Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastnícke podiely

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1970

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

863 dokumentov
11629 dokumentov
10 dokumentov
10 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výrok o prepadnutí majetku sa vzťahuje len na majetok, ktorý patrí obžalovanému (páchateľovi). U vecí (majetku), ktoré má obžalovaný v spoluvlastníctve s inými osobami, sa prepadnutie majetku môže vzťahovať len na spoluvlastnícky podiel, ktorý patrí obžalovanému, a tak sa nemôže vzťahovať na majetkové podiely iných osôb. Zaistenie potom postihuje spoluvlastnícky podiel obžalovaného k veciam, (majetku) v podielovom spoluvlastníctve, ako aj k veciam patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 27. júla 2015 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného J. H. , pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, o sťažnosti obžalovaného a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovensk
Právna veta: Sama skutočnosť, že s účinnosťou od 1. decembra 2000 boli zrušené ustanovenia § 2 až § 9 zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, nemá za následok zánik oprávnenej držby toho, kto je v katastri nehnuteľností vedený ako vlastník držanej nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu B. C. , bývajúceho v H.H. , zastúpenému JUDr. Jozefom Zvončekom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Mostová č. 19 , proti žalovaným 1/ V. K. , bývajúcej v H.H. , JUDr. Ivetou Žerebákovou, advokátkou so sídlom v Ružomberku, Nám. A. Hlinku č. 54 , 2/
Právna veta: V konaní o určenie, komu patrí spoluvlastnícky podiel niektorého zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, je pasívne vecne legitimovaný iba podielový spoluvlastník, práva ktorého navrhovateľ popiera.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 51/20 09 U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i navrhovateľky K. S., bývajúce j T. , Maďarská republika, zastúpen ej Mgr. P. N. , advokátom so sídlom v L. , proti odporcovi Slovenskej republike , zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom , so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 36, IČO: 17335345 , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 192/2007, o dovolaní navrhovat
Právna veta: Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 Obč. zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ J. B. , bývajúcej v B. a 2/ K. H. , bývajúceho v K. , zastúpených JUDr. A. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému P. , so sídlom v B. , zastúpen ému JUDr. P. A. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 4 390,49 EUR (132 268 ,-- Sk) s prísl. každému zo žalobcov , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 C 56/1997 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku
Právna veta: Zo zákonných ustanovení vyplýva, že obsahom vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva, je okrem iného, aj oprávnenie vlastníka vec v medziach zákona užívať. Vec môže byť v spoluvlastníctve aj viacerých osôb, pričom spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru účasti spoluvlastníka na vzťahu k spoločnej veci. To znamená, že vyjadruje aj mieru účasti, pokiaľ ide o užívanie spoločnej veci. Každý zo spoluvlastníkov je v zmysle § 137 ods. 1 OZ oprávnený spoločnú vec užívať v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, že spoluvlastníkovi nie je zabezpečené užívanie spoločnej veci v rozsahu jeho spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. L. A., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ Ing. J. M., bývajúcemu v B., a 2/ Ing. A. M., bývajúcej v N., zastúpenými JUDr. L. H., advokátom v N., o zaplatenie 2 921,06 € (88 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp.zn. 14 C 16/00, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 28. februára 2008 sp.zn. 6 Co 177/06 rozhodol
Právna veta: Vydaniu ďalšieho rozhodnutia prvostupňového súdu musí predchádzať zákonné konanie (tzv. fair process) t.j. taký postup súdu, v ktorom je zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov. Na zabezpečenie tejto ochrany priznáva Občiansky súdny poriadok účastníkovi procesné práva, medzi ktoré patrí aj právo vyjadrovať sa k tvrdeným skutočnostiam, navrhovať dôkazy na ich vyvrátenie a vyjadrovať sa k právnym dôsledkom z nich vyplývajúcich. Ide o procesné práva, ktoré môže účastník uplatniť nielen v konaní na súde prvého stupňa, ale aj v odvolacom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J., nar . X. , bytom V. , proti žalovaným 1/ H. , rod. L. , t.č. na neznámom mieste, 2/ F. , t.č. na neznámom mieste, 3/ A. , t.č. na neznámom mieste , 4/ M. , t.č. na neznámom mieste, 5/ L. , t.č. na neznámom mieste, 6/ C. , rod. L. , t.č. na neznámom mieste, 7/ F.L. , t.č. na neznámom mieste, 8/ S., t.č. na neznámom mie ste, žalovaní v 1/ až 8/ rade zastúpení S., so sídlom
Právna veta: Ustanovenie § 604 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje iba na predkupné právo, ktoré nemá vecnú povahu a pôsobí len medzi účastníkmi zmluvy zakladajúcej záväzok. Uvedené ustanovenie sa netýka predkupného práva vecnej povahy vyplývajúceho z § 140 Občianskeho zákonníka. Smrťou spoluvlastníka prechádza jeho spoluvlastnícky podiel na dedičov, ktorí sa zo zákona stávajú nositeľmi predkupného práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. B. , bývajúceho v H. , proti žalovaným 1/ J. Ď. , bývajúcemu v M. a 2/ O. , zastúpen ej JUDr. A. K. , ad vokátkou so sídlom v B. , o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy, o určenie vlastníckeho práva a o nahradenie vyhlásenia vôle k uzavretiu kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 14 C 112/2007 , o dovolaní žalovan ej 2/ proti uzneseniu Krajského súdu
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, pokiaľ na novovzniknuté spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (u poľnohospodárskeho pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (u lesných pozemkov).

