Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1011453
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61064
USSR: 34079
NSČR: 116851
NSSČR: 63024
USČR: 76371
EUR-LEX (sk): 11500
EUR-LEX (cz): 11538
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 416715
Krajské súdy (ČR): 39416
Posledná aktualizácia
25.06.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: správnosť postupu súdu


Približný počet výsledkov: 408 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: správnosť postupu súdu
  • spravnost nájdené 84894 krát v 45471 dokumentoch
  • postup nájdené 173036 krát v 39473 dokumentoch
  • sud nájdené 2686535 krát v 61031 dokumentochPrávna veta: Požiadavky na riadne zdôvodnenie rozsudku súdu vo vnútroštátnych podmienkach Slovenskej republiky ustanovuje § 157 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, prípadne iný účastník konania, jasne, stručne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Dbá pritom aj na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Výkladom citovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. F. O. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. P. O. , advokátkou v K. , proti žalovaným 1/ T. D. , bývajúcemu v K. , 2/ A. D. , bývajúcej v K. , obaja zastúpení JUDr. P. P., advokátom v K. , o zdržanie sa stavebných prác , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 23 C 59/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 26. januára 2011 sp. zn. 5 Co 78/2010, .
Právna veta: Už v štádiu rozhodovania o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie je exekučný súd, konajúci o návrhu na nútený výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku oprávnený aj bez návrhu (ex offo) skúmať, či rozhodcovská zmluva medzi zmluvnými stranami bola uzavretá platne. Ak exekučný súd zistí, že právomoc rozhodcovského súdu bola založená na základe neplatnej rozhodcovskej zmluvy, je oprávnený vyvodiť všetky dôsledky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov pre to, aby zmluvná strana nebola uvedenou zmluvou viazaná

Úryvok z textu:
... p ísm. e/ O.s.p., ale o námietku inú, ktorú oprávnený uvádza vo väzbe na otázku zákonnosti a vecnej správnosti postupu súdov nižších stupňov. III. Oprávnený v dovolaní tiež namieta, že súdy mu v konaní odňali možnosť pred súdom konať v zmysle .
Merito Námietky
Právna veta: Námietky sú síce formou obrany proti zmenkovému platobnému rozkazu, nie sú však opravným prostriedkom vzmysle štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Konanie o námietkach je konaním na súde prvého stupňa, ktorého konečným výsledkom je až rozhodnutie súdu o námietkach.

Úryvok z textu:
... 175 ods. 1 „ o pravosti, ktorej nie je dôvod pochybovať“). Obsahom konania o námietkach preto spravidla nie je len preskúmanie správnosti postupu súdu pri vydaní zmenkovému platobnému rozkazu, ale najmä zisťovanie a hod notenie oveľa širšieho okruhu skutočností uvádzaných v námietkach a ich .
Zbierka NS 8/2018
R 69/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: právo na spravodlivý súdny proces, posudzovanie právneho úkonu podľa obsahu
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým konanie končí a proti ktorému je za podmienok uvedených v § 420 Civilného sporového poriadku prípustné dovolanie, je tiež uznesenie odvolacieho súdu potvrdzujúce uznesenie súdu prvej inštancie o odmietnutí odporu proti platobnému rozkazu.

Úryvok z textu:
... pochybnosti o podstate predmetného procesného úkonu a o tom, že ide o odvolanie. Odvolací súd na jeho základe vykonal prieskum správnosti postupu súdu a rozhodnutia súdu prvej inštancie o predmete konania tak, ako bol vymedzený v ča se vydania napadnutého rozhodnutia. Obsah rozhodnutia .
Právna veta: Ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností ne­nadobudlo právoplatnosť za života prevodcu (a právne účinky vkla­du nenastali ku dňu podania návrhu na vklad alebo v deň uvedený v návrhu na vklad), nehnuteľnosti boli v čase smrti prevodcu v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom.

