Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
762432
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46132
USSR: 28815
NSČR: 100672
NSSČR: 54265
USČR: 66954
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 395442
Krajské súdy (ČR): 27516
Posledná aktualizácia
26.04.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: správca konkurznej podstaty


Približný počet výsledkov: 2349 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: správca konkurznej podstaty
  • spravca nájdené 65610 krát v 4889 dokumentoch
  • konkurznej nájdené 19098 krát v 2722 dokumentoch
  • podstata nájdené 41552 krát v 12292 dokumentochPrávo na náhradu škody, ktorá bola spôsobená neoprávneným zaradením veci do konkurznej podstaty úpadcu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 6 ods. 1 zák. č. 328/1991 Zb. (ZKV), majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Podľa odseku 2 cit. zákona, podstatu tvoria veci, byty a nebytové priestory, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu, a majetok, ktorý dlžník nadobudol počas konkurzu, ako aj majetok, ktorým dlžník zabezpečil svoj záväzok. Súdom bol jednoznačne vyslovený právny záver, že motorové vozidlo nepatrilo ku dňu vyhlásenia konkurzu úpadcovi, netvorilo konkurznú podstatu a v rozpore s ust. § 6 ods. 2 ZKV ho žalovaný zaradil do súpisu podstaty. Žalovaný vozidlo do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd vyhlási konkurz, keď predpokladá, že dlžník má dostatok majetku postačujúci aspoň na úhradu pohľadávok proti konkurznej podstate. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti, ďalej podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Definícia samostnatnej organizačnej zložky podniku; Povinnosť správcu konkurznej podstaty vykonávať všetky oprávnenia týkajúce sa majetkovej podstaty úpadcu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 písm. l/ citovaného zákona správca je oprávnený rozhodovať o obchodných záležitostiach podniku, 3a/ robiť za úpadcu právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, zabezpečiť vedenie účtovníctva, zriaďovať samostatné organizačné zložky podniku; nie je oprávnený zriadiť odštepný závod. Za samostatnú organizačnú zložku podniku sa na účely tohto zákona považuje taká organizačná zložka podniku, v ktorej sa vedie v rámci účtovníctva podniku oddelená evidencia majetku. Uvedené preukazuje, že správca konkurznej podstaty je povinný vykonávať všetky oprávnenia týkajúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vylúčenie nehnuteľnosti z konkurznej podstaty. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Správca pri vykonaní súpisu majetku zapíše do podstaty všetky veci, o ktorých na základe predložených dokladov predpokladá, že v zmysle § 6 ods. 2 do podstaty patria. Zápis majetku do súpisu podstaty len deklaruje navonok skutočnosť, že správca považuje takýto majetok za majetok podstaty a nakladá s ním ako s majetkom podliehajúcim konkurzu. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty tak umožňuje správcovi i jeho následné speňaženie. Právnym prostriedkom ochrany inej osoby /spravidla vlastníka/ proti neoprávnenému zahrnutiu takéhoto majetku do súpisu podstaty je práve vylučovaci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Pohľadávky vylúčené z uspokojovania v konkurze nie je možné uspokojiť z konkurznej podstaty v priebehu konkurzu ani rozvrhovým uznesením, nakoľko sa zo zákona nezahŕňajú do rozvrhu. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V tejto časti zákonnej úpravy možno hovoriť o vzťahu lex specialis, ktorým je v tomto prípade zákon o správe daní, k lex generalis, ktorým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Špeciálna úprava sa prejavuje v tom, že na rozdiel od iných typov konaní sa daňové konanie neprerušuje, taktiež nie je explicitne vylúčené jeho začatie v priebehu konkurzu, ako je tomu v prípade daňovej exekúcie. Z dikcie § 95 ods. 1 posledná veta v spojení s § 95 ods. 5 a s § 95 ods. 6 zákona o správe daní vyplýva, že sankcie, na ktorých vyrubenie nastali podmienky po vyhlásení konkurzu, teda spáchanie deliktu sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd vyhlási konkurz, keď predpokladá, že dlžník má dostatok majetku postačujúci aspoň na úhradu pohľadávok proti konkurznej podstate. