Nájdené rozsudky pre výraz: spôsob vykonania dôkazu listinou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
83 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Konkurz
Právna veta: Zákon o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 520/2005 Z. z. nemá osobitné ustanovenia upravujúce dokazovanie. Nemá ustanovenia, ktoré by upravovali náležitosti listiny ako dôkazu, rozlišovanie listín podľa pôvodu a spôsob vykonania dôkazu listinou. V konkurznom konaní sa podľa § 66e ods. 1 použijú primerane príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o dokazovaní. Existenciu právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu podľa § 70e ods. 6 zákona o konkurze a vyrovnaní možno doložiť v konkurznom konaní aj iným spôsobom ako predložením originálu tohto rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
O d ô v o d n e n i e :Pri sledovaní rozhodnutí senátov obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že senáty nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 70e ods. 6 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, a to v znení ku dňu nadobudnutia účinnosti novely vykonanej zákonom č. 520/2005 Z. z. (ďalej len „zákon o konkurze a vyrovnaní"). Senát obchodnoprávneho kolégia 2 Obo uznesením z 20. apríla 2006, sp. zn
Právna veta: Teória procesného práva pod dôkaznými prostriedkami rozumie také prostriedky, ktorými možno zistiť skutočný stav veci. Vyššie citované ustanovenie § 125 prvej vety O. s. p. vypočítava príkladmo najbežnejšie dôkazné prostriedky. Patrí medzi ne aj listina, za ktorú sa na účely občianskeho súdneho konania považuje písomný prejav v jazykovej forme spôsobilý na vykonanie dôkazu spôsobom predpokladaným v Občianskom súdnom poriadku (ust. § 129 ods. 1). Pre spôsobilosť listiny byť dôkazným prostriedkom nie je rozhodujúce, či ide o originál listiny (prvopis, pôvodné znenie), alebo o odpis či fotokópiu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a. s., V. IČO: X. , právne zast. JUDr. N. K. advokátkou, L. , proti žalovanému D. P. , H. , právne zast. JUDr. M. Š. advokátom, U. , B. o zaplatenie sumy 334 085,39 € (10 064 656,60 Sk) s príslušenstvom , na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. marca 2009, č. k. Z-2-37Cb 640/1994 -489 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Kra jského súdu v
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa pri ukrátení uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také zmenšenie majetku dlžníka, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň sčasti a dôkazné bremeno preukázať, že táto podmienka úspešnej odporovateľnosti právnemu úkonu bola splnená je na žalobcovi. Nestačí pritom preukázať, že majetok dlžníka sa zmenšil. Musí byť preukázané, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné uspokojenie veriteľovho nároku, teda, že došlo ku kvalifikovanému zmenšeniu jeho majetku. Odvolací súd ďalej uviedol, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2311225440 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2311225440.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. H., bývajúceho v X., zastúpeného ATTORNEYS GROUP s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Banskej Bystrici , Kláry Jarunkovej č. 2, proti žalovanému P. F., bývajúcemu v X., zastúpenému Nagy & Partners, s.r.o.,
Meritum o určenie podielu na riešení
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci ža lobcu Ing. P. K. , M. zastúpeného prof. JUDr. P. V. CSc ., A. so sídlom v K. , proti žalovanému v I. rade C. , a. s. S., B. žalovanému v II. rade C. , a. s. S., v likvidácii, B. , zastúpenému A. P., s. r. o., konateľ JUDr. J. P., A. so sídlom v K. , o určenie podielu na riešení , obsiahnutom v patentovej prihláške a zaplatenie sumy 6 638,78 eur, na odvolanie žalovaného v II. rade pro
Meritum o určenie podielu na riešení
Najvyšší súd 4 Obo 29/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. K., M. zastúpeného prof. JUDr. P. V. CSc., A. so sídlom v K., proti žalovanému v I. rade C., a. s. S., B. žalovanému v II. rade C., a. s. S., v likvidácii, B., zastúpenému A. P., s. r. o., konateľ JUDr. J. P., A. so sídlom v K., o určenie podielu na riešení, obsiahnutom v patentovej prihláške a zaplatenie sumy 6 638,78 eur, na odvolanie žalovaného v II. rade proti rozsudk
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : M., H., zastúpené H., V., proti žalovanej : O., zastúpená JUDr. D. M., advokátom v P., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 C 108/2003, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 6. septembra 2006 sp. zn. 6 Co 28/2006, t a k t o : Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Prešove z 6. sep
Meritum o zaplatenie 99 581,76 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Obo 71/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. s. r. o., S., IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. R. A., L., proti žalovanému: F., T., IČO: X., o zaplatenie 99 581,76 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 28Cb 89/2002–542 z 18. mája 2011, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave číslo konania 28Cb 89/2002-542 z 18. mája 2
Meritum určenie vlastníckeho práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR Cdo 2Cdo/181/2015 30.05.2016 JUDr. Jozef Kolcun sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2311213416.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ H. P. a 2/ G. P., oboch bývajúcich v W., zastúpených JUDr. Máriou Gálovou, advokátkou v Sládkovičove, Hviezdoslavova č. 510, proti žalovaným 1/ H. F. a 2/ Z. F., obom bývajúcim v W., zastúpeným JUDr. Vladimírom Vágóom
Meritum dovolanie obžalovaného
Najvyšší súd 3 To 2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obžalovaného B. Š. pre pokus trestného činu podvodu podľa § 8 ods. 1, § 250 ods. 1, ods. 4 zák. č. 140/1961 Zb. v znení platnom do 30. septembra 1994 (ďalej len Tr. zák.) prerokoval na verejnom zasadnutí 3. októbra 2012 v Bratislave odvolanie obžalovaného B. Š. proti rozsudku
MENU