Nájdené rozsudky pre výraz: speňažovanie podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o určenie platnosti právnych úkonov
Najvyšší súd 1 Obo 6/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr Ivany Izakovičovaj a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci navrhovateľa: v 1/ rade: D., s.r.o., K.., IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. M. P., K.K., v 2/ rade: H. K., H.H., zastúpená advokátkou JUDr. S. R., N. proti odporcovi: M., T.K., IČO: zastúpené X., advokátom JUDr. T. S., AK M.K., o u
Meritum odvolanie proti rozvrhovému uzneseniu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: H. D., spol. s r.o. v konkurze so sídlom K.X., D.S., IČO: X., s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty JUDr. V. K., advokátkou so sídlom Z.X., B., na odvolanie S.k., a.s., C.X., B. IČO: X. proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 26. marca 2008, č.k.: 1 K 262/2000- 811, takto r o z h o d o l: Napadnuté rozvrhové uznesenie Krajského súdu v Bratislave z
Meritum o určenie platnosti právnych úkonov
Najvyšší súd 1 Obo 6/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr Ivany Izakovičovaj a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci navrhovateľa: v 1/ rade : D. , s.r. o., K.. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. M. P., K.K. , v 2/ rade: H. K. , H.H. , zastúpená advokátkou JUDr. S. R. , N. proti odporcovi: M. , T.K. , IČO: X. , zastúpené advokátom JUDr. T
Meritum o vydanie veci
Najvyšší súd Slovenskej repubiky 3 Obo 8/2011 3 Obo 9/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. M. T. , správca konkurznej podstaty úpadcu A. „v konkurze“, K. , IČO: X. , proti žalovanému : JUDr. M. K. , nar. 20. 11. 1961, G. , o vydanie vec i, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 28. októbra 2010 č. k. 34Cbi/28/2009 -52 a uzneseniu zo dňa 28. októbra 2010 č. k. 34Cbi/28/2009 -52 , jednohlasne ta
Meritum o návrhu konkurzných veriteľov na vydanie výťažku zo speňaženia založených vecí
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci úpadcu: L., s.r.o., P.X., L.M., IČO: X., o návrhu konkurzného veriteľa U.T.L., I.E.,X., na vydanie výťažku zo speňaženia založených vecí, o odvolaní veriteľa č.X. proti opatreniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25. septembra 2007 č.k. 51-24K 71/96-Ná-9225, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky opatrenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25. septe
Meritum § 59 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. J. Ch. správca konkurznej podstaty úpadcu P. D. U. A. , zast. advokátom JUDr. M. C. , proti žalovanému: Katastrálny úrad v Nitre, Štefánikova tr. 69, Nitra, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 19/2009 -2/Zv zo dňa 30.11.2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 15S/4/2010 -86 zo dňa
Meritum o schválení konečnej správy
Najvyšší súd 3 Obo 42/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : D.P. , D. , IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. I. P., AK K R. , o schválení konečnej správy, na odvolanie konkurzného veriteľa: S., a. s., C. , IČO: X. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. 06. 2010 , č. k. 3K 53 /199 -446 , jednomyseľne takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4118200741 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Beáta Miničová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4118200741.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: RADAS, s.r.o., so sídlom Cabajská cesta 28, 949 Štefánikova 15, 949 01 Nitra, proti žalovanému: Mgr. Peter Zvara, Timravina 9, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Vodohospodárske stavby a. s. Nitra, s
Meritum konkurz
Najvyšší súd 2Obo/8/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S. s. r. o. „v konkurze“, P., X. Ž., IČO: X., o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty JUDr. P. a JUDr. A., o odvolaní správcu konkurznej podstaty JUDr. P., N., X. Banská Bystrica a o odvolaní konkurzného veriteľa U.., s. r. o., so sídlom P., X. Ž., IČO: X., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej B
MENU