Nájdené rozsudky pre výraz: správny orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23551

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3374 dokumentov
59358 dokumentov
1102 dokumentov
10 dokumentov
34 dokumentov
357 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Jednou z možných foriem oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia (nie však v potrebnom rozsahu a v časovom okamihu pred rozhodnutím) je nahliadnutie do administratívneho spisu. V súvislosti s uvedeným procesným úkonom Najvyšší súd (rozsudok sp. zn. 4Sžo/10/2011 z 23. marca 2011) judikoval nasledujúci právny názor: „Cieľom tejto úpravy je posilniť právo účastníka konania na informácie týkajúce sa priebehu a výsledkov konania. Zmyslom využitia tohto procesného práva v priebehu správneho konania je predovšetkým prispieť k získaniu prehľadu o všetkých doterajších úkonoch správneho orgánu tak, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžp/12/2013 Identifikačné číslo spisu: 1012200261 Dátum vydania rozhodnutia: 30.10.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1012200261.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SRzastupovanie podľa správneho poriadku
R 68/2002
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Napriek tomu, že v zákone (zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) chýba odkaz na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), pokiaľ ide o procesné konanie, správny orgán postupuje v konaní podľa správneho poriadku v plnom rozsahu.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou, ktorá bola doručená Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky dňa 26. januára 2001, žalobca sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým maloletej E. M. I., narodenej v USA, bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky, keď mala pôvodne štátne občianstvo USA. Uviedol, že v správnom konaní, ktoré sa začalo na základe žiadosti podanej v mene maloletej jej matkou E. I., sa s ním nekonalo ako s účastníkom správneho konania. Tvrdil, že súhlas na zmenu štátneho občianstva pre
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej záp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžhuv/6/2013 Identifikačné číslo spisu: 6010200628 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:6010200628.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Rei
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Oznámenie orgánu sociálneho zabezpečenia o spôsobe výplaty dávky dôchodkového zabezpečenia, vrátane určenia mesačných lehôt vyplácania jej splátok a výšky doplatku nie je rozhodnutím o zákonnom nároku na dávku a nepodlieha preto preskúmaniu súdu podľa ustanovení § 244 a nasl. O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom zo 6. apríla 1993 potvrdil rozhodnutie Slovenskej správy sociálneho zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporcu) zo 16. decembra 1991, keď dospel k záveru, že navrhovateľke bol ním správne od 8. februára 1991 priznaný pomerný starobný dôchodok 550 Kčs mesačne, od marca 1991 zvýšený na 740 Kčs mesačne. Uvedeným rozsudkom súčasne zrušil rozhodnutie právneho predchodcu odporcu zo 16. januára 1992, ktorým bol v rámci mimosúdnej rehabilitácie navrho
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak orgán rozhodujúci o žiadosti o invalidný dôchodok prizná žiadateľovi čiastočný invalidný dôchodok, je v tomto rozhodnutí obsiahnuté - aj keď to nie je uvedené výslovne - i rozhodnutie o tom, že sa žiadosť o invalidný dôchodok zamieta.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodujúc o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok rozhodnutím z 1. októbra 1992 priznal navrhovateľke čiastočný invalidný dôchodok od 1. marca 1992 v sume 546 Kčs, vrátane zvýšenia podľa zákona č. 116/1992 Zb. Krajský súdv Košiciach na návrh navrhovateľky preskúmal uvedené rozhodnutie odporcu a rozsudkom z 30. marca 1993 ho potvrdil, keď po doplnenom dokazovaní dospel k záveru zhodnému s odporcom, že navrhovateľka zdravotné podmienky pre priznanie invalidnéh
Kľúčové slová: konanie o udelenie lincenieodôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
R 46/1993
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu, ktorým orgán republiky zamietol žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, rozhoduje súd podľa ustanovení tretej hlavy piatej časti O.s.p.. Dôvodom zrušenia rozhodnutia správneho orgánu môže byť aj nedostatok jeho náležitostí.

