Nájdené rozsudky pre výraz: správa katastra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3239

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1061 dokumentov
9229 dokumentov
1 dokument
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že pokiaľ v rámci konania o povolení vkladu došlo k opomenutiu spoločnosti Perul, s.r.o. ako oprávneného vecného z bremena nie je právne prípustné nezapísaný údaj doplniť opravou, keď malo ohľadne neho prebehnúť vkladové konanie. Tento údaj mohol byť doplnený iba rozhodnutím o vklade, pretože správa katastra nerozhodla o celom predmete konania. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné postupovať nie podľa zmluvy, ale návrhu na vklad, ktorý mal obsahovať i výslovný údaj o zápise vecného bremena in personam v prospech spoločnosti Perul s.r.o. Súd z obsahu administratívneho spi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Soni Langovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: PaedDr. M. Ď. , nar . X. , bytom R. , právne zastúpený: Lion Law Partners, s. r.o., Advokátska kancelária, so sídlom Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných pro
Právna veta: Správa katastra nie je oprávnená vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe úsudku o nesprávnosti dedičského rozhodnutia ako verejnej listiny, ak by takýmto rozhodnutím zasiahla do vlastníctva ďalších vlastníkov. Účelom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte nie je riešenie vlastníckeho sporu, riešenie ktorého patrí výlučne do občianskoprávneho konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Sžo 93/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Eva Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalob kyne : Ing. M.M. , bytom v X.S. , zastúpen ej a dvokát om JUDr. Mgr. S., Advokátska kancelária v P., proti žalovanému : Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova č. 6 , o preskúman
Právna veta: Správny orgán správne potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, ktorým protestu prokurátora vyhovel a zrušil rozhodnutie správy katastra zo dňa 25.7.2005 č. V 3438/2003 a odvolanie žalobkyne zamietol, pretože správa katastra týmto rozhodnutím porušila právnu normu ustanovenú v § 41 ods. 2 v spojení s § 31 ods. 1, 2, 3 katastrálneho zákona v spojení s § 3 ods. 1, 4 Správneho poriadku, keďže povolila vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe návrhu doručeného na správu katastra v poradí druhom, pričom o návrhu doručenom na správu katastra v poradí prvom týkajúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: A. P., bytom B. B., M. C. č. 65, zastúpená advokátkou JUDr. Ľ. B., Advokátska kancelária v B. B., K. č. 4, proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Bratislava, Chlumeckého č. 2, P.O.BOX č. 57, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 26. júna 2006 č. LPO-1977/2006/Va, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Brat
Kľúčové slová: vkladprávo nakladať s nehnuteľnosťou
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišov ej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu Krajská prokuratú ra v Bratislave , Vajnorská 47, Bratislava , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave, Správa katastra Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec , za účasti 1/ C. T. , 2/ K. T. , obaja b
Právna veta: Podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, záznam je úkon správy katastra, ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práv k nehnuteľnostiam. Údaje o právach zaznamenávaných do katastra sa týkajú právnych vzťahov, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli mimo pôsobenia správy katastra, na základe iných práv skutočností. Správy katastra tieto skutočnosti a údaje iba evidujú. Údaje o právnych vzťahoch sa záznamom zapisujú do katastra nehnuteľností na základe verejných list ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Ob do 18/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE S LOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: 1/ M. L. , nar. X. , bytom F. 2/ A. L. , nar. X. , bytom F. , obaja zastúpení JUDr. J. S., advo kátom, I., proti žalovanému: L. B. , s. r. o., V. , IČO: X. zastúpenému JUDr. J. T. , advokátom, Š., o určenie nepla
Právna veta: Katastrálny zákon zakotvuje tri druhy zápisov vecných a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad, záznam a poznámku), pričom každý z týchto právnych inštitútov má iné právne účinky. V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania (napr. podľa Občianskeho a obchodného zákonníka), ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie správy katastra, ako správneho orgánu podľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10Sžr/ 23 /2012 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: P. , IČO: X. , P., proti odpor covi : Správa katastra Humenné, Štefánikova č. 18, Humenné, za účasti : J., nar. X. , bytom M. , o preskúmanie záko nnosti rozhodnutia od porcu č. V-181 /2
Právna veta: Podľa § 59 ods. 4 katastrálneho zákona oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; to neplatí, ak ide o opravu podľa § 59 ods. 1 písm. a) a § 78 ods. 1. Z citovanej právnej normy vyplýva, že pokiaľ ide o opravu chyby podľa § 59 ods. 1 písm. a/, v zmysle ktorého, správa katastra aj bez návrhu opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, oprava takejto chyby môže mať vplyv na vznik, zmenu a zán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 38/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: L. s.r.o., T. , zastúpeného advokátkou JUDr. Z. , Advokátska kancelária Š. , proti žalovanému: Katastrálnemu úradu v Košiciach, Južná trieda č. 8, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Právna veta: Z citovaných ustanovení je zrejmé, že správa katastra musí o návrhu na vklad rozhodnúť podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase rozhodnutia o návrhu na vklad, ako to bolo v prejednávanom prípade. Pri rozhodovaní o tomto návrhu (teda po jeho podaní až do rozhodnutia o ňom), musí správa katastra skúmať, či tu nastali skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu, resp. ktoré bránia návrhu na vklad (pričom katastrálny zákon tu odkazuje tiež na exekučný poriadok). Ak sa počas tohto konania začne exekúcia predajom nehnuteľností (pričom v katastrálnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. J. Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v prá vnej veci navrhovateľ ky : J. S. bytom P., Č. , právne zastúpenej advokátom JUDr. O. V. , so sídlom K. , V. ,K, proti odporcovi : Správa katastra Veľký Krtíš , Komenského 3, Veľký Krtíš , za účasti : P. S., P., Č. , o pr eskúmanie zákonnosti rozhodnutia a po
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a jv y š š í s ú d 6 S žo / 229 /2 0 10 S lo v en s k ej r ep u b l ik y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci navrhovateľky : A. M. , bytom C. zastúpenej JUDr. A. S., advokátom , so sídlom v D. , proti odpor kyni : Správa katastra Banská Bystrica , so sídlom v Banskej Bystrici , Ul. ČSA 7, za účasti : J. M. , byt
Právna veta: Správa katastra musí o návrhu na vklad rozhodnúť podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase rozhodnutia o návrhu na vklad. Pri rozhodovaní o tomto návrhu (teda po jeho podaní až do rozhodnutia o ňom) musí správa katastra skúmať, či tu nastali skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu, resp. ktoré bránia návrhu na vklad (pričom katastrálny zákon tu odkazuje tiež na exekučný poriadok). Ak sa počas tohto konania začne exekúcia predajom nehnuteľností (pričom v katastrálnom konaní sa jedná o právach k týmto nehnuteľnostiam) a do katastra sa následne zapí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci navrhovateľov: 1./ Ľ. K. , 2/ J. K., obaja bytom v P., č. X, proti odporkyni: S., so sídlom v T., M. X, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. V 1016/05 zo dňa 5. júna 2006, na odvolanie navrhovateľov proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 26Sp
MENU