Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813026
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: správca konkurznej podstaty


Približný počet výsledkov: 2369 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: správca konkurznej podstaty
  • spravca nájdené 68926 krát v 5021 dokumentoch
  • konkurznej nájdené 19163 krát v 2745 dokumentoch
  • podstata nájdené 42744 krát v 12791 dokumentochPlán speňaženia vypracovaný bývalým správcom musí byť prejednaný a schválený schôdzou veriteľov. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Odvolateľka bola ako správkyňa konkurznej podstaty nečinná. Ak bol plán speňažovania vypracovaný jej predchodcom, ale nebol prejednaný ani schválený schôdzou konkurzných veriteľov, mala na túto skutočnosť upozorniť súd prvého stupňa a zároveň ho požiadať o zvolanie schôdze konkurzných veriteľov.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Účasť odvolaného správcu, pri ustanovení schôdzou konkurzných veriteľov nového správcu konkurznej podstaty, nie je nutná. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Odvolanie podal bývalý správca konkurznej podstaty, ktorého funkcia zanikla zo zákona rozhodnutím schôdze konkurzných veriteľov o schválení návrhu na ustanovenie nového správcu. Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty zanikla s odkazom na ustanovenie § 10 ods. 7 zákona o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ZKV). Rozhodnutie schôdze veriteľov o ustanovení nového správcu konkurznej podstaty sa nedá označiť za odňatie možnosti konať bývalého správcu a ani za odňatie práva na spravodlivý proces. Zo žiadneho právneho ustanovenia nie je zrejmé, že účasť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zánik funkcie správcu na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní, účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky podľa § 20 Zákona o konkurze a vyrovnaní a dlžník. Z citovaného ustanovenia § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní nevyplýva, že správca konkurznej podstaty je účastníkom konkurzného konania, a preto nie je podľa § 201 O.s.p. osobou oprávnenou na podanie odvolania proti rozhodnutiu, v ktorom súd konštatoval zánik jeho funkcie na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Odvolateľ ako doterajší správca konkurznej pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Správca konkurznej podstaty a oslobodenie od súdnych poplatkov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zákonom č. 621/2005 Z. z. bolo s účinnosťou od 1. januára 2006 zmenené a doplnené znenie § 4 ods. 2 písm. m/ zák. č. 71/1992 Zb., podľa ktorého je správca oslobodený od poplatkovej povinnosti podľa osobitného predpisu. Je zrejmé, že správcom, podľa osobitného predpisu majú byť správcovia podstaty podľa konkurzných a vyrovnacích resp. reštrukturalizačných predpisov. Poznámka 3f uvedená pri § 4 ods. 2 písm. m/ odkazuje len na zákon č. 7/2005 Z. z. / o konkurze a reštrukturalizácii / a nie aj na zákon č. 328/1991 Zb. / o konkurze a vyrovnaní /, podľa odvolacieho súdu je však potrebné osloboden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
V uznesení o vyhlásení konkurzu sa veritelia úpadcu vyzývajú, aby si v lehote stanovenej súdom prihlásili svoje pohľadávky. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa ust. § 20 ods. 1 ZKV veritelia dlžníka prihlásia svoje pohľadávky v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu. V prihláške uvedú číselne výšku pohľadávky, jej príslušenstva, skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá, aké poradie pre svoju pohľadávku požadujú a skutočnosti, ktorými môže byť pohľadávka preukázaná. Súčasne uvedú, či si uplatňujú oddelené uspokojenie (§ 28) s presným označením veci, na ktorú sa viaže právo oddeleného uspokojenia.V zmysle ust. § 13 ods. 2 ZKV až v uznesení o vyhlásení konkurzu sa veritelia úpadcu vyzývajú, aby v lehote stanovenej súdom si prihlásili s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Postúpenie veci príslušnému súdu v konkurznom konaní. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O.s.p., namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na spory vyvolané alebo súvisiace s konkurzom je príslušný súd, na ktorom prebieha konkurz, a to podľa ZKV. Príslušnosť Krajského súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Odmietnutie odvolania advokáta, lebo nie je účastníkom konkurzného konania. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Odvolací súd preskúmal odvolanie bývalého správcu konkurznej podstaty a konštatoval, že tento nie je účastníkom konkurzného konania a ani jeho práva neboli napadnutým uznesením dotknuté (§ 7 ZKV v spojení s ust. § 201 O.s.p.). Tohto si je vedomý aj odvolateľ, keď konštatoval, že dôvodom jeho odvolania je jeho prostá ľudská prosba o nahliadnutie do súdneho spisu, čím patričné informácie získa práve v odvolacom konaní. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto odvolanie advokáta podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odmietol, keďže tento nie je účastníkom konania a ani jeho práva neboli napad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konkurzného konania. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Postavenie účastníka konania majú v konkurze dlžník a veritelia v zmysle ustanovenia § 7 ZKV. Správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konkurzného konania. Je ďalšou osobou zúčastnenou v konkurznom konaní. Účastníkom konania je len vtedy, ak uplatňuje odmenu a náhradu výdavkov, ak tieto nároky neboli uspokojené pred vydaním rozvrhového uznesenia.