Nájdené rozsudky pre výraz: spotrebná daň

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 556

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

58 dokumentov
1034 dokumentov
227 dokumentov
62 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa piatej časti OSP, § 244 ods. 1, v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti, druhej hlavy OSP, rozhoduje súd o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov v prípadoch (§ 247 ods. 1 OSP), v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal jeho zákonnosť, pričom posúdi súd i zákonnosť prv urobeného správneho rozhodnutia a postupu. Treba považovať za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžf/16/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: P., S., so sídlom K., B., IČO: X., právne zastúpeného J.. J. H., advokátom
Právna veta: Konštrukcia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je stanovená tak, že daňová povinnosť vznikne osobe, ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom (§ 14 ods. 4 zákona 106/2004 Z. z. účinný ku dňu 31. decembra 2007), ktoré v čase zistenia sa u tejto fyzickej alebo právnickej osoby nachádzajú alebo nachádzali.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžf/12/2014 Identifikačné číslo spisu: 7013200225 Dátum vydania rozhodnutia: 16.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7013200225.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JU
Právna veta: V zmysle zásady zákonnosti (dbať na zachovanie subjektívnych práv daňového subjektu) obsiahnutej v § 2 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. s prihliadnutím na zásadu súčinnosti podľa odseku 2 cit. ustanovenia, z ktorej vyplýva povinnosť správcu dane odstraňovať všetky odstrániteľné nedostatky každého procesného podania (extenzívne § 20 ods. 9), mal colný úrad ako štátom poverený správny orgán na úseku správy daní odstrániť toto nesprávne právne vyhodnotenie obsahu predloženého plnomocenstva, ktoré podľa Najvyššieho súdu spĺňa všetky podmienky, aby bolo označené za generálne plnomocenstvo. Žalovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/79/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: V., bytom P., zast.: JUDr. T., advokátom so sídlom D., proti žalovanému: Colné
Právna veta: Napriek tomu, že ide o odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za tabakové výrobky neoznačené na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ktoré boli u žalobcu zistené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevedel žalobca preukázať, z tohto jeho odvolania, ako aj z obsahu spisového materiálu bolo zjavné, že žalobca nie je schopný predložiť na podporu svojich tvrdení (že všetky cigarety získal darom po 200 K. od viacerých osôb z Ukrajiny v priebehu asi troch rokov), žiadne dôkazy. Bolo preto podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zhodne s názorom súdu prvého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/43/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: A. V., bytom Z., zastúpeného: JUDr. J. K., advokátom so sídlom v M. proti žalov
Právna veta: Ak daňový subjekt zmenil účel použitia minerálneho oleja, vznikla mu daňová povinnosť a zároveň mu vznikla aj nová povinnosť podať daňové priznanie v lehote najneskôr do 3 pracovných dní po vzniku daňovej povinnosti a aj povinnosť v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 6 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a JUDr. Evy Babiakovej , CSc., v právnej veci žalobcu: U. S., s.r.o. , zast úpeného JUDr. I. P., a dvokátkou, proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. k. 49147/
Právna veta: I. Ak ide o zodpovednosť fyzickej osoby podnikateľa za správny delikt, ide o objektívnu zodpovednosť a subjektívna stránka tohto deliktu v zákonoch nie je založená na báze zavinenia. Pre správny orgán je relevantná len existencia protiprávneho stavu, spôsobená činnosťou alebo nečinnosťou fyzickej osoby podnikateľa. II. Liberačné dôvody, pri preukázaní ktorých dochádza k redukcii, prípadne k zániku zodpovednosti fyzickej osoby podnikateľa za správny delikt, ktoré sa uplatnia vo výške sankcie alebo upustenia od jej uloženia, musia byť zakotvené vo všeobecnej rovine priamo v zákone, podľa ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžf/111/2013 Identifikačné číslo spisu: 7011200526 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2015 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7011200526.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov
Právna veta: Podľa § 63 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie podľa osobitných predpisov, sa použije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní toho istého daňového subjektu. Ak sa nadmerný odpočet alebo spotrebná daň, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, nevyužije na kompenzáciu daňových nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní toho istého daňového subjektu alebo sa použije čiastočne, použije sa pred jeho vrátením na kompenzáciu jeho daňových nedoplatkov na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/29/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu T., a. s., B., IČO X., zastúpeného JUDr. M., advokátom, M., proti žalovanému Daňovému úradu Martin, Jesenského 23, Martin, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 666/231/87614/09/Sop z 10. novembra 2009, na odvolanie žalobcu proti uzneseni
Právna veta: Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona č. 182/1994 Z. z. nemožno sankcionovať bez ďalšieho každé skladovanie cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou alebo označených vývoznou známkou.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Krajskom súde v Banskej Bystrici žiadal, aby súd zrušil ako nezákonné rozhodnutie žalovaného zo 14. júla 1994, ako aj rozhodnutie Daňového úradu v D.K. z 3. júna 1994 o zabezpečení tabakových výrobkov zn. Marlboro v tvrdom spotrebiteľskom balení v počte 500 krabičiek neoznačených známkou. Tvrdil, že tabakové výrobky neboli jeho vlastníctvo, ale patrili Ing. J.J., ktorý si ich v jeho sklade uložil. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 21. septembra 1994, sp. zn. 2
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno takúto dohodu považovať za povolenie platenia dane v splátkach zo strany správcu dane v zmysle § 59 zákona o správe daní, pričom na zabezpečenie daňového nedoplatku je zriadené záložné právo v zmysle § 71 ods. 1 zákona o správe daní, a to rozhodnutím č. 632/320/5578/08/Bc zo dňa 16. apríla 2008. Skutočnosť, že povolenie platenia dane v splátkach nevydal správca dane vo forme rozhodnutia, nemôže byť na ujmu žalobcu. V danom prípade je rozhodujúcou skutočnosťou, že správca dane žalobcovi platenie dane v splátkach povolil. Z uvedenéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/40/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v B. v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: S. D. C., s. r. o., S.S., IČO: X., zastúpeného:
Právna veta: Právnym dôvodom pre vyrubenie dane podľa § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č. 98/2004 Z.z. nie je zistenie rozdielu v nomenklatúrnom zatriedení minerálneho oleja, prípadne nezdanenie zisteného minerálneho oleja spotrebnou daňou, ale nepreukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia toho minerálneho oleja, ktorý bol predmetom zistenia a kontroly. Správne nomenklatúrne zatriedenie minerálneho oleja je nesporne jednou z rozhodujúcich skutočností pre jeho zaťaženie spotrebnou daňou.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžf/49/2016 Identifikačné číslo spisu: 7014201537 Dátum vydania rozhodnutia: 16.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7014201537.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca,
MENU