SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: spôsobilosť byť účastníkom konania


Približný počet výsledkov: 5312 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spôsobilosť byť účastníkom konania
  • sposobilost nájdené 23603 krát v 10820 dokumentoch
  • byt nájdené 223978 krát v 49889 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 303224 krát v 45337 dokumentoch
  • konanie nájdené 1494977 krát v 66296 dokumentochPrávna veta: Postup súdu v prípade, že účastník stratí v priebehu konania spôsobilosť byť účastníkom konania, upravuje § 107 O.s.p. Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. súd v takom prípade podľa povahy veci posúdi či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, je v zmysle § 107 ods. 4 O.s.p. procesnou povinnosťou súdu pokračovať v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, konanie zastaviť. Právnym nástupcom právnickej osoby je ten, na koho prešli práva a povinnosti zaniknutej právnickej osoby; po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 116/ 2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. G. Č. , bývajúcej v R. , zastúpen ej JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Úrad u práce, sociálnych vecí a rodiny R , so sídlom v R. , o mzdové nároky s príslu šenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 2 C 365/2000 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 4. decembra 2008 sp. zn. 2 Co 69/2008 , .
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon účastníkovi konania priznáva alebo ukladá. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Hmotnoprávna spôsobilosť mať práva a povinnosti fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou fyzickej osoby, prípadne vyhlásením za mŕtveho.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ P. Š., bývajúceho v K. , 2/ J. Š., bývajúceho v K. , 3/ L. Š., bývajúceho v K. , 4/ K. B. , bývajúcej v K. , proti žalovanej T. , so sídlom v K. , IČO: X. , o zaplatenie 23 079,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 23 C 192/2009 , o dovolaní žalo vanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 27. júna 2012 sp. zn. 11 Co 103/2011 , takto r o z h o d o .
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. D. G. , bývajúceho v T. , 2/ J. K. , bývajúceho v Z. , 3/ J. G. , bývajúceho v T. , všetci zastúpení JUDr. Valériou Vassovou, advokátkou v Trebišove, Pribinova ul. č. 2246/2, proti odporcom 1/ Vojenský útvar 1103 Trebišov, 2/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vedenej .
Právna veta: Spôsobilosti byť účastníkom zodpovedá spôsobilosť mať práva a povinnosti v zmysle § 7 OZ a § 8 OZ (t.j. právna subjektivita a spôsobilosť na právne úkony). Okamihom narodenia má každá fyzická osoba spôsobilosť na práva a povinnosti (právnu subjektivitu), smrťou právna subjektivita fyzickej osoby zaniká. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 26/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B. C., b ývajúce j v B. , zastúpenej JUDr. P. V., advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Ing. O. Č. a 2/ A. Č., obom bývajúcim v B. , zast úpených JUDr. T. J. advokát kou v B. o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 13 C 124/2003, o dovolaní žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 2010 sp. .
Právna veta: Spôsobilosť byť účastníkom konania znamená spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti, ktoré zákon priznáva účastníkom občianskeho súdneho konania. Túto spôsobilosť má podľa § 19 O.s.p. ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju priznáva zákon. Procesný predpis teda odkazuje na hmotné právo. Procesnoprávna subjektivita preto splýva so subjektivitou hmotnoprávnou. Spôsobilosťou na práva a povinnosti treba rozumieť právom garantovanú možnosť nadobúdať práva a povinnosti bez prejavenia vlastnej vôle, t.j. bez urobenia právneho úkonu. Spôsobilosť na práva a povinn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. M. L. M. , zastúpenej opatrovníčkou Mgr. A. L.L.M. , proti žalovaným 1/ MUDr. J. B. , 2/ MUDr. M. L. , 3/ G. K. , pracovníkom NsP v L. , o náhradu nemajetkovej ujmy , ktorá je vedená na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 5 C 121/2009, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského sú du v Košiciach z 28. mája 2010 , sp.zn. 11 Co 83/2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Podľa § 47 ods. 1 ZKR (Prvý oddiel V. hlavy ZKR - Účinky vyhlásenia konkurzu), ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok žalobcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku, nastali účinky vyhlásenia konkurzu. Prvostupňový súd v konaní nek ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. B. v konkurze , S., zastúpeného : JUDr. M. K. , advokátom so sídlom vo V. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. k. I/225/13345 -112792/2009/997020 -r zo dňa 15. októbra 2009, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 1S/85/2009 -110 z 22. februára 2011 .
Právna veta: Pri vzniku prekážky postupu konania, spočívajúcej v strate spôsobilosti byť účastníkom konania pred právoplatným skončením konania, je zastavenie konania opodstatnené len vtedy, ak sa konanie v dôsledku toho stane bezpredmetným. Zákon v ustanovení § 107 ods. 2 OSP uvádza, že konanie súd zastaví najmä vtedy, ak zomrie manžel pred právoplatným skončením konania o rozvod, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, pokiaľ Zákon o rodine nedovoľuje, aby sa v konaní pokračovalo. Ako ďalší podobný príklad možno uviesť konanie o povolenie uzavrieť manželstvo. Vžd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. Ľ. H., zastúpenej advokátom JUDr. P. K., proti žalovanému: MF SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 31. marca 2005, č. MF/13757/2005-23, o odvolaní proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13. decembra 2007, č. k. 1 S 143/05-51, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13. .
Právna veta: Podľa § 107 ods. 1 OSP ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Ak účastník konania zomrel, súd pokračuje v konaní spravidla s dedičmi tohto účastníka. Avšak nie vždy musí ísť o dediča. Súd môže pokračovať v konaní aj s osobou, ktorá podľa výsledku dedičského konania prevzala právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide. Osoba, ktorá nastúpi do konania namiesto doterajšieho účastníka, má v celom rozsahu postavenie doterajšieho účastní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 81/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci M., bytom S., Č., ako právnej nástupkyne po pôvodnom žalobcovi D., naposledy bytom S., Č., zomrelom dňa X. proti žalovanému Obvodnému pozemkovému úradu v Č., so sídlom Palárikova 95, Č., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 737-002/2006-Bz z 31. mája 2006, na odvolanie právnej nástupkyne zomrelého žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 22. septembra .
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 319 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne G. M. , bývajúcej v T. , proti žalovanej O. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a iné , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 Cp r 3/20 12 , o dovolaní spoločnosti O. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15 . mája 2013 sp. zn. 1 4 Co Pr 2/2013, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žalobkyni náhradu trov .
Právna veta: Podľa ust. § 241 ods. 2 písm. b), c) O.s.p. dovolanie možno odôvodniť len tým, že konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci. Prvý dovolací dôvod uplatnený dovolateľom v zmysle ust. § 237 písm. b) O.s.p. nie je uplatnený dôvodne. Obchodná spoločnosť, ktorou žalovaný úpadca bezpochyby ako právnická osoba je nadobúda spôsobilosť byť účastníkom konania svojim vznikom, t.j. momentom zápisu tejto obchodnej spoločnosti do obchodného registra (§ 19 O.s.p.). Vznik spôsobilosti úpadcu ako účastní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obdo 8/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci navrhovateľa: E.G., N.X., L., IČO: X., zastúpený advokátkou JUDr. I. B., N.X., L., proti odporcovi: JUDr. M.B., správca konkurznej podstaty úpadcu Z.s., a.s., V.X., L., IČO: X., o zaplatenie 30 881 Sk s prísl., na dovolanie odporcu proti .
Kľúčové slová: cirkvi a náboženské spoločnosti, právna subjektivita právnickej osoby