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti, ďalej podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Správca konkurznej podstaty a oslobodenie od súdnych poplatkov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právnym zástupcom navrhovateľa v odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa uvedené ust. § 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb. upravuje osobné oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, avšak v danej veci ho nemožno aplikovať na osobu správcu konkurznej podstaty, pretože oslobodený od súdnych poplatkov je iba správca konkurznej podstaty, vykonávajúci konkurznú činnosť v konaniach upravených podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii účinného od 01. 07. 2005. Ako vyplýva zo spoločných, prechodných a záverečných ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii, právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Správca konkurznej podstaty nenadobúda postavenie orgánu verejnej správy s rozhodovacou právomocou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pod majetkom úpadcu vo všeobecnosti treba rozumieť aj pohľadávky úpadcu, ktoré existovali v čase vyhlásenia konkurzu na jeho majetok. Z toho vyplýva, že správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty (§ 14 ods. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní). Z ustanovení tohto zákona však nevyplýva oprávnenie vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánu verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu v uvedenom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd vyhlási konkurz, keď predpokladá, že dlžník má dostatok majetku postačujúci aspoň na úhradu pohľadávok proti konkurznej podstate. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle § 18 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti, ďalej podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Postúpenie veci príslušnému súdu v konkurznom konaní. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O.s.p., namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Na spory vyvolané alebo súvisiace s konkurzom je príslušný súd, na ktorom prebieha konkurz, a to podľa ZKV. Príslušnosť Krajského súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Správcom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v zozname správcov, ktorý zo zákona vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom zápisom do zoznamu správcov vzniká zapísanej osobe oprávnenie vykonávať správcovskú činnosť (§ 1, 2 a 3 zákona č. 8/2005 Z. z.). Vykonávanie činnosti v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení, predpokladá zápis v zozname správcov pri ustanovení správcu do funkcie postupom, ktorý upravuje § 40 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií. Správca konkurznej podstaty preto vykonáva správu majetku úpadcu, ktorý spĺň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a schopnosti na riadny výkon správcovskej činnosti. Preskúšanie sa vykoná rovnako ako správcovská skúška. Postavenie správcu konkurznej podstaty je preto možné charakterizovať alebo zaradiť medzi osobitné verejnoprávne orgány, ktorých činnosť reguluje ústredný ... občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach (str. 915 Justičná revue 6 9/2005). 5 6Sžo/164/2007 Správca konkurznej podstaty preto vykonáva správu majetku úpadcu, ktorý spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu, reštrukturalizáciu alebo oddlženie tak, ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu pre rozhodnutie o dani z pridanej hodnoty je rozhodujúce predloženie konečnej správy o speňažení majetku tvoriaceho konkurznú podstatu. V tejto správe, ktorej obsah musí zodpovedať právnemu stavu platnému a účinnému v čase jej predloženia, správca konkurznej podstaty vyúčtuje svoju odmenu tvoriacu zároveň základ pre určenie dane z pridanej hodnoty. Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom v čase predloženia návrhu na schválenie konečnej správy predmetom dane je b/ poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby“) za pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 311,45 eur. Krajský súd v Košiciach určil odmenu správcov konkurznej podstaty a výdavky správcu konkurznej podstaty bez dane z pridanej hodnoty napriek tomu, že obidvaja správcovia konkurznej podstaty JUDr. M.P. i JUDr. Š.S. sú platiteľmi ... správcov konkurznej podstaty, ich výdavky, ako aj daň z pridanej hodnoty. Proti hore uvedenému uzneseniu podal taktiež odvolanie správca konkurznej podstaty JUDr. Š.S. a to podaním zo dňa 8. septembra 2011. Poukázal na tú skutočnosť, že ako správca konkurznej podstaty ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
