Nájdené rozsudky pre výraz: správnosť postupu súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1117

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
2347 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O.s.p. Táto norma sa uplatňuje aj v odvolacom konaní (§ 211 O.s.p.). Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu musia mať náležitosti uvedené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. E., advokátkou so sídlom v P., proti žalovanému M., s.r.o., so sídlom v P., zastúpenému JUDr. B., advokátom so sídlom v S., o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 17 C 304/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 7. novembra 2007 sp. zn.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom nemožno zamieňať s možnosťou účastníkov na záver pojednávania zhrnúť svoje návrhy a vyjadriť sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci (§ 118 ods. 4 O.s.p.), pretože obsah a účel týchto procesných práv účastníka je rozdielny. Procesnú možnosť účastníka vyjadriť sa k vykonanému dôkazu (napr. z hľadiska vierohodnosti svedka a jeho vzťahu k prejednávanej veci, pravosti a správnosti listiny, osoby a odbornej spôsobilosti znalca, vecnej správnosti postupu súdu pri vykonávaní ohliadky a pod.) musí súd vytvoriť účastníkovi už v rámci dokazovania. Naopak, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. C. , bývajúceho v A. , proti žalovaným 1/ A. B. , bývajúcej v Ž. Ž. , 2/ J. C. , bývajúcej v Ž. , 3/ Ž. C. , bývajúcej v T. , 4/ O. K. , bývajúcej v P., 5/ Ing. Š. C. , bývajúcemu v Z. , 6/ J. C. , bývajúcej v T. , žalovaní 1/, 2/, 3/, 4/, 6/ zastúpení JUDr. M. P., advokátkou v Ž. , o určenie, že žalobca je zákonným dedičom po poručiteľovi V. C. , vedenej na Okresnom súde Žili
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pretože povinnosť súdu riadne odôvodniť rozhodnutie je odrazom práva účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, ktoré sa vyporiada i so špecifickými námietkami účastníka; porušením uvedeného práva účastníka na jednej strane a povinnosti súdu na druhej strane sa účastníkovi konania (okrem upretia práva dozvedieť sa o príčinách rozhodnutia práve zvoleným spôsobom) odníma možnosť náležite, skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu (v rovine polemiky i s jeho dôvodmi) v rámci využitia prípadne riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. F. N. , advokátom v B. , proti žalovanému M. B. , bývajúcemu v T. , zastúpenému opatrovníčkou Mgr. Zuzanou Slušnou , vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu Trenčín, o zaplatenie 21,84 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp . zn. 27 C 159/2009, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 29. júla
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I keď ustanovenie § 242 ods. 2 veta druhá O.s.p. ukladá dovolaciemu súdu, aby na procesné vady konania uvedené v § 237 ods. 1 O.s.p. prihliadol bez ohľadu na to, či v dovolaní boli alebo neboli uplatnené, predsa len – a osobitne v prípade namietaného odňatia možnosti pred súdom konať (§ 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) – treba mať na zreteli, že pri vyhodnocovaní dopadov procesných nesprávností, ktoré vyšli najavo v priebehu dovolacieho konania, nie je obsah dovolania bezvýznamný. Ide o to, že slovo „neprihliada“ vyjadruje objektívnu stránku prístupu dovolacieho súdu k procesným vadám odvolacieho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 212/2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H. , bývajúceho v K. , zastúpeného advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej Slovenskej republike , za ktorú koná N. , so sídlom v B. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 25 C 210/2011, o dovo laniach žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. septembra 2014 sp. zn. 6 Co 299/2014 , a uzne
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Na základe uvedených právnych ustanovení, ak nedôjde k vyporiadaniu dedičstva dohodou v konaní pred notárom, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané, a to podľa ich dedičských podielov na základe podkladov na vydanie uznesenia súdu, pripravených notárom a jeho návrhu na uznesenie súdu. Konajúci súd môže v prípade, že podklady nie sú úplné alebo návrh na uznesenie súdu nie je po vecnej stránke správny, vec vrátiť notárovi s pokynom na doplnenie konania alebo na zmenu návrhu uznesenia, pokiaľ nekoná vo veci sám. Pojednávanie pred notárom j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 13 0/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke V. F. , ktorá zomrela X. a naposledy bývala v X. S., za účasti dedičov 1/ J. Z. , bývajúcej v S., 2/ RNDr. H. F. , bývajúcej v S., zastúpených advokátskou kanceláriou K. , B. - advokáti, s.r.o. so sídlom v B. , 3/ MUDr. A. Š., bývajúcej v S., zastúpenej ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU D. , s.r.o. so sídlom v Š., 4/ J. F. , naposledy bývajúceho v S., ktorý v prie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kritériom pre posúdenie (ne) preskúmateľnosti rozhodnutia je splnenie náležitostí odôvodnenia ustanovených zákonom podľa § 393 ods. 2 CSP, ktoré ukladá súdu povinnosť podať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku a tým preukázať jeho správnosť. Rozhodnutie súdu preto musí obsahovať úplné a výstižné odôvodnenie, v ktorom súd logicky, vnútorne kompaktne a neprotirečivo vysvetlí svoj postup a dôvody svojho rozhodnutia. Pritom sa musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/69/2020 Identifikačné číslo spisu: 7816203457 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7816203457.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Rožňava, IČO: 30 807
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak bol poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a pred týmto dňom bol určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky s lehotou jej vykonania po 31. decembri 2003, mohla Sociálna poisťovňa preskúmať trvanie invalidity ako podmienky ďalšej existencie nároku na invalidný dôchodok až pri takto určenej kontrolnej lekárskej prehliadke.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 12. augusta 2004 potvrdil rozhodnutie z 3. decembra 2003, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľke čiastočný in­ validný dôchodok z dôvodu, že podľa posudku Posudkovej komisie Sociálne­ ho zabezpečenia č. III. Sociálnej poisťovne, pobočky v C. je navrhovateľka čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o so­ ciálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál­ nom zabezpečení"), lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak je dôvodom neplatnosti právneho úkonu rozpor so zákonom alebo jeho obchádzanie (§ 39 Občianskeho zákonníka), súd v odôvodnení rozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočíva, inak je jeho rozsudok nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava II rozsudkom z 21.3.2003 č. k. 14 C 79/2002 – 27 zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencom žalovanej v mesiaci máj 1999; rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že účastníci konania v dodatku k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1/1999 s účinnosťou od 14. január 1999 dohodli úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutú poistencom žalovanej form
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvu, ktorej obsahom je, okrem záväzku obstarať záujemcovi uzavretie zmluvy, aj záväzok robiť (na základe písomného plnomocenstva) právne úkony s tretími osobami, prípadne obstarať určitú vec alebo vykonať určitú činnosť, treba považovať za zmluvu zmiešanú, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia o sprostredkovateľskej zmluve a ustanovenia o zmluve príkaznej.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Banská Bystrica 23. decembra 1999 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na zaplatenie odmeny 29 583,30 Sk (po čiastočnom späťvzatí žaloby o 500,- Sk) za realitné služby spočívajúce v obstaraní prenájmu nebytových priestorov žalovaného. V žalobe uviedol, že na základe písomnej objednávky a udeleného plnomocenstva vykonal potrebné úkony na prenájom nebytových priestorov žalovaného, vrátane vyhotovenia návrhu nájomnej zmluvy, ktorú však žalovaný nepodpísal a
MENU