Zbierka NS 5/2005
R 52/2005
Právna veta: Rímskokatolícka cirkev, označená ako žalobca v podanej žalobe, je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... označený v žalobe, už v čase podania žaloby neexistoval, nemohol by byť účastníkom konania. K nedostatku spôsobilosti byť účastníkom konania treba prihliadať aj bez návrhu kedykoľvek v priebehu konania. Pri zistení uvedeného neodstráni­ teľného nedostatku nasleduje ... tomu konanie v danej veci zastavil so záverom, že v konaní označený žalobca Rímskokatolícka cirkev nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, čo je nedostatok podmienky ko­ nania, ktorý nemožno odstrániť, tento jeho záver nekorešponduje príslušnej .
Právna veta: Ak odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vráti na ďalšie konanie z dôvodu, že súd neprihral za účastníka konania toho, kto ním mal byť (§ 221 ods. 1 O.s.p.), nemožno túto okolnosť považovať za dôvod prípustnosti dovolania proti zrušujúcemu uzneseniu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. b/ O.s.p. Za odňatie možnosti konať pred súdom (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno považovať skutočnosť, že odvolací súd po zistení, že niektorý z účastníkov zomrel, neuskutočnil predtým nariadené pojednávanie a vo veci rozhodí bez pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. e/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... povaha veci, ktorá je predmetom konania. Pojmovým znakom ustanovenia § 107 O. s. p. je skutočnosť, že účastník konania stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo. K naplneniu ustanovenia § 237 písm. b/ O. s. p. odvolacím súdom by bolo ... ďalšie konanie (§ 243b ods. 1,2 O. s. p.) z dôvodu, že odvolací súd konal s účastníkom, ktorý nemal spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 237 písm. c/ O. s. p.), lebo odporca III/ J. Š. v čase odvolacieho pojednávania (19. 1. 1995) už .
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanový občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v Stanovách výslovne uvedené alebo musí byť v Stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so Stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy potom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , zaoberal sa do volací súd tým, či žalobca, označený ako Calypso-klub športového potápania Z., má spôsobilosť byť účastníkom konania. Podľa ustanovenia § 19 O.s.p. má spôsobilosť byť účastníkom konania ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Podľa .
Právna veta: Ak sa nájomca, ktorý má byt vypratať, nachádzal v situácii objektívne mu umožňujúcej prevziať jemu adresovanú zásielku obsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, nastali účinky doručenia tohto vyhlásenia v okamihu, kedy nevyužil možnosť oboznámiť sa s obsahom uloženej zásielky.

