Nájdené rozsudky pre výraz: správne súdnictvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12059

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2488 dokumentov
25792 dokumentov
36 dokumentov
169 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Správny orgán musí pri určovaní účastníkov konania skúmať vždy, či konkrétna osoba je nositeľom zákonného práva alebo povinnosti, o ktorom sa má v správnom konaní rozhodovať. Aby sa stal účastníkom správneho konania ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, musí tu byť predpoklad, že by hmotnoprávne postavenie tejto osoby mohlo byť po vydaní rozhodnutia v správnom konaní iné ako pred rozhodnutím. Ak by sa rozhodnutie správneho orgánu dotklo konkrétnej osoby len nepriamo alebo sprostredkovane, nie je takéto dotknutie dostatočné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo /498/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1. F. Č. , trvale bytom O.M.O. , 2. JUDr. R. Č. , trvale bytom O.M.O. , 3. J. B. , rod. P. , trvale bytom O.M.O. , 4. Š. B. , trvale bytom O.M.O. a 5. J. K. , trvale bytom O.M.O. , žalobcovia v 1.), 3.) - 5.) rade zastúpení JUDr. P. G. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovanej Správe katastra Vranov nad Topľou , so sídlom vo Vranove nad Topľou, Kalinčiakova u
Právna veta: Zdaniteľné plnenia platiteľa, na účely ktorých platiteľ prijal zdaniteľné plnenia od svojich dodávateľov, musia byť konkrétne identifikovateľné, inak by nebolo moţné ich účel zistiť. Dôkazné bremeno má platiteľ.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD., v právnej veci žalobcu: K. S., s.r.o., zastúpený advokátkou: JUDr. A. K., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/10346-72566/2007/994139-r zo dňa 22.10.2007, v konaní o odvolaní žalobc
Právna veta: Územné konanie musí vždy predchádzať stavebnému konaniu, pokiaľ nebude rozhodnuté, že obe tieto konania budú spojené. Územné konanie vykonáva príslušný stavebný úrad, s ktorým potom budú účastníci v styku pri povoľovaní a schvaľovaní stavby. Pre účastníkov budúcej stavby je dôležité, že schválená územnoplánovacia dokumentácia je vždy záväzným alebo smerným podkladom nielen pre územné rozhodnutie, ale aj pre vypracovanie dokumentácie stavieb a stavebné povolenie. Aj to keď stavebný zákon priamo nerieši, bez územného rozhodnutia nie je možné vydať stavebné povolenie. Ak bola podaná žiadosť o sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a.s., so sídlom v Ž., N. 2, zast. M. B., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Žiline, zastúpenému JUDr. R., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšieho účastníka obchodnej spoločnosti A., s.r.o., so sídlom B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou L. - advokátska kancelária spol. s r.o. so sídlom v B., o preskúmani
Právna veta: Prerušenie konania prichádza do úvahy vtedy, ak počas konania nastane prekážka postupu konania, ktorá je v zásade odstrániteľná procesným postupom súdu. V istých prípadoch tak súd musí konanie prerušiť, v iných prípadoch buď konanie preruší, alebo urobí iné vhodné opatrenia na bezprieťahové odstránenie vady konania. Procesná teória hovorí o obligatórnom a fakultatívnom prerušení konania. V oboch prípadoch upravených v ustanovení § 109 OSP ide o prerušenie konania rozhodnutím súdu na rozdiel od prerušenia konania zo zákona (napríklad podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti S., a. s., so sídlom Z., IČO:X., zastúpenej JUDr. D. A., advokátom so sídlom Z., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Nová Ulica 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/3001- 31151/2009/990057 z 03. marca 2009 a o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 17. m
