Nájdené rozsudky pre výraz: spoločenská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 617

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

173 dokumentov
1416 dokumentov
40 dokumentov
126 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Spoločenská zmluva
Kľúčové slová: obchodné spoločnostineplatnosť zmluvyspoločenská zmluva
R 69/1996
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Žaloba na určenie neplatnosti spoločenskej zmluvy nemôže byť úspešná, ak nemožno prejednať jej neplatnosť so všetkými účastníkmi zmluvy. Účastníkovi konania majú byť všetci účastníci zmluvy, či už na strane žalobcov alebo žalovaných. Ak žaloba takéto prejednanie neumožňuje, nemôže byť úspešná

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom vyhovel žalobe a určil, že spoločenská zmluva, uzavretá 23. decembra 1991, ktorou sa zakladá S. P. a T. C., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v B., ako aj spoločenská zmluva tejto spoločnosti z 28. decembra 1992, sú neplatné. Rozhodnutie odôvodnil tým, že 2) žalovaný, ako spoločník spoločnosti, ktorá je žalovaným 1), vložil do tejto spoločnosti maje- tokf ktorý je vlastníctvom Slovenskej republiky. Jedná sa o pozemok v katastri B. N. vo výmere 18 466 m2
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Návrh na vylúčenie spoločníka spoločnosti s r. o. podáva štatutárny orgán, ktorým je konateľ alebo viac konateľov. Obmedziť práva konateľov v spoločenskej zmluve možno vo vnútorných vzťahoch medzi konateľmi spoločnosti. Obmedzenie práv konateľov navonok voči tretím osobám je neúčinné.

Úryvok z textu:
Uznesením prvostupňový súd zastavil konanie o žalobe, ktorou žiadal žalobca, aby súd vylúčil žalovanú zo spoločnosti. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že zo spoločenskej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť vznikla vyplýva, že spoločnosť sa môže zaväzovať výhradne po súhlase ostatných spoločníkov. Žaloba na vylúčenie spoločníka je úkonom, na ktorý je potrebný súhlas ostatných spoločníkov. Žaloba na vylúčenie spoločníčky bola podaná bez súhlasu žalovanej, ktorá je tiež spoločníčkou. Uvedený nedost
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti sa mení zo zákona spoločenská zmluva, k tejto zmene už nie sú potrebné ďalšie právne skutočnosti. Výrok rozsudku, ktorým sa rozhoduje o určení, že žalobca je spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí obsahovať údaj o výške jeho vkladu, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, inak tento rozsudok nie je vykonateľný.