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Určenie pravosti pohľadávky, ktorú odporca ako konkurzný veriteľ úpadcu v celom rozsahu čo do pravosti poprel z dôvodu nedostatočne vedeného účtovníctva úpadcu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKV/ konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môžu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli, smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môžu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Na prieskumnom pojednávaní správca konkurzne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 206 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len ZKR ) konkurzy a vyrovnania vyhlásené alebo povolené pred účinnosťou tohto zákona, ako aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa spravujú podľa doterajších právnych predpisov. Súd prvého stupňa správne na postup súvisiaci so zmenou správcu konkurznej podstaty aplikoval ustanovenie § 8 ods. 5 ZKV. Súd môže ustanoviť do funkcie len správcu zapísaného do nového zoznamu správcov. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v konkurzných konaniach prebiehajúcich podľa ZKV môže súd ustanoviť do funkcie správcu len osobu zapísa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Správcom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v zozname správcov, ktorý zo zákona vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom zápisom do zoznamu správcov vzniká zapísanej osobe oprávnenie vykonávať správcovskú činnosť (§ 1, 2 a 3 zákona č. 8/2005 Z. z.). Vykonávanie činnosti v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení, predpokladá zápis v zozname správcov pri ustanovení správcu do funkcie postupom, ktorý upravuje § 40 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií. Správca konkurznej podstaty preto vykonáva správu majetku úpadcu, ktorý spĺň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a schopnosti na riadny výkon správcovskej činnosti. Preskúšanie sa vykoná rovnako ako správcovská skúška. Postavenie správcu konkurznej podstaty je preto možné charakterizovať alebo zaradiť medzi osobitné verejnoprávne orgány, ktorých činnosť reguluje ústredný ... občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach (str. 915 Justičná revue 6 9/2005). 5 6Sžo/164/2007 Správca konkurznej podstaty preto vykonáva správu majetku úpadcu, ktorý spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu, reštrukturalizáciu alebo oddlženie tak, ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu pre rozhodnutie o dani z pridanej hodnoty je rozhodujúce predloženie konečnej správy o speňažení majetku tvoriaceho konkurznú podstatu. V tejto správe, ktorej obsah musí zodpovedať právnemu stavu platnému a účinnému v čase jej predloženia, správca konkurznej podstaty vyúčtuje svoju odmenu tvoriacu zároveň základ pre určenie dane z pridanej hodnoty. Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v čase predloženia návrhu na schválenie konečnej správy predmetom dane je b/ poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby“) za pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 311,45 eur. Krajský súd v Košiciach určil odmenu správcov konkurznej podstaty a výdavky správcu konkurznej podstaty bez dane z pridanej hodnoty napriek tomu, že obidvaja správcovia konkurznej podstaty JUDr. M.P. i JUDr. Š.S. sú platiteľmi ... správcov konkurznej podstaty, ich výdavky, ako aj daň z pridanej hodnoty. Proti hore uvedenému uzneseniu podal taktiež odvolanie správca konkurznej podstaty JUDr. Š.S. a to podaním zo dňa 8. septembra 2011. Poukázal na tú skutočnosť, že ako správca konkurznej podstaty ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
665/2005 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Zrušovanie zamestnávateľa nie je právnou skutočnosťou, ktorá by sama o sebe spôsobovala zánik existujúcich pracovných pomerov. Pracovné pomery treba skončiť najneskôr ku dňu zavŕšenia procesu zrušenia zamestnávateľa. Dôsledkom konkurzu je v skutočnosti u obchodnej spoločnosti, že dochádza k zrušovaniu zamestnávateľa. Keďže pri rušení zamestnávateľa, zamestnávateľ stratil možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, môže mu dať výpoveď na základe výpovedného dôvodu bez ohľadu na obmedzenia uvedené v § 46 ods. 2 Zákonníka práce. Pracovné pomery je potrebné skončiť do dňa zrušenia zamestnávateľského ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Spoločnosť sa zrušuje aj z iného dôvodu, ak tak ... veci žalobcu: A. H., P. zast. PhDr. Mgr. H. D., advokátkou, P. proti žalovanému: JUDr. R. H., N., správca konkurznej podstaty úpadcu D. B., F. o neplatnosť výpovede a náhradu mzdy, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- účinný od 01.01.1970
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Podľa § 27 ods. 1 zákona 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení zákona č. 498/91 Zb. a zák. č. 558/2001 Z. z (ďalej len banský zákon), dňom prevodu prechádzajú na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor zmluvou previedol, všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej činnosti v tomto dobývacom priestore. Podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 01/77/98 z 25. 11. 1998 o schválení zásob výhradného ložiska azbestonostného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci žalobcu:., s. r. o., J., IČO: X., zastúpený advokátkou JUDr. S., D., 040 01, Košice, proti žalovanému: JUDr. M., správca konkurznej podstaty úpadcu K., s. r. o. v konkurze, D., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského ...
