Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastnícke podiely

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1970

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

863 dokumentov
11629 dokumentov
10 dokumentov
10 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prevádzková jednotka, nachádzajúca sa v bytovom dome, nemohla byť prevedená na vydražiteľa spolu s nebytovým priestorom, ktorý predstavuje len samostatnú podlahovú plochu, bez spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, na jeho spoločných zariadeniach, na príslušenstve a podobne. Tieto spoluvlastnícke podiely nemohli nadobudnúť ani noví vlastníci iba na základe svojho osvedčeného vyhlásenia o ich nadobudnutí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom z 3. apríla 2001, č. k. 7 C 27/01, zamietol návrh o určenie nesprávnosti zápisu vlastníckeho práva v prospech od- porkyne 1) k prevádzkovej jednotke č. 703 - predajňa mäsa, nachádzajúcej sa v dome č. 404 na pare. č. 651/1, vedenej na LV č. 1170 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, uzavretých dňa 27. januára 1993 a dňa 3. mája 1994 medzi odporkyňou 1) a odporcami 2) a 3); navrhovateľa zaviazal nahradiť odporkyni 1) trovy konania v sume 60
Právna veta: K účinnému prijatiu ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (§ 140 Občianskeho zákonníka) dochádza až zaplatením kúpnej ceny za ponúknutý spoluvlastnícky podiel v dvojmesačnej dobe od doručenia ponuky (§ 605 Občianskeho zákonníka), pokiaľ nebola dohodnutá iná doba jej zaplatenia.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa v konaní domáhali určenia neplatnosti kúpnej zmluvy uzatvorenej 20. septembra 2005 medzi žalovanou 1/ a žalovaným 2/ ohľadne spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 7972 v katastrálnom území M. ako parcela č. 1388/1 - orná pôda vo výmere 11 020 m za kúpnu cenu 400 000,- Sk z dôvodu porušenia zákonného predkupného práva. Okresný súd Trenčín rozsudkom zo 17. januára 2007, sp. zn. 25 C 61/2005, určil, že uvedená kúpna zmluva je neplatná. Žalobe
Právna veta: Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na takýto prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, upravené v Občianskom zákonníku, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28. augusta 2017, č. k. 60Cb/150/2016-165 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanému nahradenie prejavu vôle s kúpnou zmluvou, ktorú s ním žalovaný odmietol uzavrieť. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný nadobudol kúpnou zmluvou zo dňa 9. februára 2016, uzavretou so správcom konkurznej podstaty úpadcu S. v konkurze v 2/3 spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. X pod písm. A, parcely registra „C
Právna veta: Ak po právnom úkone porušujúcom predkupné právo podielového spoluvlastníka ten spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, stáva sa nadobúdateľ prevedeného podielu ex lege nielen podielovým spoluvlastníkom spoločnej veci, ale zároveň aj osobou oprávnenou z predkupného práva viazaného na spoluvlastnícky podiel. V dôsledku toho prechádzajú na neho aj oprávnenia pôvodného spoluvlastníka vyplývajúce z nerešpektovania jeho predkupného práva. Pri tom nie je právne významné, či prevodca v čase, keď bol ešte podielovým spoluvlastníkom, sv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne O. J., bývajúcej v S., zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. S., s.r.o. so sídlom v Č. , IČO: X. , proti žalovan ým zastúpen ým JUDr. A. M. , advokátkou so sídlom v Č. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 8 C 49 /20 11 , o dovolaní žalo bkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 16 . mája 20 12 sp. zn. 7 Co 136/2012 , takto
Právna veta: Pre účely reštitúcie podľa zákona č. 87/1991 Zb. pod pojmom "celá vec" treba rozumieť spoluvlastnícky podiel, ktorý oprávnená osoba vlastnila v čase odňatia veci. Doplnenie: Ak je viac oprávnených osôb a nárok na vydanie veci uplatnia včas len niektoré z nich, vydá sa im celá vec. Toto kogentné ustanovenie § 5 ods. 1 vety tretej zákona č. 87/1991 Zb. sa týka plurality nástupcov pôvodného oprávneného. Tu nezáleží na tom, či ďalší oprávnení chceli alebo nechceli uplatniť svoj nárok, vec sa vydá bez ohľadu na ich pasivitu tomu z oprávnených, kto nárok včas uplatnil. V takom prípade podiel nepr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súdv Banskej Bystrici, rozhodujúc o odvolaní žalobkýň 1/ a 2/, potvrdil rozsudok Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 30. 6. 1992, č. k. 7 C 670/91 v napadnutej časti, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobkýň 1/, 2/ proti žalovaným II. až IV. na vydanie nehnuteľností podľa § 5 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., nachádzajúcich sa v kat. území Horná Lehota, vedených pod pare. č. 108/1 ako dom a zast. plocha vo výmere 1460 m2 a pare. č. 108/2 ako záhrada vo výmere 2403 m2. Odvolací súd vo výroku svojh
Právna veta: Sama skutočnosť, že s účinnosťou od 1. decembra 2000 boli zrušené ustanovenia § 2 až § 9 zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, nemá za následok zánik oprávnenej držby toho, kto je v katastri nehnuteľností vedený ako vlastník držanej nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobcu B. C. , bývajúceho v H.H. , zastúpenému JUDr. Jozefom Zvončekom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Mostová č. 19 , proti žalovaným 1/ V. K. , bývajúcej v H.H. , JUDr. Ivetou Žerebákovou, advokátkou so sídlom v Ružomberku, Nám. A. Hlinku č. 54 , 2/
Právna veta: V konaní o určenie, komu patrí spoluvlastnícky podiel niektorého zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, je pasívne vecne legitimovaný iba podielový spoluvlastník, práva ktorého navrhovateľ popiera.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 51/20 09 U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i navrhovateľky K. S., bývajúce j T. , Maďarská republika, zastúpen ej Mgr. P. N. , advokátom so sídlom v L. , proti odporcovi Slovenskej republike , zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom , so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 36, IČO: 17335345 , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 192/2007, o dovolaní navrhovat
Právna veta: Ustanovenie § 604 Občianskeho zákonníka sa vzťahuje iba na predkupné právo, ktoré nemá vecnú povahu a pôsobí len medzi účastníkmi zmluvy zakladajúcej záväzok. Uvedené ustanovenie sa netýka predkupného práva vecnej povahy vyplývajúceho z § 140 Občianskeho zákonníka. Smrťou spoluvlastníka prechádza jeho spoluvlastnícky podiel na dedičov, ktorí sa zo zákona stávajú nositeľmi predkupného práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. B. , bývajúceho v H. , proti žalovaným 1/ J. Ď. , bývajúcemu v M. a 2/ O. , zastúpen ej JUDr. A. K. , ad vokátkou so sídlom v B. , o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy, o určenie vlastníckeho práva a o nahradenie vyhlásenia vôle k uzavretiu kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 14 C 112/2007 , o dovolaní žalovan ej 2/ proti uzneseniu Krajského súdu
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, pokiaľ na novovzniknuté spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (u poľnohospodárskeho pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (u lesných pozemkov).

