SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204122
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: splatnosť dlhu


Približný počet výsledkov: 56 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: splatnosť dlhu
  • splatnost nájdené 7039 krát v 2158 dokumentoch
  • dlhy nájdené 8152 krát v 3115 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov
Krajské súdy SR 2955 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: 1. Povinnosť platiť úroky z omeškania je založená na princípe objektívnej zodpovednosti. 2. Je potrebné rozlišovať splatnosť dlhu, vznik omeškania, resp. vznik povinnosti platiť úroky z omeškania a splatnosť tejto povinnosti. Vznik omeškania sa viaže na splatnosť dlhu. Ak dlžník nesplní svoj záväzok včas, dostane sa do omeškania. Omeškanie nastáva automaticky v tom zmysle, že na jeho vznik nie je potrebný žiadny právny úkon veriteľa (napr. upomienka, výzva a pod.). 3. Čas splnenia (splatnosť) dlhu je spravidla určený v zmluve. Ak to tak nie je, aplikuje sa všeobecná ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Štefana Šatku a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu: T., spol. s. r. o., M., S., IČO: X., zast. JUDr. F. V., advokátom so sídlom H., 974 01 B., proti žalovanému: S., a. s., M., B., IČO:., o zaplatenie 2 987 425,70 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 22 Cb 280/2002, na dovolanie žalobcu proti rozsudku .
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, vydanie bezdôvodného obohatenia , splatnosť dlhu

Právna veta: Podľa § 563 Občianskeho zákonníka ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Časom splnenia záväzku vydať bezdôvodné obohatenie je prvý deň po tom, kedy ten, na úkor ktorého bol získaný (veriteľ) požiada toho, kto bezdôvodné obohatenie je povinný vydať (dlžník) o splnenie. Vo všeobecnosti tak platí, že splatnosť dlhu nadväzuje na veriteľovo požiadanie, aby dlžník plnil. Iná splatnosť dlhu musí byť medzi účastníkmi dohodnutá, stanovená právnym predpisom alebo súdnym r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 MCdo 5/2 014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. , zastúpen ej JUDr. Magd ou Poliačikov ou , advokátk ou , s. r.o., so sídlom Žilina, Národná č. 17 , proti odporkyni Žilinská teplárenská, a.s. , so sídlom v Žiline, Košická č. 11 , zastúpená Mgr. Richardom Karkóom, advokátom, so sídlom v Žiline, Sad na Studničká ch č. 1029/32 , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 208/ .
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, výzva na plnenie, splatnosť dlhu, začatie plynutia premlčacej doby

Zbierka NS 3/2017
R 17/2017
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenie § 48 Civilného sporového poriadku dopadá na prípady, v ktorých trojčlenný senát najvyššieho súdu dospeje k záveru, že je dôvod na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu (stanovísk alebo rozhodnutí uverejnených v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky), alebo na zmenu právneho názoru vyjadreného v skoršom rozhodnutí trojčlenného senátu najvyššieho súdu, alebo na odklon od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pokiaľ trojčlenný senát dospeje k záveru, že tieto dôvody nie sú dané, vec nepo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne T. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , zastúpenej Mgr. M. L. , ad vokátom so sídlom v T. , proti žalovan ým 1/ M. Č. , bývajúcemu v T. , 2/ M. Č. , bývajúcej v T. , zastúpeným spoločnosťou P., s.r.o. s o sídlom v T. , IČO: X. , o zaplatenie 3 488 € s príslušenstvom , .
Právna veta: 1. Požiadavka ustanovenia § 79 ods. 1 vety druhej OSP, aby zo žaloby vyplývalo, čoho sa žalobca domáha, neznamená, že by žalobca bol povinný urobiť súdu návrh na znenie výroku jeho rozsudku. Ak žalobca označil v žalobe presne, určite a zrozumiteľne povinnosť, ktorá má byť žalovanému uložená rozhodnutím súdu alebo spôsob určenia právneho vzťahu, práva alebo právnej skutočnosti, súd nepostupuje v rozpore so zákonom, ak použitím iných slov vyjadrí vo výroku svojho rozhodnutia rovnaké práva a povinnosti, ktorých sa žalobca domáhal. Iba súd rozhoduje o tom, ako bude formulovaný výrok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyni aka v právnej veci žalobcu T. F. , bývajúceho v B. , proti žalovaným 1/ R. S., bývajúcemu v B. a 2/ M. M. , bývajúcemu v B. , v dovolacom konaní zastúpeným JUDr. M. P., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B. , o určenie času splatnosti dlhu .
Kľúčové slová: lehota splatnosti dlhu, ručiteľský záväzok, zmluva o úvere , ručenie podľa Obchodného zákonníka, ručiteľ

Zbierka NS 3/2000
R 50/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak dlžník nevrátil veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky zo zmluvy o úvere v dohodnutej lehote a následne došlo medzi nimi k zmene zmluvy v lehote splatnosti dlhu, takáto zmena zmluvy nemá vplyv na obsah ručiteľského záväzku, pretože nedošlo k zániku záväzku dlžníka, ktorý ručenie zabezpečuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. uložil odporcovi I., II. a III. povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 421 020 Sk s 18,5%-ným úrokom od 3. mája 1997 do zaplatenia, 60 364 Sk úrok z omeškania a 59 252 Sk náhrady trov konania s tým, že plnením jedného z odporcov zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných odporcov. V odôvodnení sa konštatuje, že z úverovej zmluvy č. 2153498-179/68 zo dňa 23. septembra 1993 súd zistil, že navrhovateľ a odporca I. uzavreli zmluvu, ktorej predmetom bolo poskytnutie úveru v sume 3 795 111 Sk na .
Kľúčové slová: poplatok z omeškania platby nájomného, nájomca, prenajímateľ, úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu

Zbierka NS 5/2004
R 78/2004
Rozsudok
Právna veta: Nájomca nie je v omeškaní s úhradou za plnenia spojené s užívaním bytu pred vykonaním vyúčtovania týchto platieb; pred vyúčtovaním táto úhrada totiž nie je ešte splatná a prenajímateľovi nevzniká nárok na poplatok z omeškania podľa § 697 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom z 10. júla 2001, č. k. 4 C 1832/98 -135, boli žalovaní 1/, 2/ zaviazaní zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcovi 8 771,- Sk spolu s poplatkom z omeškania 5,- Sk za každý i začatý mesiac omeškania zo sumy 214,80 Sk od 28. apríla 1995 do 30. apríla 1995, s poplatkom z omeškania 25,- Sk za každý i začatý mesiac omeškania zo sumy 214,80 Sk od 1. mája 1995 do zaplatenia, zo sumy 190,- Sk od 13. októbra 1995 do zaplatenia, zo sumy 208,70 Sk od 25. apríla 1996 do .
Kľúčové slová: záložné právo, absolútna neplatnosť právneho úkonu, darovacia zmluva

Zbierka NS 2/2006
R 20/2006
Rozsudok
Právna veta: Darovacia zmluva uzavretá za účelom zabezpečenia uspokojenia pohľadávky obdarovaného voči darcovi je neplatným právnym úko­ nom.

Úryvok z textu:
... zápisnica z 21. januára 2000 o pri­ jatí prvopisu darovacej zmluvy do notárskej úschovy. Z tejto zápisnice vyplýva, že uplynutím splatnosti dlhu z pôžičky, t. j. dňom 31. marca 2000, ak pôžička nebude uhradená, možno predmet úschovy vydať žalovanému, v opačnom prípade .
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZ, čas splnenia dlhu, zmluva o pôžičke

Zbierka NS 6/2004
R 91/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh prvého dňa po tom. čo ho o plnenie veriteľ požiadal; veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu. t. j. hneď ako dlh vznikol, takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky.

Úryvok z textu:
... ale poukázať na to, že ak by tomu tak bolo, premlčacia doba by začala plynúť od nasledujúceho dňa po dohodnutej splatnosti dlhu, t. j. od 1. januára 1996. Odvolací súd sa však bližšie nezaoberal rozdielnymi tvrdeniami účastníkov ohľadne dohody o ... splatnosti dlhu vzniknutého z poskytnutej pôžičky. Nevyhodnotil ich najmä so zreteľom aj na výpoveď odporcu, kde tento tvrdil, že sa dohodol s .
Kľúčové slová: poistná zmluva, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, zmena v osobe vlastníka

Zbierka NS 6/1999
R 121/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bola dohodnutá splatnosť bežného poistného k určitému termínu kalendárneho roka, všeobecná trojročná premlčacia doba na zaplatenie poistného plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, a nie až od zániku poistenia v dôsledku zmeny v osobe vlastníka poistenej veci.

Úryvok z textu:
... s názorom žalobcu, prezentovaným v odvolaní, že v danom prípade bolo trvanie právneho vzťahu obmedzené na presne určenú dobu a splatnosť dlhu nastala jej uplynutím, s čím je spojený aj začiatok plynutia premlčacej doby, pretože poistná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú .
Právna veta: Účelom inštitútu premlčania upraveného v ustanoveniach §§ 100 až 114 Obč.zák. je okrem stimulácie veriteľa k rýchlemu (včasnému) uplatneniu jeho práv (podľa zásady vigilantibus iura) aj snaha predchádzať v konkrétnych prípadoch dôkaznej núdzi na strane veriteľa v súdnom konaní a prispieť k právnej istote účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Premlčanie je kvalifikované uplynutie času v dôsledku ktorého nárok (súdnu vymáhateľnosť práva, žalobné právo) možno odvrátiť námietkou premlčania. Ide o uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo býv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čas splnenia nebol dohodnutý, ani ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, začína premlčacia doba plynúť dňom splatnosti dlhu, ak obsahom záväzku je povinnosť niečo dať alebo konať. I keď začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby je ... štúdie, 1958, str. 270). Možnosť takého riešenia spornej otázky, podľa ktorého by premlčacia doba začala plynúť od splatnosti dlhu, bola v rozhodnutí R 28/84 odmietnutá s poukazom na to, že by znamenala neprípustné posunutie začiatku plynutia premlčacej .
Právna veta: V zmysle § 49a veta prvá Obč. zák. má omyl konajúceho za následok neplatnosť právneho úkonu vtedy, ak bol podstatný (rozhodujúci pre uskutočnenie právneho úkonu konajúceho), a súčasne za predpokladu, že druhý účastník omyl konajúceho vyvolal. Omyl je vyvolaný vtedy, ak účastník bez úmyslu uviesť mýliaceho sa účastníka vznik omylu spôsobil, napr. uvedením nepravdivých skutočností, ktoré boli pre utváranie vôle konajúcej osoby rozhodujúce. O omyl ide tiež vtedy, ak musel byť druhému účastníkovi známy, alebo vzhľadom k okolnostiam ho musel poznať a konajúcu osobu na jej omyl neupozornil. Omylom j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu) bola 4%, žalobcom uplatňovaný úrok z omeškania predstavuje (prvý deň splatnosti dlhu) roč ný úrok z omeškania vo vý ške 14 %. Z vyššie uvedených dôvodov žalobca v zmysle ust. § 95 ods .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.