Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067385
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: správna žaloba


Približný počet výsledkov: 1462 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: správna žaloba
  • spravny nájdené 417512 krát v 42699 dokumentoch
  • zaloba nájdené 164452 krát v 29372 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 440 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 39 dokumentov
Krajské súdy SR 6111 dokumentov


Kľúčové slová: správna žaloba, odkladný účinok žaloby proti rozhodnutiu správneho orgánu

Zbierka NS 4/2018
R 35/2018
Uznesenie
Právna veta: Odkladný účinok priznaný správnej žalobe zaniká zo zákona najneskôr právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. V kasačnom konaní už nie je možné priznať odkladný účinok správnej žalobe.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2290/2015 zo dňa 30.07.2015, ktorým žalovaný zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že do výroku doplnil označenie ďalších dotknutých právnych predpisov a okolnosti preukazujúce opakovanosť konania, pokutu ponechal v pôvodnej výške. Prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 11.05.2015 Regionálna veterinárna a .
Kľúčové slová: správna žaloba, riešenie otázok v správnom súdnictve, konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení

Zbierka NS 4/2018
R 37/2018
Uznesenie
Právna veta: Z ustanovení Správneho súdneho poriadku, ako i z jeho dôvodovej správy vyplýva, že vecami azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia sa rozumie príslušné rozhodovanie orgánov verejnej správy podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné rozhodnutia alebo opatrenia vydané orgánmi verejnej správy v zmysle uvedených zákonov sa preskúmavajú na základe všeobecnej správnej žaloby, a pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8017200601 Dátum vydania rozhodnutia: 21. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8017200601.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: J. B., štátny občan U., trvale bytom M. XX, X., U., korešpondenčná adresa: R.. E. Q., A. XX, XXX XX Z., p roti žalovanému: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov, so sídlom Jarková 31, 080 01 Prešov, o .
Právna veta: Zápis záznamu v katastri nehnuteľností je spôsobilý byť predmetom súdneho prieskumu v rámci všeobecnej správnej žaloby proti opatreniu orgánu verejnej správy

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžrk/7/2018 6017200618 20. 03. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:6017200618.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky): S. Y., nar. XX.XX.XXXX, B. XX, XXX XX R., zastúpená: JUDr. Jana Dráčová, advokátka, Čajakova 7, 811 05 Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, .
Právna veta: Povinné zastúpenie žalobcu procesnou podmienkou, a to v zmysle § 97 S. s. p., ktorej splnenie musí správny súd vyžadovať, pokiaľ nie je daná niektorá zo zákonom ustanovených výnimiek. Pri odstraňovaní nedostatku tejto povahy procesnej podmienky sa pritom správny súd musí vyvarovať prílišnému formalizmu, aby žalobcovi nebol odňatý prístup k súdnej ochrane. Pokiaľ totiž Správny súdny poriadok v § 49 ods. 1 veta druhá explicitne ustanovuje, že povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby, k tejto zákonnej podmienke nemožno taktiež pristupovať čisto formalisticky a správny súd nemô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžrk/3/2018 6017200648 16. 05. 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:6017200648.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky (pôvodne žalobkyňa): G.. P. J., I.., A.. XX.XX.XXXX, W. O. XX, W., zastúpená: JUDr. Petrom Arendackým, so sídlom advokátskej kancelárie Železničiarska 13, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, .
Právna veta: Jediný prípad, kedy zákon počíta so situáciou, keď lehota na podanie správnej žaloby neplynie (spočíva), je vtedy, ak (budúci) žalobca z dôvodu jeho materiálnej núdze požiada pred podaním správnej žaloby postupom podľa § 10 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších predpisov Centrum právnej pomoci o ustanovenie advokáta. V takomto prípade, od preukázateľného podania tejto žiadosti až do právoplatného rozhodnutia o nej, neplynie lehota na podanie správnej žaloby. Správny súdny poriadok viaže koniec neplynutia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžfk/74/2018 5018200159 02. 04. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:5018200159.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: WEGA Martin, v.o.s., IČO: 31 626 203, R. Viesta 4080/19, Martin, zastúpený: Mgr. Andrea Šutovská, advokátka, Vajanského 39, Trnava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská .
Kľúčové slová: žaloba podaná oneskorene, opomenutý účastník, zrušenie kolaudačného rozhodnutia, lehota na podanie správnej žaloby

