Nájdené rozsudky pre výraz: spor o vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
144 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Konanie podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov slúži v podstate len na zmenu údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť. Nie je však v právomoci orgánu verejnej správy, aby v konaní o obnove evidencie pozemkov rozhodoval v prípade „sporu o vlastníctvo“ o určení vlastníckeho práva k pozemkom. Dotknutí účastníci majú však právo domáhať sa ochrany svojich vlastníckych práv napr. určovacou žalobou v civilnom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzan y Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcov : 1/ M. M. , nar. X. , bytom H.H. , 2/ V. M. , nar. X. , bytom H.H. , 3/ M. O. , nar. X. , bytom T. , Nemecko, všetci právne zastúpení: JUDr. Sabína Hodoňová, advokátka, AK JUDr. Patrícia Be
Právna veta: Spor o vlastníctvo medzi štátom a obcou nemožno riešiť opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov, lebo nejde o rozpor zápisu s verejnou listinou alebo inou listinou, ani o rozpor s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, ani o rozpor s výsledkami revízie údajov katastra, ale o rozdielny právny názor štátu a obce na otázku prechodu vlastníctva k nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva obce podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom krajského súdu bola zamietnutá žaloba proti rozhodnutiu žalovaného, ktorým žalovaný ako druhostupňový správny orgán potvrdil rozhodnutie správy katastra. Rozhodnutím prvostupňový správny orgán zamietol žiadosť žalobcu na vykonanie opravy údajov operátu katastra o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam, evidovaným v registri E - KN v katastrálnom území A. vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve Slovenskej republiky — Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF") na základe údajov v
Právna veta: Predpokladom postupu správy katastra podľa § 59 ods. 1 písm. a/ katastrálneho zákona, teda aby vykonala aj bez návrhu opravu údajov katastra je, aby údaje katastra boli v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Rovnaký je postup správy katastra v konaní o oprave chyby na základe žiadosti dotknutej osoby. žalovaný v danom prípade postupoval v súlade so zákonom, keď v zamietajúcom rozhodnutí konštatoval, že návrh žalobcu na opravu chyby nie je dôvodný, pretože z výsledkov vyko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z člen iek JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalo bcu : M. S., N. , I., zastúpeného JUDr. Z. O. , advokátkou, D. , proti žalovanému: Katastrálny úrad v Bratislave, Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 2 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalova ného č. Xo 7
Právna veta: Predpokladom vykonania opravy chyby v operáte katastra nehnuteľností okresným úradom odbor katastrálny podľa § 59 ods.1, písm. a/ katastrálneho zákona je zistenie, či už na základe návrhu alebo z úradného postupu, že údaje katastra sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinnou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Katastre nehnuteľností ako štátny verejný informačný systém poskytuje, resp. by mal poskytovať pravdivé informácie o geometrickom určení, súpise a popise nehnuteľností a o právach k týmto nehnuteľnostiam. Za úče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Viol y Takáčov ej, Ph D. a JUDr. Ľubici Filovej, v právnej veci žalobcov: 1. D. M. , 2. D. V. , obaja právne zastúpení JUDr. Katarínou Pialovou, advokátkou, Hollého 7, Žilina , proti žalovanému: Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát katastra ne
Právna veta: Správa katastra nie je oprávnená vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti dedičského rozhodnutia ako verejnej listiny, ak by takýmto rozhodnutím zasiahla do vlastníctva ďalších vlastníkov. Účelom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nie je riešenie vlastníckeho sporu, riešenie ktorého patrí výlučne do občianskoprávneho konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Sžo 93/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Eva Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalob kyne : Ing. M.M. , bytom v X.S. , zastúpen ej a dvokát om JUDr. Mgr. S., Advokátska kancelária v P., proti žalovanému : Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova č. 6 , o preskúman
Právna veta: Inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte slúži na zabezpečenie súladu údajov katastra nehnuteľností s listinami založenými v zbierke listín. Správny orgán je oprávnený posudzovať iba existenciu listín, na základe ktorých sú údaje v katastrálnom operáte evidované a súlad medzi obsahom týchto listín a údajmi katastrálneho operátu. Právne vzťahy nemôžu byť dotknuté opravou chýb v katastrálnom operáte, pokiaľ ich zmena nie je doložená relevantnou listinou. Správa katastra nemá oprávnenie v katastrálnom konaní podľa právnej normy ustanovenej v § 59 katastrálneho zákona rozhodovať o súkromnopráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžrk/9/2018 8017200527 21. 11. 2018 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2018:8017200527.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárskeho dr
Právna veta: Oprava chýb katastra, zakotvená v ustanovení § 59 katastrálneho zákona, je špecifickým právnym inštitútom, ktorého účelom je zabezpečenie súladu medzi skutkovým a právnym stavom, a tým i zabezpečenie právnej istoty a zákonnosti. Katastrálny zákon zakotvuje možnosť opravy chybných údajov katastra z dôvodu, že kataster, ako štátny a verejný informačný systém, musí poskytovať pravdivé informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a ďalších osobách. Správa katastra je povinná opraviť chybné údaje katastra nielen na návrh, ale aj zo svojho vlastného postavenia ako orgán, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžr/11/2016 3014200251 13. 12. 2017 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2017:3014200251.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci žalobcu Ing. A. Q., bytom K., právne zastúpeného advokátskou kan
Meritum Úpadok
Právna veta: Dlžník je v úpadku, ak má viacej veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti (v znení zákona účinnom pred 1. februárom 2001 „po dlhšiu dobu“) plniť svoje záväzky. Dlžník je v úpadku aj vtedy, ak je predĺžený. V oboch prípadoch ide o stav objektívny a pri skúmaní, či sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je bez významu dôvod a spôsob, akým sa dlžník do stavu úpadku dostal. Nie je preto rozhodujúce, či úpadok je dôsledkom činnosti úpadcu majúcom pôvod v jeho hospodárení, či je výsledkom viac-menej objektívnych udalostí (situácia na trhu), alebo či k nemu viedla činnosť tretích ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ návrhom podaným na Krajskom súde v B. B. žiadal vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka - obchodnú spoločnosť PG, a. s. V priebehu konania podali návrh na vyhlásenie konkurzu proti tejto spoločnosti ďalší štyria navrhovatelia, ktorých návrh súd pripojil k návrhu prvého navrhovateľa. Uznesením z 20. decembra 2001 súd prvého stupňa vyhovel návrhu a vyhlásil na majetok dlžníka konkurz. Za správcu konkurznej podstaty určil JUDr. M. a vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili do 60 dn
Právna veta: Inštitút opravy chýb v katastrálnom operáte slúži k uvedeniu údajov katastra do súladu s listinami založenými v zbierke listín. Nie je prostriedkom k rozhodovaniu o správnosti zápisu vecného práva k nehnuteľnostiam. Opravou chýb v katastrálnom operáte sa tak nemenia právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Okresný úrad nie je príslušný rozhodovať o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam. Rozhodovaním v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte sa rieši len otázka, kto bude evidovaný ako vlastník určitých nehnuteľností v katastri. Rozhodnutie z tohto konania nemá hmotnoprávne, ale iba evidenčné účinky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/4 7/2014 Slovenskej republiky ROZSUDO K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu , v právnej veci žalobcu : JUDr. Š. L. , nar. X. , Z. , proti žalovanému: Okresný úrad Nitra , Štefánikova trieda č. 69 , 949 01 Nitra (predtým Správa katastra Nitra), o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalované ho č. Xo 9/2013 -4/Zv z
MENU