Nájdené rozsudky pre výraz: spor o právomoc

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 137

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
78 dokumentov
20 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: § 2 zák.č. 461/2003 Z.z. upravuje rozsah sociálneho poistenia. Podľa tohto ustanovenia je sociálne poistenie okrem iných presne vymedzených poistení aj úrazové poistenie ako poistenie zamestnancov povinne úrazovo poisteného zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu alebo choroby z povolania. Z ustanovení zák.č. 461/2003 Z.z. vyplýva, že Sociálna poisťovňa má právomoc rozhodovať o úrazových dávkach, teda o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ale iba ak poškodenie zdravia bolo spôsobené pracovným úrazo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Rks 1/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov, Hurbanova č. 6, 085 46 Bardejov, proti odporcovi Okresný súd Bardejov, Partizánska č. 1, 085 75 Bardejov v spore o právomoc týkajúceho sa právnej veci žalobcu: J., bytom V., proti žalovanému: M., R., v konaní o náhradu škody za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, spôsobenej dopravnou nehodou, postúpenej navrhov
Právna veta: Konanie podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa začínalo na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu (§ 250m ods. 1 O.s.p.), pričom zákon ustanovil možnosť podania návrhu nielen na správny súd (§ 250m ods. 2 prvá veta O.s.p.), ale i na správny orgán (§ 250m ods. 2 druhá veta O.s.p.). Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu to zvýraznil aj katastrálny zákon, ktorý v § 31 ods. 7 upravoval (a aj v znení účinnom od 1. júla 2016 upravuje) možnosť podania odvolania „len" na okresnom úrade. Za začatie konania podľa tretej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO : 35807598, proti žalovanému Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Družstevná 1052, za účasti účastníka administratívneho konania F. B., bývajúcej v H. XXX, v konaní o riadnom opravnom prostriedku žalobcu proti rozhodnutiu Správy katastra Kysucké Nové Mesto č. V 1912/2012 z 25. januára 2013, vedenom na Krajskom súde v Žiline pod s
Právna veta: : Podľa § 8a OSP Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Z ustanovenia § 8a OSP vyplýva, že podmienkou na rozhodnutie súdu o kompetenčnom konflikte medzi súdom a orgánom štátnej správy v konkrétnej veci je splnenie požiadavky, aby kompetenčný konflikt vznikol ešte pred právoplatným rozhodnutím správneho orgánu (prípadne súdu) vo veci samej.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na návrh navrhovateľky: Sociáln a poisťov ňa , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava a súdmi na konanie o jednorazov é odškodnenie pozostalých žalobkýň : 1./ Z. K. , rod. M. , nar. X. , bytom F., 2./ mal. S. K. , nar. X. , zastúpená žalobkyňou 1./ ako zákonnou zástupkyňou, 3./ mal. M. K. , nar. X. , zastúpená žalobkyňou 1.
Právna veta: Rozhodnutie obce o priestupku/správnom delikte a o uložení sankcie zaň, treba považovať za individuálny správny akt, vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti OSP, a to vzhľadom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone o priestupkoch v spojení s právnou úpravou Správneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov na základe žaloby, postupom podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 a nasl.). Uvedenou právnou úpravou prejavil zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: NIMRÓD Nový Trh, spol. s r.o. , so sídlom 930 40 Čakany 48, IČO:34 117 814, právne zastúpeného: Advokátska kancelária VOZÁR s r. o. so sídlom v Bratisl ave, Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava, proti odporcovi: Obec Čakany , so sídlom Čakany 115, o návrhu na preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 20/2013 z 23. mája 2013, o negatívnom kompetenčnom konflikte medzi Kraj ským súd
Právna veta: Podľa § 14 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, včas podané odvolanie proti výroku podľa § 13 ods. 3 nemá odkladný účinok. Na preskúmanie výrokov podľa § 13 ods. 3 je príslušný súd. Žaloba, ktorou sa účastník konania domáha preskúmania výroku podľa § 13 ods. 3 v súdnom konaní, musí byť podaná v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení; zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Z uvedených ustanovení zákona č. 282/2015 Z. z. podľa názoru kompetenčného senátu vyplýva súdny prieskum na základe podanej správnej žaloby, a to rozhodnutia vo vzťahu k vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/13/2020 6020200011 25. novembra 2020 Mgr. Peter Melicher predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2020:6020200011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD. (sudca spravodajca), JUDr. Miroslavy Janečkovej, JUDr. Nory Halmovej, JUDr. Judity Kokolevskej
Kľúčové slová: riešenie sporovspor o právomocspory o právomoc
Právna veta: Pre posúdenie, do právomoci ktorého orgánu patrí rozhodnúť o určitej veci, je rozhodujúce predovšetk ým porovnanie z ktorého právneho vzťahu žalobkyňa vyvodzuje uplatnený nárok.10. Podľa § 3 C.s.p. súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.11. Citované ustanove nie § 3 C.s.p. určuje právomoc súdov v civilnom sporovom konaní., t.j. právomoc občianskoprávnych súdov. V zmysle tohto ustanovenia právomoc predstavuje zákonom stanovený okruh záležitostí vyplývajúcich z právnych vzťahov, teda sumár pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7015201107 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7015201107.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka, J UDr. Edity Bakošovej, JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a
Právna veta: Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí v kladu to zvýraznil aj katastrálny zákon, ktorý v § 31 ods. 7 upravoval (a aj v znení účinnom od 1. júla 2016 upravuje) možnosť podania odvolania „len“ na okresnom úrade. Za začatie konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku bolo t reba považovať deň, kedy bol opravný prostriedok doručený príslušnému súdu alebo správnemu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a nie deň, kedy okresný úrad doručil (predložil) odvolanie spolu so spisovým materiálom súdu tak, ako to nesprávne posúdil krajský sú d. Zo znenia § 492 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200199 Dátum vydania rozhodnutia: 6. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9017200199.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka (sudca spravodajca), J UDr. Edity Bakošovej, JUDr. Jany Hatalovej PhD., JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Al
Kľúčové slová: spory o právomoc
Zbierka NS 6/2006
R 61/2006
Právna veta: Podmienkou pre rozhodnutie súdu o kompetenčnom konflikte medzi súdom a orgánom štátnej správy v konkrétnej veci je splne­ nie požiadavky, aby kompetenčný konflikt vznikol ešte pred právo­ platným rozhodnutím súdu vo veci samej.