Súvisiace predpisy:
44/1988 - Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
223/2001 - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: 1) Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH – predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Pojem tuzemsko je pre účely zákona o DPH definovaný v ust. § 2 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého je tuzemskom územie Slovenskej republiky. Územím Európskych spoločenstiev podľa ust. § 2 ods. 2 písm. c) zákona o DPH sa rozumie tuzemsko a územia ostatných členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov. Napriek tomu, že niektoré členské štáty Európskej únie majú územia vylúčené z tuzemska jednotlivý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci žalobcu: P., spol. s r.o. “v konkurze“ so sídlom v K.K., zastúpeného Doc. JUDr. J., CSc., Š., správcom konkurznej podstaty proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/221 ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Je jednoznačné, že tak colné ako aj daňové predpisy platné v Slovenskej republike v roku 2006 sú značne ovplyvnené komunitárnym právom, avšak každá oblasť finančného práva v inom rozsahu. Ak colné predpisy jednotlivých členských štátov sa nachádzajú na vysokom stupni unifikácie (najmä prostredníctvom Nariadenia č. 2913/92), potom daňové predpisy o dani z pridanej hodnoty sú v tomto období iba na konkrétnej národnej úrovni harmonizované prostredníctvom tzv. Šiestej daňovej smernice (Smernica Rady č. 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoloč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo strany právneho zástupcu žalobcu ako aj správcu konkurznej podstaty úpadcu – žalobcu (Ing. M., PhD. alebo JUDr. J.) s navzájom protirečivými procesnými požiadavkami. Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní ich obsahu na základe návrhu správcu konkurznej podstaty na pokračovanie v tomto súdnom konaní vyslovenom v ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Žalobným návrhom podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O. s. p. možno uplatniť pozitívne alebo negatívne určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je. Navrhovateľa zaťažuje dôkazové bremeno, spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení právneho vzťahu alebo práva, v čase rozhodovania súdu, má naliehavý právny záujem. Tento bude spravidla daný v prípade, keď sa nemožno domáhať priamo plnenia, a ak právne postavenie navrhovateľa by bez takéhoto určenia bolo neisté. Ustanovenie § 80 O. s. p. nebráni tomu, aby sa navrhovateľ domáhal vydania alternatívneho alebo eventuálneho petitu. Alte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca konkurznej podstaty (§ 135a ods. 5 Obchodného zákonníka). Pokiaľ teda žalobca bol veriteľom spoločnosti žalovaného 1) mal možnosť svoje nároky uplatniť voči ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Ústavnú zásadu vyjadrenú v článku 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej dane a poplatky možno ukladať zákonom (dôraz na stupeň právnej sily normatívneho právneho aktu), alebo na základe zákona (dôraz na pozitívny obsah právnej normy), plne rešpektuje i zákon o súdnych poplatkoch. Obsahom poplatkovo-právneho vzťahu je vždy – subjekt (poplatník), predmet (objekt), základ (fundament) a sadzba (limit). V ustanovení § 1 zákon o súdnych poplatkoch zákonodarca definoval, čo má byť predmetom poplatkov (čoho sa týkajú poplatky), v § 2 stanovil, kto má byť poplatníkom (kto je povinný popl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona). V konaní bolo nesporné, že žalobca ako – správca konkurznej podstaty úpadcu K., s.r.o. v konkurze, podal návrh na vydanie platobného rozkazu elektronickými prostriedkami, ... o konkurze a reštrukturalizácii. Osobné oslobodenie od súdnych poplatkov sa vzťahuje na poplatkový subjekt, ktorým je správcu konkurznej podstaty ustanovený podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ústavnú zásadu vyjadrenú ...
Súvisiace predpisy:
71/1992 - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obdobie pred 20 rokmi, čo by viedlo k praktickej nemožnosti došetriť presne a úplne skutkový stav (keďže už by nebolo správcu konkurznej podstaty a s vysokou pravdepodobnosťou ani zamestnávateľa oprávneného na potvrdzovanie neuspokojených nárokov). Cieľom ochrany poskytovanej garančným poistením je riešiť aktuálny akútny ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: K zániku funkcie správcu môže dôjsť v 3 prípadoch, a to: 1. na návrh správcu môže súd z dôležitých dôvodov zbaviť správcu funkcie, 2. súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov, 3. ak tak rozhodne schôdza konkurzných veriteľov. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinností správcu, zaujatosť alebo trvalé nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba zbaviť správcu funkcie. Zo Zákona o kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... teda že tu nebol dôvod na zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie JUDr. J., správcu konkurznej podstaty podľa § 212 ods. 1 O.s.p. ... zákonnej lehote podal odvolanie správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. J. Navrhol zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Poukázal na tú skutočnosť, že odo dňa prevzatia funkcie správcu konkurznej podstaty od predchádzajúceho správcu ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.