Nájdené rozsudky pre výraz: spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
170 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vychádzajúc zo zásad upravených v spoločných, prechodných a záverečných ustanoveniach siedmej časti § 560 a nasl. Tr. por., konkrétne v § 567 Tr. por., týkajúceho sa obnovy konania per analogiam, je v danom prípade konanie podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. pre obžalovaného priaznivejšie ako konanie podľa dovtedy účinného Trestného poriadku napríklad aj pre možnosť upravenej v ustanovení § 243 ods. 3 Tr. por. a nasl. pri predbežnom prejednaní obžaloby začať konanie o uzavretí dohody o vine a treste, ktoré trestný poriadok účinný do 1. januára 2006 nepripúšťal. S poukazom na všeo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému Ing. V. V. , pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 1 T 19/99 zo dňa 29. mája 2008, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. júna 2008 rozhodol t a k t o : I. Podľa § 149 ods. 1 písm. b/, od
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky o nesúhlase správneho súdu s miestnou príslušnosťou (§ 18 ods. 3 Správneho súdneho poriadku) nerozhoduje ako súd prvej inštancie (§ 11 písm. a) až f) Správneho súdneho poriadku), a preto rozhoduje v trojčlennom senáte, ktorý je zložený z predsedu senátu a dvoch sudcov (§ 46 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Nds/6/2016 Identifikačné číslo spisu: 1014201754 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201754.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, o. z., so sídlom Tulčík č.
Kľúčové slová: družstvo
R 62/2005
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok, ani iný všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje, aby na tom istom stupni rozhodoval vo veci opakovane ten istý senát alebo sudca. Toto nie je dôvod na vylúčenie sudcu z konania a rozhodovania vo veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zo 14. marca 2000, č. k. 1 Obo 161/99-161, zmenil rozsudok Krajského súdu v Z. z 25. februára 1999, č. k. 19 Cb 16/97-132, ktorým bolo žalobe vyhovené tak, že odvolací súd ža­ lobu zamietol. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je návrh, aby súd vyslovil neplatnosť rozhodnutia predstavenstva žalovaného - R. d. P. o zrušení členstva žalobkyne v družstve s poukazom na ustanovenie zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom druž
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K osobnej zaujatosti sudcu môže dôjsť len vtedy, ak je vzťah sudcu k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Trestného poriadku účinného od 1.januára 2006 takej vnútornej kvality a intenzity, že sudca nie je spôsobilý rozhodnúť nestranne a nezávisle a tento vzťah by sa takým mohol javiť aj navonok. Pomer sudcu k veci môže spočívať napríklad v tom, že sám sudca alebo jemu blízka osoba boli prejednávanou vecou poškodení, alebo boli jej svedkom. Z dikcie zákona, ale aj povahy problému vyplýva, že prejednávanou vecou sa rozumie skutok a všetky okolnosti s ním súvisiace, pričom pomer vylúčenej osoby k veci m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 5/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov J UDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej , v trestnej veci proti obžalovanému Ing. V. V. , pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1 k § 219 ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 26. februára 2014 prerokoval sťažnosť obža
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmena rozhodnutia, keď odvolací orgán opravil text výroku prvostupňového rozhodnutia tak, že colný úrad ukladá namiesto pôvodne uloženej pokuty vyššiu sankciou, je v rozpore s ustanovením § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pretože zvýšenú pokutu väčšieho rozsahu mohol uložiť iba odvolací colný orgán a takéto zvýšenie sankcie nemohol subsumovať colnému úradu.

Úryvok z textu:
Colný úrad B. B. rozhodnutím z 11. júla 2000 žalobcu uznal zodpovedným v bode 1 z porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v ustanovení § 249 písm. d) zákona č. 618/1992 Zb. Colného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Colný zákon“), a tým dopustenia sa colného deliktu podlá § 254 citovaného zákona na tom skutkovom základe, že spôsobil prepustenie tovaru, t. zn. cestný ťahač továrenskej značky Volvo F 12 a náves zn. Sattel Koegel rozhodnutím zo dna 16. januára 1995, na základe ne
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Retroaktívne pôsobenie zákona v prospech fyzických osôb a právnických osôb, ktoré pre nich zakladá reštitučné nároky, je prípustné a za určitých historicko-politických okolností aj vhodné, ale nevyužitie takéhoto prístupu zákonodarcom alebo jeho využitie, ale nie v rozsahu predstáv dotknutých subjektov, nezakladá príčinnú súvislosť s namietanou protiústavnosťou právnej úpravy.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. septembra 2005 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka predbežne prerokoval návrh Krajského súdu v Prešove, zastúpeného predsedom senátu JUDr. P. S., na začatie konania o súlade § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účelom ustanovenia § 18a písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. je nesporne zabezpečiť zrakovo a sluchovo hendikepovanej verejnosti prístup k plnohodnotnému televíznemu vysielaniu. Citovaná právna úprava neupravuje presné časové rozpätie, v rámci ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť zákonom stanovené podiely multimodálneho prístupu. Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze konštatoval, že § 18a písm. a/ zákona o vysielaní síce stanovuje určitú povinnosť konať („zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžo/1/2018 Identifikačné číslo spisu: 1012201458 Dátum vydania rozhodnutia: 20.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1012201458.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členie
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pod pojmom „nejestvujúci súd“ v zmysle § 567 ods. 3 Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006 treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov. Za nejestvujúci súd nemožno považovať súd, u ktorého došlo len k zmene vecnej príslušnosti v dôsledku rekodifikácie Trestného poriadku (v súvislosti s § 7 ods. 1 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky) podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2006. Rekodifikáciou nedošlo k zmene vecnej príslušnosti súdu v konaní o obnove konania vo ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade prechodného ustanovenia § 567 ods. 5 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. v žnem neskorších predpisov) v súvislosti s ustanovením § 397 ods. 2 Trestného poriadku upravujúcim príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, podľa § 17 Trestného poriadku účinné
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporca rozhodol nesprávne, keď v danom prípade (jedná sa o rozhodnutie Správy katastra Liptovský Mikuláš č. V 352/2008 zo dňa 21.12.2000) zamietol návrh na vklad predmetnej darovacej zmluvy do katastra nehnuteľností. Mal za to, že zákon o pozemkových spoločenstvách č. 181/1995 Z.z. hovorí o tom, že podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa osobitných predpisov. Avšak nijako nezakazuje možnosť prevádzať vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti, je však potrebné v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z.z., aby pri prevode nevznika ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 10Sžo/113/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014200834 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Henčeková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5014200834.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jan
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle dlhodobej aplikačnej praxe súdov mimoriadne pomery páchateľa, ktoré odôvodňujú mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, môžu spočívať tiež v tom, že páchateľ sa stará o osoby, resp. osobu, ktorá je na ňom závislá svojou výživou a výchovou. U obžalovaného ide o zákonnú povinnosť, hoci zákon nevyžaduje, aby v týchto prípadoch išlo o povinnosť páchateľa trestného činu vyplývajúcu zo zákona. Môže ísť aj o povinnosť vyplývajúcu z morálnych zásad spoločnosti. V konkrétnom prípade je treba považovať za mimoriadne pomery obžalovaného aj starostlivosť čo i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 29. októbra 2014 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku v trestnej veci proti obžalovanému B. S. a spol. , pre trestný čin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 k § 247 ods. 1, ods. 3 písm. a/, ods. 4 Tr. zá
MENU