Nájdené rozsudky pre výraz: spotrebiteľská zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4737

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

396 dokumentov
66989 dokumentov
47 dokumentov
72 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Preto ustanovenie § 635 umožňuje dohodnúť cenu podľa rozpočtu. Pri takto určenej cene bude pre jej výšku rozhodujúce množstvo práce a náklady zahrnuté do rozpočtu. Práce a náklady, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, možno totiž účtovať iba vtedy, keď a) ich objednávateľ písomne schválil, alebo b) objednávateľ práce dodatočne písomne objednal. Ustanovenie § 635 OZ pri dohode o cene predpokladá úplný rozpočet. Požadovať zvýšenú cenu oproti cene určenej podľa rozpočtu môže zhotoviteľ iba v prípade splnenia všetkých nasledovných predpokladov, a to a) ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1 Cdo 235/2006 1Cdo 239/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Bajánkovej a členov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu: S., zastúpený JUDr. J., advokátkou v L., proti žalovaným : 1/ I. 3300/X.,2/ D., obaja zast. Mgr. I., advokátom v L., o zaplatenie 88 743 Sk s prísl., ktorá sa viedla na Okresnom súde L. pod sp.zn. 13 C 100/2001, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5MObdo/2/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. P., s. r. o., so sídlom Z., Poprad, IČO: X., právne zast. JUDr. T. P., advokátkou so sídlom O., Poprad, proti žalovanému: K., s. r. o., so sídlom S., K., IČO: X., o zaplatenie 1 334,04 Eur (40 189,22 Sk) s príslušenstvom, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu v Martine č. k. 14 Rob 82/20
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke
Najvyšší súd 6 Obdo 36/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Z.Č., R.B., občan S., zastúpenej advokátom JUDr. P.V.B. proti žalovanému: F., s.r.o., O.T., IČO: X., zastúpeného advokátkou JUDr. M.B.P., o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke a zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 8. apríla 2009, č. k. 16Cob/41/2009-104, takto r o z h o d o l: Najvy
Meritum o určenie neplatnosti právnych úkonov
Najvyšší súd 6 Obo 98/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. M., H., správca konkurznej podstaty úpadcu J., spotrebné družstvo K. v konkurze, L. IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. J.T., O. proti žalovanému: 1/ JUDr. J.D., P., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu C.J. P., spotrebné družstvo v konkurze, H., IČO: X., zastúpenej advokátom JUDr. K.P., C., žalovanému 2/ J., akciová spoločnosť, C. IČO: X., zastúpeného adv
Meritum o zaplatenie 43 173,66 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Č., a. s., P., IČO: X., vo veci organizačnej zložky Č., a. s., pobočka zahraničnej banky v S., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. B. Z., proti žalovanej K., nar. X., bytom D., o zaplatenie 43 173,66 Sk, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 5 Cb 156/07, na dovolanie Č., a. s., M., IČO: X., proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline zo 04. decembra 2008, č. k. 13 Cob 353/08-
Meritum kataster - § 31 ods. 1, 3 zákona č. 162/1995 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: D. F., s.r.o., zastúpeného Mgr. V.P., advokátom, proti odporcovi: Správa katastra Žiar nad Hronom, za účasti: A. V., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 2596/08 zo dňa 10. novembra 2008, o odvolaní navrho
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a. s., so sídlom B., B., IČO: X., právne zastúpený Mgr. D. S., advokátom, so sídlom B., M., proti žalovanému: J. V., nar. X., bytom A., 036 01 M., o zaplatenie 1 789,15 Eur (53 900 Sk) s príslušenstvom, vedenej Okresným súdom v Žiline pod sp. zn. 10Cb28/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 13 Cob/287/2008-74 zo dňa 16. apríla 2009, takto
Právna veta: Odvolaciemu súdu nedá záverom neupriamiť pozornosť na znenie článku I bod 4 zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, v súlade s ktorým sa touto zmluvou zabezpečujú okrem pohľadávok z úverovej zmluvy podľa bodu 1 článku I aj pohľadávky, ktoré v budúcnosti vzniknú veriteľovi voči dlžníkom z titulu poskytnutia ďalšieho akéhokoľvek úveru podľa úverovej zmluvy, ktorá môže byť uzavretá medzi veriteľom a dlžníkmi v budúcnosti, za podmienky, že ako najvyššia hodnota istiny, od ktorej sa zabezpečujú pohľadávky podľa tohto článku, sa určuje výškou predmetu zabezpečenia úveru. V súvislosti s týmto č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/258/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľky: D. s.r.o., so sídlom Š., IČO: X., zastúpenej Mgr. V., advokátom, so sídlom U., N., proti odporkyni: Správa katastra Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. SNP 118, za účasti: I., bytom D., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Meritum spotrebiteľská zmluva, rozpor právneho úkonu s dobrými mravmi
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/258/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľky: D. s.r.o., so sídlom Š., IČO: X., zastúpenej Mgr. V., advokátom, so sídlom U., N., proti odporkyni: Správa katastra Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. SNP 118, za účasti: I., bytom D., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne
Meritum o zaplatenie 1 280 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. P., bývajúceho v Ž., zastúpeného JUDr. A. B., advokátom so sídlom v B., proti odporcovi J. R., podnikajúcemu pod obchodným menom J., s miestom podnikania v P., o zaplatenie 1 280 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 5 Ro 298/2009, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. marca 2010 sp. zn. 12 Co
MENU