Nájdené rozsudky pre výraz: správne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9137

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1486 dokumentov
20167 dokumentov
937 dokumentov
221 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Správne konanie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom konaní (na rozdiel od súdneho) odvolací orgán nie je viazaný skutkovým stavom, zisteným v prvostupňovom konaní, ani jeho hodnotiacim stanoviskom. Ak odvolací orgán zistí, že určitý údaj v prvostupňovom rozhodnutí, podmieňujúci jeho správnosť, je v rozpore s obsahom spisov, vadným nesprávnym údajom, tak toto napraví aj za stavu, že neprichádza do úvahy uplatnenie reformačnej právomoci, ktorá sa zásadne vzťahuje len k výroku rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 18. apríla 2002 minister žalovaného na rozklad žalobcu potvrdil svoj personálny rozkaz z 19. februára 2002 (výrok) v časti, ktorou bol žalobca podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ za skutok zo dňa 4. januára 2002 v podstate spočívajúcom v tom, že po požití alkoholických nápojov sa neprístojne správal v miestnom pohostinstve obce K. a nás
Merito veci Správne konanie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správnym konaním sa nazýva postup správnych orgánov, účastníkov konania a ďalších osôb pri vydávaní rozhodnutí, ktorý upravuje právny predpis. Zmyslom všetkých procesných predpisov je zabezpečiť realizáciu hmotných noriem vo forme rozhodnutia o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb za takého postupu, aby vo veci bol zistený skutkový stav čo najúplnejšie prostriedkami, ktoré objasňujú okolnosti rozhodné pre posúdenie veci a aby účastníkovi, o ktorého vec - práva a povinnosti ide, bola poskytnutá možnosť predkladať dôkazy, návrhy a obhajovať svoje práva. Toto platí zvlášť, ak ide ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 6. mája 2002 zmenil rozhodnutie Daňového úradu Ž. - dodatočný platobný výmer na daň z príjmov právnických osôb za rok 1999 tak, že základ dane namiesto sumy 525 000,- Sk určil sumou 521 000,- Sk, daň namiesto sumy 209 900,- Sk sumou 208 300,- Sk s tým, že rozdiel dane medzi daňovým priznaním žalobcu a daňou zistenou kontrolou, ktorú je povinný žalobca zaplatiť, predstavuje sumu 203 637,- Sk. Ďalším rozhodnutím zo 6. mája 2002 žalovaný zmenil rozhodnutie D
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 16. januára 2002 vyslovil, že mení rozhodnutie Krajského úradu v B., odboru životného prostredia (KÚ, OŽP) zo dňa 31. augusta 2001 tak, že nahrádza jeho poučenie poučením: ,Podlá § 68 ods. 2 Správneho poriadku môžu účastníci proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (rozklad) do 15 dní odo dňa jeho doručenia na KÚ, OŽP, B.“ V ostatných častiach ponecháva rozhodnutie KÚ, OŽP v platnosti. Žalovaný tak urobil na základe odvolania žalobcov 1), 2) proti označen
R 42/2021
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak sa odvolací orgán v rámci odvolacieho konania zaoberal iba skutočnosťami, ktoré existovali v čase prvostupňového konania, ale nie i tými, ktoré vyšli najavo v odvolacom konaní, je potom jeho postup porušením procesných pravidiel správneho konania. Naviac, podanie odvolania proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu, malo odkladný účinok (§ 242 ods. 6 písm. c/ zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej repu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trenčíne podľa § 191 ods. 1 písm. d) a písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj len „SSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 04.05.2018 (ďalej aj len ,,napadnuté rozhodnutie“) a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil služobné hodnotenie, schválené riaditeľom Okresného riaditeľstva policajného zboru v P. zo dňa 02.02.2018, ktorým bol žalobca podľa § 27 ods. 4 písm. e)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správna žaloba účastníka konania slúži na ochranu jeho subjektívnych práv; preto aj musí obsahovať tvrdenie o ich ukrátení v zmysle § 247 ods. 1 OSP. Naproti tomu správna žaloba prokurátora prioritne chráni objektívne právo. Ochrana subjektívnych práv účastníka správneho konania je pri tejto žalobe až sekundárna a môže prípadne aj úplne absentovať, ak zákon bol porušený v prospech účastníka. Od uvedeného základného rozdielu sa potom odvíjajú aj ďalšie odlišnosti. Jednou z nich je i vyčerpanie riadneho opravného prostriedku v zmysle § 247 ods. 2 OSP. Zo systémového výkladu tohto vyššie c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžf/66/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012201093 Dátum vydania rozhodnutia: 01.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012201093.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Bratislava II, so sídlom Kvetná 13, Bratisla
