Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078829
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: spotrebná daň


Približný počet výsledkov: 134 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spotrebná daň
  • spotrebny nájdené 2219 krát v 530 dokumentoch
  • dan nájdené 24007 krát v 4250 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 167 dokumentov
Krajské súdy SR 246 dokumentov


Právna veta: A/ I. Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov), vrátane nároku, ktorý vyplýva z daňovníkom neoprávnene uplatneného nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, majú administratívnoprávnu povahu a rozhodnutia o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z. v znení zákona č. 88/2017 Z. z.). Tieto nároky nie sú nárokom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon osúdoch“), na základe podnetu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné .
Právna veta: Konštrukcia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je stanovená tak, že daňová povinnosť vznikne osobe, ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom (§ 14 ods. 4 zákona 106/2004 Z. z. účinný ku dňu 31. decembra 2007), ktoré v čase zistenia sa u tejto fyzickej alebo právnickej osoby nachádzajú alebo nachádzali.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/12 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Eriky Čaná dyovej v právnej veci žalob cu : M. , nar. X. , bytom S., zastúpeného Advokátska kancelária Martin Vasiľ & partners, s.r.o., Nerudova 14 , Košice , proti žalované mu: Finančné riaditeľstvo SR , so sídlom Lazovná 63 , Banská .
Kľúčové slová: Úrad pre verejné obstarávanie , verejné obstarávanie , verejný obstarávateľ, priame rokovacie konanie

Zbierka NS 10/2015
R 108/2015
Rozsudok
Právna veta: Inštitút priameho rokovacieho konania v oblasti vereného obstarávania svojím procesným postupom zvyšuje predovšetkým transparentnosť zadávacieho procesu ako celku zo strany verejného obstarávateľa, a preto je potrebné ho chápať ako výnimočný inštitút vo vzťahu k iným postupom aplikujúcim sa vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukázanie existencie zákonných dôvodov na aplikáciu tohto výnimočného inštitútu spočíva na verejnom obstarávateľovi, ktorý sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplýva, že ak nie je dohodnuté alebo osobitným predpisom ustanovené inak, súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi. V odôvodnení .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, predbežné prejednanie obžaloby, nezákonné uloženie trestu, záväznosť rozhodnutia súdu

Zbierka NS 3/2002
R 37/2002
Uznesenie
Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že právo obvineného priznané Ústavou Slovenskej republiky bolo rozhodnutím všeobecného súdu porušené a vysloví, že úlohou orgánov činných v trestnom konaní je zosúladiť svoj postup so zisteniami Ústavného súdu Slovenskej republiky a odstrániť neústavný stav, je toto rozhodnutie pre tieto orgány záväzné.

Úryvok z textu:
... po začlení na vnútrozemskej colnici realizovali jeho predaj v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, čím spôsobili, že nebola odvedená spotrebná daň v celkovej sume viac ako 24 miliónov Sk a daň z pridanej hodnoty spolu vo výške viac ako 8 miliónov .
Právna veta: I. Materiálnym obsahom práva obvineného na obhajobu a jeho súčasťou je aj právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu, pričom na uplatnenie tohto práva mu musí byť poskytnutá reálna možnosť. Preto výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným alebo neopakovateľným úkonom (§ 160 ods. 5 Trestného poriadku) a ktorý je vykonávaný v čase, keď obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôkazom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť. V takom prípade napraviť chybu takto vykonaného dôkazného prostriedku nemôže ani obvinený svojím vyhlásením, že súhlasí s výsluchom be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dopustiť trestného činu skrátenia dane, ak v určenej lehote po vzniku daňovej povinnosti úmyselne nepodá daňové priznanie a nezaplatí splatnú spotrebnú daň. Proti takému záveru však svedčí ustanovenie § 164 ods. 3 Trestného poriadku, podlá ktorého obvinený nesmie byť k výpovedi alebo .
Kľúčové slová: vrátenie zaplatenej dane pri vývoze liehu, vývoz liehu

Zbierka NS 5/2002
R 92/2002
Rozsudok
Právna veta: Ak vyskladnenie liehu na diplomatickej misii nie je vývozom liehu do zahraničia, nie je ním ani vyskladnenie liehu na obchodnom zastupiteľstve cudzieho štátu, aj keby mu boli dohodou priznané diplomatické výsady a imunity. Na tomto území vyskladnený lieh nemožno preto na účely zákona č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov považovať za vývoz do zahraničia podľa § 15 ods. 1 citovaného zákona (dodávaný tovar neprešiel cez štátne hranice.

Úryvok z textu:
... colnom sklade s vyčíslením spotrebnej dane. Po uplynutí tridsiatich dní colný úrad vyhotovil opravu písomného colného vyhlásenia, v ktorom vyčíslil spotrebnú daň z liehu na zostávajúci tovar, v tom čase uskladnený vo verejnom colnom sklade. Túto daň žalobca zaplatil. Po uplynutí uvedenej .
Kľúčové slová: porušovanie predpisov o nakladanís kontrolovaným tovarom a technológiami, škoda