Úryvok z textu:
... a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatr í do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo .
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne aozriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... , ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konan ia nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... , ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal pr ocesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne .
Právna veta: Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv.

Úryvok z textu:
... a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepat rí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, c/ účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo .
Kľúčové slová: neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, postup pri vydávaní osvedčenia

Zbierka NS 4-5/1996
R 38/1996
Právna veta: Za neoprávnený zásah do osobnosti občana nemožno považovať postup pri vydávaní osvedčenia podľa § 9 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. Neoprávneným zásahom v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka môže byť iba samotné neoprávnené evidovanie osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti.

Úryvok z textu:
... legitimácie žalovaných v 1. a 2. rade, odvolací súd sa nestotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, podľa ktorého žalovaní nemajú spôsobilosť byť účastníkmi konania v dôsledku toho, že právomoci bývalého Federálneho ministerstva vnútra neprešli po rozdelení ČSFR na žiaden orgán Slovenskej republiky. V danej .
Kľúčové slová: postmortálna ochrana osobnosti zomrelého, ochrana osobnosti

Zbierka NS 4-5/1996
R 53/1996
Právna veta: Právo na ochranu osobnosti je právo osobnej povahy, ktoré zaniká smrťou fyzickej osoby a neprechádza na dedičov. Preto ak žalobca v priebehu konania zomrie, súd konanie zastaví podľa § 107 ods. 1 O.s.p. Osobám uvedeným v ustanovení § 15 Občianskeho zákonníka vzniká originálne právo na ochranu osobnosti smrťou fyzickej osoby, do práv ktorej bolo zasiahnuté.

Úryvok z textu:
... konanie stratilo význam. Ide najmä o prípady, keď neprichádza do úvahy prechod práv a záväzkov účastníka, ktorý smrťou stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, na jeho právneho nástupcu, resp. o prípady, keď hmotné právo nedovoľuje, aby sa pokračovalo v konaní proti ... a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva (§ 19 O. s. p.). Ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť, alebo či .
Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vecnej legitimácie pôjde aj v prípade, kedy vykonávané súdne rozhodnutie neobsahuje takú individualizáciu účastníkov, aby mali spôsobilosť byť účastníkom konania, teda spôsobilosť mať práva a povinnosti. V obchodných veciach to znamená, že za účastníka musí byť ... ods. 1 Obeh. zák.) a prípadne aj ďalším dodatkom, čo spolu vytvára jeho obchodné meno. Nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania (pokiaľ bola za účastníka vo vykonávanom rozsudku arbitrážneho súdu PR označená firma „Jimos, export-import P.“) .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.