Nájdené rozsudky pre výraz: spôsobilosť mať práva a povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prejednávanej veci smrťou navrhovateľa zanikla jeho spôsobilosť mať práva a povinnosti a tiež stratil spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p. skôr, než sa predmetné odvolacie konanie právoplatne skončilo, čím sa konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o jeho vyčiarknutí zo zoznamu advokátov stalo bezpredmetným. Nakoľko ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, odvolací súd v zmysle ustanovenia § 104 ods. 1 vety prvej O.s.p. v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p. a s použitím § 246 ods. 1 vety prvej O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/247/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa JUDr. E., zomr. X., naposledy bytom v M. proti odporkyni Slovenskej advokátskej komore so sídlom v Bratislave, Kolárska 4 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory zo dňa 19.3.2004 o vyčiarknutí navrhovateľa zo zoznamu advokátov, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 3Sp/10/2005-19 zo dň
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Spôsobilosti byť účastníkom zodpovedá spôsobilosť mať práva a povinnosti v zmysle § 7 OZ a § 8 OZ (t.j. právna subjektivita a spôsobilosť na právne úkony). Okamihom narodenia má každá fyzická osoba spôsobilosť na práva a povinnosti (právnu subjektivitu), smrťou právna subjektivita fyzickej osoby zaniká. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 26/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B. C., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. P. V., advokátom so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Ing. O. Č. a 2/ A. Č., obom bývajúcim v B., zastúpených JUDr. T. J. advokátkou v B. o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vecná legitimácia vyplýva z hmotného práva a má ju ten, kto je podľa hmotného práva nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti. Či je účastník konania vecne legitimovaný (aktívne alebo pasívne), ukáže sa až v konečnom rozhodnutí vo veci. Na rozdiel od toho, spôsobilosť byť účastníkom konania (civilnoprocesnú subjektivitu) má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva (§ 19 O.s.p.). Ustanovenie § 19 O.s.p. sa odvoláva na hmotné právo. Teda od procesnej spôsobilosti (oprávnenia byť účastníkom konania) treba odlíšiť vecnú legitimáciu, ktorá predst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : P. , zastúpený JUDr. M. K. , advokátom v P., proti žalovaným : 1/ F. L. , bývajúci v B. , zastúpený Advokátskou kanceláriou M. , 2/ J. R. , bývajúci v B. , 3/ D. R. , bývajúci v B. , o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv s prísl. , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp . zn. 10 C 66/2010, o dovolaní žalovaného 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 12. septembra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ako zmluvy s obligatórnou (povinnou, teda zákonom predpísanou) písomnou formou, je jednou zo zákonných náležitostí nevyhnutných pre posudzovanie takejto zmluvy za platný právny úkon. Uvedené platí bez ohľadu na to, že zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v rozhodnom znení výslovne sankcionoval neplatnosťou zmluvy len absenciu a/ súhlasu obce s uzavretím zmluvy a/alebo b/ náležitostí zmluvy podľa § 3 ods. 3, pretože prípadný rozpor iných častí zmlu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/217/2018 Identifikačné číslo spisu: 6102899742 Dátum vydania rozhodnutia: 25.02.2021 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6102899742.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Slovenský zväz chovateľov, so sídlom v Bratislave, Krížna 44, zastúpeného JU
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Ak konajúci správny súd aplikuje zrušovací titul obsiahnutý v ustanovení § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, musí konkretizovať v rámci argumentačných bodov úroveň vadnosti zistení skutkového stavu, t.j. neúplne alebo nedostatočne, za tým účelom, aby správny orgán ako účastník súdneho prieskumu bol zákonným spôsobom poučený o svojich pochybeniach a bol mu naznačený spôsob nápravy. II. Formálny obsah znaleckého posudku ako výsledku špecializovanej odbornej činnosti vykonanej za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžd/4/2014 Identifikačné číslo spisu: 8012200653 Dátum vydania rozhodnutia: 18.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8012200653.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Mir
Merito veci o určenie vlastníckeho práva - prípustnosť
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 73/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. G., zastúpenej JUDr. V. T., proti žalovanému L., zastúpenému JUDr. V. K., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV, pod sp.zn. 19 C 40/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského
Merito veci ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/220/2022 Identifikačné číslo spisu: 5310207655 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:5310207655.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G.. P. Q., (t. č. nebohému), naposledy bývajúcemu v A. W., Q. XXX, za
Merito veci o určenie vlastníckeho práva - prípustnosť
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. G. , zastúpenej JUDr. V. T. , proti žalovanému L. , zastúpenému JUDr. V. K. , o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV, pod sp.zn. 19 C 40/2004, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 11. februára 2009, sp.zn. 15 Co 420/200 8 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalobkyni náhradu trov dovolacieho kon
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžd/32/2012 Identifikačné číslo spisu: 7009200822 Dátum vydania rozhodnutia: 08.10.2013 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:7009200822.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
MENU