Úryvok z textu:
Krajsky súd v P. rozsudkom z 22. mája 1998, č. k. 2 Cb 366/97-59, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že je spoločníkom žalovanej spoločnosti. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca od zmluvy o prevode obchodného podielu odstúpil listom z 28. apríla 1994, teda nie bez zbytočného odkladu, a preto je tento úkon neúčinný. Keďže nedošlo k platnému odstúpeniu od zmluvy, žalobe nebolo možné vyhovieť. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnutý rozsudo
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným stanoví, že ju možno meniť rozhodnutím valného zhromaždenia, môže byť spoločenská zmluva zmenená bez toho, aby s jej zmenou súhlasili všetci spoločníci. V takom prípadé môže byť spoločenská zmluva zmenená so súhlasom (hlasmi) spoločníkov, ktorí majú najmenej dve tretiny hlasov všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov. Aj pri takomto usporiadaní vnútorných pomerov spoločnosti môže byť spoločenská zmluva zmenená dohodou všetkých spoločníkov bez toho, aby o zmene muselo rokovať a schvaľovať ju valné zhromažden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B., ako súd prvého stupňa, zamietol žalobu, ktorou žalobcovia žiadali určiť, že zmluva o prevode obchodného podielu na spoločnosti TM, s. r. o., so sídlom v T. uzavretá 22. júla 1996 medzi prevodkyňou A. K. (žalovanou 2) a nadobúdateľmi Ing. D. K. (žalobca 1) a Ing. A. P. (žalovaný 1) je neplatná. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobcovia právny záujem na určení neplatnosti zmluvy [§ 80 písm. c) O. s. p.] vyvodzovali z toho, že zmluvou o prevode obchodného podielu bolo obíden
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Za zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 141 Obchodného zákonníka treba považovať aj zmenu sídla spoločnosti.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 1. júna 2006, č. k. 9 Cbs 185/04-148, zamietol žalobu a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému 19 240,- Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že rokovanie valného zhromaždenia žalovanej spoločnosti 1. septembra 2004 bolo zvolané riadne a o všetkých štyroch návrhoch sa hlasovalo samostatne zdvihnutím ruky. Pri zápisoch o hlasovaniach došlo k formálnej chybe tým, že zapisovateľ neuviedol znak „%", čím mohlo vzniknúť nedorozumenie
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa § 141 ods. l Obchodného zákonníka, platného v čase konania valného zhromaždenia, na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie. Prvou z podstatných náležitostí spoločenskej zmluvy, obsiahnutých v § 110 ods. l Obchodného zákonníka, je uvedenie sídla spoločnosti. Zmena sídla spoločnosti je vždy zmenou spoločenskej zmluvy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C., proti žalovanému A., IČO: X., zastúpenému advokátkou JUDr. J. o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 9 Cbs 185/04, na dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. marca 2007 č. k. 2 Obo 267/06-172 a rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. jún
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Okamžité zrušenie pracovného pomeru dané zamestnancovi podpísané iba jedným z konateľov zamestnávateľa (spoločnosti s ručením obmedzeným) nie je neplatným právnym úkonom v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce; nejde tu o právny úkon spoločnosti navonok voči tretím osobám, ktorým sa zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, kde sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje, aby ho podpísali obidvaja konatelia.

Úryvok z textu:
Okresný súd V. n. T. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhrady mzdy. V odôvodnení rozsudku uviedol, že medzi žalobcom a žalovanou organizáciou vznikol pracovnoprávny vzťah na základe riadne uzavretej pracovnej zmluvy zo dňa 1. októbra 1993. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že žalobca v rámci tohto pracovnoprávneho vzťahu použil na adresu konateľa spoločnosti nemravné výrazy, ktorých používanie nebolo bežným v čin
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Č. 37 Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným musí okrem iného obsahovať mená a bydliská prvých konateľov a spôsob, akým konajú v mene spoločností (§ 110 ods. 1 písm. e/ Obchodného zákonníka), ako obligatórnej náležitosti zmluvy. To isté platí, ak má spoločnosť pri jej založení jedného konateľa. Ak má dôjsť k zmene počtu konateľov oproti spoločenskej zmluve, môže sa tak stať len zmenou spoločenskej zmluvy. Vypracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy po zapracovaní prijatých zmien v priebehu trvania spoločnosti, vrátane jazykovej a štylistickej úpravy korešpondujúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. žalobu zamietol a žalobkyňu zaviazal na náhradu trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobkyňa sa svojho práva domáhala v zmysle ust. § 131 Obchodného zákoníka, ako spoločníčka spoločnosti žalovaného, ktorá považuje napadnuté uznesenie valného zhromaždenia za neplatné, prijaté v rozpore so spoločenskou zmluvou. Poukázal na ust. § 110 Obchodného zákoníka, ktoré ustanovuje náležitosti spoločenskej zmluvy a v ods. 1 písm. e) tohto ustanovenia ukladá v spoločenskej zmluve
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe ročnej účtovnej závierky za obdobie, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu, podľa ods. 3 ust. § 61 Obchodného zákonníka a právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím 3 mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. M.T., B.X., M., správca konkurznej podstaty úpadcu M., spol. s r.o. v konkurze, M.X., M., IČO: X., proti odporkyni: JUDr. J.G., Č.X., V., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu M., a.s. v likvidácii, v konkurze M., IČO: X., o návrhu na určenie odporovateľnosti právnych úkonov, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 35 Cbi/3/2004-3
MENU