Nájdené rozsudky pre výraz: špeciálny právny predpis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 107

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
895 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ špeciálny právny predpis (zákon č. 282/1993 Z. z.) neustanovuje neplatnosť darovacej zmluvy za reštitučný dôvod, žalobca sa v súdnom spore môže domáhať určenia neplatnosti darovacej zmluvy podľa všeobecnej právnej úpravy platnej v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu. Ak v minulosti nehnuteľnosť previedol na iného ten, kto ju nevlastnil (ale len spravoval), takýto právny úkon je od počiatku absolútne neplatný.

Úryvok z textu:
Okresný súd N. Z. rozsudkom určil, že darovacia zmluva uzavretá medzi Slovenským náboženským fondom Bratislava a Československým štátom - Ministerstvom národnej obrany z 15. mája 1956 v Bratislave, ktorou sa prevádzala nehnuteľnosť, vedená v katastrálnom území N. Z. v pozemnoknižnej vložke 6 150 pod parcelným číslom 585/4 a 585/6 podľa N 6816/27, N 6816/28, je neplatná. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že právny úkon o prevode vlastníckeho práva k sporným nehnuteľnostiam darovacou zmluvou z 15.
Meritum Škoda
Kľúčové slová: škodaminimálna mzda
R 54/1993
Právna veta: Pre výklad pojmu „škoda nie nepatrná“ a ďalších pojmov uvedených v ustanovení § 89 ods. 14 Tr. zák. je aj po účinnosti nariadenia vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. rozhodujúca výška najnižšej mesačnej mzdy stanovenej v § 1 nariadenia vlády ČSFR č. 464/1991 Zb., ktoré je špeciálnym právnym predpisom pre účely trestného konania, t. j. suma 2000 Kčs.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne zo 4. novembra 1992, sp. zn. 1 T 454/92, boli obvinení M. B. a P. Š. uznaní za vinných z trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorého sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 31. augusta 1992 medzi 21,00 hod. a 22,00 hod. v Trenčíne na Jiráskovej ulici spred domu č. 5 odcudzili bicykel zn. Favorit modrej farby s doplnkami, športovým oblečením a kalkulačkou typu MR v celkovej hodnote
Právna veta: Najvyšší súd v danej veci dospel k záveru, že zákonodarca špeciálne v zákone č. 250/2012 Z.z. upravil status účastníctva v konaní o cenovej regulácii, ako aj podmienky na vydanie cenového rozhodnutia, ktorého doručenia sa žalobcovia domáhali. V zmysle účastníctva upraveného v § 14 zákona č. 250/2012 Z.z. (ods. 3), je účastníkom cenového konania regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny, teda Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., pričom zákonodarca v § 14 ods. 3 účastníctvo inému subjektu ako regulovanému subjektu v konaní o cenovej regulácii nepriznáva. Z tohto dôvodu nie je možné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2014200027 Dátum vydania rozhodnutia: 24. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2014200027.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ SUN4TECH 3, s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 063 391, 2/ SUN4TECH 4, s.r.o., Ádors ká 5400, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 961 379, obidvaja právne zastúpení: Capitol Legal Group, advoká
Právna veta: Podľa ust. § 196 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení ( ďalej len "konanie podľa tohto zákona" ) sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa ust. § 198 ods. 1, druhej vety ZoKR dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je prípustné. Ustanovenie § 196 ZoKR upravuje subsidiárnu (podpornú) pôsobnosť Občianskeho súdneho poriadku na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Obdo/6/2012 – 173 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa - dlžníka A. F., bytom N., podnikajúceho pod obchodným menom A. F., s miestom podnikania N., IČO: X., zastúpeného Mgr. M. M., advokátom so sídlom P., Č., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 41CoKR/75/2011-156 z 18.januára 2012, takto rozhodol: Dovolanie navrhovateľa o d m i
Kľúčové slová: konanie o cenovej regulácii
