Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastníci majú predkúpne právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predmetom konania je zákonné predkupné právo upravené ustanovením § 140 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osoby ( § 116, 117 ). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Pretože ustanovenia o spoluvlastníctve ( § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka ) neobsahujú podrobnejšiu úpravu práv a povinností zo zákonného predkupného právneho vzťahu, ktorý má vecno-právny charakter, vychádza sa v zmysle § 853 ods. 1 Občianskeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci navrhovateľky Mgr. V. D., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. D. D., advokátom v P., proti odporkyni D. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. O. P., advokátom v P., o splnenie povinnosti prevodu spoluvlastníckeho podielu, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 C 191/2
Právna veta: Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Prešove rozsudkom z 1. marca 2004, č. k. 12 C 197/2002-27, určil neplatnosť darovacej zmluvy, ktorou darujúca žalovaná 1/ darovala obdarovanému žalovanému 2/ svoje podiely pod B 1, 2 v jednej polovici z nehnuteľnosti v katastrálnom území B., parcela 6-záhrada 736 m2, parcela 9-zastavaná plocha 82 m2, parcela 10-záhrada 408 m2 s príslušen­ stvom, podľa ktorej bol povolený vklad vlastníckeho práva Okresným úra­ dom v Prešove, katastrálnym odborom, pod č. V 1965/2000 dňa 15. ja­ nuár
Právna veta: Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na takýto prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, upravené v Občianskom zákonníku, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28. augusta 2017, č. k. 60Cb/150/2016-165 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanému nahradenie prejavu vôle s kúpnou zmluvou, ktorú s ním žalovaný odmietol uzavrieť. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný nadobudol kúpnou zmluvou zo dňa 9. februára 2016, uzavretou so správcom konkurznej podstaty úpadcu S. v konkurze v 2/3 spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. X pod písm. A, parcely registra „C
Právna veta: Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. sa spoločnou nehnuteľnosťou rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov, pričom spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem prípadov ustanovených zákonom. Možnosť zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva je zo zákona vylúčená. Spoločnú nehnuteľnosť môžu tvoriť pozemky, ktoré nemajú spoločné hranice a dokonca sa môžu nachádzať v rôznych katastrálnych územiach. Pri pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť má byť na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016200500 Dátum vydania rozhodnutia: 16. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200500.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej vec i navrhovateľa: Craemer Slovakia, s. r. o., so sídlom Priemyselná zóna Okoličné (P.O. BOX č. 18), Liptov
Meritum nahradenie prejavu vôle žalovaného s kúpnou zmluvou
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/45/2018 6116210844 29. januára 2019 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2019:6116210844.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Centrum Palatínum s.r.o., so sídlom Banícka 263/94, 974 05 Malachov, IČO: 36 031 607,
MENU