Zbierka NS 2/2013
R 24/2013
Uznesenie
Právna veta: Skutočnosť, že žaloba bola podaná oneskorene (t.j. po uplynutí zákonnej trojročnej lehoty na jej podanie podľa § 250b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a z tohto dôvodu krajský súd konanie o nej zastavil, nemožno považovať za porušenie základného práva na súdnu ochranu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžp /3/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., bytom Ž. , 2/ Š., bytom N. , 3/ M. , bytom Ž. , 4/ M. , bytom M. , všetkých zastúpených JUDr. Ing. Petrom Holéczym , advokátom , so sídlom Vojenská 5, Košice , proti žalovaným 1/ Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom životného prostredia , so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, 2/ Krajskému úradu životného prostredia , so sídlom Komenského 52, Košice, 3/ .
Právna veta: V ustanovení § 250b ods. 2 O.s.p. je zakotvený inštitút tzv. opomenutého účastníka. Ak žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci s ním ako s účastníkom konania mal konať, súd musí zisťovať nasledujúce skutočnosti: - či mala byť žalobkyňa účastníkom správneho konania v zmysle správneho poriadku - charakter rozhodnutia, ktoré žalobkyňa žalobou napáda. Správny súd v rámci konania o žalobe opomenutého účastníka otázku, či žalobkyňa je alebo nie je opomenutý účastník, šetrí ako otázku predbežnú. Súd v týchto prípadoch zabezpečuje, aby správne konanie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/36/2014 6013200001 11.02.2015 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2015:6013200001.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobkyne MBB, a.s., so sídlom ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, zastúpenej .
Právna veta: Najvyšší súd uvádza, že lehota na podanie žaloby v správnom súdnictve je procesnoprávna lehota. Tento záver vychádza nielen z toho, že táto lehota je upravená v procesnom predpise (O.s.p. je takým všeobecne záväzným právnym predpisom), ale takýto záver má oporu aj v tom, že táto lehota je určená na urobenie procesného úkonu - podanie žaloby v správnom súdnictve. V spojitosti s tým treba uviesť, že nedodržanie procesnoprávnej lehoty (jej zmeškanie) má dôsledky na prípustnosť žaloby, resp. iného úkonu v konaní pred všeobecným súdom, t. j. na otázku splnenia procesných podmienok (Nález Ústavného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Prešov, IČO: 31 303 862, zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, so sídlom Štúrova 20, 042 83 Košice, proti žalovanému: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU -BB -OOP3 -2014/032067 -2/LL zo dňa 24. novembra 2014, o odvolaní žalobcu proti .
Právna veta: Plynutie dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby proti právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu, ktoré bolo predmetom konania o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa Správneho poriadku, sa týmto konaním neprerušuje ani nezastavuje. Po jej márnom uplynutí súd už nemá právomoc na preskúmanie jeho zákonnosti a dôvodnosti žaloby, ktorá bola proti nemu podaná.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso/ 55 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : I.. F. P. , bytom Š., G. , proti žalovan ému : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ého číslo 9921 /2010 -1214 z 12 . marca 2010 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súd u v Nitre z 20 . apríla 2011 , č. k. 11 S/ 186 /2010 -109 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Právna veta: Správna žaloba účastníka konania slúži na ochranu jeho subjektívnych práv; preto aj musí obsahovať tvrdenie o ich ukrátení v zmysle § 247 ods. 1 OSP. Naproti tomu správna žaloba prokurátora prioritne chráni objektívne právo. Ochrana subjektívnych práv účastníka správneho konania je pri tejto žalobe až sekundárna a môže prípadne aj úplne absentovať, ak zákon bol porušený v prospech účastníka. Od uvedeného základného rozdielu sa potom odvíjajú aj ďalšie odlišnosti. Jednou z nich je i vyčerpanie riadneho opravného prostriedku v zmysle § 247 ods. 2 OSP. Zo systémového výkladu tohto vyššie c ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšš í súd 6Sžf/66 -72 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Bratislava II, so sídlom Kvetná 13, Bratislava, proti žalovanému: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, Bratislava, za účasti : BYTOČ -BAU, s.r.o. , so sídlom Sklenárova 4, Bratislava, IČO : 35 823 372, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalov aného č. 601/230/ 113031/10/Jand, č. 601/230/113041/10 /Jand , č. 601/230/113042/10/Jand, č .
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podanie žaloby alebo návrhu na preskúmanie rozhodnutia podľa druhej a tretej hlavy piatej časti O.s.p., resp. na podanie správnej žaloby a kasačnej sťažnosti podľa S.s.p. B./ Súdne konanie: Zákonodarca v ustanovení § 118 ods. 1 zákona o sociálnom ... rozsudok Krajského súdu v Nitre, č. k. 15S/34/2015-92 zo dňa 12.decembra 2016, ktorým krajský súd zamietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na náhradu za bolesť v sume 10 097,93 € a nepriznaní .
Právna veta: I. Oblasť správneho trestania je sférou, v ktorej sa uplatňuje plná jurisdikcia správneho súdu preskúmavajúceho administratívne rozhodnutie sankčného charakteru. Uvedená požiadavka vyplýva z interpretácie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. II. Žalobca je vo veciach správnych deliktov oprávnený uviesť a poukázať v žalobe i na taký dôkaz, pre ktorý považuje napadnuté rozhodnutie správneho orgánu za nezákonné a nebráni tomu ani skutočnosť, že ho neuplatnil v odvolacom správnom konaní, resp. rozkladovom konaní, ak tak objektívne nemohol urobiť. Krajský súd preto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobou na osvedčovanie odborných skutočností. Takýto záver musí vysloviť správny orgán a súd je podaním správnej žaloby iba prizvaný do pozície preskúmania zákonnosti, či vyslovené odborné závery o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti boli vyslovené ... závery prihliadať. Zástupkyňa žalovaného podľa krajského súdu správne poukázala na to, že súd je podaním správnej žaloby iba prizvaný do pozície preskúmania zákonnosti, či vyslovené odborné závery o poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli vyslovené .
Kľúčové slová: konanie o povolenie vkladu, katastrálny úrad, zmluvná voľnosť, predkupné právo štátu, zákonné predkupné právo

