Nájdené rozsudky pre výraz: správnosť skutkových a právnych záverov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1823

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

416 dokumentov
2675 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Základná idea mimoriadnych opravných prostriedkov vychádza z toho, že právna istota a stabilita nastolené právoplatným rozhodnutím sú v právnom štáte narušiteľné len mimoriadne a výnimočne. Úspešné uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku dovolateľom je podmienené (primárnym) záverom dovolacieho súdu, že dovolanie je procesne prípustné a až následným (sekundárnym) záverom dovolacieho súdu, že tento opravný prostriedok je aj opodstatnený. Pokiaľ dovolací súd nedospeje k uvedenému (primárnemu) záveru, platná právna úprava mu neumožňuje postúpiť v dovolacom konaní ďalej a pristú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 279 /2012 Slov enskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľa D. R. , s.r.o. , so sídlom v R.R. , IČO: X. , zast úpeného JUDr. M. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi P. L. , bývajúcemu v T. , zast úpené mu Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , o zriadenie vecného bremena , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 7 C 203/2010 , o dovolaní navrhovateľa proti r ozsudku
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, je exekučný súd povinný nakladať s takýmto rozsudkom rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu. V opačnom prípade by porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne by uplatnil rozdielny procesný postup v prípade, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného všeobecným súdom a iný prístup, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného v rozhodcovskom konaní. Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku je exekučným titulom vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 122 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej R.R. , a.s. so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. J. T. , advokátom so sídlom v K. , proti povinn ému S. T. , bývajúcemu v M. , o vymoženie trov konania , vedenej na Okresnom súde Spiš ská Nová Ves pod sp. zn. 5 Er 607/2009 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseni u Krajského súdu v Košiciach z 31. marca 2011 sp. zn. 2 CoE 29 /2010, takto r o z h o d o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 238 vymenúva znaky tých rozsudkov odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie procesne prípustné. Z právnej úpravy obsiahnutej v danom ustanovení je zrejmé, že zákonodarca v nej – zohľadňujúc mimoriadny charakter dovolania a možné dôsledky zrušenia rozhodnutia dovolacím súdom – vyjadril na jednej strane vôľu, aby určité rozsudky (výnimočne) napriek tomu, že už nadobudli právoplatnosť, mohli byť predmetom preskúmania v dovolacom konaní (viď napríklad § 238 ods. 1 až 3 O.s.p.). Na druhej strane tým ale zároveň vyjadril vôľu, aby iné rozsudky (než sú ním vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. G. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. I. H. , PhD., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej F. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou G. , s.r.o. so sídlom v K. , IČO: X. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 10 C 156/2002, o dov olaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. decembra 2012 sp. zn. 11 Co 46/
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa § 176 ods. 1, prvá veta Zák. práce prichádza do úvahy (pri splnení ďalších predpokladov) len ak škoda vzniknutá zamestnávateľovi má povahu schodku - účtovného rozdielu medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi účtovnej evidencie. Za schodok v zmysle citovaného ustanovenia nemožno považovať škodu, ktorá bola zistená následne, po riadnom vyúčtovaní, pri ktorom sa nezistil schodok.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala náhrady škody v sume 97 000 Sk voči žalovanej ako hmotne zodpovednej zamestnankyne. Uviedla, že ku škode došlo vyplatením uvedenej sumy žalovanou adresátovi na základe sfalšovanej poštovej poukážky. Okresný súd v Žiline rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 77 600 Sk s prísl. a náhradu trov konania, všetko v mesačných splátkach po 1000 Sk. Vec posúdil podľa § 176 ods. 1 Zák. práce. Výšku náhrady škody požadovanej žalobkyňou znížil podľa § 183 ods.l a 2 Zá
