Nájdené rozsudky pre výraz: spísanie dovolania advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/220/2020 5318203272 16. decembra 2020 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5318203272.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ G. Y., bývajúceho v M. XXX a 2/ I. Y., bývajúceho v Č., T. XX/XX, proti žalovanému C. V., bývajúcemu v M. XXX, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenom Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 4C/87/20
Kľúčové slová: dovolanie intervientazáväznosť rozsudku pre intervienta
Právna veta: Podľa ust. § 425 CSP, dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Podľa ust. § 84 CSP, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Z citovaných ustanovení vyplýva, že intervenient je oprávnený podať dovolanie len v tom prípade, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo. Vychádzajúc z ustanovenia § 84 CSP, intervenient tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/73/2018 1213205892 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1213205892.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. G., narodeného XX. C. XXXX, J. XXX XX T. XXX a 2/ W. G., narodenej XX. I. XXXX, J. XXX XX D. XX, obaja zastúpení advokátom JUDr. Ľubomírom Šablicom, so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, proti žalovanému By
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8214202598 Dátum vydania rozhodnutia: 18. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8214202598.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I. P., bývajúceho vo I. XX, proti žalovanému Okresnému súdu Bardejov, ul. Partizánska 1, o náhradu škody vo výške 51 062, - Eur, vedenom na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 6 C 168/2014, o dovolaní žalobcu proti rozsu
Meritum 20 000 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/192/2020 3117203989 25. novembra 2020 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3117203989.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I. T., nar. XX. N. XXXX, bývajúceho v E. T. XXX, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, IČO: 00 151 866, o zaplatenie 20
Meritum náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/53/2020 1112230577 23. septembra 2020 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1112230577.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X., bývajúcou v I., zastúpenou JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátkou so sídlom v Pezinku, Malacká cesta 5680/2B proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky s
Meritum podaní žalobkyne z 11.12.2017, doplneného podaním z 10.8.18
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/37/2021 2117223181 10. marca 2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2117223181.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobkyne K. C., bývajúcej v H., N..V..D. XX, proti žalovaným 1/ C. U. N., O..I.., so sídlom v D., N.
Meritum žaloba - neúplné podanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/131/2021 7918200424 26. mája 2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7918200424.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu T. A., bývajúceho v N.Š. XX, proti žalovanému JUDr. M. O., sudcovi Okresného súdu E., o neúplnom podaní, vedenom na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 14C/32/2018, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v K
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Cdo/202/2021 5319200456 29. 09. 2021 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:NSSR:2021:5319200456.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu K. E., bývajúceho v Q. XXX, proti žalovaným 1/ S. P., bývajúcemu v Q. XXX, zastúpenému JUDr. Milanom Ficekom, advokátom so sídlom v Bratislave, Žilinská 14, IČO: 47 232 757, 2/ S. P., bývajúcej v Q. XXX, o neúplnom náv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Cdo/159/2021 2118206560 28. 07. 2021 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:NSSR:2021:2118206560.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore navrhovateľa Y. R., nar. XX.X.XXXX, bytom E. XXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Lányiová, s.r.o., Nám. sv. Michala 11, Hlohovec, a manželky A. R., rod. G., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom E.Š. XXX, t. č. F. XX, J.Š., zastúp
MENU