SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119498
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
08.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: spory o právomoc


Približný počet výsledkov: 109 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spory o právomoc
  • spora nájdené 41774 krát v 17683 dokumentoch
  • o nájdené 2779655 krát v 64038 dokumentoch
  • pravomoc nájdené 43576 krát v 17170 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 42 dokumentov


Právna veta: : Podľa § 8a OSP Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Z ustanovenia § 8a OSP vyplýva, že podmienkou na rozhodnutie súdu o kompetenčnom konflikte medzi súdom a orgánom štátnej správy v konkrétnej veci je splnenie požiadavky, aby kompetenčný konflikt vznikol ešte pred právoplatným rozhodnutím správneho orgánu (prípadne súdu) vo veci samej.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na návrh navrhovateľky: Sociáln a poisťov ňa , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava a súdmi na konanie o jednorazov é odškodnenie pozostalých žalobkýň : 1./ Z. K. , rod. M. , nar. X. , bytom F., 2./ mal. S. K. , nar. X. , zastúpená žalobkyňou 1./ ako zákonnou zástupkyňou, 3./ mal. M. K. , nar. X. , zastúpená žalobkyňou 1./ ako .
Kľúčové slová: spory o právomoc, vecná príslušnosť podľa OSP

Právna veta: Je jednoznačné, že súdy podľa všeobecných ustanovení OSP nemajú právomoc rozhodovať spory o vecnú príslušnosť správnych orgánov v administratívnych veciach. Súdy majú právomoc rozhodovať spory o právomoc v sporoch medzi súdmi a orgánmi štátnej správy (§ 8a OSP) avšak nemajú právomoc rozhodovať spory o príslušnosť medzi orgánmi verejnej správy.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 S žo /5 9 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : L. , s.r.o. , so sídlom S., IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr I. Š., A K so sídlom S., proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Prešove , so sídlom v Prešove, Nám. Mieru 3, zastúpený advokátom P. o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnut ia žalovaného č. k. 2009 -663/2408 -4/Sp -Kc zo dňa 30 . júna 200 9, konajúc o odvolaní žalobcu .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd, ktorý má rozhodnúť spor o právomoc medzi súdom a orgánom štátnej správy (§ 8a O.s.p.). Pre vyriešenie otázky, či určitá vec patrí do právomoci súdu podľa § 7 O.s.p. je potrebné predovšetkým zistiť, z ktorého právneho vzťahu žalobca vyvodzuje uplatnený nárok (predmet súdneho konania). Za týmto účelom ukladá zákon žalobcovi povinnosť uviesť vždy už v návrhu rozhodujúce skutočnosti (§ 79 ods. 1 O.s.p.). Tie majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok preskúmal a právne kvalifikoval z aspektov, ktoré sú významné nielen pre vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. Š., bývajúcej vo V. , proti žalovanej Z. , so sídlom v B. , o určenie, že vecné bremeno nevzniklo , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava I II pod sp. zn. 17 C 131/2007 , v spore o právomoc medzi Okresným súdom Bratislava III a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 29. marca .
Právna veta: Nemožno súhlasiť ani s názorom krajského súdu, že aj keď Správny poriadok nemá pozitívnu úpravu týkajúcu sa vylúčenia správneho orgánu ako celku, nakoľko v § 9 upravuje len vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, riešenie je možné pomocou analógie. Odvolací súd dáva do pozornosti krajského súdu, že v praxi aplikácie práva sa síce môže vyskytnúť situácia, keď má súd, alebo iný štátny orgán rozhodnúť prípad, ktorý nepredvída žiadna platná právna norma, keď zákon mlčí, resp. existuje medzera v práve. Mlčanie zákona môže, ale nemusí byť úmyslom zákonodarcu, alebo môže byť dôsledkom nedostat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 7/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: S. S., s.r.o. , H. X. , S ., zastú pený Advokátsk ou kan celári ou K ., s.r.o., so sídlom H . X, P.O.BOX X. , B. B., proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , so sídlom v Bratislav e Prievozská 32 .
Právna veta: Bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a.s. so sídlom K., IČO: X., zastúpeného Mgr. F., advokátom, Advokátska kancelária F., so sídlom K., proti žalovanému: Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru č. 2, Prešov, IČO: 37 870 475, o nároku žalobcu na zaplatenie poplatku z omeškania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. vo výške 0,2 % za každý deň z omeškania zo sumy 49.269,53 € od 19.12.2002 do 12.2.2008 a o žiadosti Úradu .
Kľúčové slová: negatívny kompetenčný konflikt, spory o právomoc, právomoc súdu

