Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastnícky podiel

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1970

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

869 dokumentov
11629 dokumentov
10 dokumentov
10 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prevádzková jednotka, nachádzajúca sa v bytovom dome, nemohla byť prevedená na vydražiteľa spolu s nebytovým priestorom, ktorý predstavuje len samostatnú podlahovú plochu, bez spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, na jeho spoločných zariadeniach, na príslušenstve a podobne. Tieto spoluvlastnícke podiely nemohli nadobudnúť ani noví vlastníci iba na základe svojho osvedčeného vyhlásenia o ich nadobudnutí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom z 3. apríla 2001, č. k. 7 C 27/01, zamietol návrh o určenie nesprávnosti zápisu vlastníckeho práva v prospech od- porkyne 1) k prevádzkovej jednotke č. 703 - predajňa mäsa, nachádzajúcej sa v dome č. 404 na pare. č. 651/1, vedenej na LV č. 1170 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, uzavretých dňa 27. januára 1993 a dňa 3. mája 1994 medzi odporkyňou 1) a odporcami 2) a 3); navrhovateľa zaviazal nahradiť odporkyni 1) trovy konania v sume 60
Právna veta: Totižto vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege) pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov a to musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, držba musí byť oprávnená, držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom ustanovenej doby. U hnuteľných vecí je vydržacia doba trojročná a u nehnuteľností desaťročná. Do plynutia tejto doby sa započítava aj doba oprávnenej držby právneho predchodcu vydržiteľa. Ak dôjde k prerušeniu vydržacej doby v dôsledku toho, že držiteľ prestal byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí, plynut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkýň : 1/ A. A., bývajúca v L., 2/ R. A., bývajúca v L., 3/ I. A., bývajúca v L., žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. R. E., advokátkou v L., proti žalovanému : R. M., bývajúci v D., zastúpený JUDr. R. G., advokátom v L., o určenie vlastníckeho práva a určenie, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti patrí do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 12 C 6
Právna veta: Odvolanie plnomocenstva účastníkom alebo jeho výpoveď zástupcom sú voči súdu účinné, len čo mu ich účastník alebo zástupca oznámili; voči iným účastníkom konania sú účinné, len čo im ich oznámil súd. (§ 28 ods. 3 O.s.p.).V zmysle § 41 ods. 2 O.s.p. každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Vyššie citované ustanovenia § 41 ods. 2 O.s.p. predstavuje interpretačné pravidlo pre právnu kvalifikáciu úkonov urobených účastníkmi konania v tých prípadoch, keď je úkon nesprávne pomenovaný, respektíve jeho označenie sa nezhoduje s obsahovými prvkami požadovanými pre d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne MUDr. V. P. , bývajúcej vo V. , proti žalovanému MUDr. J. P. V. , bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Martinou Fabianovou, advokát kou so sídlom v H. , Hencovská 2043, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 3C/112/201 1, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 1 9.januára 201 2 sp.zn
Právna veta: Predmetom konania je zákonné predkupné právo upravené ustanovením § 140 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osoby ( § 116, 117 ). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Pretože ustanovenia o spoluvlastníctve ( § 136 a nasl. Občianskeho zákonníka ) neobsahujú podrobnejšiu úpravu práv a povinností zo zákonného predkupného právneho vzťahu, ktorý má vecno-právny charakter, vychádza sa v zmysle § 853 ods. 1 Občianskeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci navrhovateľky Mgr. V. D., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. D. D., advokátom v P., proti odporkyni D. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. O. P., advokátom v P., o splnenie povinnosti prevodu spoluvlastníckeho podielu, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 C 191/2
Právna veta: V prejednávanej veci smeruje dovolanie proti uzneseniu. Dovolanie proti uzneseniu je prípustné, ak je ním napadnuté zmeňujúce uznesenie odvolacieho súdu (§ 239 ods. 1 písm. a/ O.s.p.) alebo ak odvolací súd rozhodoval vo veci postúpenia návrhu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev na zaujatie stanoviska (§ 239 ods. 1 písm. b/ veta prvá O.s.p.). Podľa § 239 ods. 2 O.s.p. je dovolanie prípustné tiež proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvého stupňa, ak a/ odvolací súd vyslovil vo svojom potvrdzujúcom uznesení, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnuti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 189 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Doc. JUDr. Ľ. H. , CSc. , bývajúce ho v B. , zastúpen ého JUDr. Milanom Fulcom, advokátom so sídlom v Bratislave, Živnostenská 2 , proti žalovan ému Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava , so sídlom Primaciálne námestie 1 , za účasti P. K. , bývajúceho v B. , zastúpen ého Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prac
