Nájdené rozsudky pre výraz: správny orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21195

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3260 dokumentov
54710 dokumentov
1102 dokumentov
10 dokumentov
34 dokumentov
357 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Jednou z možných foriem oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia (nie však v potrebnom rozsahu a v časovom okamihu pred rozhodnutím) je nahliadnutie do administratívneho spisu. V súvislosti s uvedeným procesným úkonom Najvyšší súd (rozsudok sp. zn. 4Sžo/10/2011 z 23. marca 2011) judikoval nasledujúci právny názor: „Cieľom tejto úpravy je posilniť právo účastníka konania na informácie týkajúce sa priebehu a výsledkov konania. Zmyslom využitia tohto procesného práva v priebehu správneho konania je predovšetkým prispieť k získaniu prehľadu o všetkých doterajších úkonoch správneho orgánu tak, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžp/12/2013 1012200261 30.10.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:1012200261.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupe
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SRzastupovanie podľa správneho poriadku
R 68/2002
Právna veta: Napriek tomu, že v zákone (zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) chýba odkaz na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ ide o procesné konanie, správny orgán postupuje v konaní podľa správneho poriadku v plnom rozsahu.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou, ktorá bola doručená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 26. januára 2001, žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým maloletej E. M. I., narodenej v USA, bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky, keď mala pôvodne štátne občianstvo USA. Uviedol, že v správnom konaní, ktoré sa začalo na základe žiadosti podanej v mene maloletej jej matkou E. I., sa s ním nekonalo ako s účastníkom správneho konania. Tvrdil, že súhlas na zmenu štátneho občianstva pre
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : INTE K spol. s r.o., so sídlom K ataríny Brúderovej 6, Bratislava , IČO : 35 792 221, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Hrivňáková & partners, s.r.o., so sídlom Májkova 3,
Kľúčové slová: správne konanieprocesný postupsprávny orgán
Právna veta: Správnym konaním sa nazýva postup správnych orgánov, účastníkov konania a ďalších osôb pri vydávaní rozhodnutí, ktorý upravuje právny predpis. Zmyslom všetkých procesných predpisov je zabezpečiť realizáciu hmotných noriem vo forme rozhodnutia o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb za takého postupu, aby vo veci bol zistený skutkový stav čo najúplnejšie prostriedkami, ktoré objasňujú okolnosti rozhodné pre posúdenie veci, a aby účastníkovi, o ktorého vec – práva a povinnosti ide, bola poskytnutá možnosť predkladať dôkazy, návrhy a obhajovať svoje práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. A., bytom M., právne zastúpeného JUDr. M. S., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovaného č. I/223/6854-96660/2008/999609-r, č. I/223/6854- 96605/2008/999609-r a č. I/223/6856-89570/2008/999609-r zo dňa 15.12.2008, o odvolaní žalobcu proti uz
Kľúčové slová: konanie o udelenie lincenieodôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
R 46/1993
Právna veta: O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým orgán republiky zamietol žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, rozhoduje súd podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti O.s.p.. Dôvodom zrušenia rozhodnutia správneho orgánu môže byť aj nedostatok jeho náležitostí.

Úryvok z textu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím z 5. mája 1992 nevyhovelo žiadostiam spoločnosti I.C. o udelenie licencie na televízne vysielanie. Navrhovateľ I.C. podal 3. 6. 1992 odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia uvedeného rozhodnutia. Odvolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie správneho orgánu nespĺňa základné požiadavky uvedené vHistanovení § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a že z rozhodnutia nie je ani zrejmé, ktorá z dvoch žiadostí navrhovateľa bola zamietnutá, t. j., či o
Právna veta: Ak orgán rozhodujúci o žiadosti o invalidný dôchodok prizná žiadateľovi čiastočný invalidný dôchodok, je v tomto rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je uvedené výslovne - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosť o invalidný dôchodok zamieta.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodujúc o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok rozhodnutím z 1. októbra 1992 priznal navrhovateľke čiastočný invalidný dôchodok od 1. marca 1992 v sume 546 Kčs, vrátane zvýšenia podľa zákona č. 116/1992 Zb. Krajský súdv Košiciach na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie odporcu a rozsudkom z 30. marca 1993 ho potvrdil, keď po doplnenom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporcom, že navrhovateľka zdravotné podmienky pre priznanie invalidnéh
Právna veta: Oznámenie orgánu sociálneho zabezpečenia o spôsobe výplaty dávky dôchodkového zabezpečenia, vrátane určenia mesačných lehôt vyplácania jej splátok a výšky doplatku nie je rozhodnutím o zákonnom nároku na dávku a nepodlieha preto preskúmaniu súdu podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 6. apríla 1993 potvrdil rozhodnutie Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporcu) zo 16. decembra 1991, keď dospel k záveru, že navrhovateľke bol ním správne od 8. februára 1991 priznaný pomerný starobný dôchodok 550 Kčs mesačne, od marca 1991 zvýšený na 740 Kčs mesačne. Uvedeným rozsudkom súčasne zrušil rozhodnutie právneho predchodcu odporcu zo 16. januára 1992, ktorým bol v rámci mimosúdnej rehabilitácie navrho
Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy vo veciach dôchodkového zabezpečenia sa súdy nemôžu uspokojiť len so zistením, že občan nepredložil potvrdenie o dobe, po ktorú bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Úryvok z textu:
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia (právny predchodca odporcu) rozhodnutím z 8. novembra 1990 zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity nebola aspoň päť rokov zamestnaná. Krajskýsúd v Bratislave rozsudkom z 13. decembra 1993 uvedené rozhodnutie potvrdil, keď sa aj po doplnení dokazovania stotožnil so stanoviskom odporcu, že navrhovateľke nárok na invalidný dôchodok nevznikol. Podľa záveru krajského súdu navr
Kľúčové slová: procesné rozhodnutiesprávny orgán vylúčenie zo súdneho prieskumu
R 95/1994
Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, ktorým je zrušené iba prvostupňové rozhodnutie a vec je vrátená na nové konanie a rozhodnutie z dôvodov nedostatočne zisteného skutočného stavu veci, nemení nič na subjektívnych právach účastníkov správneho konania, je iba procesným rozhodnutím, a preto v zmysle ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) O.s.p., nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 27. 9.1993 žiadala žalobkyňa preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. j. ÚR 487/93 zo dňa 24. 8. 1993, ktorým zrušil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Bratislava II č. j. OÚŽP - 936/93/Bel-38 zo dňa 1. 6. 1993 a vec mu vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Týmto rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia Bratislava II zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu na parcele č. 10911 v katastrálnom území Nivy podaný Ing. D. T.,
Kľúčové slová: starobný dôchodokzvýšenie dôchodku
R 25/1996
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia o zvýšení dôchodku podľa predpisov o zvyšovaní dôchodkov (valorizácii) sa súd nezaoberá vecnou správnosťou pôvodného rozhodnutia o dôchodku. Tým nie je dotknuté prípadné konanie a rozhodnutie o zmene výšky už priznaného dôchodku (§119 ods. 2, § 95 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb..)

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 18. januára 1995 rozhodol o návrhu, ktorý navrhovateľ podal ešte v októbri 1988 a ktorým sa domáhal preskúmania rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia z 1. októbra 1988, o priznanom zvýšení starobného dôchodku poberaného od 18. januára 1980. Krajský súd, ktorému odporca odstúpil predmetný návrh až v júli 1993 s podaniami navrhovateľa z 31. mája 1993 a z 28. júna 1993, napadnuté rozhodnutie z 1. októbra 1988 považoval za správne a výrokom svojho rozs
MENU