Právna veta: Ust. § 135 ods. 1 O.s.p. taxatívne vymedzuje prípady, ktoré súd nemôže v konaní riešiť ako otázky predbežné. Vyriešenie otázky, ktorá je podľa žalobkyne dôvodom návrhu na prerušenie konania, môže súd riešiť v rámci riešenia prejudiciálnych otázok. Z dikcie ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. nevyplýva povinnosť súdu konanie prerušiť. V prípade prerušenia konania, by však súd skúmal, o.i. aj to, či by takéto prerušenie konania bolo hospodárne. Hospodárnosť konania sa posudzuje nielen z finančného, ale i časového hľadiska, preto by v danom prípade nebolo v súlade s princípom procesnej hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/144/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Bc. Ľ., bytom P., v zast. JUDr. J., advokát, H., proti žalovanému: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, so sídlom Námestie A. Bernoláka č. 381/4, Námestovo, v zast. JUDr. K., advokátka, ul. M. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vedúceho služobného úradu č. A/2007/079859-OSÚ zo dňa 29. novembra 2007, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského s
Právna veta: Konanie bez príkazu“ (negotiorum gestio), ktoré je upravené v § 742 až § 746 Občianskeho zákonníka, je inštitútom občianskeho práva hmotného a v Občianskom zákonníku je zaradené medzi záväzkové právne vzťahy. Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. Pokiaľ niekto nemá oprávnenie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb na základe určitej zmluvy alebo iného práva, podľa § 3 nesmie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb. Výnimku z tejto všeobecnej zásady upravuje § 742, ktorý umožňuje takýto zásah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 253/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov – 1/ K.i, a. s., so sídlom Z., IČO: X. a 2/ obchodnej spoločnosti S., s. r. o., so sídlom Z., IČO: X., oboch zastúpených JUDr. J., advokátom spoločnosti A., s. r. o., so sídlom Š., proti žalovanému Katastrálnemu úradu Banská Bystrica, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. Po 4/2008 z 21. novembra
Právna veta: 1. Ako z čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, tak aj z príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pre všeobecné súdy vyplýva povinnosť postupovať rýchlo a bez prieťahov v priebehu celého súdneho konania bez ohľadu na skutočnosť, či výsledkom takéhoto postupu súdu je jeho procesné rozhodnutie alebo rozhodnutie (rozsudok) vo veci samej. 2. Povinnosť súdov konať bez zbytočných prieťahov sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na ich postup v správnom súdnictve podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte v konaní o prijatom podnete Mgr. D. K., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. J. V., bytom K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava III v konaní vedenom pod sp. zn. S 7/96 31. marca 1998 takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava III svojím postupom v konaní vedenom pod sp. zn. S 7/96 p o r u š i l základné právo M
Právna veta: Podľa § 22 ods.3 zák.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené. Uvedené ustanovenie je nevyhnutné vykladať v súlade s ust. § 2 ods. 6 zák.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu T., s.r.o., so sídlom P., IČO: X., zastúpený JUDr. P. B., advokátom so sídlom F., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, Nová č. 13, v konaní o preskúmanie zákonnost
Kľúčové slová: správne súdnictvozaregistrovanie kandidátnej listiny
R 100/2012
Právna veta: Právomoc Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o návrhu fyzickej osoby na zaregistrovanie kandidátnej listiny pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky nie je daná.

Úryvok z textu:
Návrhom zo dňa 1.3.2012 doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 2.3.2012, navrhovateľ žiadal, aby najvyšší súd rozhodol o zrušení uznesenia č. 2 Ústrednej volebnej komisie zo dňa 16.12.2011 a rozhodol o zaregistrovaní kandidátnej listiny Ing. Mgr. R. G. ako kandidáta na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 10.3.2012. V odôvodnení svojho návrhu uviedol, že sa rozhodol uchádzať o mandát poslanca Národnej rady Slovenskej
Právna veta: Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní. Ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide. Základným cieľom konania v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti OSP je preskúmavať zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/32/2014 1012201491 28.09.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1012201491.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Leder & Schuh SK spol. s r.o., Einsteinova 18, 851 01
MENU