Úryvok z textu:
Okresný súd Lučenec rozsudkom z 21. októbra 2005, č. k, 9 C 147/03 — 190, zrušil podielové spoluvlastníctvo navrhovateľov 1./, 2/ a odporcu 1/ k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úr. obce P., zapísanej na liste vlastníctva Správy katastra v L. č. 236 ako pare. č. .1251/2 — orná pôda vo výmere 2 722 m2 a vyporiadal ho tak, že uvedenú nehnuteľnosť prisúdil (prikázal) do podielového spoluvlastníctva navrhovateľov (každému v polovici), obidvom navrhovateľom uložil povinnosť zaplatiť odporc
Právna veta: Ak sa podielový spoluvlastník v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na výzvu súdu vyjadrí, že nemá záujem nadobudnúť spoluvlastnícke podiely na dotknutej nehnuteľnosti, nemožno jeho vyjadrenie v inom konaní (ourčenie neplatnosti kúpnej zmluvy) považovať za úkon, ktorým by „sa vzdal predkupného práva“ a prejavil vôľu nerealizovať v budúcnosti toto právo podielového spoluvlastníka.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. novembra 2016 č. k. 6 C 202/2015-103 žalobu zamietol a žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ až 5/ trovy konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti právnych úkonov podľa § 140 v spojení s § 40a Občianskeho zákonníka z dôvodu, že kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi žalovanou 3/ a žalovaným 5/ z 30. júna 2015, ktorej vklad bol Okresným
Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z., ak majú na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v § 21 ods. 1 spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22 a § 23. Na základe poverenia súdu je notár ako súdny komisár oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve smerujúce k vydaniu osvedčenia o dedičstve alebo k predloženiu veci súdu na vydanie uznesenia podľa § 175zd (§ 38 ods. 1 veta prvá O.s.p.). Notár v konaní podľa odseku 1 je oprávnený vydať rozhodnutia okrem rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 M Cdo 19 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci konania o dedičstve po poručiteľ ovi J. S., naposledy bývajúcom v Z. , zomrelom X. , vedene j na Okresnom sú de Nitra pod sp. zn. 22 D 1407/2009 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti osvedčeniu o dedičstve z 19. novembra 2009 sp. zn. 22 D 1407/2009 , D. , vydaného notárom JUDr. M. C. ako súdnym komisárom, takto r o z h o d o l : Najvyš
MENU