Úryvok z textu:
... s tým, ako sa mala premietnuť do súpisu aktív a pasív dedičstva skutočnosť, že poručiteľka v čase smrti vlastnila nehnuteľnosti. Správnosťou postupu súdu pri vykoná­ vaní súpisu aktív a pasív dedičstva podľa § 175m O. s. p. sa dovolací súd ne­ zaoberal. Nepristúpil .
Právna veta: Ak je dôvodom neplatnosti právneho úkonu rozpor so zákonom alebo jeho obchádzanie (§ 39 Občianskeho zákonníka), súd v odôvodnení rozsudku musí presne uviesť, v čom tento rozpor (alebo obchádzanie), prejavujúci sa v nedovolenosti konkrétneho dojednania účastníkov, spočíva, inak je jeho rozsudok nepreskúmateľný.

Úryvok z textu:
... právne závery, ktoré prijal. Účelom odôvodnenia rozsudku predovšetkým je preukázať správnosť rozsudku a odôvodnenie súčasne musí byť i prostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutí v konaní o riadnom alebo mimoriadnom opravnom prostriedku, t.j. musí byť preskúmateľné (§ 157 ods. 2 .
Právna veta: Ak bol poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a pred týmto dňom bol určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky s lehotou jej vykonania po 31. decembri 2003, mohla Sociálna poisťovňa preskúmať trvanie invalidity ako podmienky ďalšej existencie nároku na invalidný dôchodok až pri takto určenej kontrolnej lekárskej prehliadke.

Úryvok z textu:
... . Proti rozsudku prvostupňového súdu v časti o zrušení rozhodnutia z 2. februára 2004 odporkyňa podala odvolanie, v ktorom namietala ne­ správnosť postupu súdu a poukázala na ustanovenie § 263 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v .
Merito Zmluvy
Zbierka NS 5/2004
R 72/2004
Rozsudok
Právna veta: Zmluvu, ktorej obsahom je, okrem záväzku obstarať záujemcovi uzavretie zmluvy, aj záväzok robiť (na základe písomného plnomocenstva) právne úkony s tretími osobami, prípadne obstarať určitú vec alebo vykonať určitú činnosť, treba považovať za zmluvu zmiešanú, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia o sprostredkovateľskej zmluve a ustanovenia o zmluve príkaznej.

Úryvok z textu:
... dôkazov na jednej strane a právnymi závermi na druhej strane. Účelom odôvodnenia je predovšetkým doložiť správnosť rozsudku a umožniť kontrolu správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutia. Pokiaľ sa odvolací súd odchýli od právneho názoru vysloveného vo svojom skoršom rozhodnutí, ktorým bol súd prvého .
Zbierka NS 1/2003
R 2/2003
Uznesenie
Právna veta: I. Materiálnym obsahom práva obvineného na obhajobu a jeho súčasťou je aj právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu, pričom na uplatnenie tohto práva mu musí byť poskytnutá reálna možnosť. Preto výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným alebo neopakovateľným úkonom (§ 160 ods. 5 Trestného poriadku) a ktorý je vykonávaný v čase, keď obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôkazom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť. V takom prípade napraviť chybu takto vykonaného dôkazného prostriedku nemôže ani obvinený svojím vyhlásením, že súhlasí s výsluchom be ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odmietli pred súdom vypovedať. Podľa zistenia odvolacieho súdu obžalovaní, pokiaľ ide o čítanie ich výpovedí z prípravného konania, dôvodne namietali správnosť postupu súdu prvého stupňa. zmysle § 207 ods. 2 Trestného poriadku zápisnica o predchádzajúcej výpovedi obžalovaného sa prečíta tiež vtedy, keď obžalovaný .
Zbierka NS 4/2004
R 58/2004
Rozsudok
Právna veta: Neúčasť spoločníka obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol riadne pozvaný, nemožno považovať za porušenie povinnosti spoločníka podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... odôvodnenia nemôže preskúmavací orgán preskúmať správnosť právneho posúdenia veci. Účelom odôvodnenia je doložiť správnosť rozhodnutia a je aj prostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutia (R 37/1985). Právne posúdenie veci súdom teda zostalo neúplné, čo podľa názoru žalovaného spôsobuje, že konanie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.