúpen ého advokátskou kanceláriou S. s.r.o., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/224/144 - 558/2010/ 990920 -r z 15. februára 2010, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11 S 64/2010 -47 z 30. novembra 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Sl
MENU