Nájdené rozsudky pre výraz: splnomocnenec a splnomocniteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
445 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V predmetnej veci je bezpochyby zrejmé, že navrhovateľ ako splnomocniteľ splnomocňuje JUDr. D., aby ho zastupoval v konaní o preskúmaní zákonnosti orgánu verejnej správy. Plná moc bola pripojená k návrhu, predloženého krajskému súdu, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ sa domáha preskúmania rozhodnutia odporcu (ktorého fotokópia bola taktiež pripojená k opravnému prostriedku). Podľa odvolacieho súdu plnomocenstvo po obsahovej aj formálnej stránke spĺňa všetky požadované náležitosti; vôľa navrhovateľa nechať sa v konaní pred súdom v predmetnej veci zastúpiť JUDr. D. je z obsahu plnej moci bezpoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. Z., štátneho príslušníka Srbska, Ú.P.Z. M., proti odporcovi: M.V.S.R., M.Ú., B., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2058/PO-Ž-2007 zo dňa 17.12.2007, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/10/2008-24 zo dňa 14.3.2008, takto r o z h o d o l Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v B
Právna veta: Keďže nepreukázanie doručenia uznesenia o pripustení zmeny žaloby súdom žalovanej spôsobilo, že táto sa nemala možnosť k nemu ani vyjadriť a toto pochybenie vytvorilo stav nerovnosti strán v konaní pred súdom, tak nebolo možné v tomto smere odvolacie konanie považovať za spravodlivé. Porušením práva na spravodlivý proces vyššie uvedeným spôsobom nerešpektujúcim princíp rovnosti zbraní bolo dôsledkom nesprávneho postupu súdov v odvolacom konaní. Žalovanej bolo znemožnené uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/152/2018 8813210011 27. marca 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:8813210011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O., bývajúceho v K. proti žalovanej W., bývajúcej vo O. zastúpenej JUDr. Evou Petránovou, advokátkou so sídlom v Prešove, Puškinova 16, o určenie, že nehnuteľnosti patria do vlastníctva žalobcu, vedenom na Okresnom súde Vrano
Právna veta: 1. Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Poverenie súdneho exekútora, aby vykonal exekúciu, je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu (§ 36 ods. 2 druhá veta Exekučného poriadku) a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu 2. Už bolo uvedené, že exekučný súd je v priebehu celého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 94 /2013 4 Co E 6/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej F., so sídlom v B. , v mene ktorej koná doc. JUDr. B. , PhD., advoká t, proti povinnému Ing. P. , bývajúcemu v P., o vymoženie 250,95 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 12 Er 2 263 /200 6, o dovolaní a odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 3 0
Meritum zníženie výživného
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/54/2019 2114203296 26. júna 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:2114203296.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci výživného pre medzičasom plnoletého M., bývajúceho v N., do plnoletosti zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, dieťa rodičov: otec M. bývajúci v C., matka A., bývajúca v N. o návrhu otca
Najvyšší súd 3 Sžp/29/2013 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sud cov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalob cu : Okresná prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 1, 975 62 Banská Bystrica, proti žalovanému: Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA č. 26, 974 01 Banská Bystrica, za účasti: 1/ R. M. , A. ,
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: H., nar. X., štátnej príslušníčky Číny, bytom L., toho času Pobytový tábor MÚ MVSR R., prechodne na dlhodobej priepustke u L., B., zastúpenej Centrom právnej pomoci, Nám. Slobody č. 12, Bratislava, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Pivonková č. 6, Bratislava, o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-9- 17/PO-Ž-2009 zo
Meritum vymoženie 252,27 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1XOboE/2/2021 8303899712 25. februára 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8303899712.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnej D. D., nar. XX. J. XXXX, bytom v Y., T. č. XXXX/XX, o vymoženie 252,27 € s príslušenstvom, ve
Meritum vymoženie 252,27 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1XEObd/14/2020 8303899712 23. februára 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8303899712.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, proti povinnej D. D., nar. XX. J. XXXX, bytom v Y., T. č. XXXX/XX, o vymoženie 252,27 € s príslušenstv
Meritum o zaplatenie 3 300 000 Sk s prísl.
Najvyšší súd 6 Obo 6/2007 Slovenskej republiky 6 Obo 4/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: P. zastúpeného advokátom Mgr. R. proti žalovanému: 1/ M. zastúpený advokátom JUDr. V. a žalovanému 2/ I., zastúpený advokátom Mgr. Ľ., o zaplatenie 3 300 000 Sk s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajské
MENU