Nájdené rozsudky pre výraz: správca konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5728

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1114 dokumentov
8349 dokumentov
59 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Usmerňovať činnosť správcu podstaty môže súd len v rámci konkrétneho konkurzného konania. Predbežným opatrením vydaným v inom konaní preto nemožno správcovi zakázať, aby nakladal s vecami zapísanými do súpisu podstaty.

Úryvok z textu:
V rozhodovaní senátov obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je jednotne posudzovaná otázka možnosti predbežným opatrením mimo konkurzného konania správcovi konkurznej podstaty zakázať, aby nakladal s majetkom (s vecami), ktorý je zapísaný do súpisu podstaty. - navrhovateľ konkurznému súdu neoznámil, že žiada stroj vylúčiť z podstaty, preto ho súd nemohol vyzvať, aby podal návrh na vylúčenie veci z podstaty podľa § 19 zákona o konkurze a vyrovnaní a - súd nemôže správcovi
Právna veta: Podľa § 8 ods. 5 veta druhá ZKV súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov. Základným príkazom zákona pre správcu pri plnení všetkých povinností a pri výkone funkcie správcu vôbec, je výkon funkcie s odbornou starostlivosťou. Činnosť správcu má smerovať k naplneniu konečného cieľa konkurzu, ktorým je speňaženie majetku patriaceho do podstaty a pomerné uspokojenie pohľadávok úpadcových veriteľov, pričom je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Obo 86/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: P.“, V., IČO: X., na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. I. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 25. augusta 2011 č. k. 47 – 24 K 351/98-Že-1531 jednomyseľne takto
Právna veta: Zo zákona o konkurze a vyrovnaní vyplýva postup súdu pri ustanovovaní správcu konkurznej podstaty do funkcie, ale i jeho prípadné odvolanie z tejto funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinnosti správcu, zaujatosť alebo trvale nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba správcu funkcie zbaviť. Zo zákona o konkurze a vyrovnaní pre ustanoveného správcu konkurznej podstaty vyplývajú určité povinnosti a súd je zasa oprávnený vyži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Ing. B.S. –L., D.X., S., IČO: X., o zmene správcu konkurznej podstaty, o odvolaní správcu konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 74/99-933 zo dňa 28. septembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 74/99-933 zo dňa 28. septembra 2007 z r u š u j e . O d ô v o d n e
Právna veta: Podľa § 206 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len ZKR ) konkurzy a vyrovnania vyhlásené alebo povolené pred účinnosťou tohto zákona, ako aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa spravujú podľa doterajších právnych predpisov. Súd prvého stupňa správne na postup súvisiaci so zmenou správcu konkurznej podstaty aplikoval ustanovenie § 8 ods. 5 ZKV. Súd môže ustanoviť do funkcie len správcu zapísaného do nového zoznamu správcov. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v konkurzných konaniach prebiehajúcich podľa ZKV môže súd ustanoviť do funkcie správcu len osobu zapísa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo/83/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K., spol. s. r. o. „v konkurze“, V., IČO: X., o ustanovení správcu konkurznej podstaty, o odvolaní X., k. s., N., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51- 24K 174/98-Ga-1849 zo dňa 10. augusta 2011, takto
Právna veta: K zániku funkcie správcu môže dôjsť v 3 prípadoch, a to: 1. na návrh správcu môže súd z dôležitých dôvodov zbaviť správcu funkcie, 2. súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov, 3. ak tak rozhodne schôdza konkurzných veriteľov. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinností správcu, zaujatosť alebo trvalé nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba zbaviť správcu funkcie. Zo Zákona o kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 54/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: D., M.S., IČO: X., o odvolaní správcu konkurznej podstaty JUDr. J.R.B., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 1. apríla 2009, č.k. 6K 110/01-117, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 1. apríla 2009, č.k. 6K 110/01-117 sa p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e: Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením
Právna veta: Pozastavenie výkonu advokácie z dôvodu, že sa proti správcovi vedie trestné stíhanie, nie je zákonným dôvodom pre zbavenie správcu jeho funkcie. Týmto dôvodom však môže byť iná prekážka alebo okolnosť, ktorá bráni správcovi vykonávať jeho funkciu. Za dôležité dôvody, pre ktoré súd môže aj bez návrhu zbaviť správcu jeho funkcie je nečinnosť správcu, resp. nedostatočné plnenie povinností správcom vyplývajúcich zo zákona alebo uložených mu súdom, nepriaznivý zdravotný stav správcu, ktorý mu bráni riadne vykonávať funkciu správcu alebo aj iná prekážka, ktorá bráni správcovi vykonávať jeho funkciu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší s úd Slovenskej republiky v konkurz nej veci úpadcu : Ing. A. A. , podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Ing. A. A. - R. , s miestom podnikania S., IČO : X. , o zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty , na odvolanie správcu konkurznej podstaty proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 5K /271/01 -198 z 12. apríla 2010 , takto r o z h o d o l : Uznesenie K rajského súdu v Košiciach č. k. 5K/271/01 -198 z
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatyzoznam správcovpredpojatosť
R 23/1998
Právna veta: Fyzická osoba zapísaná do zoznamu správcov podstaty môže odmietnuť funkciu správcu z dôležitých dôvodov len do právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, ktorým bol za správcu ustanovený. Po právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu môže podať správca návrh na zbavenie funkcie, ak sú na to dôležité dôvody. V oboch prípadoch dôležitosť dôvodov, vrátane predpojatosti správcu vo veci posudzuje konkurzný súd.

