Nájdené rozsudky pre výraz: splatná mzda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Trovy konania.
Právna veta: Ustanovenie § 150 O.s.p. umožňuje súdu, aby vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkovi, ktorý by inak mal právo na náhradu nákladov, túto celkom alebo sčasti nepriznal. Musí však ísť o výnimočný prípad, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok a zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu, a ktorý musí byť odôvodnený v rozhodnutí. Právna úprava príkladne uvádza, že trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov (§ 137 O.s.p.). Takými sú aj odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času spoje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. R. V., bývajúceho v B., proti žalovanej S. Z. B., a.s., B., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 21 C 181/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. októbra 2008 sp.zn. 4 Co 361/2007 takto r o z h o d o l : Najvy
Meritum § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, § 129 ods. 1, 3 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce
N a j v y š š í s ú d 2 Sž o 1 4 9 / 2 0 10 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : A-T. , s.r.o. , zastúpeného JUDr. Evou Petránovou , ad vokát kou, proti žalovanému : Národný inšpektorát práce Košice , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/20
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 34/201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na n everejnom zasadnutí konanom 4. augusta 2011 v Bratislave v trestnej veci obvinen ého Ing. F. G. , pre prečin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 ods. 1 Tr. zák. , o dovolan í obvine ného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. októbra 2010 , sp. zn. 5
Meritum o náhradu mzdy
Najvyšší súd 3 Cdo 59 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu RNDr. L. P. , bývajúceho v Š., prechodne v L. , zastúpeného JUDr. A. L. , advokátkou s o sídlom v B. , proti žalovanému Ministerstv u vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislav e, Pribinova č. 2, IČO: 00151866 , o náhradu mzdy , vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28 C 24/2005 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo 16. novembra
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2105205406 Dátum vydania rozhodnutia: 8. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2105205406.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu RNDr. Y. B., bývajúceho v O., prechodne v Y., zastúpeného JUDr. Annou Líškovou, advokátkou so sídlom v Bratislave , Šafárikovo námestie č. 7, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislav
MENU