Zbierka NS 6/1999
R 126/1999
Uznesenie
Právna veta: Aj keď predmetom vzťahu medzi navrhovateľom a odporcom bolo poskytnutie návratného účelového príspevku na zabezpečenie verejného cieľa, možno tento vzťah považovať za vzťah občianskoprávny, o ktorom rozhodovanie podľa § 7 ods. 1 O.s.p. je v právomoci súdu. Prostriedky, podľa obsahu zmluvy boli poskytnuté z fondu, ktorý nie je štátnym fondom, ani nešlo o prostriedky štátneho rozpočtu. Prostriedky neboli poskytnuté na základe rozhodnutia orgánu verejnej správy, ale na základe zmluvy uzavretej medzi odporcom ako podnikateľom a príslušným úradom práce, ako orgánom štátnej správy v oblasti zamestna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Návrhom doručeným Okresnému súdu K. navrhovateľ žiadal o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 2 160 000 Sk. Uvedený súd podlá § 105 ods. 2 O. s. p. postúpil vec Obvodnému súdu K. I. Uznesením z 2. augusta 1996, č. k. C 477/96-15, Obvodný súd K. I zastavil konanie a rozhodol, že po právoplatnosti uznesenia vec postúpi na ďalšie konanie Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky v Bratislave. Na odvolanie navrhovateľa Krajský súd v K. uznesením, č. k. 19 C 418/96-21, z 29. januára 1997 prvostupňové .
Kľúčové slová: spory o právomoc

Zbierka NS 6/2006
R 61/2006
Uznesenie
Právna veta: Podmienkou pre rozhodnutie súdu o kompetenčnom konflikte medzi súdom a orgánom štátnej správy v konkrétnej veci je splne­ nie požiadavky, aby kompetenčný konflikt vznikol ešte pred právo­ platným rozhodnutím súdu vo veci samej.

Úryvok z textu:
Podaním z 23. júna 2005 sa Sociálna poisťovňa domáhala vydania roz­ hodnutia podľa § 8a O. s. p. v spore o právomoc medzi Sociálnou poisťovňou a súdom a žiadala, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v B. B. zo 16. septembra 2004, ako aj rozsudok Okresného súdu V. K. z 22. apríla 2004 v časti týkajúcej sa úrazovej renty a vec postú­ pil Sociálnej poisťovni na posúdenie a rozhodnutie o nároku poškodeného na úrazovú rentu od 1. januára 2004 podľa ustanovení zákona č. 461/2003 Z. .
Právna veta: Vzťahy vplývajúce zo štátnej služby profesionálneho vojaka podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno považovať pre ich povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné postavenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/5/2019 8018200039 14. marca 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:8018200039.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a členov senátu JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., Mgr. Petra Melichera, JUDr. Judity Kokolevskej, Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a JUDr. Aleny .
Právna veta: V konaní o správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.

Úryvok z textu:
... ktorým je v danom prípade Krajský súd v Žiline. Podľa § 8a OSP Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Najvyšší súd Slovenskej republiky posudzujúc kompetenčný konflikt medzi orgánom štátnej správy a súdom ... prostredia v Žiline dňa 06. októbra 2011 vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky podľa § 8a OSP na rozhodnutie v spore o právomoc medzi súdom a správnym orgánom majúc za to, že vo veci rozhodnutia o správnom delikte Mesto L. vykonávalo .
Kľúčové slová: náhrada nákladov na výživu pozostalým, pracovný úraz alebo choroba z povolania, náhrada nákladov spojených s pohrebom

Zbierka NS 6/2006
R 59/2006
Uznesenie
Právna veta: V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebo­ lo právoplatne skončené do 31. decembra 2003, sa po tomto dni roz­ hodne za obdobie do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003 ako o pozos­ talostnej úrazovej rente podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. To platí aj na konanie o ná­ hrade, na ktorú vznikol nárok pred 1. januárom 2004, ale nárok na jej náhradu bol uplatnený po 31. decembri 2003.

