Nájdené rozsudky pre výraz: správne súdnictvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13086

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2573 dokumentov
28322 dokumentov
36 dokumentov
171 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správny orgán musí pri určovaní účastníkov konania skúmať vždy, či konkrétna osoba je nositeľom zákonného práva alebo povinnosti, o ktorom sa má v správnom konaní rozhodovať. Aby sa stal účastníkom správneho konania ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, musí tu byť predpoklad, že by hmotnoprávne postavenie tejto osoby mohlo byť po vydaní rozhodnutia v správnom konaní iné ako pred rozhodnutím. Ak by sa rozhodnutie správneho orgánu dotklo konkrétnej osoby len nepriamo alebo sprostredkovane, nie je takéto dotknutie dostatočné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/498/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1. F. Č., trvale bytom O.M.O., 2. JUDr. R. Č., trvale bytom O.M.O., 3. J. B., rod. P., trvale bytom O.M.O., 4. Š. B., trvale bytom O.M.O. a 5. J. K., trvale bytom O.M.O., žalobcovia v 1.), 3.) - 5.) rade zastúpení JUDr. P. G., advokátom so sídlom v H.,
Právna veta: Zdaniteľné plnenia platiteľa, na účely ktorých platiteľ prijal zdaniteľné plnenia od svojich dodávateľov, musia byť konkrétne identifikovateľné, inak by nebolo moţné ich účel zistiť. Dôkazné bremeno má platiteľ.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: K. S., s.r.o., zastúpený advokátkou: JUDr. A. K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/10346-72566/2007/994139-r zo dňa 22.10.2007, v konaní o odvolaní žalobc
Právna veta: Územné konanie musí vždy predchádzať stavebnému konaniu, pokiaľ nebude rozhodnuté, že obe tieto konania budú spojené. Územné konanie vykonáva príslušný stavebný úrad, s ktorým potom budú účastníci v styku pri povoľovaní a schvaľovaní stavby. Pre účastníkov budúcej stavby je dôležité, že schválená územnoplánovacia dokumentácia je vždy záväzným alebo smerným podkladom nielen pre územné rozhodnutie, ale aj pre vypracovanie dokumentácie stavieb a stavebné povolenie. Aj to keď stavebný zákon priamo nerieši, bez územného rozhodnutia nie je možné vydať stavebné povolenie. Ak bola podaná žiadosť o sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a.s., so sídlom v Ž., N. 2, zast. M. B., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Žiline, zastúpenému JUDr. R., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšieho účastníka obchodnej spoločnosti A., s.r.o., so sídlom B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou L. - advokátska kancelária spol. s r.o. so sídlom v B., o preskúmani
Právna veta: Prerušenie konania prichádza do úvahy vtedy, ak počas konania nastane prekážka postupu konania, ktorá je v zásade odstrániteľná procesným postupom súdu. V istých prípadoch tak súd musí konanie prerušiť, v iných prípadoch buď konanie preruší, alebo urobí iné vhodné opatrenia na bezprieťahové odstránenie vady konania. Procesná teória hovorí o obligatórnom a fakultatívnom prerušení konania. V oboch prípadoch upravených v ustanovení § 109 OSP ide o prerušenie konania rozhodnutím súdu na rozdiel od prerušenia konania zo zákona (napríklad podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/18/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a. s., so sídlom Z., IČO:X., zastúpenej JUDr. D. A., advokátom so sídlom Z., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Nová Ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.
Právna veta: Konanie bez príkazu“ (negotiorum gestio), ktoré je upravené v § 742 až § 746 Občianskeho zákonníka, je inštitútom občianskeho práva hmotného a v Občianskom zákonníku je zaradené medzi záväzkové právne vzťahy. Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. Pokiaľ niekto nemá oprávnenie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb na základe určitej zmluvy alebo iného práva, podľa § 3 nesmie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb. Výnimku z tejto všeobecnej zásady upravuje § 742, ktorý umožňuje takýto zásah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 253/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov – 1/ K.i, a. s., so sídlom Z., IČO: X. a 2/ obchodnej spoločnosti S., s. r. o., so sídlom Z., IČO: X., oboch zastúpených JUDr. J., advokátom spoločnosti A., s. r. o., so sídlom Š., proti žalovanému Katastrálnemu úradu Banská Bystrica, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. Po 4/2008 z 21. novembra
Právna veta: 1. Ako z čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, tak aj z príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pre všeobecné súdy vyplýva povinnosť postupovať rýchlo a bez prieťahov v priebehu celého súdneho konania bez ohľadu na skutočnosť, či výsledkom takéhoto postupu súdu je jeho procesné rozhodnutie alebo rozhodnutie (rozsudok) vo veci samej. 2. Povinnosť súdov konať bez zbytočných prieťahov sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na ich postup v správnom súdnictve podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte v konaní o prijatom podnete Mgr. D. K., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. J. V., bytom K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. S 7/96 31. marca 1998 takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava III svojím postupom v konaní vedenom pod sp. zn. S 7/96 p o r u š i l základné právo M
Právna veta: Ust. § 135 ods. 1 O.s.p. taxatívne vymedzuje prípady, ktoré súd nemôže v konaní riešiť ako otázky predbežné. Vyriešenie otázky, ktorá je podľa žalobkyne dôvodom návrhu na prerušenie konania, môže súd riešiť v rámci riešenia prejudiciálnych otázok. Z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť. V prípade prerušenia konania, by však súd skúmal, o.i. aj to, či by takéto prerušenie konania bolo hospodárne. Hospodárnosť konania sa posudzuje nielen z finančného, ale i časového hľadiska, preto by v danom prípade nebolo v súlade s princípom procesnej hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/144/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Bc. Ľ., bytom P., v zast. JUDr. J., advokát, H., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, so sídlom Námestie A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, v zast. JUDr. K., advokátka, ul. M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vedúceho služobného úradu č. A/2007/079859-OSÚ zo dňa 29. novembra 2007, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského s
Právna veta: Podľa § 22 ods.3 zák.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v súlade s ust. § 2 ods. 6 zák.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu T., s.r.o., so sídlom P., IČO: X., zastúpený JUDr. P. B., advokátom so sídlom F., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, Nová č. 13, v konaní o preskúmanie zákonnost
Právna veta: Konanie a rozhodovanie o opravnom prostriedku, podanom proti rozhodnutiu orgánu sociálneho poistenia v dávkových veciach sociálneho poistenia, je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku. Úlohou súdu preto nie je dopĺňať vecnú, či právnu argumentáciu rozhodnutia správneho orgánu, ktorú už jeho odôvodnenie malo obsahovať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 12. mája 2005 podľa § 250q ods. 2 O. s. p. potvrdil rozhodnutie odporkyne zo 14. júla 2004, ktorým bol znížený inva­ lidný dôchodok navrhovateľky s účinnosťou od 20. augusta 2004 na sumu 4 659,- Sk mesačne a nepriznal navrhovatelke právo na náhradu trov kona­ nia. V odôvodnení rozsudku sa stotožnil so záverom odporkyne o invalidite navrhovateľky v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom po­ istení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociá
Právna veta: Organizačná zmena vykonaná príslušným orgánom je individuálnym aktom riadenia, nie je individuálnym správnym aktom, preto nepodlieha súdnemu preskúmavaniu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobkyne JUDr. A., bytom B., proti žalovanému Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 12, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného a o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu
MENU