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: K odvolacím námietkam je potrebné uviesť, že správny poriadok zabezpečenie nestrannosti rozhodovania nezaujatými zamestnancami správneho orgánu koncipuje tak, že rozhodnutie o vylúčení zamestnanca je posledným štádiom pre vylúčenie pracovníka správneho orgánu z konania. Vylúčeniu pracovníka správneho orgánu môže predchádzať námietka účastníka konania alebo oznámenie samotného pracovníka správneho orgánu o dôvodoch smerujúcich k pochybnostiam o jeho nezaujatosti. Je na príslušnom správnom orgáne (§ 11 ods. 1 Správneho poriadku), aby o tejto námietke alebo oznámení rozhodol. V prípade záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/94/2014 Identifikačné číslo spisu: 1014200941 Dátum vydania rozhodnutia: 05.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1014200941.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mgr. T. P., bytom Q., právne zastúpený: Advokátska kancelá
Merito veci Správny delikt
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rámci diskrečnej právomoci správneho orgánu, zákonom stanoveného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom upravených limitoch, hraniciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie, pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zásadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je výsledkom tohto procesu musí byť aj náležite zdôvodnené. II. Využitie jednotlivých procesných inštitútov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno pripísať na ťarchu účastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/37/2012 Identifikačné číslo spisu: 1010200593 Dátum vydania rozhodnutia: 22.08.2013 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1010200593.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov
Kľúčové slová: správne konanieOdpadový zákon recyklačný fond
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Recyklačný fond bol zriadený zákonom o odpadoch ako neštátny účelový fond, právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Na konanie podľa zákona o odpadoch sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Správny poriadok) s výnimkou konaní uvedených v § 74 ods. 2 zákona o odpadoch, medzi ktorými sa však konanie a rozhodovanie o vrátení uhradeného príspevku do Recyklačného fondu podľa ustanovenia § 56 ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch nenachádza. Recyklačný fond síce nie je orgánom štátnej správy, ani záujmovej alebo územnej samosprávy, je však in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -60 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa H. S., s.r.o., IČO: X., so sídlom v S., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., AK so sídlom v B., proti odporcovi Recyklačný fond, IČO: X., so sídlom v Bratislave, Nobelova č. 8, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á odporcovi konať a rozhodnúť o žiadosti navrhovateľa zo dňa 24. febru
Kľúčové slová: správne konanieprocesný postupsprávny orgán
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správnym konaním sa nazýva postup správnych orgánov, účastníkov konania a ďalších osôb pri vydávaní rozhodnutí, ktorý upravuje právny predpis. Zmyslom všetkých procesných predpisov je zabezpečiť realizáciu hmotných noriem vo forme rozhodnutia o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb za takého postupu, aby vo veci bol zistený skutkový stav čo najúplnejšie prostriedkami, ktoré objasňujú okolnosti rozhodné pre posúdenie veci, a aby účastníkovi, o ktorého vec – práva a povinnosti ide, bola poskytnutá možnosť predkladať dôkazy, návrhy a obhajovať svoje práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. A., bytom M., právne zastúpeného JUDr. M. S., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovaného č. I/223/6854-96660/2008/999609-r, č. I/223/6854- 96605/2008/999609-r a č. I/223/6856-89570/2008/999609-r zo dňa 15.12.2008, o odvolaní žalobcu proti uz
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Napriek tomu, že ide o odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za tabakové výrobky neoznačené na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ktoré boli u žalobcu zistené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevedel žalobca preukázať, z tohto jeho odvolania, ako aj z obsahu spisového materiálu bolo zjavné, že žalobca nie je schopný predložiť na podporu svojich tvrdení (že všetky cigarety získal darom po 200 K. od viacerých osôb z Ukrajiny v priebehu asi troch rokov), žiadne dôkazy. Bolo preto podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zhodne s názorom súdu prvého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/43/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: A. V., bytom Z., zastúpeného: JUDr. J. K., advokátom so sídlom v M. proti žalov
MENU