Úryvok z textu:
... na prejednanie Okresnému súdu Z., ktorý je po­ vinný o výške miery zavinenia rozhodnúť. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy (§ 8a O. s. p.). Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky, posudzujúc ... ko­ nania. Sociálna poisťovňa predložila dňa 8. júla 2005 vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky s návrhom na rozhodnutie v spore o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa § 8a O. s. p. Poukázala na ustanovenie § 272 ods. .
Kľúčové slová: energetická spoločnosť, prechodné ustanovenia podľa zákona o energetike

Zbierka NS 5/2014
R 85/2014
Uznesenie
Právna veta: Na konanie o žalobe „o uloženie povinnosti strpieť vstup a vjazd zo strany energetickej spoločnosti na nehnuteľnosť v súkromnom vlastníctve (spoluvlastníctve žalovaných), za účelom prevádzky, opravy a údržby nízkonapäťového vedenia vedeného cez parcelu žalovaných a zároveň sa zdržať poškodzovania nízkonapäťového vedenia“ podanej za účinnosti zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí konať súd, resp. musí súdne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 656/2004 Z. z. o energet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie nepatrí do právomoci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 8a OSP Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Najvyšší súd Slovenskej republiky posudzujúc kompetenčný konflikt medzi Okresným súdom ... účinnosti zákona č. 656/2004 Z. z. riadne dokončiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto o spore o právomoc medzi orgánom verejnej správy a súdom rozhodol tak, že prejednanie a rozhodnutie veci patrí do právomoci Okresného .
Právna veta: Rozhodnutie obce o uložení sankcie za priestupok treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej osoby, ktorý je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky k záveru, že v predmetnej veci nie je daná právomoc súdu konať vo veci, a preto rozhodol v spore o právomoc medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Krajským súdom v K. tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Úlohou krajského .
Kľúčové slová: orgán verejného zdravotníctva, ústredný orgán štátnej správy, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zbierka NS 5/2012
R 89/2012
Uznesenie
Právna veta: Prejednanie a rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu obce o uložení pokuty za iný správny delikt podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov patrí do právomoci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... o odvolaní T. K. voči rozhodnutiu obce B.-D. Podľa § 8a O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy. Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd príslušný na rozhodovanie sporov o právomoc .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom po­ istení v znení neskorších predpisov nevyplýva právomoc Sociálnej poisťovne rozhodovať o výške náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za čas pred 1. januárom 2004, ak nárok bol uplatnený na súde pred týmto dňom.

Úryvok z textu:
... 1. januári 2004 podľa § 14 zákona č. 311/2001 Z. z. rozhodujú súdy. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy (§ 8a O. s. p.). Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky, posudzujúc kompetenčný ... v prvom stupni Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa predložila vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republi­ ky s návrhom na rozhodnutie v spore o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy podľa § 8a O. s. p. Namietla, že uvedená právna vec je .
Právna veta: Konanie vo veci vyrubenia poplatkov za uloženie odpadov na skládke nepatrí do právomoci súdu. Účelom vyberania poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu je realizácia politiky vlády v oblasti životného prostredia a predstavujú zdroj príjmov príslušnej obce, resp. Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky, podobne ako aj iné odvody, pokuty, penále, dane, zvýšenia dane, úroky alebo exekučné náklady tvoriace zdroj príjmov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtov obcí. Ich spoločnou črtou je, že vo vzájomnom vzťahu vždy domin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v odpadovom hospodárstve. Okresný úrad v M. podaním z 21. februára 2000 požiadal Najvyšší súd Slovenskej republiky o rozhodnutie v spore o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy v zmysle § 8a O. s. p. Poukázal na to, že osobitným právnym predpisom ... dospel súd k záveru, že v predmetnej veci nie je daná právomoc súdu konať vo veci, a preto rozhodol v spore o právomoc medzi Okresným úradom v M. a Okresným súdom T. tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.
Kľúčové slová: katastrálne konanie, administratívne konanie, ochrana vlastníckeho práva

Zbierka NS 3/2001
R 55/2001
Uznesenie
Právna veta: Ak z obsahu spisu nemožno bez akýchkoľvek pochybností zistiť, že určenie hranice pozemkov je možné v administratívnom konaní (§ 48 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ide o spor o ochranu vlastníckeho práva, ktorého rozhodnutie patrí do právomoci súdu.

Úryvok z textu:
... spis Okresného súdu H. a dospel k záveru, že návrh Okresného úradu v S. - Katastrálneho odboru na rozhodnutie v spore o právomoc je dôvodný. Z odôvodnenia: Z obsahu návrhu, ktorý podal na súd navrhovateľ, vyplýva, že sa domáha ochrany vlastníctva v ... ak sa stala postupom času neurčitou. V danom prípade ide o riešenie sporu medzi vlastníkmi pozemkov. Preto žiada o vyriešenie sporu o právomoc medzi súdom a orgánom štátnej správy. Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní podľa § 8a O. s. p. preskúmal .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.