Úryvok z textu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím z 5. mája 1992 nevyhovelo žiadostiam spoločnosti I.C. o udelenie licencie na televízne vysielanie. Navrhovateľ I.C. podal 3. 6. 1992 odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia uvedeného rozhodnutia. Odvolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie správneho orgánu nespĺňa základné požiadavky uvedené vHistanovení § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a že z rozhodnutia nie je ani zrejmé, ktorá z dvoch žiadostí navrhovateľa bola zamietnutá, t. j., či o
R 30/1997
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: O odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu podľa § 250c 0.s.p. nemôže rozhodovať súd, na ktorom nebola podaná žaloba na preskúmanie rozhodnutia, vykonateľnosť ktorého sa má odložiť. Ak nebola spolu so žiadosťou o odklad vykonateľnosti rozhodnutia podaná žaloba, súd konanie o žiadosti zastaví podľa § 104 ods. 1 O.s.p. pre nedostatok súdnej príslušnosti.

Úryvok z textu:
Podaním z 21. mája 1996 sa žalobca domáhal odloženia vykonateľnosti rozhodnutia žalovaného z 8. marca 1996, ktorým žalovaný vydal v zmysle § 72 ods. 1, 6 písm. a) a ods. 11 zákona číslo 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov exekučný príkaz na pohľadávku žalobcu z účtu v peňažnom ústave Agrobanka, a. s. Jeho námietke proti tomuto rozhodnutiu žalovaný svojím rozhodnutím z 15. apríla nevyhovel. Žalobca sa zrušenia oboch uvedených rozhodnutí domáha v konaní pred Krajským súdom v Bratislave, k
Kľúčové slová: procesné rozhodnutiesprávny orgán vylúčenie zo súdneho prieskumu
R 95/1994
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie odvolacieho správneho orgánu, ktorým je zrušené iba prvostupňové rozhodnutie a vec je vrátená na nové konanie a rozhodnutie z dôvodov nedostatočne zisteného skutočného stavu veci, nemení nič na subjektívnych právach účastníkov správneho konania, je iba procesným rozhodnutím, a preto v zmysle ustanovenia § 248 ods. 2 písm. e) O.s.p., nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 27. 9.1993 žiadala žalobkyňa preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. j. ÚR 487/93 zo dňa 24. 8. 1993, ktorým zrušil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Bratislava II č. j. OÚŽP - 936/93/Bel-38 zo dňa 1. 6. 1993 a vec mu vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Týmto rozhodnutím Obvodný úrad životného prostredia Bratislava II zamietol návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu na parcele č. 10911 v katastrálnom území Nivy podaný Ing. D. T.,
Kľúčové slová: správne konanieprocesný postupsprávny orgán
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správnym konaním sa nazýva postup správnych orgánov, účastníkov konania a ďalších osôb pri vydávaní rozhodnutí, ktorý upravuje právny predpis. Zmyslom všetkých procesných predpisov je zabezpečiť realizáciu hmotných noriem vo forme rozhodnutia o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb za takého postupu, aby vo veci bol zistený skutkový stav čo najúplnejšie prostriedkami, ktoré objasňujú okolnosti rozhodné pre posúdenie veci, a aby účastníkovi, o ktorého vec – práva a povinnosti ide, bola poskytnutá možnosť predkladať dôkazy, návrhy a obhajovať svoje práva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. A., bytom M., právne zastúpeného JUDr. M. S., advokátom so sídlom H., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie rozhodnutí žalovaného č. I/223/6854-96660/2008/999609-r, č. I/223/6854- 96605/2008/999609-r a č. I/223/6856-89570/2008/999609-r zo dňa 15.12.2008, o odvolaní žalobcu proti uz
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy vo veciach dôchodkového zabezpečenia sa súdy nemôžu uspokojiť len so zistením, že občan nepredložil potvrdenie o dobe, po ktorú bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Úryvok z textu:
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia (právny predchodca odporcu) rozhodnutím z 8. novembra 1990 zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity nebola aspoň päť rokov zamestnaná. Krajskýsúd v Bratislave rozsudkom z 13. decembra 1993 uvedené rozhodnutie potvrdil, keď sa aj po doplnení dokazovania stotožnil so stanoviskom odporcu, že navrhovateľke nárok na invalidný dôchodok nevznikol. Podľa záveru krajského súdu navr
MENU