Právna veta: V prejednávanom prípade zostalo sporným posúdenie otázky, či činnosti vykonávané v spoločnej nehnuteľnosti výlučne žalobkyňou ako ošetrovanie stromových a trávnatých porastov (kosenie, strihanie), odpratávanie snehu ako i čistenie priestorov (pivnice), ktoré žalobkyňa výlučne neužívala, treba považovať za hospodárenie so spoločnou vecou v zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Spoluvlastnícky podiel (v zmysle ustanovenia § 137 ods. l Občianskeho zákonníka) nie je len mierou účasti na vlastníckom vzťahu k spoločnej veci, ale tiež určuje rozsah práv a povinností jednotlivých spoluvlastníko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A., bývajúcej v B., proti žalovanej maloletej D., bývajúcej v B., zastúpenej zákonným zástupcom J., bývajúcim v B., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 174/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. decembra 2006 sp. zn. 12 Co 244/2006
Právna veta: K účinnému prijatiu ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (§ 140 Občianskeho zákonníka) dochádza až zaplatením kúpnej ceny za ponúknutý spoluvlastnícky podiel v dvojmesačnej dobe od doručenia ponuky (§ 605 Občianskeho zákonníka), pokiaľ nebola dohodnutá iná doba jej zaplatenia.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa v konaní domáhali určenia neplatnosti kúpnej zmluvy uzatvorenej 20. septembra 2005 medzi žalovanou 1/ a žalovaným 2/ ohľadne spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 7972 v katastrálnom území M. ako parcela č. 1388/1 - orná pôda vo výmere 11 020 m za kúpnu cenu 400 000,- Sk z dôvodu porušenia zákonného predkupného práva. Okresný súd Trenčín rozsudkom zo 17. januára 2007, sp. zn. 25 C 61/2005, určil, že uvedená kúpna zmluva je neplatná. Žalobe
Kľúčové slová: predkupné právo na spoluvlastnícky podielpredkupné právo
Právna veta: Už počas platnosti a účinnosti Občianskeho zákonníka z roku 1950 (zákon č. 141/1950 Zb.), ktorý obsahovo skoro rovnako upravoval zákonné predkupné právo (§ 137) a zmluvné predkupné právo (§§ 375 a nasl.), bolo judikované (R 122/1953), že na zákonné predkupné právo spoluvlastníkov k scudzovanému podielu spoločnej veci (§ 137 O. z.) treba použiť čo do obsahu, účinkov a výkonu predpisy o zmluvnom predkupnom práve (§§ 375 a nasl. O. z.).66 Cdo 115/2011) Za účinnosti teraz platnej zákonnej úpravy bolo rovnako Najvyšším súdom Slovenskej republiky judikované (3 Cdo 262/2009, 4 Cdo 334/2009, 5 Cdo 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 115/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: I. Š., bytom T. zastúpený JUDr. Oľgou Šajdíkovou, advokátkou so sídlom kancelárie v Bratislave, Nevädzová 4, proti odporcom 1/ P. Š., bytom N. , 2/ J. M. , bytom D. , 3/ V. B. , bytom Č., 4/ J. Č. , bytom L., 5/ E. Č. , bytom L., a 6/ Nitra Invest, s.r.o. , so sídlom v Nitre, Mostná 29, o určenie, že kúpna zmluva je neplatná , ktorá právna vec sa viedla na
Právna veta: Pre správne právne posúdenie veci je rozhodný výklad pojmu „spoločná vec“, pretože odvolací súd založil svoje zmeňujúce rozhodnutie na právnom názore, že zriadenie vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu nie je hospodárením so spoločnou vecou. Tento záver zaujal odvolací súd s poukazom na to, že spoluvlastník môže svoj spoluvlastnícky podiel previesť na blízke osoby bez toho, aby porušil predkupné právo ostatných spoluvlastníkov vyplývajúce z § 140 Obč. zák. (ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe) a že súhlas ostatných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov 1/ M. A., bývajúceho v S., 2/ K. A., bývajúceho v B., 3/ Mgr. E. M., bývajúcej vo S., 4/ Mgr. Ľ. M., bývajúcej v B., všetci zastúpení JUDr. S., advokátom v B., proti žalovaným 1/ M. R., bývajúcej v S., 2/ Mgr. M. R., bývajúcej v S., 3/ Ing. K. R., bývajúcemu v S., všet
Právna veta: Právna úprava zákona č. 182/1993 Z.z. v § 22 v odseku 5 upravuje stavebné úpravy, pri ktorých sa mení veľkosť bytu alebo nebytového priestoru na úkor spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. V praxi ide o pripojenie určitej časti spoločných častí alebo spoločných zariadení domu k už existujúcej samostatnej nehnuteľnosti. Odvolací súd má za to, že z dikcie ustanovenia § 22 ods. 5 teda jednoznačne vyplýva povinnosť stavebníka uzatvoriť zmluvu o vstavbe s ostatnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome pri stavebných úpravách, ktorými sa mení veľkosť bytu na úkor spoločných ča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5015200995 Dátum vydania rozhodnutia: 23. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5015200995.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zuzany Ďu rišovej v právnej veci žalobcov: 1/ PaedDr. Mgr. art. T. N., PhD., nar. XX.XX.XXXX, 2/ Mgr. Y. N., rod.
MENU