Úryvok z textu:
Podaním z 23. júna 2005 sa Sociálna poisťovňa domáhala vydania roz­ hodnutia podľa § 8a O. s. p. v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou a súdom a žiadala, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v B. B. zo 16. septembra 2004, ako aj rozsudok Okresného súdu V. K. z 22. apríla 2004 v časti týkajúcej sa úrazovej renty a vec postú­ pil Sociálnej poisťovni na posúdenie a rozhodnutie o nároku poškodeného na úrazovú rentu od 1. januára 2004 podľa ustanovení zákona č.
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 písm. a/, bod 3. zákona č. 581/2004 Z.z., úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že vydáva platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo neodvedeného nedoplatku na poistnom podľa osobitného predpisu38), úroky z omeškania38a) a pohľadávky vyplývajúce z nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, 38b) (podľa poznámok 38), 38a) a 38b) osobitným predpisom treba rozumieť zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poiste ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/18/2020 7207216715 25. novembra 2020 JUDr. Miroslava Janečková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7207216715.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej PhD., JUDr. Violy Takáčovej PhD., JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Miroslavy Janečk
Právna veta: V danom prípade opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad bol doručený správnemu orgánu 21. apríla 2014, teda konanie o opravnom prostriedku podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. bolo začaté momentom doručenia opravného prostriedku správnemu orgánu (§ 250m ods. 2 O.s.p,), nie momentom kedy bol opravný prostriedok postúpený správnemu súdu na rozhodnutie. Predloženie tohto opravnému prostriedku správnemu súdu po 01. júli 2016 nemalo v žiadnom prípade povahu začatia konania podľa § 82 ods.1 O.s.p. ako nesprávne uviedol Krajský súd v Žiline v odôvodnení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/25/2019 5017200025 11. februára 2020 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2020:5017200025.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Petra Brňáka, JUDr. Ľubora Šeba, Mgr. Petra Melichera (sudca spravodajca), JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miroslavy Janečkov
MENU