Zbierka NS 1/2012
R 1/2012
Stanovisko
Právna veta: Objektom trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podl’a § 279 Tr. zák. je jednak záujem štátu na kontrole pohybu tovaru, ktorý podlieha spotrebnej dani, dani z pridanej hodnoty, a ak bol tovar dovezený z tretieho štátu mimo Európskej únie aj clu, a jednak záujem štátu na príjme z týchto daní a cla. Suma rovnajúca sa súčtu uvedenej daňovej, resp. aj colnej povinnosti, ktorú by inak daňový subjekt bol povinný podla zákona odviesť, je v zmysle § 124 ods. 1 vety prvej Tr. zák. škodou na úkor príjmovej časti štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Vzhľadom na skutočnosť, že z neoznačených spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, aj liehu, nie je riadne odvádzaná spotrebná daň a samotnou podstatou označovania týchto tovarov (komodít) kontrolnou známkou je ex lege zabezpečenie riadneho výberu spotrebných ... používania na označovanie spotrebiteľských balení cigariet upravuje § 9 uvedeného zákona. Zákon teda upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou na daňovom území, ktorým je Slovenská republika (§ 2 ods. 1 písm. a/ uvedeného zákona). .
Právna veta: Ak daňový subjekt zmenil účel použitia minerálneho oleja, vznikla mu daňová povinnosť a zároveň mu vznikla aj nová povinnosť podať daňové priznanie v lehote najneskôr do 3 pracovných dní po vzniku daňovej povinnosti a aj povinnosť v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Úryvok z textu:
... prvostupňový súd rozhodol vecne správne, keď potvrdil rozhodnutie žalovaného, pretože žalobca nepreukázal, že by si povinnosť zaplatiť spotrebnú daň z minerálnych olejov za dovoz minerálnych olejov v mesiaci november 2004 splnil v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona ... ako pohonná látka, pred dodaním minerálneho ol eja 29. novembra 2004 a 30. novembra 2004, mal zaplatenú spotrebnú daň, pričom tvrdil, že existoval preplatok spotrebnej dane a tvrdil, že predmetnú daň, ktorá mu vznikla za dovoz .
Právna veta: Ak právnická osoba riadne nepreukázala spôsob nadobudnutia tovaru a ani v lehote 15 dní od vydania rozhodnutia colného orgánu o zabezpečení tovaru neodstránila pochybnosti, ktoré viedli k jeho zabezpečeniu, tak neuniesla dôkazné bremeno, a potom colný orgán v súlade s ustanovením § 14a ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o prepadnutí tovaru v prospech štátu.

Úryvok z textu:
... v priebehu da ňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom. Zdaňovanie liehu spotrebnou daňou na daňovom území upravuje zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení .
Právna veta: Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá odôvodňuje pri ukladaní trestu použiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenie podľa § 40 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedeným v ustanovení § 40 ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
... bola spôsobená ujma nezaplatením dovoznej prirážky (DPR) vo výške 18 850 Sk a daní vo výške 5 521 676 Sk (spotrebná daň 4 415 148 Sk, DPH 1 106 528 Sk), 2-2/ dňa 14. januára 1998 vodič I. Š. na nákladnom ... bola spôsobená ujma nezaplatením dovoznej prirážky (DPR) vo výške 18 850 Sk a daní vo výške 5 521 676 Sk (spotrebná daň 4 415 148 Sk, DPH 1 106 528 Sk), 2-2/ dňa 14. januára 1998 vodič I. Š. na nákladnom .
Kľúčové slová: zabezpečenie veci, colný úrad, služobný zákrok

Zbierka NS 3/2015
R 31/2015
Rozsudok
Právna veta: Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do základných práv a slobôd fyzickej osoby, teda zaistiť túto osobu aj nájdené fľaše s liehom.

Úryvok z textu:
... riadne a vecne správne vysporiadal so všetkými odvolacími námietkami žalobcu. K ďalšiemu žalobnému bodu, v ktorom žalobca tvrdil, že zaplatil spotrebnú daň z liehu vo výške 201,63 € a vyúčtovaný úrok z omeškania, nebolo zrejmé, čo týmto žalobným bodom, chcel žalobca ... ods. 1 písm. a/ Zákona. Správca dane od žalobcu kúpil 20 l domácej pálenky, pričom vzhľadom na zaistené množstvo predstavovala spotrebná daň z liehu 211,64 €, ktorú daň žalobca spolu s poplatkom z omeškania vo výške 22,30 € zaplatil. Pokiaľ by .
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia, právoplatné rozhodnutie, výrok rozhodnutia

Zbierka NS 1/2000
R 14/2000
Rozsudok
Právna veta: Účastníci konania sú viazaní výrokom rozhodnutia, ktorý je následne aj vykonateľný. Dôvody rozhodnutia síce obsahujú skutočnosti, ktoré príslušný orgán viedli k vyhláseniu rozhodnutia, nemajú však charakter skutočnosti zaväzujúcej ako výrok rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... však skutočnosťou zaväzujúcou, ale procesnou. Z toho dôvodu v danom prípade bol rozhodujúci výrok rozhodnutia žalovaného, ktorým určil dodatočnú spotrebnú daň z liehu vo výške 12 464 640 Sk a nie akákoľvek iná suma uvedená v dôvodoch rozhodnutia. Nie je ... bremeno žalobca neuniesol, čím potvrdil, že nedokázal dostatočne preukázať spôsob nadobudnutia liehu a či lieh bol nadobudnutý za cenu so spotrebnou daňou alebo bez nej alebo bol oslobodený od spotrebnej dane. Podlá ustanovenia § 4 ods.l písm. c) zákona č .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.