Merito veci Vznik združenia
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Založenie združenia je takým závažným inštitútom práva, že zmluva o ňom nemôže byť iba ústna.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agneše Čiernej a sudcov JUDr. Ladislava Gorásza a JUDr. Jany Bajánkovej, v právnej veci žalobkyne BfmUm bývajúcej v zastúpenej JUDr. advokátkou a žalovanej bývajúcej v zastúpenej JUDr. advokátom o určenie, že vzniklo združenie, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde v Galante pod sp.zn. 11 C 166/93, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 25. novembra 1997 sp.zn. 18 Co 14/97, takto rozhodol:
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právoplatné uznesenie súdu v dedičskom konaní, vydané podľa § 175k ods. 2 O.s.p., je pre tú časť dedičského konania, v ktorej sa rieši otázka dedičského práva, uznesením vo veci samej. V zmysle § 159 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. je právoplatný výrok tohto uznesenia pre súd v konaní o žalobe o určenie dedičského práva, na podanie ktorej bol účastník odkázaný v dedičskom konaní, záväzný. Dovolací súd ďalej dodáva, že samotná skutočnosť, či účastník konania vystupuje na strane žalobcu alebo žalovaného, nemá priamy vplyv na jeho povinnosť tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. M. , bývajúceho vo S. a 2/ M. Z. , bývajúcej vo S., zastúpených JUDr. Mgr. Š. B. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému O. B. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. B. O. , advokátkou so sídlom v Ž. , o určenie dedičského práva , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1 3 C 59/2008 , o dovolaní žalo bcov proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 16. decembra 200
Kľúčové slová: vylúčiť prípustnosť dovolaniaprípustnosť dovolania podľa § 238 OSP
R 27/2014
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prípustnosť dovolania v zmysle § 238 ods. 3 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku v znení do 31. augusta 2005, resp. podľa § 239 ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku nemožno vysloviť v prípadoch, v ktorých ju právna úprava vylučuje.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo 4. mája 2005 č.k. 13 C 64/2004-185 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi do 15 dní 482,40 Sk s 13 % ročným úrokom z omeškania od 2. januára 2003 do zaplatenia; zároveň ho zaviazal nahradiť žalobcovi v rovnakej lehote trovy konania. Vychádzal z toho, že konaním žalovaného došlo k porušeniu právnej povinnosti a vzniku majetkovej ujmy žalobcu, za ktorú nesie zodpovednosť žalované mesto (§ 420 Občianskeho zákonníka). Na odvolanie žalovaného Kraj
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, pre ktoré súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, sú okolnosti prevažne subjektívneho charakteru tak na strane žalovaného (najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možností uspokojiť svoje bytové potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť), ako aj na strane žalobcu (najmä ak mu ide len o vyriešenie užívacích vzťahov, pričom otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre neho prioritu alebo že vec má v úmysle predať.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia podielového spoluvlastníctva účastníkov k nehnuteľnostiam v kat. úz. Č., vedeným v katastri nehnuteľnosti ako rodinný dom č. p. 263 s pozemkom pare. č. 3290 - za- st. plocha vo výmere 764 m2, pare. č. 3299/1 - dvor vo výmere 523 m2, pare. č. 3299/2 - záhrada vo výmere 240 m2, pare. č. 3299/4 - ostatná plocha vo výmere 75 m2 a ich prikázania do jeho výlučného vlastníctva. O trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z úča
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 239 ods. 3 O.s.p. výslovne vylučuje možnosť podať dovolanie v prípade, ak ide o uznesenie o poriadkovej pokute, bez ohľadu na spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu. Prípustnosť dovolania preto podľa tohto ustanovenia neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu UNI, s.r.o., so sídlom v Brezne, SNP 49, IČO: 31 639 411, zastúpeného advokátskou kanceláriou U. s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. J. R. , proti žalovaným 1/ M. K. , 2/ J. K. , 3/ A.. K. a 4/ M. K. , všet ci bytom v P., žalovaní 1/ až 3/ zastúpení Advokátskou kanceláriou K. spol. s r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr
MENU