665/2005 - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Zrušovanie zamestnávateľa nie je právnou skutočnosťou, ktorá by sama o sebe spôsobovala zánik existujúcich pracovných pomerov. Pracovné pomery treba skončiť najneskôr ku dňu zavŕšenia procesu zrušenia zamestnávateľa. Dôsledkom konkurzu je v skutočnosti u obchodnej spoločnosti, že dochádza k zrušovaniu zamestnávateľa. Keďže pri rušení zamestnávateľa, zamestnávateľ stratil možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, môže mu dať výpoveď na základe výpovedného dôvodu bez ohľadu na obmedzenia uvedené v § 46 ods. 2 Zákonníka práce. Pracovné pomery je potrebné skončiť do dňa zrušenia zamestnávateľského ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Spoločnosť sa zrušuje aj z iného dôvodu, ak tak ... veci žalobcu: A. H., P. zast. PhDr. Mgr. H. D., advokátkou, P. proti žalovanému: JUDr. R. H., N., správca konkurznej podstaty úpadcu D. B., F. o neplatnosť výpovede a náhradu mzdy, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- účinný od 01.01.1970
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Podľa § 27 ods. 1 zákona 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení zákona č. 498/91 Zb. a zák. č. 558/2001 Z. z (ďalej len banský zákon), dňom prevodu prechádzajú na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor zmluvou previedol, všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej činnosti v tomto dobývacom priestore. Podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 01/77/98 z 25. 11. 1998 o schválení zásob výhradného ložiska azbestonostného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci žalobcu:., s. r. o., J., IČO: X., zastúpený advokátkou JUDr. S., D., 040 01, Košice, proti žalovanému: JUDr. M., správca konkurznej podstaty úpadcu K., s. r. o. v konkurze, D., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského ...
Súvisiace predpisy:
44/1988 - Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
223/2001 - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: 1) Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH – predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Pojem tuzemsko je pre účely zákona o DPH definovaný v ust. § 2 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého je tuzemskom územie Slovenskej republiky. Územím Európskych spoločenstiev podľa ust. § 2 ods. 2 písm. c) zákona o DPH sa rozumie tuzemsko a územia ostatných členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov. Napriek tomu, že niektoré členské štáty Európskej únie majú územia vylúčené z tuzemska jednotlivý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci žalobcu: P., spol. s r.o. “v konkurze“ so sídlom v K.K., zastúpeného Doc. JUDr. J., CSc., Š., správcom konkurznej podstaty proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/221 ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Je jednoznačné, že tak colné ako aj daňové predpisy platné v Slovenskej republike v roku 2006 sú značne ovplyvnené komunitárnym právom, avšak každá oblasť finančného práva v inom rozsahu. Ak colné predpisy jednotlivých členských štátov sa nachádzajú na vysokom stupni unifikácie (najmä prostredníctvom Nariadenia č. 2913/92), potom daňové predpisy o dani z pridanej hodnoty sú v tomto období iba na konkrétnej národnej úrovni harmonizované prostredníctvom tzv. Šiestej daňovej smernice (Smernica Rady č. 