Nájdené rozsudky pre výraz: správne posúdenie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 950

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

163 dokumentov
2902 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Jednou z obligatórnych náležitostí dovolania je, že v ňom musí byť uvedené, v čom dovolateľ vidí splnenie predpokladov prípustnosti dovolania; táto náležitosť je odlišná od dovolacieho dôvodu. Účel tejto požiadavky spočíva pritom v tom, aby sa dovolateľ ešte pred podaním dovolania zoznámil s relevantnou judikatúrou dovolacieho súdu, a aby po zoznámení sa s ňou zvážil, či také dovolanie má šancu na úspech. To znamená, že dovolateľ je zo zákona povinný nielen uviesť právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne (a vyložiť, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia, porov. § 432 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/17/2019 Identifikačné číslo spisu: 4112213365 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4112213365.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mesta Nitra, so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 60, proti žalovaném
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Namietaním nesprávnosti skutkových zistení na základe vykonaného dokazovania však nie je možné odôvodniť dovolanie, ktorého prípustnosť dovolateľ vyvodzuje z ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ CSP. Len samotné spochybňovanie správnosti skutkových zistení a vyhodnotenia dôkazov súdom, ako i sama polemika s rozhodnutím odvolacieho súdu alebo prosté spochybňovanie správnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, či kritika jeho prístupu zvoleného pri právnom posudzovaní veci významovo nezodpovedajú predpokladom prípustnosti dovolania, ktoré sú definované v § 421 ods. 1 CSP v spojení s § 432 CSP.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/125/2018 Identifikačné číslo spisu: 8114227711 Dátum vydania rozhodnutia: 27.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8114227711.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U., bývajúcej v F., zastúpenej JUDr. Dušanom Remetom, advokátom so síd
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: „Atribútom príčinnej súvislosti je „priamosť" pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. Vzťah príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba v dôsledku toho skúmať, či v komplexe skutočností prichádzajúcich do úvahy ako (priama) príčina škody existuje skutočnosť, s ktorou zákon spája zodpovednosť za škodu." (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/32/2007, R 28/2008, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo/219/2007, rozsudok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/22/2019 Identifikačné číslo spisu: 2716202860 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2716202860.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: MARFIN S.R.L., číslo zápisu v ekonomicko - administratívnom registr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie, ktoré plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov: na skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené, a ich právny význam. Ďalej treba uviesť, aké dôkazy boli vykonané, ako ich hodnotí správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré navrhované dôkazy a napokon, ako sa správny orgán ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: A. S., proti odporcovi: OPÚ v T., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. D/2006/00170-6 zo dňa 25. októbra 2006 a č. D 2006/00170-7 zo dňa 25. októbra 2006, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajsk
Merito veci Dovolanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nevykonanie dôkazov navrhnutých účastníkom nie je postupom, ktorý súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom určil, že výpoveď daná žalobkyni 31.7.1990 podľa § 46 ods. 1 písm. íl Zák. práce je neplatná. Mestský súd v Bratislave na odvolanie žalovaného rozsudok obvodného súdu potvrdil. Vychádzal pritom zo skutkového stavu zisteného obvodným súdom, ako aj z jeho správneho právneho názoru. Proti rozsudku mestského súdu podal žalovaný dovolanie a žiadal, aby dovolací súd rozsudok mestského súdu zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Namietal, že postupom odvolacieho
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Existenciu výpovedného dôvodu spočívajúceho v závažnom porušení pracovnej disciplíny môže súd posúdiť nezávisle od riešenia otázky, či pracovník svojím konaním súčasne spáchal priestupok podľa § 2 zák. SNR č. 372/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca žiadal určiť, že výpoveď žalovaného z dôvodu § 46 ods. 1 písm. íl Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer naďalej trvá. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom určil, že výpoveď žalovaného podľa § 46 ods. 1 písm. f/ Zák. práce je neplatná a že pracovný pomer medzi účastníkmi preto naďalej trvá. V odôvodnení rozsudku uviedol, že nebolo preukázané porušenie pracovnej disciplíny žalobcom spôsobom uvedeným vo výpovedi, totiž, že 29.3.1991 priamo útočil na osobu spolupracovníčky N. či
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Vyhláseniu konkurzu predchádza začatie konkurzného konania o ktorom súd rozhoduje uznesením. Právne účinky spojené so začatím konkurzného konania (pozri napr. § 14 ods. 4 až 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) je potrebné odlišovať od právnych účinkov spojených s vyhlásením konkurzu (pozri napr. § 44 - § 56 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Začatie konkurzného konania má také účinky, že na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú (§ 14 ods. 5 písm. b/ zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7M Cdo 2/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M. K. bývajúceho v K., proti povinnej V. K. s.r.o., so sídlom v N., IČO X., o vymoženie 829,78 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 11 Er 947/2007 a u súdnej exekútorky JUDr. A. D., Exekútorský úrad B.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa 264 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vdove, ktorá má podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vdovský dôchodok aj po tomto dni, ak spĺňa podmienky nároku na vdovský dôchodok a jeho výplatu podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak. Zo spisov odvolací súd zistil, že navrhovateľka bola poberateľkou starobného dôchodku od 1. augusta 1991 a tento dôchodok je bol priznaný sume 3.800,- Sk. Keďže starobný dôchodok dosiahol najvyššiu prípustnú výmeru dôchodku stanovenú v § 56 ods. 2 zák. č. 100/1988 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľky MUDr. M.Č., CSc., bytom K., zastúpenej advokátkou JUDr. M. K., Košice, Š., proti odporkyni S.P., o výplatu vdovského dôchodku, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 24. novembra 2006, č.k. 1Sd/1
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Na žalobcu sa nevzťahuje osobné oslobodenie od poplatku podľa § 4 ods. 2 písm.n/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (v znení platnom ku dňu rozhodnutia odvolacieho súdu) v spojení s ustanovením § 21a ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (zákon o pôde) v znení neskorších predpisov, keď z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca v tomto konaní neuplatňoval reštitučné nároky podľa citovaného zákona o pôde, ale uplatňoval si nárok na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka v sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. P., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. V. Z., advokátom v K., proti žalovanému P., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 Nc 28/1996, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 27. septembra 2000, sp.zn. 14 Co 230/00, rozhodol t a k t o : Dovolanie žalobcu o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu tro
Merito veci Demolácia stavby
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za demoláciu stavby v zmysle § 14 zákona č. 403/1990 Zb., kedy vec prestáva existovať v zmysle práva, treba považovať takú deštrukciu pôvodnej stavby, po ktorej prestalo byť poznateľné dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia. Ak na mieste takto zdemolovanej stavby bola postavená nová stavba, i keď druhovo zhodná, v takomto prípade nejde o zhodnotenie stavby v zmysle § 10 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 403/1990 Zb., ale o zriadenie novej stavby na pozemku na mieste pôvodnej zaniknutej stavby.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa domáhali voči odporcovi vydania nehnuteľnosti v kat. úz. J. po- zkn. pare. 1467-1469/a/3 - chaty v R. a pozemku, na ktorom táto chata stojí, z dôvodu reštitúcie podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 403/1990 Zb.“), ktorá nehnuteľnosť v pôvodnom stave tzv. H. bola ich právnym predchodcom odňatá na základe § 5 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. a § 11 vyhlášky č. 88/1959 Zb. Odporca im túto
MENU