Právna veta: Odvolací súd v danej veci dospel k záveru, že zákonodarca špeciálne v zákone č. 250/2012 Z.z. upravil status účastníctva v konaní o cenovej regulácii, ako aj podmienky na vydanie cenového rozhodnutia, ktorého doručenia sa žalobcovia domáhali. V zmysle účastníctva upraveného v § 14 zákona č. 250/2012 Z.z. (ods. 3), je účastníkom cenového konania regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny, teda Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., pričom zákonodarca v § 14 ods. 3 účastníctvo inému subjektu ako regulovanému subjektu v konaní o cenovej regulácii nepriznáva. Z tohto dôvodu nie je mož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6014200820 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6014200820.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ EcoPlan 8 s.r.o., IČO: 45 641 102, Lazovná 53, Banská Bystrica, 2/ FV BREZNO 1 s.r.o., IČO 45 597 171, L azovná 53, Banská Bystrica, 3/ FV BREZNO 2 s.r.o., IČO 45 597 359, Lazovná 53, Banská Bystrica, 4/ FV BREZN
Právna veta: 1) Je jednoznačné, že aj zák. č. 461/2003 Z.z. obsahuje úpravu (najmä § 224) týkajúcu sa uspokojenia pohľadávok Sociálnej poisťovne ako veriteľa, avšak iba v individuálnej rovine. Preto je možné charakterizovať zák. č. 7/2005 Z.z. ako špeciálny právny predpis pre oblasť sociálneho poistenia týkajúci sa vymáhania a uspokojovania pohľadávok dlžníka úplatku... Najvyšší súd na tomto mieste zdôrazňuje, že veriteľ je oprávnený, t.j. má možnosť sa rozhodnúť, či v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. podá návrh na vyhlásenie konkurzu so všetkými z toho dispozitívneho úkonu pre neho vyplývajúci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: ITIMEX a.s. , IČO: 31 425 666, so sídlom SNP č. 44, Šahy, zast. JUDr. Marianou Matulovou , advokátkou so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska č. 9, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanej: Sociálna poisťo
Právna veta: Pri posúdení otázky, či miestnosť alebo súbor miestností je bytom (vychádzajúc z ustanovenia § 118 ods. 1, 2 a § 685 a nasl. OZ) je treba vychádzať zo stavebnoprávnych predpisov. Vymedzenie pojmu bytu teda predpokladá právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o tom, že miestnosť alebo súbor miestností sú trvalo určené na bývanie ako samostatné bytové jednotky. Rozhodujúcim pre otázku, či v konkrétnom prípade ide o byt je kolaudačný stav a nie stav faktický, t.j. spôsob užívania miestností alebo súboru miestností. Ak sa v kolaudačnom rozhodnutí povoľuje užívanie stavby k určenému účelu, potom a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu K. C., bývajúceho v N., proti žalovanému S., so sídlom N., IČO: X., zastúpenému JUDr. A. E., advokátom v N., o určenie platnosti nájomnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 14 C 188/1998, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre
Právna veta: V konaní podľa piatej časti druhej hlavy OSP nemožno riešiť otázku, či povinnosť zaplatiť poistné na nemocenské adôchodkové poistenie za obdobie reštrukturalizačného konania má za následok vznik pohľadávky podľa § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. rozsudkom z 31. mája 2011, podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovanej z 12. januára 2011 o uložení povinnosti zaplatiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za jún 2010 spolu vo
Právna veta: Ustanovenie § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, nie je použiteľné pre určenie výšky úrokov z omeškania s plnením peňažného dlhu vo vzťahoch upravených Obchodným zákonníkom.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi súdov Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka použiteľnosti § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z.“), pri stanovení výšky úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch, ak výška úrokov nebola dohodnutá. V právoplatnom rozsudku z 22. októbra 1999, č. k. 19 Cb 241/98 - 93, Krajský súd v T. vyslovil právny názor, že ak výška úrokov z omeškania
MENU