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoloč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo strany právneho zástupcu žalobcu ako aj správcu konkurznej podstaty úpadcu – žalobcu (Ing. M., PhD. alebo JUDr. J.) s navzájom protirečivými procesnými požiadavkami. Najvyšší súd Slovenskej republiky po preskúmaní ich obsahu na základe návrhu správcu konkurznej podstaty na pokračovanie v tomto súdnom konaní vyslovenom v ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Žalobným návrhom podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O. s. p. možno uplatniť pozitívne alebo negatívne určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je. Navrhovateľa zaťažuje dôkazové bremeno, spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení právneho vzťahu alebo práva, v čase rozhodovania súdu, má naliehavý právny záujem. Tento bude spravidla daný v prípade, keď sa nemožno domáhať priamo plnenia, a ak právne postavenie navrhovateľa by bez takéhoto určenia bolo neisté. Ustanovenie § 80 O. s. p. nebráni tomu, aby sa navrhovateľ domáhal vydania alternatívneho alebo eventuálneho petitu. Alte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca konkurznej podstaty (§ 135a ods. 5 Obchodného zákonníka). Pokiaľ teda žalobca bol veriteľom spoločnosti žalovaného 1) mal možnosť svoje nároky uplatniť voči ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Ústavnú zásadu vyjadrenú v článku 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej dane a poplatky možno ukladať zákonom (dôraz na stupeň právnej sily normatívneho právneho aktu), alebo na základe zákona (dôraz na pozitívny obsah právnej normy), plne rešpektuje i zákon o súdnych poplatkoch. Obsahom poplatkovo-právneho vzťahu je vždy – subjekt (poplatník), predmet (objekt), základ (fundament) a sadzba (limit). V ustanovení § 1 zákon o súdnych poplatkoch zákonodarca definoval, čo má byť predmetom poplatkov (čoho sa týkajú poplatky), v § 2 stanovil, kto má byť poplatníkom (kto je povinný popl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona). V konaní bolo nesporné, že žalobca ako – správca konkurznej podstaty úpadcu K., s.r.o. v konkurze, podal návrh na vydanie platobného rozkazu elektronickými prostriedkami, ... o konkurze a reštrukturalizácii. Osobné oslobodenie od súdnych poplatkov sa vzťahuje na poplatkový subjekt, ktorým je správcu konkurznej podstaty ustanovený podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ústavnú zásadu vyjadrenú ...
Súvisiace predpisy:
71/1992 - Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
Právna veta: Odvolací súd so zreteľom na obsah správnych spisov konštatuje, že správny výklad ustanovenia § 103 ods. 2 ZoSP spočíva jednak v pochopení, že toto ustanovenie upravuje výšku dávky a nie podmienky pre jej priznanie a jednak v tom, že výkladom zákona nemožno rozširovať podmienky pre priznanie toho ktorého inštitútu v ňom uvedeného. Ak sú podmienky pre priznanie dávky garančného poistenia ustanovené v § 102, nemožno z ustanovenia § 103 pridávať ďalšie podmienky zákonodarcom nevyrieknuté. Ustanovenie § 18 ods. 3 ZoSP stanovuje, že nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obdobie pred 20 rokmi, čo by viedlo k praktickej nemožnosti došetriť presne a úplne skutkový stav (keďže už by nebolo správcu konkurznej podstaty a s vysokou pravdepodobnosťou ani zamestnávateľa oprávneného na potvrdzovanie neuspokojených nárokov). Cieľom ochrany poskytovanej garančným poistením je riešiť aktuálny akútny ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: K zániku funkcie správcu môže dôjsť v 3 prípadoch, a to: 1. na návrh správcu môže súd z dôležitých dôvodov zbaviť správcu funkcie, 2. súd aj bez návrhu zbaví správcu funkcie, ak správca neplní riadne svoje povinnosti alebo aj z iných dôležitých dôvodov, 3. ak tak rozhodne schôdza konkurzných veriteľov. Dôležitými dôvodmi, pre ktoré je možné zbaviť správcu funkcie, je najmä trvalé porušovanie povinností správcu, zaujatosť alebo trvalé nepriaznivý zdravotný stav. Zbaviť správcu jeho funkcie možno i bez návrhu, ak súd zistí dôležité dôvody, pre ktoré treba zbaviť správcu funkcie. Zo Zákona o kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... teda že tu nebol dôvod na zbavenie funkcie správcu konkurznej podstaty. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) prejednal odvolanie JUDr. J., správcu konkurznej podstaty podľa § 212 ods. 1 O.s.p. ... zákonnej lehote podal odvolanie správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. J. Navrhol zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Poukázal na tú skutočnosť, že odo dňa prevzatia funkcie správcu konkurznej podstaty od predchádzajúceho správcu ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.