Úryvok z textu:
Okresný súd Lučenec rozsudkom z 21. októbra 2005, č. k, 9 C 147/03 — 190, zrušil podielové spoluvlastníctvo navrhovateľov 1./, 2/ a odporcu 1/ k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úr. obce P., zapísanej na liste vlastníctva Správy katastra v L. č. 236 ako pare. č. .1251/2 — orná pôda vo výmere 2 722 m2 a vyporiadal ho tak, že uvedenú nehnuteľnosť prisúdil (prikázal) do podielového spoluvlastníctva navrhovateľov (každému v polovici), obidvom navrhovateľom uložil povinnosť zaplatiť odporc
Právna veta: Ak sa podielový spoluvlastník v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na výzvu súdu vyjadrí, že nemá záujem nadobudnúť spoluvlastnícke podiely na dotknutej nehnuteľnosti, nemožno jeho vyjadrenie v inom konaní (ourčenie neplatnosti kúpnej zmluvy) považovať za úkon, ktorým by „sa vzdal predkupného práva“ a prejavil vôľu nerealizovať v budúcnosti toto právo podielového spoluvlastníka.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. novembra 2016 č. k. 6 C 202/2015-103 žalobu zamietol a žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ až 5/ trovy konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti právnych úkonov podľa § 140 v spojení s § 40a Občianskeho zákonníka z dôvodu, že kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi žalovanou 3/ a žalovaným 5/ z 30. júna 2015, ktorej vklad bol Okresným
MENU