Úryvok z textu:
Krajský súd napadnutým uznesením z 29. októbra 1996, sp. zn. 51 Cb 24 K 122/96, odmietnutie správcu konkurznej podstaty spoločnosti F., s.r.o. v B. JUDr. J. K., advokáta v B. zamietol. Rozhodnutie odôvodnil tým, že súd posudzoval, či sú dané dôležité dôvody pre odmietnutie funkcie správcu a skonštatoval, že súd neskúma pred vydaním uznesenia o vyhlásení konkurzu, či osoba ustanovená za správcu nie je vo veci predpojatá, nie je preto pochybením zo strany súdu, ktoré by malo za následok nesprávne
Právna veta: Z citovaného ust. § 9 vyhl. č. 493/1991 Zb. je zrejmé, že pomerné uspokojenie odmeny správcov konkurznej podstaty závisí od rozsahu a dĺžky výkonu funkcie správcu s tým, že súd pri jej určení zohľadní všetky okolnosti, ktoré mali vplyv na rozsah výkonu funkcie správcu ako aj na dĺžku ich činnosti. Preto nie je rozhodujúcim kritériom len jeden z uvedených faktorov, teda len dĺžka činnosti alebo len rozsah, ale komplexné zistenie obidvoch kritérií. Je potrebné pri určení dĺžky a rozsahu výkonu funkcie vziať do úvahy aj skutočnosť, že pôvodný správca vykonával činnosť správcu od jeho ustanoven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obo 49 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu : S. S., a. s., M. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Ing. I. K. , P., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty úpadcu , na odvolanie správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18. júna 2012 , č. k.3K 167/2001 -510 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie
Právna veta: Pod majetkom úpadcu vo všeobecnosti treba rozumieť aj pohľadávky úpadcu, ktoré existovali v čase vyhlásenia konkurzu na jeho majetok. Z toho vyplýva, že správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty (§ 14 ods. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní). Z ustanovení tohto zákona však nevyplýva oprávnenie vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánu verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu v uvedenom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Z. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpeného Mgr. F. N. , advokátom v B. , proti povinn ej Z. , a.s. , so sídlom v Ž. , o 8 582,95 Eur , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 13 Er 430 /200 9, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. júna 2010 sp. zn. 15 CoE 94 /2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty alebo predbežný správca nie je v konkurznom konaní v pozícii účastníka konania, ale je len osobou na konaní zúčastnenou. V postavení účastníka konania je správca len v prípade, ak ide o konanie, v ktorom sa rozhoduje o zbavení jeho funkcie, pričom mu patrí aj právo opravného prostriedku proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, ktorým bol zbavený funkcie správcu (predbežného správcu.) Súd pri rozhodovaní o zbavení funkcie správcu (predbežného správcu) konkurznej podstaty pri posudzovaní otázky jeho zaujatosti sa riadi len ustanovením § 8 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zbavil JUDr. M. Š. funkcie predbežného správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. L. B. do funkcie nového predbežného správcu konkurznej podstaty dlžníka. Dôvodil tým, že JUDr. M. Š. od 11. septembra 1996 na základe rozhodnutia Krajského súdu v B., č. k. 38 K 96/96, vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty úpadcu P., š. p. v likvidácii, B. Prostredníctvom zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 12. mája 2000 stal sa veriteľom dlžníka IFC, teda je ak
MENU