Zbierka NS 6/2018
R 54/2018
Rozsudok
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mohla mať vplyv na povolenie vkladu. 9. Ďalej správny súd uviedol, že v preskúmavacom konaní nebolo úlohou súdu na základe správnej žaloby podanej žalobcom riešiť otázku zákonnosti pôvodného, protestom napadnutého rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa. Správny súd v tejto súvislosti poukázal na .
Právna veta: Prerušiť konanie podľa druhej vety ust. § 109 ods. 1 písm. b/ O.s.p. možno len vtedy, ak k záveru - že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s Ústavou, so zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná - dospel súd, a nie účastník konania.

Úryvok z textu:
... . Oba sú pritom predmetom prieskumu dovolacím súdom, pričom logicky platí, že pokiaľ je čo i len jeden z týchto dôvodov správny, žaloba bola zamietnutá opodstatnene a bolo by už nadbytočné zaoberať sa aj ďalším dôvodom, pretože jeho prípadná nesprávnosť by nič nemohla .
Právna veta: I. Viazanosť právnym názorom odvolacieho súdu podľa § 250ja ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku je právnou povinnosťou súdu nižšieho stupňa, ktorej nerešpektovanie je nezákonnosťou, ktorá sama osebe môže viesť k zrušeniu nového rozhodnutia; viazanosť právnym názorom súdu je právna i skutková a vzťahuje sa na postup prvostupňového súdu v novom konaní, na výrok aj na odôvodnenie nového rozhodnutia. II. Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) sa uskutočňuje tak, že písomnosť sa vyvesí na úradnej tabu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci zdôrazniť, že zo žiadneho ustanovenia správneho poriadku ani komentárov k nemu ani z judikatúry nevyplýva, že pri včasnosti podania správnej žaloby treba striktne vychádzať iba z doručenia napadnutého rozhodnutia verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli úradu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Naopak .
Právna veta: I. Rozhodnutie o umiestnení stavby môže byť zákonným podkladom pre následné uskutočnenie stavby v zjednodušenom (ohlasovacom) konaní na základe ohlásenia podaného stavebníkmi v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, len ak vo výroku rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad o tejto možnosti poučil účastníkov využijúc ustanovenie § 39a ods. 5 stavebného zákona. II. Účelom správnej žaloby prokurátora podľa § 35 ods. 1 písm. b), § 250b ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku je ochrana zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžp/19/2012 6011200410 30.01.2013 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2013:6011200410.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobkyne : Okresná prokuratúra vo Zvolene, Trhová 7, Zvolen, proti žalovanému : .
Právna veta: Ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, súd vychádza zo skutkových zistení správneho orgánu, môže opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 O.s.p.), avšak nemôže sa jednať o podstatné doplnenie dokazovania, keďže nedostatočne zistený skutkový stav je dôvodom, aby súd zrušil rozhodnutie ako nezákonné podľa § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p.

Úryvok z textu:
... alebo disciplinárnej zodpovednosti . Takýto záver musí vyslovi ť správny orgán a súd je podaním správnej žaloby iba prizvaný do pozície preskúmania zákonnosti, či vyslovené odborné závery o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti boli ... patrí správnemu orgánu zistiť skutkový stav v rozsahu dostatočnom pre vydanie rozhodnuti a, súd v rámci konania o správnej žalobe nemôže naprávať vady spôsobujúce nezákonnosť správneho rozhodnutia. Štru ktúra Ústavy Slovenskej republiky (5. hlava – zákonoda .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.